SFS 1998:811 Lag om införande av miljöbalken

980811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av miljöbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Utan hinder av första stycket skall vad som sägs i 21 och 22 §§ denna lag

träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

2 §

Genom miljöbalken upphävs med de begränsningar som framgår av

denna lag

1. naturvårdslagen (1964:822),
2. miljöskyddslagen (1969:387),
3. lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten,
4. lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle,
5. lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark,
6. renhållningslagen (1979:596),
7. hälsoskyddslagen (1982:1080),
8. vattenlagen (1983:291),
9. lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291),
10. lagen (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogs-

mark,

11. lagen (1985:426) om kemiska produkter,
12. miljöskadelagen (1986:225),
13. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.,
14. lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämp-

ningsmedel,

15. lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer, och
16. lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör

skyddade arter.

3 §

Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till bestämmel-

ser som har ersatts genom bestämmelser i miljöbalken eller i denna lag, skall
i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

1

Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278.

SFS 1998:811

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:811

4 §

Föreskrifter som gäller vid miljöbalkens ikraftträdande skall anses

meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i balken, om de har med-
delats med stöd av bestämmelser i en lag som anges i 2 § eller motsvarande
bestämmelser i en äldre lag. Detta gäller dock inte om regeringen föreskriver
något annat. Det gäller inte heller för föreskrifter som har meddelats av en
annan myndighet än regeringen, om den myndighet som regeringen bestäm-
mer föreskriver något annat.

5 §

Tillstånd, godkännanden, lagligförklaringar, undantag, dispenser, be-

slut om överlåtelse av tillsynsansvar, medgivanden, förelägganden och för-
bud enligt 20 § naturvårdslagen (1964:822), villkor eller registreringar som
avser verksamheter, hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta att gälla,
om de har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i en lag som anges i
2 § eller motsvarande bestämmelser i äldre lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. Besluten skall anses med-
delade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i före-
skrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något
annat av denna lag eller av föreskrifterna.

Första stycket gäller inte sådan dispens från skyldigheten att söka tillstånd

som anges i 10 § andra stycket eller 17 § andra stycket miljöskyddslagen
(1969:387) i dess lydelse före den 1 juli 1981. Villkoren för en sådan dispens
skall dock fortsätta att gälla till dess något annat bestäms. Bestämmelserna i
26 kap. 9 § miljöbalken tillämpas på villkoren. Den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot sådant villkor, döms till böter eller fängelse i högst
två år.

6 §

Mål och ärenden som har inletts före miljöbalkens ikraftträdande skall

handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om det inte följer något
annat av denna lag. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 kap. och
16 kap. 5 § miljöbalken skall tillämpas omedelbart.

Miljödomstolarna och Miljööverdomstolen skall i överklagade eller över-

lämnade mål och ärenden som har inletts före miljöbalkens ikraftträdande
tillämpa bestämmelserna i miljöbalken i fråga om förfarandet. Äldre bestäm-
melser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om miljökonsekvensbeskriv-
ningar.

7 §

Vad som enligt miljöbalken gäller om ägare av en fastighet skall tilläm-

pas även på den som innehar en fastighet med ständig besittningsrätt eller
med fideikommissrätt.

Särskilda övergångsbestämmelser till 2 kap. miljöbalken m.m.

8 §

Bestämmelserna i 2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § miljöbalken skall tilläm-

pas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den
30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för
miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av att av-
hjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten.

background image

3

SFS 1998:811

Särskilda övergångsbestämmelser till 7 kap. miljöbalken

9 §

Beslut som har meddelats före miljöbalkens ikraftträdande om att

skydda och vårda ett område eller föremål samt beslut om ändring av tidi-
gare sådana beslut gäller fortfarande. Sådana beslut skall anses meddelade
med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Naturvårdsområden
skall vid tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat.

Om ett förordnande enligt 2 kap. 14 § tredje stycket vattenlagen

(1918:523) till skydd mot förorening eller 2 kap. 62 § samma lag till skydd
för vattenförsörjningen ändras eller upphävs, skall det antecknas i inskriv-
ningsregistret.

10 §

Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd ge-

neralplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd
enligt miljöbalken, om det inte bestäms något annat.

11 §

Förordnanden om undantag från strandskydd som har meddelats en-

ligt 15 § andra stycket första meningen naturvårdslagen (1964:822) i dess ly-
delse före den 1 juli 1994 skall omprövas med tillämpning av 7 kap. 13 §
miljöbalken senast den 30 juni 1999. Har ett förordnande inte omprövats
innan dess, upphör förordnandet att gälla.

