SFS 1971:531

710531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:531 Lag

Utkom från t rycket oiH ändring 1 V attenlagen (1918: 523);

den 19 juli 1971

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagenh funnit gott att i fråga om vattenlagen (1918: 523)^ förordna,

dels att 4 kap. 13 § samt 11 kap. 4, 6, 8, 15 och 51 §§ skall upphöra

att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 13 § skall utgå,

dels att 2 kap. 14 §, 20 § 3 mom., 34 §, 47 § 2 mom. och 62 §, 3 kap.

11, 13, 16 och 28 §§, 4 kap. 10 §, 6 kap. 28 §, 7 kap. 45, 46 och 55 §§,
10 kap. 33 § och 42 § 2 mom., 11 kap. 1—3, 5, 9, 11 och 12 §§, 27 § 2

och 6 mom., 29 och 34 §§, 35 § 3 mom., 42 §, 45 § 2 mom., 52, 71—
73, 81, 92 och 99 §§, 14 kap. 5 § 1 mom. samt rubriken till 4 kap. skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser, 4 kap. 17—20 §§, 10

kap. 42 § 3 mom. och 11 kap. 35 § 4 mom., samt närmast före 4 kap. 17
§ ny rubrik av nedan angivna lydelse.

2 kap.

14 §••' Tarvas för ändamålsenligt tillgodogörande av vatten eller för åt­
gärd som avses i 9 §, att å annan tillhörig fastighet lägges damm, vall el­

ler väg eller ledning för vattnet eller ock verkställes grävning, spräng­

ning eller annan åtgärd till strömbäddens reglerande eller till förebyg­

gande eller minskande av skada, vare fastighetens ägare pliktig att tåla

1 Prop. 1971; 106, JuU 13, rskr 204.

Senaste lydelse av

11 kap. 4§ 1969; 804

11 kap. 6§ 1932; 208

11 kap. 8 § I960: 304

1404

^ Senaste lydelse 1961:48.

¬

background image

sådant intrång mot ersättning, som i 9 kap. skils. Samma lag vare, där
det för utförande av byggnad för vattnets tillgodogörande och därmed

förenade anläggningar eller eljest av åtgärd, som ovan nämnts, prövas

nödigt, att annans mark tillfälligt tages i anspråk för arbetarbostäder el­

ler andra byggnader, väg, upplagsplats, arbetsmaskiner eller dylikt. Om

rätt att över annans mark framdraga ledning för vatten till husbehovs­

förbrukning gälle vad särskilt är stadgat.

Där vid meddelande av beslut angående inrättande av fiskväg eller

vidtagande av annan anordning till förebyggande av skada å fiske eller

till fiskets befrämjande förbud finnes böra givas mot bedrivande av fiske

inom visst område, skall beträffande intrång, som därigenom tillskyndas
annan i hans rätt till fisket, vad i första stycket stadgas äga motsvarande

tillämpning.

Erfordras till skydd mot förorening av vattendrag, sjö eller annat

vattenområde, att å annan tillhörig fastighet lägges besvär eller last, skall

ock vad i första stycket är stadgat äga tillämpning. Meddelas beslut här­
om, skall vattenrättsdomaren ofördröjligen göra anmälan om beslutet
hos inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

SFS 1971: 531

20 § 5 momA Finner vattendomstolen vid prövning enligt 1 mom.
att hinder mot tillämnad byggnad möter enligt 3 § första och andra

styckena men att det föreligger sådana omständigheter som angivas i

3 § tredje stycket, skall domstolen med eget yttrande hänskjuta frågan

till Konungens avgörande.

34 § Dammbyggnad i älv, ström, å eller större bäck eller annan i så­
dant vattendrag uppförd byggnad, varigenom märkbar inverkan sker på

vattenståndet, må ej utrivas, med mindre dylik åtgärd blivit i laga ord­
ning medgiven.

Vill ägare av byggnad, som i första stycket avses, icke längre nyttja

byggnaden, göre i den ordning 11 kap. stadgar ansökan hos vattendom­

stolen om tillåtelse att utriva byggnaden. Prövas byggnadens borttagande

medföra synnerlig skada för annan tillhörig fast egendom, må domstolen

efter åtagande av ägare till sådan egendom föreskriva, att han och de,
som i äganderätten efterträda honom, skola för framtiden, intill dess an­

norlunda varder bestämt, underhålla byggnaden så som i 33 § sägs och

fullgöra vad beträffande byggnaden i övrigt enligt lag åligger ägaren;
vållas genom byggnadens bibehållande ägaren skada, skall den ersättas.

Kronan må ock till skydd för allmänna intressen åtaga sig underhålls­

skyldighet, som nu nämnts. Göres ej åtagande, varom nu är sagt, med-
dele vattendomstolen nödiga föreskrifter i avseende å byggnadens utri-
vande och äge i sammanhang därmed bestämma att, där byggnadens
ägare brister i fullgörandet av vad honom ålagts, den, vars rätt är be­

roende därav, må utföra arbetet på ägarens bekostnad.

