SFS 1971:1048

711048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i vat tenlagen (1918: 523);

given St ockholms slott den 17 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 7 kap. 27, 36, 45, 55 och 66 §§ samt

10 kap. 33, 35, 48 och 82 §§ vattenlagen (1918: 523) skall ha nedan

angivna lydelse.

SFS 1971:1048

Utkom från trycket

den 27 dec. 1971

7 kap.

27 §2 Ej vare delägare i dikningssamfällighet skyldig att vidkännas

större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å

den båtnad, hans mark därigenom beredes, utan så är att han sökt före­
taget. Likställd med sökanden vare den, som förenat sig med honom

om företaget eller för vinnande av ökad båtnad fört talan, som föran­
lett större anläggning än sökanden äskat. Företages dikningen efter
beslut vid fastighetsreglering, skola ägarna av de fastigheter som ingå
i regleringen anses såsom sökande.

36 §3 Vill någon för torrläggning av sin mark upptaga dike å annans

mark eller leda vatten till annans dike eller eljest begagna sig av rättig­

het, som omförmäles i 1�19 §§, eller skola två eller flera med skilda
andelar taga del i dikningsföretag, då skall, där ej överenskommelse
därom träffas, i den ordning nedan sägs före arbetets påbörjande in­
hämtas besked, huru och under vilka villkor arbetet må göras.

Ansökan om dikning skall ingivas till Konungens befallningshavande

och varde frågan härom därefter prövad vid syneförrättning, varom
i 10 kap. stadgas.

Beslutas vid fastighetsreglering att fråga om dikning skall prövas en­

ligt denna lag, upptages frågan vid syneförrättning som nyss nämnts

efter anmälan av fastighetsbildningsmyndigheten hos Konungens be­
fallningshavande.
1 Prop, 1971:151, CU 28, rskr 3 19.

2 Senaste lydelse 1920:459.

3 S enaste lydelse 1920:459.

2429

¬

background image

SFS 1971:1048

Där någon ärnar verkställa dikning, varför ej fordras föregående

prövning, stånde honom ändock fritt, om han så önskar, att till bere­
dande av trygghet fö r framtiden påkalla sådan prövning.

Har dike upptagits utan föregången syneförrättning, må för det fram­

tida underhållets fördelning i nu nämnd ordning påkallas prövning
därav.

Huru utlåtande, som meddelas vid syneförrättning, skall beträffande

särskild fråga underställas vattendomstolens prövning, därom stadgas

i 10 kap. 52 §.

45

Vill någon utföra vattenavledning, som i 37 § sägs, och äro

sannolika skäl, att allmän eller enskild rätt därigenom förnärmas, eller

skola två eller flera med skilda andelar taga del i f öretaget, skall, innan
arbetet påbörjas, i den ordning nedan sägs inhämtas besked, huru och

under vilka villkor arbetet må göras.

Ansökan om vattenavledning skall ingivas till Konungens befallnings-

havande och varde frågan härom därefter prövad vid syneförrättning,

som i 10 kap. 32 § sägs. � r företagets huvudsakliga ändamål att vinna
sådan båtnad, som avses i 29 § första stycket i förevarande kap., må
ansökningen i stället ingivas till vattendomstolen och varde målet där­
efter prövat i den ordning, som i 11 kap. stadgas för ansökningsmål;
dock att, där det finnes lämpligt, vattenrättsdomaren eller vattendom­

stolen äger förordna, att målet skall behandlas vid syneförrättning,
som i 10 kap. 32 § sägs.

Beslutas vid fastighetsreglering att fråga om vattenavledning skall

prövas enligt denna lag, upptages frågan vid syneförrättning enligt 10

kap. 32 § efter anmälan av fastighetsbildningsmyndigheten hos Konung­

ens befallningshavande.

Avser vattenavledningsföretag sänkning eller uttappning av sjö eller

reglering av vattnets avrinning ur sådant vattenområde eller förändring

av vattnets djup eller läge i vattendrag, där kungsådra eller allmän far­

led eller allmän flottled finnes, skall utlåtande, som avgivits av syne­

män, underställas vattendomstolens prövning, om ej Konungen enligt

4 kap. 17 § prövat företagets tillåtlighet. Vattendomstolen får ej ingå

i bedömande av frågor om ersättning i vidare mån än som föranledes

av anförda besvär eller av ändrade anordningar eller föreskrifter rö­

rande företagets utförande. Om underställning i visst fall av särskild
fråga stadgas i 10 kap. 52 §.

2430

55

A invallning, som sker i eller vid sjö eller i eller vid sådant vat­

tendrag, som i 45 § fjärde stycket sägs, skola bestämmelserna i nämnda

§ om underställning av synemännens utlåtande äga motsvarande till-
lämpning.

66 §0 Har jämlikt 36 § femte stycket påkallats prövning av fråga rö­

rande framtida underhåll av dike, skall f ör dylikt fall vad i 56 sam t 60

�65 §§ är stadgat om företag, vartill medgivande lämnats enligt detta
kap., i tillämpliga del ar lända till efterrätte lse.

Senaste lydelse 1971: 531.