12 §

Bestämmelsen i 7 kap. 18 § andra stycket miljöbalken om när ett be-

slut om dispens från förbudet att vidta åtgärder i strandskyddsområde upp-
hör, skall från och med den 1 januari 2000 tillämpas också på dispenser med-
delade före den 1 augusti 1991.

13 §

Föreskrifter enligt 7 kap. 20 § miljöbalken för ett miljöskyddsområde

innebär inte inskränkningar av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387).

14 §

Bestämmelserna om förlängning av interimistiska förbud i natur-

vårdslagen (1964:822) skall fortfarande tillämpas i fråga om förbud som gäl-
ler vid miljöbalkens ikraftträdande.

Särskilda övergångsbestämmelser till 10 kap. miljöbalken

15 §

Vid tillämpningen av 10 kap. 3 § beaktas inte förvärv som har skett

före miljöbalkens ikraftträdande.

Särskilda övergångsbestämmelser till 11 kap. miljöbalken

16 §

I fråga om allmänna flottleder skall fortfarande tillämpas bestämmel-

serna i vattenlagen (1983:291) om

1. rådighet i 2 kap. 4 § 4 och 5 § första stycket 2,
2. särskilda tvångsrätter i 8 kap. 1 § första stycket 3,
3. ersättning i 9 kap. 3 § andra stycket, 11 § tredje stycket, 14 § och 15 §,
4. prövningen av vattenmål i 13 kap. 13 § första stycket 8,
5. utrivning i 14 kap. 3 §, och
6. omprövning i 15 kap. 9 §.

background image

4

SFS 1998:811

Vad som sägs i 14 kap. 3 § och 15 kap. 9 § vattenlagen (1983:291) om vat-

tendomstolen skall i stället gälla miljödomstolen.

Utöver vad som har sagts nu gäller vattenlagen (1983:291) även i den ut-

sträckning som framgår av 7 och 13 §§ lagen (1919:426) om flottning i all-
män flottled samt i 12 och 25 §§ lagen (1976:997) om vattenförbund.

17 §

Om en vattenanläggning har tillkommit utan tillstånd enligt vattenla-

gen (1983:291) eller motsvarande äldre lagstiftning eller om tillståndsfrågan
beträffande en sådan anläggning är oklar, får den som äger anläggningen el-
ler avser att utnyttja den för vattenverksamhet begära prövning av anlägg-
ningens laglighet hos miljödomstolen.

Begärs tillstånd att ändra en vattenanläggning som har tillkommit utan

tillstånd före miljöbalkens ikraftträdande, skall ansökan samtidigt göras om
prövning av anläggningens laglighet.

Andra stycket gäller också när ansökan görs enligt 28 kap. 12 § miljöbal-

ken om att få använda någon annans anläggning. Den som gör en sådan an-
sökan får även begära prövning av anläggningens laglighet.

En lagligförklaring får förenas med villkor.

18 §

Frågan om lagligheten av en vattenanläggning som har tillkommit

före ikraftträdandet av miljöbalken utan tillstånd enligt vattenlagen
(1983:291) eller motsvarande äldre bestämmelser bedöms enligt de bestäm-
melser som gällde vid anläggningens tillkomst.

19 §

Vad som föreskrivs om underhåll i 11 kap. 17 § andra stycket miljö-

balken gäller även den som med stöd av 8 kap. 2 § vattenlagen (1983:291)
eller motsvarande äldre bestämmelser har getts rätt att använda någon an-
nans vattenanläggning.

Vad som föreskrivs om en ny fastighetsägares skyldigheter i 11 kap. 21 §

första stycket miljöbalken gäller även när den förra ägaren har övertagit un-
derhållsskyldigheten med stöd av 14 kap. 2 § vattenlagen (1983:291).

Särskilda övergångsbestämmelser till 16–23 kap. miljöbalken

20 §

Mål och ärenden som före miljöbalkens ikraftträdande har inletts hos

en domstol, en annan myndighet eller en förrättningsman som enligt miljö-
balken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken inte skall handlägga
sådana mål eller ärenden, skall slutföras av den domstolen, myndigheten el-
ler förrättningsmannen, om inte annat följer av denna lag.

21 §

Ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd som inte har av-

gjorts vid miljöbalkens ikraftträdande skall därefter handläggas av den mil-
jödomstol som är behörig enligt 20 kap. 8 § miljöbalken.

22 §

Ett mål hos en vattendomstol som inte har avgjorts vid miljöbalkens

ikraftträdande skall därefter handläggas av den miljödomstol som är behörig
enligt 20 kap. 8 § miljöbalken.