Här, på sätt i andra stycket stadgas, ägare av fast egendom jämlikt

åtagande ålagts att underhålla annan tillhörig byggnad i vatten, skall
vattenrättsdomaren ofördröjligen därom göra anmälan hos inskrivnings­

myndigheten för anteckning i fastighetsboken.

Senaste lydelse 1961:48.

1405

¬

background image

SFS 1971:531

47 § 2 mom,^ Finner vattendomstolen vid prövning enligt 1 mom.
att hinder mot att anordna eller nyttja grundvattentäkt möter enligt 44

§ första och andra styckena men att det föreligger sådana omständig­

heter som angivas i 44 § tredje stycket, skall domstolen med eget yttran­

de hänskjuta frågan till Konungens avgörande.

62 §® Erfordras till skydd mot förorening av grundvatten, att å annan
tillhörig fastighet lägges besvär eller last, vare fastighetens ägare pliktig

att tåla sådant intrång mot ersättning, som sägs i 9 kap.

Meddelas beslut som avses i första stycket, skall vattenrättsdomaren

ofördröjligen göra anmälan om beslutet hos inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsboken.

1406

3 kap.

11 §" Vill någ on verkställa vattenregleriiig, som i 1 § sägs, göre ansö­

kan därom hos vattendomstolen och varde målet därefter prövat i den
ordning, som i 11 kap. stadgas för ansökningsmål; dock att, där det med
hänsyn till omfattningen av erforderlig utredning eller eljest finnes lämp­
ligt, vattenrättsdomaren eller vattendomstolen äger förordna, att målet

skall behandlas vid syneförrättning, som i 10 kap. 32 § sägs. Meddelas
sådant förordnande av vattendomstolen, må domstolen tillika lämna fö­

reskrift om de huvudsakliga grunder, som av synemännen skola iaktta­

gas.

Då mål efter ty nu sagts hänvisas till syneförrättning, skall till ledning

vid förordnande av förrättningsman enligt vad i 10 kap. 32 § stadgas an­

givas, vilket av de i 1 § omförmälda ändamål bör anses såsom företagets

huvudsakliga.

Synemännens utlåtande angående vattenreglering skaU underställas

vattendomstolens prövning om ej Konungen enligt 4 kap. 17 § prövat

företagets tillåtlighet. Vattendomstolen får ej ingå i bedömande av frå­

gor om ersättning i vidare mån än som föranledes av anförda besvär el­
ler av ändrade anordningar eller föreskrifter rörande företagets utfö­
rande.

Om verkan av vattendomstolens beslut eller synemännens utlåtande

angående vattenreglering äge vad i 7 kap. 56—^58 §§ stadgas beträffan­
de beslut i d är omförmälda mål motsvarande tillämpning; och skall be­
stämmelsen i 59 § om jämkning för visst fall i utlåtande eller beslut
rörande företag, som avses i 7 kap., lända till efterrättelse jämväl be­

träffande vattenreglering. •

I fråga om Konungens prövningsrätt så ock vissa andra förhållanden

rörande vattenreglering stadgas i 4 kap.

13 §8 Stadgar rörande vattenregleringsföretag skola angiva:

företagets benämning och ändamål under hänvisning till de beträf­

fande företagets utförande och delaktigheten däri meddelade beslut;

den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

® Senaste lydelse 1964: 110,

" Senaste lydelse 1964: 110.

' Senaste lydelse 1920: 459.

8 S enaste lydelse 1920: 459.

¬

background image

huru styrelsen skall sammansättas och grunderna för dess beslutför-

het;

huru revision av styrelsens förvaltning skall ske;
tiden för räkenskapsavslutning;
huru ofta ordinarie sammanträde med deltagarna i företaget skall hål­

las;

det sätt, varpå kallelse till sammanträde skall ske och andra medde­

landen bringas till deltagarnas kännedom, ävensom den tid före sam­

manträde, då föreskrivna kallelseåtgärder senast skola vara vidtagna;

så ock vad i övrigt kan finnas nödigt.

Styrelsen skall hava sitt säte inom den vattendomstols område, som

lämnat medgivande till företaget.

Ej må i stadgarna intagas bestämmelse, som finnes stridande mot

denna eller annan lags föreskrifter.

Stadgarna skola för att bliva gällande granskas och fastställas av

Konungens befallningshavande i den ort, där styrelsen har sitt säte. Vid

granskningen skall särskilt tillses, att stadgarna innehålla betryggande

föreskrifter för tillgodoseende av sådana delägares rätt, för vilka efter

ty i 6 § sägs skyldighet att deltaga i företaget framdeles kan komma

att inträda.

Beslutad ändring av stadgarna äge ej giltighet, med mindre den var­

der i nyssnämnda ordning fastställd.

