SFS 2011:337 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

110337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a § lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken ska ha följande lydelse.

10 a §

2

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (2010:900). Detta gäller även när en detaljplan för ett område
som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller bygg-
nadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23, rskr. 2010/11:199.

2 Senaste lydelse 2009:1323.

SFS 2011:337

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.