Ett mål hos Vattenöverdomstolen som vid ikraftträdandet inte har avgjorts

skall därefter handläggas av Miljööverdomstolen.

background image

5

SFS 1998:811

23 §

Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande och krav på pröv-

ningstillstånd, om

1. en dom eller ett beslut har meddelats före miljöbalkens ikraftträdande,

eller

2. en dom eller ett beslut har meddelats av en allmän förvaltningsdomstol

efter miljöbalkens ikraftträdande.

Beslut som efter miljöbalkens ikraftträdande meddelas av statlig förvalt-

ningsmyndighet enligt någon av de lagar som upphävs genom 2 § skall över-
klagas till miljödomstol, om ett beslut i motsvarande fråga enligt miljöbal-
ken skall överklagas till sådan domstol. Beslut som efter ikraftträdandet
meddelas av Koncessionsnämnden för miljöskydd skall dock överklagas till
Miljööverdomstolen.

Har före miljöbalkens ikraftträdande beslut i ärende enligt någon av de la-

gar som upphävs genom 2 § överklagats hos regeringen och har ärendet vid
miljöbalkens ikraftträdande ännu inte avgjorts, får regeringen föreskriva el-
ler i det enskilda ärendet besluta att överlämna ärendet för prövning vid den
miljödomstol som är behörig enligt 20 kap. 8 § miljöbalken.

24 §

Domar och beslut som en tingsrätt eller en fastighetsdomstol medde-

lar efter miljöbalkens ikraftträdande och som innefattar prövning av frågor
som regleras i 31 och 32 kap. miljöbalken överklagas till Miljööverdomsto-
len. Detsamma gäller i fråga om beslut under rättegången i mål vari sådan
fråga skall prövas.

25 §

Beslut som en förrättningsman meddelar efter miljöbalkens ikraftträ-

dande i frågor som regleras i 12 kap. vattenlagen (1983:291) skall överkla-
gas till miljödomstolen.

När miljödomstolen prövar sådana överklaganden skall den tillämpa

13 kap. 30–33, 36, 38, 41–43 och 45 §§, 46 § första stycket, 47–50 §§ samt
56–63 §§ vattenlagen (1983:291). Vad som sägs om vattendomstol skall
gälla miljödomstol. Vad som i 61 § sägs om nämndemän skall gälla sakkun-
niga ledamöter.

26 §

Tillstånd, godkännanden, undantag eller dispenser som enligt äldre

bestämmelser har lämnats för obegränsad tid får vid en omprövning tidsbe-
gränsas enligt 16 kap. 2 § första stycket miljöbalken, endast om

1. det följer av Sveriges internationella åtaganden att en sådan tidsbe-

gränsning skall ske, eller

2. tidsbegränsning kunde ske vid en omprövning enligt de äldre bestäm-

melserna.

27 §

Har länsstyrelsen enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649)

om byggande av järnväg godkänt miljökonsekvensbeskrivning för ny väg el-
ler järnväg före miljöbalkens ikraftträdande, krävs inte regeringens tillåtlig-
hetsprövning enligt 17 kap. 1 § 18 eller 19 miljöbalken om arbetsplan för vä-
gen eller järnvägsplan för järnvägen fastställts före den 1 januari 2001.

28 §

Mål som gäller laglighetsförklaring enligt 17 § denna lag skall utgöra

ansökningsmål enligt 21 kap. 1 § miljöbalken.

background image

6

SFS 1998:811

29 §

Om ett vattenföretag har utförts under vattenlagens (1983:291) giltig-

hetstid utan tillstånd, är företagaren bevisskyldig i fråga om de förhållanden
som rådde i vattnet innan företaget utfördes.

Detsamma gäller andra vattenföretag än dikning som har utförts under

vattenlagens (1918:523) giltighetstid, om den lagen var tillämplig på företa-
get.

Särskilda övergångsbestämmelser till 24 kap. miljöbalken

30 §

Beträffande lagligförklaring enligt 17 § denna lag gäller detsamma

som föreskrivs om tillstånd i 24 kap. miljöbalken.

31 §

Vid omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av ett tillstånd enligt

miljöskyddslagen (1969:387) får en produktionsmängd eller annan omfatt-
ning av verksamheten som angetts i tillståndet ändras mot tillståndshavarens
bestridande endast när omprövningen görs enligt den paragrafen första
stycket 2.

32 §

Bestämmelsen i 24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken om att om-

prövning får göras tio år efter det att ett tillståndsbeslut har vunnit laga kraft
innebär inte någon inskränkning av omprövningstider som har bestämts i do-
mar och beslut meddelade enligt äldre bestämmelser.