SFS 1971: 531

16 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger, om

och när det för tillgodoseende av allmänt väl prövas nödigt, utse en

ledamot i styrelsen för vattenregleringsföretag. Sådan styrelseledamot

äge samma rätt att deltaga i handhavandet av de med företaget för­

enade angelägenheter som de medlemmar, vilka blivit i enlighet med

stadgarna till styrelse valda, och åtnjute arvode, som bestämmes av
Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

28 §ö Har medgivande enligt denna lag lämnats till företag, som avses

i 26 § första eller andra stycket, och skola ej enligt vad ovan stadgats
bestämmelserna i 12—25 §§ äga tillämpning, äger Konungen eller myn­
dighet som Konungen bestämmer att, om och när det för tillgodose­
ende av allmänt väl prövas nödigt, utse lämplig person att övervaka

företagets utförande samt utöva tillsyn å företagets skötsel och hand­
havandet i övrigt av de med företaget förenade angelägenheter. Sådan

person åtnjute av den, för vars räkning företaget utföres, arvode, som
bestämmes av Konungen eller av myndighet som Konungen bestämmer.

4 kap.

Om särskilda villkor beträffande större företag enligt 2 och 3 kap.

10 §1" Vill kronan begagna sig av lösningsrätt, som i 9 § stadgats,

skall underrättelse därom meddelas strömfallets ägare under femte året

före den för inlösningen bestämda tidpunkten samt frågan därefter före,

sistnämnda tidpunkt fullföljas genom ansökan om stämning til! fastig-

" Senaste lydelse 1920:459.

Senaste lydelse 1949: 664.

1407

¬

background image

SFS 1971: 531

hetsdomstol. Har kronan å tid, som nyss sagts, underrättat strömfallets
ägare, att kronan vill begagna sig av lösningsrätten, äge ock ström­
fallets ägare att i enahanda ordning fullfölja frågan.

Varder ej underrättelse å föreskriven tid lämnad strömfallsägaren el­

ler efter sådan underrättelse frågan före tidpunkten för lösningsrättens
inträde från någondera sidan på nämnda sätt fullföljd, vare lösnings­

rätten för den gången förfallen.

Om Konungens prövningsrätt

17 § Konungen kan förordna, att beträffande vissa slag av företag en­

ligt 2 eller 3 kap., som är av betydande omfattning eller ingripande be­
skaffenhet, frågan om tillåtligheten skall prövas av Konungen.

Omfattas företag som angives i första stycket ej av förordnande som

där sägs, kan Konungen förbehålla sig prövningen. Besked om förbe­
håll skall lämnas till vattendomstolen innan domstolen avgjort frågan

om företagets tillåtlighet. I fall då syneförrättning enligt 10 kap. 32 §
äger rum skall beskedet lämnas till synemännen innan dessa meddelat
sitt utlåtande angående företaget.

I samband med prövning av företag som avses i första eller andra

stycket får Konungen pröva även annat företag enligt denna lag, om

ansökan avser tillstånd till båda företagen eller fråga uppkommit om

företräde mellan dem.

1408

18 § För prövning enligt 17 § av företags tillåtlighet gäller andra—

fjärde styckena.

Företaget får ej komma till stånd, om hinder däremot möter från

allmänna planeringssynpunkter eller på grund av 2 kap. 3 § första och
andra styckena, 11 §, 12 § första stycket eller 44 § första och andra
styckena. Vid prövningen skall beaktas även annat företag enligt denna
lag, som med sannolikhet kan antagas bli erfo rderligt för ett ändamåls­
enligt utnyttjande av det sökta företaget.

Är företaget av synnerlig betydelse från allmän synpunkt, kan

Konungen lämna medgivande till det även om hinder enligt andra styc­
ket möter.

Konungen kan föreskriva villkor för att tillgodose allmänna intressen.

19 § Den som vill u tföra företag, vars tillåtlighet kan antagas komma

under Konungens prövning, skall i god tid bereda Konungens befall-
ningshavande, vederbörande kommun samt övriga myndigheter och sam­
manslutningar som företaget angår tillfälle att vid planläggningen av fö­

retaget framföra önskemål med avseende på företagets verkningar från

allmän synpunkt, ävensom medverka till att upplysning om planlägg­

ningen lämnas ortsbefolkningen.

Konungen kan meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av

första stycket och angående skyldighet f ör den som vill utföra företaget
att betala det allmännas kostnader.

20 § När fråga om företags tillåtlighet skall prövas av Konungen,
åligger det vattendomstolen eller, om målet behandlas vid syncförrätt-

¬

background image

ning enligt 10 kap. 32 §, synemännen att med eget yttrande hänskjuta

frågan till Konungen.

SFS 1971: 531

6 kap.

