SFS 2006:1013 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

061013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 och 28 §§ lagen (1998:811) om

införande av miljöbalken skall ha följande lydelse.

17 §

Om en vattenanläggning har tillkommit utan tillstånd enligt vatten-

lagen (1983:291) eller motsvarande äldre lagstiftning eller om tillstånds-
frågan beträffande en sådan anläggning är oklar, får den som äger anlägg-
ningen eller avser att utnyttja den för vattenverksamhet begära prövning av
anläggningens laglighet hos miljödomstolen.

Begärs tillstånd att ändra en vattenanläggning som har tillkommit utan

tillstånd före miljöbalkens ikraftträdande, skall ansökan samtidigt göras om
prövning av anläggningens laglighet.

Andra stycket gäller också när ansökan görs enligt 28 kap. 12 § miljö-

balken om att få använda någon annans anläggning. Den som gör en sådan
ansökan får även begära prövning av anläggningens laglighet.

En lagligförklaring får förenas med villkor.
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett sådant villkor,

döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om en gärning som avses i femte stycket är att anse som ringa, döms inte

till ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig
med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestäm-
melsen.

28 §

Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag skall utgöra an-

sökningsmål enligt 21 kap. 1 § miljöbalken.

Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings rätt att över-

klaga gäller även i de fall den överklagbara domen eller beslutet avser en
lagligförklaring.

1

Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25, rskr. 2005/06:387.

SFS 2006:1013

Utkom från trycket
den 11 juli 2006

background image

2

SFS 2006:1013

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Bestämmelsen i 17 § femte stycket skall inte tillämpas på villkor som

meddelats under tiden från och med den 1 januari 1999 till och med den
31 december 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Egon Abresparr
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.