SFS 1971:531

710531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:531 Lag

Utkom från t rycket oiH ändring 1 V attenlagen (1918: 523);

den 19 juli 1971

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagenh funnit gott att i fråga om vattenlagen (1918: 523)^ förordna,

dels att 4 kap. 13 § samt 11 kap. 4, 6, 8, 15 och 51 §§ skall upphöra

att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 13 § skall utgå,

dels att 2 kap. 14 §, 20 § 3 mom., 34 §, 47 § 2 mom. och 62 §, 3 kap.

11, 13, 16 och 28 §§, 4 kap. 10 §, 6 kap. 28 §, 7 kap. 45, 46 och 55 §§,
10 kap. 33 § och 42 § 2 mom., 11 kap. 1�3, 5, 9, 11 och 12 §§, 27 § 2

och 6 mom., 29 och 34 §§, 35 § 3 mom., 42 §, 45 § 2 mom., 52, 71�
73, 81, 92 och 99 §§, 14 kap. 5 § 1 mom. samt rubriken till 4 kap. skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser, 4 kap. 17�20 §§, 10

kap. 42 § 3 mom. och 11 kap. 35 § 4 mom., samt närmast före 4 kap. 17
§ ny rubrik av nedan angivna lydelse.

2 kap.

14 §⬢⬢' Tarvas för ändamålsenligt tillgodogörande av vatten eller för åt­
gärd som avses i 9 §, att å annan tillhörig fastighet lägges damm, vall el­

ler väg eller ledning för vattnet eller ock verkställes grävning, spräng­

ning eller annan åtgärd till strömbäddens reglerande eller till förebyg­

gande eller minskande av skada, vare fastighetens ägare pliktig att tåla

1 Prop. 1971; 106, JuU 13, rskr 204.

Senaste lydelse av

11 kap. 4§ 1969; 804

11 kap. 6§ 1932; 208

11 kap. 8 § I960: 304

1404

^ Senaste lydelse 1961:48.

¬

background image

sådant intrång mot ersättning, som i 9 kap. skils. Samma lag vare, där
det för utförande av byggnad för vattnets tillgodogörande och därmed

förenade anläggningar eller eljest av åtgärd, som ovan nämnts, prövas

nödigt, att annans mark tillfälligt tages i anspråk för arbetarbostäder el­

ler andra byggnader, väg, upplagsplats, arbetsmaskiner eller dylikt. Om

rätt att över annans mark framdraga ledning för vatten till husbehovs­

förbrukning gälle vad särskilt är stadgat.

Där vid meddelande av beslut angående inrättande av fiskväg eller

vidtagande av annan anordning till förebyggande av skada å fiske eller

till fiskets befrämjande förbud finnes böra givas mot bedrivande av fiske

inom visst område, skall beträffande intrång, som därigenom tillskyndas
annan i hans rätt till fisket, vad i första stycket stadgas äga motsvarande

tillämpning.

Erfordras till skydd mot förorening av vattendrag, sjö eller annat

vattenområde, att å annan tillhörig fastighet lägges besvär eller last, skall

ock vad i första stycket är stadgat äga tillämpning. Meddelas beslut här­
om, skall vattenrättsdomaren ofördröjligen göra anmälan om beslutet
hos inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

SFS 1971: 531

20 § 5 momA Finner vattendomstolen vid prövning enligt 1 mom.
att hinder mot tillämnad byggnad möter enligt 3 § första och andra

styckena men att det föreligger sådana omständigheter som angivas i

3 § tredje stycket, skall domstolen med eget yttrande hänskjuta frågan

till Konungens avgörande.

34 § Dammbyggnad i älv, ström, å eller större bäck eller annan i så­
dant vattendrag uppförd byggnad, varigenom märkbar inverkan sker på

vattenståndet, må ej utrivas, med mindre dylik åtgärd blivit i laga ord­
ning medgiven.

Vill ägare av byggnad, som i första stycket avses, icke längre nyttja

byggnaden, göre i den ordning 11 kap. stadgar ansökan hos vattendom­

stolen om tillåtelse att utriva byggnaden. Prövas byggnadens borttagande

medföra synnerlig skada för annan tillhörig fast egendom, må domstolen

efter åtagande av ägare till sådan egendom föreskriva, att han och de,
som i äganderätten efterträda honom, skola för framtiden, intill dess an­

norlunda varder bestämt, underhålla byggnaden så som i 33 § sägs och

fullgöra vad beträffande byggnaden i övrigt enligt lag åligger ägaren;
vållas genom byggnadens bibehållande ägaren skada, skall den ersättas.