28 §1^ Varder allmän flottled avlyst eller har vattendomstol jämlikt
14 § förklarat beslut om flottleds inrättande förfallet, må kronan, kom­

mun, förvaltare, som är utsedd enligt 82 a § lagen om flottning i all­

män flottled, eller den, som av bibehållandet av anläggning för flott­
leden kan lida men, av vattendomstolen tillåtas bortskaffa anläggning­

en med rätt att fritt förfoga över det bortskaffade. Vattendomstolen

meddelar behövliga föreskrifter i fråga om bortskaffandet. Domstolen
äger därvid bestämma att den som är beroende av bortskaffandet får
utföra arbetet på sökandens bekostnad, om denne ej fullgör vad som

ålagts honom.

Om sannolika skäl föreligga att anläggning kan bortskaffas utan att

allmänt eller enskilt intresse förnärmas, får bortskaffande ske utan att

vattendomstolens tillstånd inhämtats. Har förvaltare utsetts enligt 82 a §

lagen om flottning i allmän flottled och skall åtgärden vidtagas av an­

nan än denne, skall dock förvaltaren ha lämnat sitt medgivande. Har

anläggningen bortskaffats utan föregående prövning, är den som vid­

tagit åtgärden bevisningsskyldig beträffande de före åtgärden rådande

förhållandena i vattnet.

Kan fast egendom skadas genom att anläggning i avlyst flottled bort­

skaffas eller vill någon använda sådan anläggning för att tillgodogöra

sig vattnet, äger vattendomstolen bestämma att anläggningen skall över­

tagas av fastighetsägaren eller den som vill tillgodogöra sig vattnet.
Vill kronan eller kommun till skydd för allmänna intressen få övertaga

anläggning för flottleden, äger vattendomstolen besluta om sådant över­

tagande. Nye ägaren är skyldig att underhålla anläggningen så att fara
ej uppkommer för allmän eller enskild rätt.

Har ägare av fast egendom, för vilken bortskaffande av flottledsan-

läggning skulle medföra skada, enligt tredje stycket berättigats övertaga

anläggningen, skall vattenrättsdomaren göra anmälan härom hos inskriv­
ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

7 kap.

45 §12 Vill någon utföra vattenavledning, som i 37 § sägs, och äro
sannolika skäl, att allmän eller enskild rätt därigenom förnärmas, eller
skola två eller flera med skilda andelar taga del i företaget, skäll, innan
arbetet påbörjas, i den ordning nedan sägs inhämtas besked, huru och

under vilka villkor arbetet må göras.

Ansökan om vattenavledning skall ingivas till Konungens befallnings-

havande och varde frågan härom därefter prövad vid syneförrättning,

som i 1 0 kap. 32 § sägs. Är företagets huvudsakliga ändamål att vinna
sådan båtnad, som avses i 29 § första stycket i förevarande kap., må

Senaste lydelse 1969: 396.

Senaste lydelse 1944: 87.

89—SFS 1971

1409

¬

background image

SFS 1971:531

ansökningen i stället ingivas till vattendomstolen och varde målet därefter

prövat i den ordning, som i 11 kap, stadgas för ansökningsmål; dock

att, där det finnes lämpligt, vattenrättsdomaren eller vattendomstolen
äger förordna, att målet skall behandlas vid syneförrättning, som i 10
kap. 32 § sägs.

A\'ser vattenavledningsföretag sänkning eller uttappning av sjö eller

reglering av vattnets avrinning ur sådant vattenområde eller förändring

av vattnets djup eller läge i vattendrag, där kungsådra eller allmän far­
led eller allmän flottled finnes, skall utlåtande, som avgivits av syne­

män, underställas vattendomstolens prövning, om ej Konungen enligt

4 kap. 17 § prövat företagets tillåtlighet. Vattendomstolen får ej ingå

i bedömande av frågor om ersättning i vidare mån än som föranledes

av anförda besvär eller av ändrade anordningar eller föreskrifter rö­

rande företagets utförande. Om underställning i visst fall av särskild
fråga stadgas i 10 kap. 52 §.

46

Är företag som avses i 37 § av betydande omfattning eller in­

gripande beskaffenhet, äga bestämmelserna i 4 kap. 17—20 §§ om
Konungens prövningsrätt motsvarande tillämpning.

Finner vattendomstolen vid prövning av fråga om tillåtligheten av

tillämnad vattenavledning, att hinder mot företaget möter enligt 38 §

eller 39 § första stycket men att det föreligger sådana omständigheter
som angivas i 39 § andra stycket, skall domstolen med eget yttrande
hänskjuta frågan till Konungens avgörande.

55 §1^ Ä invallning, som sker i eller vid sjö eller i eller vid sådant vat­

tendrag, som i 45 § tredje stycket sägs, skola bestämmelserna i nämnda §

om underställning av synemännens utlåtande äga motsvarande tillämp­

ning.

10 kap.
33

Förordnande, som i 32 § sägs, skall efter ansökan meddelas av

Konungens befallningshavande. I ansökningen skola så fullständigt som

möjligt uppgivas företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar

med angivande av det vattenområde som av företaget kan komma att
beröras. Vidare skall uppgivas huruvida särskilda bestämmelser med

stöd av lag meddelats rörande användningen av de mark- och vatten­
områden som beröras av företaget. Ansökningen bör tillika innehålla

uppgift å de fastigheter, som företaget efter ty i 14 kap. 4 § sägs fö r­
menas angå, samt ägarnas namn och hemvist ävensom sådana nytt-

janderättshavares, vilkas r ätt kan vara av företaget beroende.

