SFS 1974:273

740273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: 273 Lag

Utkom från trycket
den 5 juni 1974

om ändring i vattenlagen (1918:523);

utfärdad den 17 maj 1974.

Kungl. Maj.t förordnar med riksdagen' i fråga om vattenlagen

(1918:523)2

dels att 2 kap. 18 §, 4 kap. 1-4 §§, 7 kap. 42 §, 10 k ap. 20 § samt 11

kap. 41 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 1 § skall utgå,

rfe/satt 1 kap. 4 §, 2 kap . 3, 5-7 §§, 10 § 1 mom., 19, 22, 50 och 59 §§,

4 kap. 5 §, 6 § 1 mom., 7-9, 12, 14 och 15 §§, 5 kap. 5 §, 6 kap. 8 §, 7

kap. 54 och 56 §§, 8 kap. 34 §, 9 kap., 10 k ap. 21, 57, 60, 64 och 67 §§,
11 kap. 17 och 26 §§, 27 § 5 mom., 32 och 33 §§, 35 § 3 mom., 37, 48, 60

-62, 75, 81 och 92 §§, 97 § 1 mo m. och 106 § samt 14 kap. 3 § skall ha

nedan angivna lydelse.

1 k ap.

4

Huruledes under vissa förutsättningar den, som äger råda över

vatten, kan förpliktas att till följd av företag, som avses i 2, 3, 5, 6 eller

7 kap., underkasta sig förlust i hon om tillkommande vattenmängd eller
vattenkraft, därom stadgas i nä mnda kap.; och gälle i fråg a om rätt till

ersättning för sålunda tillskyndad förlust vad i 5 kap. 4 § och 6 kap. 5 §

samt i 9 kap. finnes föreskrivet, dock med de inskränkningar, som för­
anledas av stadgandena i 6 och följande §§ av detta kap. samt i 2 kap.

8§.

Beträffande skyldighet att i an dra fall än i f örsta stycket sägs under­

kasta sig förlust, som ovan nämnts, så ock om gottgörelse därför gälle

vad särskilt är stadgat, dock med här nedan föreskrivna inskränkningar
i rä tten till ersättning, där sådan kunnat eljest ifrågakomma.

624

' Prop. 1974:83, CU 28, rskr 22 9.

2 Senaste lydelse av 4 kap. I och 4 §§ 1962:83 , 7 kap. 42 § 1920:459, 10 kap .

20 § 1919:425 samt 9 kap. 55 och 59 §§ 1919:425, 49 § 1920:4 59, 38 § 192 0:479,

11 §, 46 § 4 mom. och 6-8 mom. och 66 § 1939:146, 20 och 34 §§ 1945 :139, 5, 12

och 13 §§ 1948:479, 67 § 1952:235, 24 och 33 §§ 1956:67, 70 § 1961:548, 46 § 1-3

mom. och 5 mom. 1964:110, 48 och 63 §§ 1968 :209, 1, 47 och 50 §§ 1969 :393, 9,

52, 54, 69,71-73 §§ 1970:1009.

2 Senaste lydelse 1920:459.

¬

background image

'I

Sf

1

t

2 kap.

SFS 1974: 273

3

Ej må någon så bygga i v atten, att genom uppdämning, sänkning

av vattenståndet eller annan inverkan på vattenförhållandena skada

tillfogas eller intrång göres å annan tillhörig egendom, vare sig jord,
hus, fiske, bebyggt eller obebyggt strömfall eller annat, utan så är att
nyttan av byggnaden eller den del därav, som föranleder skadan eller

intrånget, prövas efter avdrag av byggnadskostnaden uppgå till ett

värde, motsvarande tre gånger den skada och det intrång, som göres å

åker och äng, samt två gånger skadan och intrånget å annan egendom. 1

byggnadskostnaden skall inräknas det belopp, vartill skadan och
intrånget å den byggande tillhörig egendom må skattas. För skada och
intrång skall ersättning givas efter ty i 9 kap. skils.