33 §

Ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) till vattenkraftverk eller

vattenreglering för kraftändamål eller villkoren för ett sådant tillstånd får
omprövas enligt 24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken tidigast trettio år
efter den dag då företaget enligt meddelade föreskrifter skall vara fullbordat,
om inte något annat följer av andra stycket. Om nyprövning har gjorts enligt
vattenlagen (1918:523), får en sådan omprövning göras tidigast trettio år ef-
ter den dag då domen om nyprövning vann laga kraft.

Om företaget skulle ha kunnat underkastas nyprövning enligt 4 kap. vat-

tenlagen (1918:523) vid en tidpunkt efter den 31 december 1983, får om-
prövning göras så snart den för nyprövning gällande tiden har gått ut.

Ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller villkoren för ett sådant till-

stånd får omprövas enligt 24 kap. 5 § första stycket 6 miljöbalken endast om
förändringen i omgivningen har skett efter den 31 december 1983.

34 §

Omprövning enligt miljöbalken kan göras av en sådan särskild rättig-

het att förfoga över vattnet som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523).

Särskilda övergångsbestämmelser till 26 kap. miljöbalken

35 §

Ett föreläggande eller förbud skall anses beslutat enligt 26 kap. miljö-

balken, om en tillsynsmyndighet har beslutat det enligt bestämmelser i en
lag som anges i 2 § denna lag eller motsvarande bestämmelser i äldre lag el-
ler enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser.

36 §

Särskild handräckning enligt 26 kap. 17 § andra stycket miljöbalken

får meddelas även vid en gärning som har begåtts före miljöbalkens ikraft-
trädande, om gärningen var straffbar när den begicks.

background image

7

SFS 1998:811

Särskilda övergångsbestämmelser till 30 kap. miljöbalken

37 §

Bestämmelserna om miljösanktionsavgift i 30 kap. miljöbalken till-

lämpas endast på överträdelser som har ägt rum efter att balken har trätt i
kraft.

Bestämmelserna om miljöskyddsavgift i miljöskyddslagen (1969:387)

skall fortfarande tillämpas i mål och ärenden om sådan avgift, om ansökan
om påförande av avgift har kommit in till Koncessionsnämnden för miljö-
skydd innan miljöbalken trädde i kraft.

Särskilda övergångsbestämmelser till 31 kap. miljöbalken

38 §

I stället för reglerna i 31 kap. miljöbalken om ersättning vid vissa in-

gripanden av det allmänna skall äldre bestämmelser gälla i fråga om rätt till
ersättning eller inlösen på grund av beslut som har meddelats före balkens
ikraftträdande.

Reglerna i 31 kap. miljöbalken om tillstånd till vattenverksamhet skall

även gälla lagligförklaring enligt 17 § denna lag.

39 §

Vid omprövning av ett tillstånd enligt vattenlagen (1918:523) eller

motsvarande äldre bestämmelser gäller följande i fråga om ersättning enligt
31 kap. 20–22 §§ miljöbalken:

1. Vad som sägs om andelskraft i 31 kap. 21 § tredje stycket miljöbalken

tillämpas även på ersättning genom överföring av kraft enligt vattenlagen
(1918:523) i dess lydelse före den 1 juli 1974.

2. I stället för vad som sägs i 31 kap. 22 § andra–fjärde stycket miljöbal-

ken är tillståndshavaren skyldig att utan ersättning tåla förlusten eller in-
skränkningen till så stor del som, tillsammans med vad tillståndshavaren ti-
digare efter den 1 januari 1984 har avstått enligt 12 eller 14 § lagen
(1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291), motsvarar en tjugondel
av det produktionsvärde eller det värde av vattenmängd, fallhöjd eller maga-
sinsvolym som avses i 31 kap. 22 § andra stycket miljöbalken.

Har ansökan om omprövning gjorts före den 1 juli 1995 skall i stället till-

lämpas 11 och 12 §§ lagen (1983:292) om införande av vattenlagen
(1983:291) i deras lydelse före detta datum.

40 §

Bestämmelserna i 38 § skall tillämpas också vid omprövning av en

sådan särskild rättighet att förfoga över vattnet som avses i 2 kap. 41 § vat-
tenlagen (1918:523).

41 §

Bestämmelsen i 31 kap. 23 § miljöbalken om begränsning av rätten

till ersättning skall gälla innehavare av tillstånd enligt vattenlagen
(1918:523) eller äldre bestämmelser, endast om bestämmelserna om kungs-
ådra var tillämpliga på vattenföretaget. Begränsning skall i sådana fall även
ske om det nya vattenföretaget är en markavvattning eller en vattentäkt för
bevattning.

Första stycket gäller också i fråga om förlust eller inskränkning som den

drabbats av som utan särskilt tillstånd driver ett vattenföretag som har kom-
mit till före den 1 januari 1984.

background image

8

SFS 1998:811

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

ANNA LINDH
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.