SFS 2005:581 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

050581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1998:811) om inför-

ande av miljöbalken skall ha följande lydelse.

27 § Har länsstyrelsen enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649)
om byggande av järnväg godkänt miljökonsekvensbeskrivning för ny väg
eller järnväg före miljöbalkens ikraftträdande, krävs inte regeringens tillåtlig-
hetsprövning enligt 17 kap. 1 § 2 eller 3 miljöbalken om arbetsplan för
vägen eller järnvägsplan för järnvägen fastställts före den 1 januari 2001.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

SFS 2005:581

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.