Skulle byggande i vatt en hava till följd, att ett avsevärt antal bofasta

personer berövas sina bostäder, eller att större fabrik eller annan

anläggning, varav många hava uppehälle, måste nedläggas eller dess
drift väsentligt minskas, eller att odlad jord till en efter ortsför­

hållandena betydande omfattning sättes under vatten eller eljest

väsentligt skadas, eller att fiskeri- eller annan näring av större be­

tydenhet lider väsentligt förfång, eller att befolkningen eljest får sina

levnadsförhållanden väsentligt försämrade, må byggnaden, ändå att

nyttan uppgår till värde, som ovan sagts, icke ske. Lag samma vare, där

genom byggande i vat ten skulle förorsakas sådan bestående ändring av

naturförhållandena, varigenom väsentligt minskad trevnad för när­

boende eller betydande förlust från naturskyddssynpunkt är att befara.

Prövas byggnad i v atten vara av synnerlig betydelse för näringslivet

eller för orten eller eljest från allmän synpunkt, må Konungen, ändå
att hinder mot byggnaden skulle möta av vad i första och andra styc­

kena sägs, efter hemställan av vattendomstolen på sätt i 20 § 3 mom.

stadgas, lämna medgivande till b yggnaden.

Om byggande, varigenom annans strömfall eller del av strömfall

tillgodogöres, gälle vad i 5 § finne s stadgat.

5 § Tillhör en fallsträcka olika ägare, får en av dem tillgodogöra sig

vattenkraften i hela stäckan, om han på grund av äganderätt eller

annan rättighet, som gäller mot envar och ej är begränsad till tiden,

råder över mer än hälften av kraften. Hänsyn skall tagas till den kraft

som svarar mot andel i samf ällighet vilken avses i 1 kap. 3 § fastighets­

bildningslagen (1970:988).

Första stycket äger motsvarande tillämpning, när någon vill i en

kraftanläggning tillgodogöra sig vattenkraft i fallsträckor som ingå i

olika vattendrag, om det gemensamma tillgodogörandet är en från

teknisk och ekonomisk synpunkt nödvändig förutsättning för anlägg­
ningens tillkomst.

6 § Den, vars vattenkraft skall tillgodogöras av annan med stöd av 5 §

eller på grund av överenskommelse, får deltaga i ti llgodogörandet, om
det är av betydelse för hans verksamhet och hans rätt är sådan som
avses i 5 § första stycket. Han är då berättigad till andel i kraft-

^ Senaste lydelse 1961 ;48.

625

'

40�SFS 1974

\

H

'i

¬

background image

\

SFS 1974: 273

produktionen (andelskrafl) och skyldig att bidraga till kostnaderna för
kraftanläggningens utförande, drift och underhåll, allt i fö rhållande till

sin andel i den vattenkraft som skall tillgodogöras vid anläggningen.

Motsvarande gäller om den vars strömfall tages i ansp råk enligt 1 kap .

14 §, om ersättning för ianspråktagandet icke redan bestämts, samt den

som är berättigad till ersättning för vattenkraft enligt bestämmelserna i

2 kap. 23 §.

Skyldighet att tillhandahålla andelskraft åvilar den fastighet med

vilken rätten till tillgodogörandet av vattenkraften skall vara förenad.

Rätt till andelskraft skall vara förenad med den fastighet, till vilken

vattenkraften hört eller rättigheten överflyttats enligt 7 § första

stycket.

Vattendomstolen skall i samband med beslut om tillhandahållande

av andelskraft meddela erforderliga bestämmelser om villkoren föf till­

handahållandet och om kostnadsbidrag.

inträda ändrade förhållanden, kan kraftanläggningens ägare eller

andelskraftens mottagare hos vattendomstolen påkalla omprövning av

rättsförhållandet mellan dem. Därvid får endast sådan ändring beslutas

som innebär väsentlig fördel för någon av parterna utan att för

motparten medföra betydande olägenhet. Beslutar vattendomstolen att
rätt till a ndelskraft skall avlösas mot ersättning i pengar skola bestäm­
melserna i 9 kap. äga motsvarande tillämpning.