Kronan må ock till skydd för allmänna intressen åtaga sig underhålls­

skyldighet, som nu nämnts. Göres ej åtagande, varom nu är sagt, med-
dele vattendomstolen nödiga föreskrifter i avseende å byggnadens utri-
vande och äge i sammanhang därmed bestämma att, där byggnadens
ägare brister i fullgörandet av vad honom ålagts, den, vars rätt är be­

roende därav, må utföra arbetet på ägarens bekostnad.

Här, på sätt i andra stycket stadgas, ägare av fast egendom jämlikt

åtagande ålagts att underhålla annan tillhörig byggnad i vatten, skall
vattenrättsdomaren ofördröjligen därom göra anmälan hos inskrivnings­

myndigheten för anteckning i fastighetsboken.

Senaste lydelse 1961:48.

1405

¬

background image

SFS 1971:531

47 § 2 mom,^ Finner vattendomstolen vid prövning enligt 1 mom.
att hinder mot att anordna eller nyttja grundvattentäkt möter enligt 44

§ första och andra styckena men att det föreligger sådana omständig­

heter som angivas i 44 § tredje stycket, skall domstolen med eget yttran­

de hänskjuta frågan till Konungens avgörande.

62 §® Erfordras till skydd mot förorening av grundvatten, att å annan
tillhörig fastighet lägges besvär eller last, vare fastighetens ägare pliktig

att tåla sådant intrång mot ersättning, som sägs i 9 kap.

Meddelas beslut som avses i första stycket, skall vattenrättsdomaren

ofördröjligen göra anmälan om beslutet hos inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsboken.

1406

3 kap.

11 §" Vill någ on verkställa vattenregleriiig, som i 1 § sägs, göre ansö­

kan därom hos vattendomstolen och varde målet därefter prövat i den
ordning, som i 11 kap. stadgas för ansökningsmål; dock att, där det med
hänsyn till omfattningen av erforderlig utredning eller eljest finnes lämp­
ligt, vattenrättsdomaren eller vattendomstolen äger förordna, att målet

skall behandlas vid syneförrättning, som i 10 kap. 32 § sägs. Meddelas
sådant förordnande av vattendomstolen, må domstolen tillika lämna fö­

reskrift om de huvudsakliga grunder, som av synemännen skola iaktta­

gas.

Då mål efter ty nu sagts hänvisas till syneförrättning, skall till ledning

vid förordnande av förrättningsman enligt vad i 10 kap. 32 § stadgas an­

givas, vilket av de i 1 § omförmälda ändamål bör anses såsom företagets

huvudsakliga.

Synemännens utlåtande angående vattenreglering skaU underställas

vattendomstolens prövning om ej Konungen enligt 4 kap. 17 § prövat

företagets tillåtlighet. Vattendomstolen får ej ingå i bedömande av frå­

gor om ersättning i vidare mån än som föranledes av anförda besvär el­
ler av ändrade anordningar eller föreskrifter rörande företagets utfö­
rande.

Om verkan av vattendomstolens beslut eller synemännens utlåtande

angående vattenreglering äge vad i 7 kap. 56�^58 §§ stadgas beträffan­
de beslut i d är omförmälda mål motsvarande tillämpning; och skall be­
stämmelsen i 59 § om jämkning för visst fall i utlåtande eller beslut
rörande företag, som avses i 7 kap., lända till efterrättelse jämväl be­

träffande vattenreglering. ⬢

I fråga om Konungens prövningsrätt så ock vissa andra förhållanden

rörande vattenreglering stadgas i 4 kap.

13 §8 Stadgar rörande vattenregleringsföretag skola angiva:

företagets benämning och ändamål under hänvisning till de beträf­

fande företagets utförande och delaktigheten däri meddelade beslut;

den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

® Senaste lydelse 1964: 110,

" Senaste lydelse 1964: 110.

' Senaste lydelse 1920: 459.

