SFS 1995:346 Lag om ändring i lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291)

SFS 1995_346 Lag om ändring i lagen (1983_292) om införande av vattenlagen (1983_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1983:292) om införande av
vattenlagen (1983:291);

SFS 1995:346

Utkom från trycket
den 19 april 1995

utfärdad den 6 april 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 och 12 §§ lagen (1983:292)

om införande av vattenlagen (1983:291) skall ha följande lydelse.

11 §2 Medför omprövning enligt 15 kap. 3, 4, 9 eller 11 § nya vatten-

lagen av ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande
äldre bestämmelser förlust av vatten eller fallhöjd eller inskränkning i
rätten att reglera vattnets avrinning för tillståndshavare som omfattas
av omprövningen utgår ersättning för förlusten eller inskränkningen,
om inte annat följer av 12 § eller fråga är om omprövning för att
förbättra en vattenanläggnings säkerhet.

Medför omprövning enligt nya vattenlagen av tillstånd som avses i

första stycket skada för annan än tillståndshavaren utgår ersättning
härför. För mottagare av andelskraft eller av ersättning genom överfö-

1

Prop. 1994/95:135, bet. 1994/95:BoU 15, rskr. 1994/95:226.

2

Senaste lydelse 1989:514.

542

background image

ring av kraft enligt vattenlagen (1918:523) i dess lydelse före den 1 juli

1974 gäller dock viss begränsning enligt 15 §.

Beträffande ersättning enligt första eller andra stycket äger 9 kap.

1-10 §§ och 13 § nya vattenlagen motsvarande tillämpning. Därvid

skall vad som sägs om andelskraft tillämpas även på sådan ersättning
genom överföring av kraft varom stadgas i andra stycket.

12 § Om förlust eller inskränkning som avses i 11 § första stycket

föranleds av omprövning till förmån för det allmänna fiskeintresset,
allmän farled, allmän hamn, allmän flottled eller hälsovården eller,
vid omprövning enligt 15 kap. 3 § eller 9 § första meningen nya
vattenlagen, till förmån för den allmänna miljövården, är tillståndsha-
varen skyldig att utan ersättning tåla förlusten eller inskränkningen till
så stor del som, tillsammans med vad han tidigare efter den nya
lagens ikraftträdande har avstått enligt denna paragraf eller 14 §, mot-

svarar en tjugondel av det produktionsvärde eller det värde av
vattenmängd, fallhöjd eller magasins volym som avses i 9 kap. 14 §
andra stycket nya vattenlagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i mål i vilka ansökan har gjorts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

543

SFS 1995:346

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.