7 § Pä ansökan av ägare till fastighet, varmed rätt till andelskraft är

förenad, får vattendomstolen besluta om överflyttning av rättigheten
till annan fastighet som tillhör samme ägare, om detta kan ske utan
förfång för borgenär med panträtt eller annan rättsägare.

Rätt till a ndelskraft får upplåtas av ägaren till dén fastighet, varmed

den är förenad. Avtal om upplåtelse är ej bindande längre än femtio är
fran det avtalet slöts. Upplåtelse för någons livstid gäller dock utan be­
gränsning till viss tid.

10 § / mom.^ Bygges damm för tillgodogörande av vattnet eller för

reglering av vattnets avrinning, eller göres för sådant ändamål annan
byggnad i vatten, vare byggnadens ägare, såframt byggnaden för­

orsakar sådan ändring i de naturliga vattenståndsförhållandena, som ej

är obetydlig, eller hindrar eller försvårar fiskens framkomst, pliktig att

från och med kalenderåret näst efter det, då arbetet å byggnaden på­

börjats, så länge byggnaden bibehålles, erlägga viss årlig avgift till be­

främjande av fisket inom landet.

Avgiften skall beträffande byggnad för vattnets tillgodogörande

såsom drivkraft utgå med minst tio öre och högst fyra kronor för varje

hästkraft, som beräknas kunna vid oreglerat lågvatten uttagas vid
byggnaden. I fråga om byggnad för tillgodogörande av vattnet annor-

ledes än såsom drivkraft skall avgiften utgå med minst tio och högst

tvåhundra kronor för varje sekundkubikmeter av den vattenmängd,

som är avsedd att uttagas vid byggnaden. �r ändamålet med

byggnaden att reglera vattnets avrinning, utgår avgiften efter vatten-

626

Senaste lydelse 1954:124.

¬

background image

magasinets rymd med minst tio öre och högst två kronor för varje del,

SFS 1974: VIZ

som omfattar 50,000 kubikmeter, intill 100 miljoner kubikmeter och

för varje del därutöver, som omfattar 100.000 kubikmeter. Beträffande

byggnad, som göres såväl i änd amål av vattnets tillgodogörande såsom

drivkraft som för utnyttjande av vattnet annorledes eller för reglering
av vattnets avrinning, skall i frå ga om beräkningsgrunden vid avgiftens

bestämmande hänsyn tagas till det ändamål, som är det huvudsakliga.

Inom ovan angivna gränser skall avgiften, efter förslag av statens

fiskeritjänsteman, bestämmas med fäst avseende bland annat därå, om
fiske finnes, som genom byggnaden skadas, om med hänsyn till
byggnadehs storlek och beskaffenhet i övrigt samt dess belägenhet
inverkan därav å fisket är mer eller mindre menlig, om byggnadens
ägare jämlikt 8 § förpliktats att vidtaga och underhålla anordningar för
fiskets bestånd, samt om föreskrivna dylika anordningar för ägaren

medföra större eller mindre kostnad.

Om det årliga avgiftsbeloppet enligt nu stadgade grunder är ringa,

äge vattendomstolen föreskriva, att avgift för byggnaden i stäl let skall

utgå med visst b elopp en gång för alla.

19

Den som med stöd av stadgandena i 5§ vill tillgodogöra sig

annan tillhörigt vatten, vare, där för ändamålet erfordras, att annans

byggnad i vatten utrives eller ändras, pliktig att draga försorg om

arbetet. Skall byggnaden ändras, och vill ägaren själv utföra arbetet,

äge han rätt därtill och njute ersättning efter ty skäligt prövas; vare
dock, vid påföljd av skadeståndsskyldighet och förlust av rätten att

verkställa vad som kan vara ogjort, pliktig att fullgöra arbetet inom tid
och på sätt, som i sammanhang med beslutet om ändringen

bestämmes. Därvid får även meddelas bestämmelser angående ersätt­
ningen som säkerställer att arbetet blir fullgjort.