Vad i 2 § stadgas om ställande av säkerhet för förrättningskostnaden

äge tillämpning jämväl i f råga om förordnande enligt denna §.

Beträffande företag, som avser torrläggning av mark, äger Konungen

förordna, att ansökan, som i första stycket sägs, skall ingivas till annan

myndighet än Konungens befallningshavande.

1410

" Senaste lydelse 1944: 87.

" Senaste lydelse 1944: 87. Ändringen inn ebär att andra s tycket upp hävs.

Senaste lydelse 1969: 393.

¬

background image

42 § 2 mom.i® Förrättningsmannen skall utan dröjsmål översända av­

skrift av kungörelsen till vederbörande kommun. Kommun äger föra

talan för tillgodoseende av allmänna intressen inom orten. Om sådan

talan skall kommunen snarast underrätta kammarkollegiet.

3 mom. Är fråga om företag vars tillåtlighet kan antagas komma

under Konungens prövning enligt 4 kap. 17 §, skall avskrift av ansök­

ningshandlingarna jämte kungörelsen översändas till statens naturvårds­
verk och statens planverk.

SFS 1971: 531

11 kap.

1 §" Första domstol i vattenmål benämnes vattendomstol. Den tings­

rätt som Konungen bestämmer skall vara vattendomstol.

Överdomstol i vattenmål (vattenöverdomstol) är Svea hovrätt i den

sammansättning nedan sägs.

Som sista domstol i vattenmål dömer högsta domstolen.

Angående domstol i vattenmål och rättegången i sådant mål gälle i

allt, varom ej i denna lag eller annan lag eller författning är särskilt

stadgat, vad i fråga om allmän domstol är föreskrivet, där det tillämp­
ligt är.

2 §18 Vattendomstol består av ordförande, en teknisk ledamot samt två

nämndemän. Ytterligare en teknisk ledamot får ingå i domstolen efter

ordförandens bestämmande.

Ordföranden utses bland de lagfarna domarna i tingsrätten. Han be­

nämnes vattenrättsdomare.

Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av vatten­

frågors behandling.

Nämndeman skall vara nämndeman i fastighetsdomstol inom vatten­

domstolens domsområde.

3 §18 Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer utser vat­
tenrättsdomare samt utnämner eller förordnar teknisk ledamot.

5 §20 Nämndeman tjänstgör efter kallelse av vattenrättsdomaren. Till
tjänstgöring böra företrädesvis kallas nämndemän från den domsaga

till vilken målet närmast har anknytning.

9 §21 Gränserna för de till varje vattendomstol hörande områden skola

följa vattendelare mellan olika vattensystem, efter ty Konungen när­

mare förordnar.

1® Senaste lydelse 1961: 548.

" Senaste lydelse 1946: 839.

18 Se naste lydelse 1969: 804.

1" Sen aste lydelse 1932: 208.

20 S enaste lydelse 1941: 614. Ändringen innebär bl. a. att andra och tredje styck-

enaupphävs.

21 Ä ndringen innebär att första stycket upphävs.

1411

•c

¬

background image

SFS 1971:531

11 §22 Vattendomstol får för sina sammanträden förfoga över behöv­

liga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad, som ej är
upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal.

Vållas särskilda utgifter för uppvärmning, belysning, städning eller dy­
likt, skola de ersättas.

Bestämmelserna i första stycket skola gälla jämväl i fråga om sam­

manträden för muntlig förberedelse.

12 §23 Yppas vid överläggning i vattendomstol skiljaktiga meningar,

vare lag som i rättegångsbalken stadgas beträffande domstol, där alle­
nast lagfarna ledamöter hava säte i rätten. Vid omröstning säge vatten­

rättsdomaren sin mening först, därefter de tekniska ledamöterna och

sist nämndemännen.

27 § 2 mom.~* Ansökan enligt 17 § 2 skall vara åtföljd av de ritningar

jämte beskrivning och andra handlingar samt innehålla de upplysningar,

vilka erfordras för bedömande av det tillämnade företagets beskaffenhet,

omfattning och verkningar. Särskilt skola så fullständigt som möjligt

uppgivas den eller de fastigheter, varå byggandet skall ske eller vilka fö­

retaget eljest efter ty i 14 kap. 4 § sägs angår, vederbörande ägares och
nyttjanderättshavares namn och hemvist samt, om företaget ej är av

större omfattning, de ersättningsbelopp sökanden förmenar böra till följd

av företaget utgå till dylik fastighetsägare eller andra. Är fråga om utfö­

rande av byggnad för vattens tillgodogörande, skall uppgift lämnas å det

område, med vilket, enligt sökandens åsikt, rätten tUl vattnets tillgodogö­

rande lämpligen bör vara för framtiden förenad. Beträffande anläggning

för uttagande av vattenkraft varde därjämte storleken av den vatten­

kraft, som beräknas kunna vid lågvatten uttagas genom anläggningen,

uppgiven.

