SFS 2009:531 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

090531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som
tidigare har omfattats av en fastställd generalplan upphävs eller ersätts av en
ny detaljplan.

12 §

Bestämmelsen i 7 kap. 18 h § miljöbalken om när ett beslut om dis-

pens från förbudet att vidta åtgärder i ett strandskyddsområde upphör, ska
tillämpas också på dispenser meddelade före den 1 augusti 1991.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före

den 1 juli 2009 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 juli
2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

SFS 2009:531

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.