Vad i första stycket sägs skall äga motsvarande tillämpning, där

strömfall tages i ans pråk jämlikt 1 kap. 14 §.

22 §' Innefattar beslut, som meddelas i a nledning av ansökan enligt

20 §, medgivande att bygga i vatten, vare beslutet, sedan det tagit åt sig

laga k raft, gällande mot envar såväl vad a ngår rätten att verkställa och
för framtiden bibehålla byggnaden jämte de anläggningar, vilka efter
ty förut sagts med byggnaden äga samband, som ock, där med

byggnaden avses tillgodogörande av vattnet, beträffande rätten därtill,

dock med de inskränkningar, som i 23 § 1 mom. och 24 § omförmälas,
samt med iakttagande av vad i övrigt i detta kap. ävensom i 4 kap.

finnes stadgat angående förnyad prövning i vissa fall. Om begränsad

rättsverkan i visst fall av beslut, som nu sagts, skils i 11 kap. 61 § andra

stycket.

Hurusom under viss förutsättning beslutet är gällande även i fråga

om rätten till annat vatten än det, vars tillgodogörande avses med

byggnaden, därom stadgas i 23 § 2 m om.

Har byggnaden ej blivit fullbordad inom tid, som enligt 11 kap. 63 §

^ Senaste lydelse 1945:139.

^ Senaste lydelse 1954:124.

627

hl-

;

i -I

.

Ill

¬

background image

\

SFS 197<1:273

av vattendomstolen bestämts, vare beslutet förfallet, såvitt det avser

sådan del av byggnaden som ej kommit till stånd;, och må förty
därefter sådant arbete å byggnaden, för vilket enligt 20 § vatten­
domstolens prövning erfordras, ej ske utan förnyad prövning. Visas
giltigt skäl för dröjsmål eller skulle genom arbetets inställande
synnerligt men uppstå, äge dock vattendomstolen, på därom före

nämnda tids utgång gjord ansökan, bevilja anstånd med byggnadens

fullbordande på högst tio år.

50

Innefattar beslut, som meddelas i a nledning av ansökan enligt

47 §, medgivande att anlägga och nyttja grundvattentäkt eller att vid
grundvattenläkt tillgodogöra större vattenmängd än förut, vare sådant

beslut, sedan det tagit åt sig laga kraft, gällande mot envar, dock med

de inslcränkningar, som i 51 och 52 §§ omförmälas. Om begränsad

rättsverkan i visst fall av beslut, som nu sagts, skils i 11 kap. 61 § andra

stycket.

Har arbete för anläggande av grundvatlentäkt ej utförts inom tid,

som enligt 11 kap. 63 § av v attendomstolen bestämts, vare beslutet för­

fallet, såvitt det avser sådan del av anläggningen, som ej kommit till

stånd. Visas giltigt skäl för dröjsmål eller skulle genom arbetets instäl­

lande synnerligt men uppstå, äge dock vattendomstolen, på därom före

nämnda tids utgång gjord ansökan, bevilja anstånd med anläggningens
fullbordande på högst tio år.

59 §' �gare av grundvattentäkt vare, där försummelse i underhållet
av anläggningen kan fö ranleda fara för allmän eller enskild rätt, pliktig

underhålla den så, att dylik fara förebygges.

Vill g rundvattentäkts ägare taga den ur bruk, vare därtill berättigad.

Kan åtgärden medföra fara för allmän eller enskild rätt, skall dock

inhämtas föreskrift av vattendomstolen, under vilka villkor grund­
vattentäkten må tagas ur bruk.

4 kap.