8 S enaste lydelse 1920: 459.

¬

background image

huru styrelsen skall sammansättas och grunderna för dess beslutför-

het;

huru revision av styrelsens förvaltning skall ske;
tiden för räkenskapsavslutning;
huru ofta ordinarie sammanträde med deltagarna i företaget skall hål­

las;

det sätt, varpå kallelse till sammanträde skall ske och andra medde­

landen bringas till deltagarnas kännedom, ävensom den tid före sam­

manträde, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

så ock vad i övrigt kan finnas nödigt.

Styrelsen skall hava sitt säte inom den vattendomstols område, som

lämnat medgivande till företaget.

Ej må i stadgarna intagas bestämmelse, som finnes stridande mot

denna eller annan lags föreskrifter.

Stadgarna skola för att bliva gällande granskas och fastställas av

Konungens befallningshavande i den ort, där styrelsen har sitt säte. Vid

granskningen skall särskilt tillses, att stadgarna innehålla betryggande

föreskrifter för tillgodoseende av sådana delägares rätt, för vilka efter

ty i 6 § sägs skyldighet att deltaga i företaget framdeles kan komma

att inträda.

Beslutad ändring av stadgarna äge ej giltighet, med mindre den var­

der i nyssnämnda ordning fastställd.

SFS 1971: 531

16 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger, om

och när det för tillgodoseende av allmänt väl prövas nödigt, utse en

ledamot i styrelsen för vattenregleringsföretag. Sådan styrelseledamot

äge samma rätt att deltaga i handhavandet av de med företaget för­

enade angelägenheter som de medlemmar, vilka blivit i enlighet med

stadgarna till styrelse valda, och åtnjute arvode, som bestämmes av
Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

28 §ö Har medgivande enligt denna lag lämnats till företag, som avses

i 26 § första eller andra stycket, och skola ej enligt vad ovan stadgats
bestämmelserna i 12�25 §§ äga tillämpning, äger Konungen eller myn­
dighet som Konungen bestämmer att, om och när det för tillgodose­
ende av allmänt väl prövas nödigt, utse lämplig person att övervaka

företagets utförande samt utöva tillsyn å företagets skötsel och hand­
havandet i övrigt av de med företaget förenade angelägenheter. Sådan

person åtnjute av den, för vars räkning företaget utföres, arvode, som
bestämmes av Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

4 kap.

Om särskilda villkor beträffande större företag enligt 2 och 3 kap.

10 §1" Vill kronan begagna sig av lösningsrätt, som i 9 § stadgats,

skall underrättelse därom meddelas strömfallets ägare under femte året

före den för inlösningen bestämda tidpunkten samt frågan därefter före,

sistnämnda tidpunkt fullföljas genom ansökan om stämning til! fastig-

" Senaste lydelse 1920:459.

Senaste lydelse 1949: 664.

1407

¬

background image

SFS 1971: 531

hetsdomstol. Har kronan å tid, som nyss sagts, underrättat strömfallets
ägare, att kronan vill begagna sig av lösningsrätten, äge ock ström­
fallets ägare att i enahanda ordning fullfölja frågan.

Varder ej underrättelse å föreskriven tid lämnad strömfallsägaren el­

ler efter sådan underrättelse frågan före tidpunkten för lösningsrättens
inträde från någondera sidan på nämnda sätt fullföljd, vare lösnings­

rätten för den gången förfallen.

Om Konungens prövningsrätt

17 § Konungen kan förordna, att beträffande vissa slag av företag en­

ligt 2 eller 3 kap., som är av betydande omfattning eller ingripande be­
skaffenhet, frågan om tillåtligheten skall prövas av Konungen.

Omfattas företag som angives i första stycket ej av förordnande som

där sägs, kan Konungen förbehålla sig prövningen. Besked om förbe­
håll skall lämnas till vattendomstolen innan domstolen avgjort frågan

om företagets tillåtlighet. I fall då syneförrättning enligt 10 kap. 32 §
äger rum skall beskedet lämnas till synemännen innan dessa meddelat
sitt utlåtande angående företaget.

I samband med prövning av företag som avses i första eller andra

stycket får Konungen pröva även annat företag enligt denna lag, om

ansökan avser tillstånd till båda företagen eller fråga uppkommit om

företräde mellan dem.

1408

18 § För prövning enligt 17 § av företags tillåtlighet gäller andra�

fjärde styckena.