I fråga om ansökan enligt 17 § 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 och 19 skall vad i

första stycket stadgas i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

I ansökan enligt 17 § 2—11 och 19 skall uppgivas huruvida sär­

skilda bestämmelser med stöd av lag meddelats rörande användningen

av de mark- och vattenområden som beröras av företaget.

6 mom?'' Ansökan rörande företag, vars tillåtlighet kan antagas kom­

ma under Konungens prövning enligt 4 kap. 17 §, skall innehålla upp­
gift om de åtgärder sökanden har vidtagit på grund av 4 kap. 19 §

första stycket samt om vad som huvudsakligen förekommit med anled­

ning av dessa åtgärder.

Ansökan som avses i första stycket skall åtföljas av en översiktlig

redogörelse för sökandens bedömning av det tillämnade företagets be­
tydelse från allmänna planeringssynpunkter samt uppgift om annat

företag enligt denna lag som med sannolikhet kan antagas bli erforder­

ligt för ett ändamålsenligt utnyttjande av det sökta företaget.

1412

" Senaste lydelse 1961: 548.

^ Senaste lydelse 1946: 839.

^ Senaste lydelse 1969: 393.

" Senaste lydelse 1952: 235.

¬

background image

29 §2° I mål, som i 27 § 1 och 5 mom. avses, skola samtliga ansök­

ningshandlingar ingivas i tre exemplar, i mål som avses i 27 § 6 mom.

i åtta exemplar samt i övriga ansökningsmål i sex exemplar. Där så
finnes erforderligt, må vattenrättsdomaren föreskriva, att ytterligare ett

eller flera exemplar skola ingivas.

Hava ansökningshandlingar ej ingivits i nödigt antal exemplar, eller

finner vattenrättsdomaren handlingarna eljest i något avseende ofullstän­

diga, förelägge han sökanden viss tid att ingiva vad ytterligare erfordras,

vid äventyr, om det försummas, att ansökningen förklaras förfallen.

SFS 1971:531

34 §27 Finnes fastighet, till vars ägare enligt 33 § underrättelse skall
utsändas, tillhöra kronan eller allmän anstalt, eller av kronan eller dylik

anstalt innehavas under nyttjanderätt, insände vattenrättsdomaren utan
dröjsmål underrättelse om kungörelsens innehåll till Konungens befall-

ningshavande i det län, där fastigheten är belägen; och åligge Konung­

ens befallningshavande att ofördröjligen förordna ombud till bevakande

av kronans eller anstaltens rätt eller, där sådant bevakande tillkommer
annan myndighet, överlämna underrättelsen till den myndighet.

I mål som avses i 17 § 2—11 och 19 skall vattenrättsdomaren alltid

sända kungörelsen till Konungens befallningshavande.

35 § 5 mom.28 I mål, som avses i 17 § 2—11, 18 och 19, ävensom i

mål, som anhängiggjorts genom ansökan enligt 2 kap. 8 § andra stycket

samt 4 kap. 1 § sista stycket och 14 § andra och femte styckena, må

kommun föra talan för tillgodoseende av allmänna intressen inom orten.
Om sådan talan skall kommunen snarast underrätta kammarkollegiet.

I mål, som avses i första stycket, skall vattenrättsdomaren utan dröjs­

mål översända kungörelsen till vederbörande kommun. Är fråga om

ansökan om tillstånd att tillgodogöra grundvatten, skall kungörelsen

städse tillställas kommun, inom vars område tillgången på grundvatten

kan påverkas.

4 mom. Gäller ansökan företag som avses i 27 § 6 mom., skall ett

exemplar av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen översändas till
statens naturvårdsverk, statens planverk och Konungens befallningsha­

vande samt, om företaget avser grundvattentäkt, kammarkollegiet.

42 §20 Då handling i vattenmål skall delgivas genom rättens försorg,
förordnar därom vattenrättsdomaren eller den som är behörig därtill
enligt bestämmelser som Konungen meddelar.

Kallelse av vittne och sakkunnig beslutas av vattenrättsdomaren.

45 § 2 /77om.2o Vattenrättsdomaren kan uppdraga åt teknisk ledamot
att, med eller utan biträde av nämndemännen eller en av dem, verk­
ställa undersökning å stället. I enklare fall kan sådant uppdrag lämnas

åt nämndemännen eller en av dem.

2® Senaste lydelse 1948: 479.