5 § Har strömfall blivit bebyggt jämlikt denna lag, och uppgår den

vattenkraft som vid ore glerat lågvatten kan uttagas vid byggnaden till
minst, femhundra turbinhästkrafter, äge, såframt vattenkraften icke

inom tio år före det vattendomstolens medgivande lämnas till

byggnaden varit utnyttjad vid bygg nad, som tillkommit enligt äldre lag.
Konungen eller myndighet, åt vilken Konungen uppdragit alt i före­

varande hänseende bevaka det allmännas rätt, så ock byggnadens ägare

i den ordning 11 kap. stad gar påkalla ny prövning angående de villkor,
varunder med hänsyn till al lmänna intressen byggnaden må bibehållas

och nyttjas. Yrkande om sådan prövning skall framställas under

femtiofemte året efter det kalenderår, under vilket byggnaden enligt

därom meddelad bestämmelse skall hava fullbordats, samt därefter vart

fyrtionde år. Varder ej å föreskriven tid nyprövning påkallad, vare

628

® Senaste lydelse 1964; 110.

' Senaste lydelse 1964:110.

¬

background image

ägaren berättigad att under förut fastställda villkor bibehålla och nyttja

SFS 1974: 273

byggnaden intill dess i anl edning av nyprövning, som sedermera enligt

vad nu sagts blivit påkallad, annan bestämmelse härutinnan meddelas
och skall lända till efterrättelse.

Nyprövning, varom nu stadgats, skall ske i enlig het med den lagstift­

ning, som vid varje särskild tidpunkt är gällande i fråga om villkoren
för byggande i va tten. Fastställas vid n yprövningen andra villkor än de
förut gällande, må de icke tillämpas förrän fem år förflutit från ut­
gången av det kalenderår, varunder nyprövningen påkallats.

6 § 1 mom. Lämnas vid nyprövning, som i 5 § sägs, föreskrift, att

byggnaden skall för tillgodoseende av allmänna intressen ändras, eller

göres eljest med hänsyn till nämnda intressen byggnadens bibehållande
och nyttjande beroende av villkor, som innebära inskränkning i
ägarens rätt eller utvidgning av honom åliggande skyldigheter, vare

han, där den värdeminskning, som till följd av de nya villkoren till­

skyndas honom tillhörig egendom, jämte kostnaden för föreskrivna
ändringsarbeten överstiger en fjärdedel av värdet å den vattenkraft i

tillgodogjort skick, som kan uttagas vid byggnaden, berättigad att av

statsmedel erhålla ersättning för överskjutande belopp. �r kungsådra i

strömfallet och har på grund.av bestämmelserna i 1 kap. 6 och 12 §§

vattenmängd eller fallhöjd tagits i anspråk utan att ersättning därför

utgått, må den förlust, som byggnadens ägare har att vidkännas utan

gottgörelse, sammanlagt icke överstiga det belopp, vartill med iakt­

tagande av stadgandet i 1 ka p. 13 § förlusten av allt kungsådrans vatten
må skattas.

Vid beräkning av värdet å vattenkraften skall avdrag göras dels för

den del därav, för vilken byggnadens ägare jämlikt vattendomstolens

beslut har att tillhandahålla andelskraft, och dels för kraft, varmed till
följd av sådan vattenreglering, som enligt bestämmelserna i 16 § är

underkastad nyprövning, den vid byggnaden eljest uttagbara kraften
blivit ökad. Ej må vattenkraftens sammanlagda värde beräknas högre

än till a nläggningens saluvärde.

Vill ägare av byggnad, som i denna § avses, verkställa tillbyggnad

eller ändring av byggnaden i ändamål att möjliggöra uttagande av

mera vattenkraft eller eljest ett bättre utnyttjande av vattenkraften i

strömfallet, äge vattendomstolen vid sitt medgivande till arbetets

utförande bestämma, huruvida och i vad mån den därav föranledda
kostnaden må avräknas från det värde å vattenkraften, varom stadgas i
första stycket. Vid prövning av dylik fråga skall tillses, att skälig

amorteringstid beredes byggnadens ägare.

7 § Skall från anläggning, beträffande vilken nyprövning äger rum,

på grund av vattendomstolens jämlikt denna lag meddelade föreskrift

andelskraft tillhandahållas någon och kommer sådan mottagares rätt i
anledning av nyprövningen att upphöra eller inskränkas, vare han

berättigad att av statsmedel undfå gottgörelse för den förlust han lider.

