SFS 2010:894 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:811) om införande av miljöbalken / SFS 2010:894 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
100894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § lagen (1998:811) om

införande av miljöbalken ska ha följande lydelse.

28 §

2

Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag ska utgöra an-

sökningsmål enligt 21 kap. 1 § miljöbalken.

Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings eller annan

juridisk persons rätt att överklaga gäller även i de fall den överklagbara
domen eller beslutet avser en lagligförklaring.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 2006:1013.

SFS 2010:894

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.