27 S enaste lydelse 1961:548.

28 S enaste lydelse 1969: 396.

28 S enaste lydelse 1960: 304.

28 S enaste lydelse 1920:459.

1413

¬

background image

SFS 1971:531

Om tiden för sådan undersökning skall vattenrättsdomaren meddela

partema underrättelse i den för kallelser till dem bestämda ordning. Pro­
tokoll över undersökningen skall föras av den, vattenrättsdomaren därtill

förordnat, och sedermera tillställas vattenrättsdomaren. Där undersök­

ning sker allenast såsom förberedelse för domstolens sammanträde till

syn på stället, vare dock underrättelse och protokoll, som nu nämnts, ej

av nöden.

52 §31 Menar part, att ledamot i vattendomstolen är jävig, framställe

invändningen vid första domstolssammanträde, då den, som jävet angår,

har säte i domstolen, eller, där parten då var av laga förfall hindrad att
inställa sig eller den omständighet, varå jävet grundas, då ej var för

handen eller parten kunnig, vid nästa sammanträde efter det förfallet

upphörde eller han om jävet erhöll kännedom. Hålles vattendomstolens

sammanträde, som nu nämnts, vid syn på stället, skall jävet framställas
före synegångens början. Försummas vad sålunda stadgats, vare parts

rätt att framställa invändningen försutten.

Jäv mot ledamot i vattendomstol må ock i högre rätt göras, där den

part, som vill frågan väcka, av annan orsak än förfallolös utevaro ej förr­
än i den högre rätten haft tillfälle att framställa jävet. Beträffande rätt
till talan mot vattendomstols beslut rörande jäv mot ledamot i domstolen

gälle vad i rättegångsbalken finnes stadgat angående beslut om jäv mot
lagfaren domare i tingsrätt.

Beslut varigenom jävsinvändning mot nämndeman varder gillad

skall ej medföra någon verkan till rubbning eller upphävande av åt­
gärd eller beslut, som tillkommit innan invändningen gjordes, där öv­

riga ledamöter varit om åtgärden eller beslutet ense.

71 §32 Beträffande fråga, vari det enligt förestående stadganden till­

kommer vattenrättsdomaren att besluta, bör han, där frågans beskaf­

fenhet det påkallar, rådgöra med teknisk ledamot.

Av vattenrättsdomarens beslut är vattendomstolen ej förhindrad att

annorlunda förordna.

72 §33 Vid vattendomstolens sammanträde skall av tjänsteman vid

tingsrätten föras protokoll, som undertecknas av honom. Vattenrätts­

domaren äge, då omständigheterna föranleda därtill, själv föra proto­

kollet. Protokoll skall föras särskilt för varje mål.

Vattenrättsdomaren äge förordna, att utsaga av part, målsägande,

vittne eller sakkunnig skall i stället för att antecknas i protokollet upp­
tagas genom stenografi eller på fonetisk väg. I denna ordning må ock

upptagas sammanfattning av utsaga, avseende vad som kan antagas vara

av betydelse i målet.

Stenograf utses av vattenrättsdomaren. Ej må den anlitas som proto­

kollförare eller stenograf, vilken till saken eller till part står i sådant
förhållande, att hans tillförlitlighet därigenom kan anses förringad. Pro-

1414

Senaste lydelse 1969: 804.

Senaste lydelse 1920:459.

Senaste lydelse 1960: 304.

¬

background image

tokollförare och stenograf skola hava avlagt ed eller försäkran enligt
vad i rättegångsbalken stadgas.

Närmare föreskrifter om protokoll och om vad som upptagits enligt

andra stycket meddelas av Konungen.

73 §3^ För varje ansökningsmål skall upprättas en akt, omfattande ett

exemplar av samtliga de handlingar, som i målet ingivits, samt de i målet
förda protokoll så ock avskrift av de utav vattenrättsdomaren i målet ut­
färdade kungörelser och meddelade beslut ävensom av vattendomstolens
utslag i målet.

Vid akten skall jämväl fogas en av vattenrättsdomaren eller annan

tjänsteman vid tingsrätten underskriven förteckning över de underrät­
telser, vilka på grund av bestämmelserna i 33 och 47 §§ blivit å posten

avlämnade; och skall förteckningen angiva den dag, då avlämnandet
skett. Förteckningen må, såframt det finnes lämpligt, utgöras av hän­
visning till uppgifter i akten om sakägares namn och hemvist. Där ej
av eljest föreliggande omständigheter annat förhållande framgår, ut-
göre förteckning, som nu nämnts, bevis att den uppgivna dagen under­

rättelser avsänts under angivna adresser.

Inom sex veckor efter utgången av varje kvartal skall till vattenöver-

domstolen insändas renoverat exemplar av akterna i de ansökningsmål,
vilka avgjorts genom beslut, som under kvartalet vunnit laga kraft.

Närmare föreskrifter om aktbildning meddelas av Konungen.

81 §35 Vad i 42—45 §§, 49 § första stycket, 50 § första stycket, 52 §,

55 § första stycket, 56 § första stycket, 57, 58, 64, 67, 70—72 §§,

73 § första, tredje och fjärde styckena samt 74 § stadgas beträffande
ansökningsmål skall, där ej annat framgår av vad nedan i denna §
sägs, äga motsvarande tillämpning i fråga om stämningsmål.

