SFS 2010:936 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

100936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken

2

dels att i 6, 16, 17 och 21–23 §§ ordet ”miljödomstol” i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ”mark- och miljödomstol” i motsvarande form,

dels att i 6 och 22–24 §§ ordet ”Miljööverdomstolen” ska bytas ut mot

”Mark- och miljööverdomstolen”,

dels att 25 och 28 §§ ska ha följande lydelse.

25 §

Beslut som en förrättningsman meddelar efter miljöbalkens ikraftträ-

dande i frågor som regleras i 12 kap. vattenlagen (1983:291) ska överklagas
till mark- och miljödomstolen.

När mark- och miljödomstolen prövar sådana överklaganden ska den

tillämpa 13 kap. 30–33, 36, 38, 41–43 och 45 §§, 46 § första stycket, 47–
50 §§ samt 56–63 §§ vattenlagen (1983:291). Vad som sägs om vattendom-
stol ska gälla mark- och miljödomstol. Vad som i 61 § sägs om nämndemän
ska gälla särskilda ledamöter.

28 §

3

Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag ska utgöra

ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § miljöbalken.

Reglerna i 16 kap. 13 § miljöbalken om en ideell förenings eller annan

juridisk persons rätt att överklaga gäller även i de fall den överklagbara
domen eller beslutet avser en lagligförklaring.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
17 § 2006:1013
21 a § 1999:369
23 § 1999:369.

3 Senaste lydelse 2006:1013.

SFS 2010:936

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.