Företaget får ej komma till stånd, om hinder däremot möter från

allmänna planeringssynpunkter eller på grund av 2 kap. 3 § första och
andra styckena, 11 §, 12 § första stycket eller 44 § första och andra
styckena. Vid prövningen skall beaktas även annat företag enligt denna
lag, som med sannolikhet kan antagas bli erfo rderligt för ett ändamåls­
enligt utnyttjande av det sökta företaget.

�r företaget av synnerlig betydelse från allmän synpunkt, kan

Konungen lämna medgivande till det även om hinder enligt andra styc­
ket möter.

Konungen kan föreskriva villkor för att tillgodose allmänna intressen.

19 § Den som vill u tföra företag, vars tillåtlighet kan antagas komma

under Konungens prövning, skall i god tid bereda Konungens befall-
ningshavande, vederbörande kommun samt övriga myndigheter och sam­
manslutningar som företaget angår tillfälle att vid planläggningen av fö­

retaget framföra önskemål med avseende på företagets verkningar från

allmän synpunkt, ävensom medverka till att upplysning om planlägg­

ningen lämnas ortsbefolkningen.

Konungen kan meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av

första stycket och angående skyldighet f ör den som vill utföra företaget
att betala det allmännas kostnader.

20 § När fråga om företags tillåtlighet skall prövas av Konungen,
åligger det vattendomstolen eller, om målet behandlas vid syncförrätt-

¬

background image

ning enligt 10 kap. 32 §, synemännen att med eget yttrande hänskjuta

frågan till Konungen.

SFS 1971: 531

6 kap.

28 §1^ Varder allmän flottled avlyst eller har vattendomstol jämlikt
14 § förklarat beslut om flottleds inrättande förfallet, må kronan, kom­

mun, förvaltare, som är utsedd enligt 82 a § lagen om flottning i all­

män flottled, eller den, som av bibehållandet av anläggning för flott­
leden kan lida men, av vattendomstolen tillåtas bortskaffa anläggning­

en med rätt att fritt förfoga över det bortskaffade. Vattendomstolen

meddelar behövliga föreskrifter i fråga om bortskaffandet. Domstolen
äger därvid bestämma att den som är beroende av bortskaffandet får
utföra arbetet på sökandens bekostnad, om denne ej fullgör vad som

ålagts honom.

Om sannolika skäl föreligga att anläggning kan bortskaffas utan att

allmänt eller enskilt intresse förnärmas, får bortskaffande ske utan att

vattendomstolens tillstånd inhämtats. Har förvaltare utsetts enligt 82 a §

lagen om flottning i allmän flottled och skall åtgärden vidtagas av an­

nan än denne, skall dock förvaltaren ha lämnat sitt medgivande. Har

anläggningen bortskaffats utan föregående prövning, är den som vid­

tagit åtgärden bevisningsskyldig beträffande de före åtgärden rådande

förhållandena i vattnet.

Kan fast egendom skadas genom att anläggning i avlyst flottled bort­

skaffas eller vill någon använda sådan anläggning för att tillgodogöra

sig vattnet, äger vattendomstolen bestämma att anläggningen skall över­

tagas av fastighetsägaren eller den som vill tillgodogöra sig vattnet.
Vill kronan eller kommun till skydd för allmänna intressen få övertaga

anläggning för flottleden, äger vattendomstolen besluta om sådant över­

tagande. Nye ägaren är skyldig att underhålla anläggningen så att fara
ej uppkommer för allmän eller enskild rätt.

Har ägare av fast egendom, för vilken bortskaffande av flottledsan-

läggning skulle medföra skada, enligt tredje stycket berättigats övertaga

anläggningen, skall vattenrättsdomaren göra anmälan härom hos inskriv­
ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

7 kap.

45 §12 Vill någon utföra vattenavledning, som i 37 § sägs, och äro
sannolika skäl, att allmän eller enskild rätt därigenom förnärmas, eller
skola två eller flera med skilda andelar taga del i företaget, skäll, innan
arbetet påbörjas, i den ordning nedan sägs inhämtas besked, huru och

under vilka villkor arbetet må göras.

Ansökan om vattenavledning skall ingivas till Konungens befallnings-

havande och varde frågan härom därefter prövad vid syneförrättning,

som i 1 0 kap. 32 § sägs. �r företagets huvudsakliga ändamål att vinna
sådan båtnad, som avses i 29 § första stycket i förevarande kap., må

Senaste lydelse 1969: 396.

Senaste lydelse 1944: 87.

89�SFS 1971

1409

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.