I mål enligt 17 § 29 eller 36, vilket avser arbete till förebyggande eller

avhjälpande av skada eller olägenhet till följd av företag enligt denna
lag, skola jämväl bestämmelserna i 46 § äga motsvarande tillämpning.

Utlåtande, som i 45 § sägs, skall hållas för parterna tillgängligt å vat­

tenrättsdomarens tjänsterum.

I de fall, då enligt vad för ansökningsmål finnes föreskrivet parterna

skola erhålla besked i den för kallelser till dem i 32 § bestämda ordning,

skall i stämningsmål med avseende å sättet för meddelande av sådant

besked i stället lända till efterrättelse vad om delgivning är stadgat.

92 §35 Vad i 29 § andra stycket, 39—41 §§, 56 § första stycket, 60 §
första, andra och fjärde styckena, 70—72 §§, 73 § första, tredje och

fjärde styckena samt 74 § stadgas beträffande ansökningsmål skall äga

motsvarande tillämpning å underställningsmål ävensom i tillämpliga de­

lar å besvärsmål vid vattendomstolen, 60 § dock med iakttagande av

bestämmelserna i 3 kap. 11 §, 6 kap. 3 § 1 mom. samt 7 kap. 45 och

55 §§.

Bestämmelserna i 42—45, 48, 49 §§, 50 § första stycket, 52, 54, 55,

57—59, 62—64, 66 och 67 §§ skola i tillämpliga delar gälla besvärs­

mål vid vattendomstolen och underställningsmål.

Senaste lydelse I9 60: 304.

Senaste lydelse 1960: 304.

5® Senaste lydelse 1969: 393.

SFS 1971: 531

1415

¬

background image

SFS 1971: 531

99 §3^^ Vill part vädja mot vattendomstols dom i mål, som ej är brott­

mål, skall han inom två veckor från den dag, då domen gavs, hos vat­

tenrättsdomaren anmäla vad. Vadeanmälan kan också mottagas av

annan som är behörig därtill enligt bestämmelser som Konungen med­
delar; pröve dock vattenrättsdomaren, huruvida sålunda gjord vadean­

mälan rätteligen skett.

Part. som anmält vad, skall inom fyra veckor från den dag, då domen

gavs, fullfölja vadat genom att till vattenrättsdomaren inkomma med

vadeinlaga.

14 kap.

5 § i mom.^^ Vill någon för uppgörande av plan eller eljest såsom

förberedelse till företag enligt denna lag verkställa mätningar, avväg­

ningar eller andra undersökningsarbeten å fastighet, som äges eller inne-

haves av annan, äge Konungens befallningshavande, när skäl därtill äro,

föreskriva, att erforderligt tillträde till fastigheten under viss tid skall

lämnas. Konungens befallningshavande må ock, där för utförande av

undersökningsarbete erfordras, att ett eller flera vattenmärken eller ob­

servationsrör utsättas, stadga förbud, vid vite, att rubba eller skada så­
dant märke eller rör.

Vid undersökningsarbetets utförande skall så förfaras, att skada därav

ej eller allenast såvitt den ar oundviklig orsakas annan; växande träd må
ej fällas utan särskilt medgivande av Konungens befallningshavande.

För skada och intrång, som vållas av arbetet, skall ersättning gäldas med

fulla värdet; och vare den, som verkställer eller låter verkställa arbetet,

pliktig att, om Konungens befallningshavande prövar det nödigt, före
arbetets påbörjande ställa säkerhet för ersättningens gäldande.

Talan om ersättning enligt andra stycket upptages av den fastighets­

domstol, inom vars område fastigheten är belägen.

Konungen äger utfärda närmare föreskrifter angående utförande av

undersökningsarbeten, som ovan avses, och vad därmed äger samband.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

2. Mål som före ikraftträdandet anhängiggjorts hos vattendomstol

handlägges enligt äldre bestämmelser. I fråga om vattendomstols sam­

mansättning gäller detta dock endast sådan huvudförhandling som på­
börjats före ikraftträdandet.

3. Har förrättningsman fÖre ikraftträdandet förordnats enligt 10 kap.

32 § för att handlägga syneförrättning rörande företag enligt 3 eller 7

kap., tillämpas äldre bestämmelser på förrättningen.

4. Mål som är anhängigt hos expropriationsdomstol vid ikraftträdan­

det prövas av fastighetsdomstol, om huvudförhandling ej påbörjats dess­

förinnan.

5. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos allmän domstol

handlägges enligt äldre bestämmelser.

6. Vad i lag eller annan författning föreskrives om vattenrättsingen-

1416

" Senaste lydelse 1960: 304.

="8 Senaste lydelse 1952: 235.

¬

background image

jör och vattenrättsnämndeman skall i stället avse teknisk ledamot och

SFS 1971; 531

nämndeman i vattendomstol.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.