�r fråga om vattenkraft, som tillgodogöres genom anläggningen, och

har sådan vattenkraft icke före dess avstående varit av mottagaren

utnyttjad eller av denne utnyttjats vid anläggning, som avses i 5 §, skall

629

ii

¬

background image

SFS 1974:273

dock beträffande mottagarens rätt till gottgörelse vad i 6 § I mom.

finnes stadgat äga motsvarande tillämpning.

Vad i 6 § 2 mom. är föreskrivet beträffande framställande av ersätt­

ningsanspråk, prövning av sådant anspråk samt sättet för ersättningens

erläggande med mera skall jämväl gälla i fråga om gottgörelse, som i
denna § avses.

8 § Har beträffande byggnad i strömfall, vilken tillkommit enligt

äldre lag, jämlikt denna lag verkställts ombyggnad eller tillbyggnad,

skola bestämmelserna i 5-7 §§ gälla i fråga om anläggningen, om

åtgärden medför att i strömfall minst trehundra turbinhästkrafter mera
än förut kunna uttagas vid lågvatten och den uttagbara vattenkraften
sammanlagt uppgår till femhundra turbinhästkrafter vid oreglerat

lågvatten. �garen är dock icke pliktig att av värdeminskning och

kostnad, som omförmälas i 6 §, utan ersättning vidkännas mera än som

motsvarar en fjärdedel av värdet i t illgodogjort skick å den vid anlägg­

ningen uttagbara vattenkraft, som icke kunnat tillgodogöras vid den

äldre byggnaden.

Vad i 5 och 6 §§ är stadgat i fråga om byggnad, som tillkommit

jämlikt denna lag, skall äga motsvarande tillämpning, när strömfall,

vari jämlikt denna lag finnes kungsådra, bebyggts enligt Konungens på

grund av äldre lag meddelade tillstånd till byggande i kungsådra, om

vid tillståndet gjorts sådant förbehåll, som sägs i 1 kap, 8 §, och

kungsådrans vattenkraft, i den mån densamma kan vid byggnaden

uttagas, tillika uppgår till minst femhundra turbinhästkrafter vid

oreglerat lågvatten. Yrkande om nyprövning skall framställas under

femtiofemte året efter det denna lag trätt i kr aft. Byggnadens ägare är

ej pliktig att utan ersättning vidkännas större värdeminskning och kost­

nad än som motsvara en fjärdedel av värdet å kungsådrans vattenkraft i
tillgodogjort skick. Vid tillämpning av vad nu sagts skall kungsådrans
vattenkraft anses utgöra en tredjedel av vattenkraften i strömfallet.

630

9 § Har strömfall blivit bebyggt jämlikt denna lag, äge under de i 5 §
stadgade förutssättningar kronan att, där det påkallas för tillgodo­
seende av allmänt behov, vid utgången av fyrtionde året efter det

kalenderår, under vilket enligt därom meddelad bestämmelse
byggnaden skall hava fullbordats, tillösa sig strömfallet med vatten­

verksbyggnader, kraftstation med installerat maskineri samt för kraft­

stationens personal avsedda bostäder och, där marken tillhör anlägg­

ningens ägare, nödigt utmål. Lösningsrätt, som ej vid nämnda tidpunkt
begagnas, skall stå kronan öppen vid u tgången av vart fyrtionde år där­

efter.

Varder i strö mfall, vars vattenkraft till viss del varit inom de tio när­

mast förflutna åren utnyttjad vid b yggnad, som tillkommit enligt äldre

lag, jämlikt denna lag verkställd byggnad, vilken är avsedd att ersätta
eller utgör tillbyggnad till de n äldre byggnaden, och medför åtgärden,
att i strömfallet kan uttagas i medeltal minst dubbelt så stor vattenkraft
som förut, vare kronan, såframt den uttagbara vattenkraften samman­

lagt uppgår till minst femhundra turbinhästkrafter vid oreglerat

¬

background image

lågvatten, på sätt ovan sagts lösningsberättigad till strömfallet med

SFS 1974: 273

vattenverksbyggnader, kraftstation och utmål.

