SFS 1999:369 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

990369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om infö-

rande av miljöbalken

dels

att 23 § skall ha följande lydelse,

dels

att det närmast efter 21 § skall införas en ny paragraf, 21 a §, av föl-

jande lydelse.

21 a §

I fråga om ärenden som handläggs hos miljödomstolen enligt 4 kap.

lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas 14 § mil-
jöskyddslagen (1969:387). Vad som där sägs om Koncessionsnämnden skall
i stället gälla miljödomstolen.

23 §

Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande och krav på pröv-

ningstillstånd, om

1. en dom eller ett beslut har meddelats före miljöbalkens ikraftträdande,

eller

2. en dom eller ett beslut har meddelats av en allmän förvaltningsdomstol

efter miljöbalkens ikraftträdande.

Beslut som efter miljöbalkens ikraftträdande meddelas av statlig förvalt-

ningsmyndighet enligt någon av de lagar som upphävs genom 2 § skall över-
klagas till miljödomstol, om ett beslut i motsvarande fråga enligt miljöbal-
ken skall överklagas till sådan domstol. Beslut som efter ikraftträdandet
meddelas av Koncessionsnämnden för miljöskydd skall dock överklagas till
Miljööverdomstolen.

Har före miljöbalkens ikraftträdande beslut i ärende enligt någon av de la-

gar som upphävs genom 2 § överklagats hos regeringen och har ärendet vid
miljöbalkens ikraftträdande ännu inte avgjorts, får regeringen föreskriva el-
ler i det enskilda ärendet besluta att överlämna ärendet för prövning vid den
miljödomstol som är behörig eller till miljööverdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

1

Prop. 1998/99:62, bet. 1998/99:BoU8, rskr. 1998/99:218.

SFS 1999:369

Utkom från trycket
den 11 juni 1999

background image

2

SFS 1999:369

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.