® Senaste lydelse 1971: 531.

® Senaste lydelse 1920:459.

¬

background image

10 kap.

SFS 1971:1048

33 §'^ Förordnande, som i 32 § sägs, skall efter ansökan meddelas av

Konungens befallningshavande. I ansökningen skola så fullständigt som

möjligt uppgivas företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar
med angivande av det vattenområde som av företaget kan komma att
beröras. Vidare skall uppgivas huruvida särskilda bestämmelser med
stöd av lag meddelats rörande användningen av de mark- och vatten­

områden som beröras av företaget. Ansökningen bör tillika innehålla

uppgift å de fastigheter, som företaget efter ty i 14 kap. 4 § sägs för­
menas angå, samt ägarnas namn och hemvist ävensom sådana nyttjan-
derättshavares, vilkas r ätt kan vara av företaget beroende.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anmälan

som avses i 7 kap. 36 eller 45 §.

Vad i 2 § stadgas om ställande av säkerhet för förrättningskostnaden

äge tillämpning jämväl i fråga om förordnande enligt denna §.

Beträffande företag, som avser torrläggning av mark, äger Konungen

förordna, att ansökan, som i första stycket sägs, ska ll ingivas till annan
myndighet än Konungens befallningshavande.

35

Vid syneförrättningen skola biträda två gode män. Dessa skola

utses bland dem, som äro valda till nämndemän i fastighetsdomstol

eller till gode män vid fastighetsbildningsförrättningar i orten. Gode

männen tillkallas av förrättningsmannen efter samråd med biträdande

förrättningsmannen, om sådan förordnats.

�r företag, som avses i 32 § 1 mom., ej av beskaffenhet, att under­

ställning av synemännens utlåtande, enligt vad i 7 kap. 45 och 55 §§
därom är stadgat, skall ske, vare dock vid syneförrättning angående
sådant företag biträde av gode män icke erforderligt med mindre till

prövning f örekommer fråga om ersättning till delägare i företaget eller

annan eller ock förrättningsmannen för bestämmande av delaktigheten
i företaget anser sådan uppskattning av båtnaden, som i 60 § föreskrives,
böra vid förrätt ningen verkställas.

I fall, där syneförrättning handlägges utan biträde av gode män, skall

vad i denna lag är stadgat om synemännens uppgifter och åligganden
i tillämpliga delar hava avseende å förrättningsmannen.

Bestämmes under förrättningens fortgång, att gode män skola till­

kallas, skall s ådant ej verka rubbning av vad därförinnan under förrätt­
ningen lagligen beslutats eller verkställts.

48 §" Vill sökande återkalla ansökningen, göre det skriftligen hos för­

rättningsmannen, innan förrättningen avslutas, eller hos vattendomstolen
på sätt och inom tid för fullföljd av talan mot synemännens utlåtande

är stadgat.

�ro i fråga om företag enligt 3 eller 7 kap. sökandena flera, må utan

samtligas medgivande återkallelse ej ske, utan så är, att kostnaden av

synemännen beräknas uppgå till mer än nio tiondelar av den uppskat-

' Senaste lydelse 1971: 531.

8 S enaste lydelse 1927: 24.

» S enaste lydelse 1969: 393.

2431

¬

background image

SFS 1971:1048

tade båtnaden av företaget; dock att härvid hänsyn icke skall tagas
till båtnad, för vilken enligt 3 kap. 6 § och 7 kap. 29 § bidragsskyldig­
het till för etaget inträder först då båtnaden tages i anspråk. I fråga om

företag enligt 8 kap. må, där sökandena äro flera, utan samtligas med­
givande återkallelse ej ske, med mindre kostnaden f�r företaget finnes

uppgå till högre belopp än med hänsyn till nyttan därav kan anses rim­

ligt eller företaget på grund av yrkande under förrättningen blivit vä-
senligt utvidgat; dock att vad ovan stadgats i fråga om 7 kap. skall
gälla jämväl företag, som avser både avledande av avloppsvatten och

torrläggning av mark, såvitt detsamma avser sistnämnda ändamål.

Sker återkallelse av någon eller några av sökandena, vare den eller

de övriga fortfarande att anse såsom sökande.

Förrättning, som sker efter anmälan av fastighetsbildningsmyndig­

heten enligt 7 kap. 36 eller 45 §, må inställas, om fastighetsregleringen
inställes eller om annat särskilt skäl föreligger.

82 §1® Som sökande till förr ättning, som i 32 § sägs, anses i detta kap.
ej allenast den, som sökt förrättningen, utan även den, som i den ord­

ning 58 § stadgar förenat sig med sökanden eller genom yrkande, som

där sägs, föranlett större anläggning än sökanden äskat eller, om sö­

kanden hos förrättningsmannen återkallat ansökningen, inträtt i sökan­

dens ställe. Vid förrättning, som sker efter anmälan av fastighetsbild­

ningsmyndigheten enligt 7 kap. 36 eller 45 §, skola ägarna av de fas­
tigheter som ingå i regleringen anses såsom sö kande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

Senaste lydelse 1941: 614.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.