SFS 2009:1323 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:811) om införande av miljöbalken / SFS 2009:1323 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
091323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a § lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken ska ha följande lydelse.

10 a §

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som
tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnads-
plan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före

den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen före den
1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.

SFS 2009:1323

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.