12 § Där från kraftanläggning, till vilken lösningsrätt enligt vad o van
stadgats göres av kronan gällande, på grund av vattendomstolens

jämlikt denna lag meddelade föreskrift andelskraft skall tillhandahållas
någon, äge kronan tillösa sig jämväl sådan rättighet, Vad nu sagts gälle

dock ej i fråga om vattenkraft, som före dess avstående varit av mot­

tagaren av andelskraft utnyttjad vid anläggning, beträffande vilken
icke enligt bestämmelserna i 9 § lösningsrätt tillkommit kronan.

Beträffande lösningsrätt, som i de nna § avses, skola bestämmelserna

i 10 och 11 §§ i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

14

Varder genom vattenreglering, som verkställes jämlikt denna

lag, den uttagbara vattenkraften i det eller de strömfall, för vilkas
räkning regleringen utföres, ökad med i medeltal femhundra tur-

binhästkrafter, vare ägare av sådant strömfall pliktig att för nedan

angivna ändamål erlägga en årlig avgift, beräknad på grundval av det

antal turbinhästkrafter, varmed genom regleringen den uttagbara

vattenkraften i strömfallet i medeltal blivit ökad. Medför vatten­

reglering sådan ändring av vattenföringen att förut uttagbar
vattenkraft kan utnyttjas på fördelaktigare sätt, skall med avseende å

skyldighet att erlägga dylik avgift, så stor del av denna vattenkraft, som
svarar mot förhöjningen av dess värde, anses såsom ökning av den ut­

tagbara vattenkraften.

Medför vattenregleringen sådan båtnad, som i första stycket sägs,

för annat strömfall än där avses, äge vattendomstolen, på ansökan av
myndighet, som Konungen bestämmer, förklara ägaren av strömfallet

pliktig att gälda avgift, som nu nämnts.

Avgiften skall av vattendomstolen, särskilt för varje strömfall,

bestämmas till belopp, utgörande minst fyra och högst tolv kronor för
varje turbinhästkraft; och bör härvid hänsyn tagas dels till den större

eller mindre förändring av vattenstånds- och avrinningsförhållanden,
som genom företaget förorsakas, och den olägenhet eller fördel, vilken

härigenom uppkommer för den kringliggande bygden, dels ock till den

större eller mindre kostnad, som är förenad med företaget, samt före­

tagets ekonomiska betydelse för varje särskilt strömfall. Om särskilda

skäl föranleda därtill, må avgiften bestämmas till lä gre belopp än förut
sagts, dock minst femtio öre för varje turbinhästkraft.

Avgift skall erläggas från och med kalenderåret näst efter det, då

vattendomstolens tillstånd till vattenregleringen först tages i anspråk.

�r fråga om företag, som avses i 3 kap. 1 §, skall dock, såvitt angår

strömfall, för vars ägare enligt bestämmelserna i nämnda kap.
skyldigheten att taga del i kostnaden för företaget inträder senare,

avgift ej utgå förrän från och med kalenderåret näst efter betalnings­
skyldighetens inträde. Har ägare av strömfall enligt andra stycket

förklarats pliktig att gälda avgift, skall den utgå från och med kalender­

året näst efter det, dä talan därom anhängiggjorts, dock ej för tid in nan

Senaste lydelse 1959:114.

531

¬

background image

SFS 1974:273

skyldighet att erlägga avgift skolat inträda, därest ägaren av strömfallet

förklarats pliktig att taga del i kostna den för företaget.

Vattendomstolens avgörande gälle för en tidrymd av tio år i sände r,

första gängen räknat frän det kalenderår, under vilket tillståndet till
vattenregleringen först tagits i an språk. Varder ej genom ansökan hos
vattendomstolen under nionde året av sådan tidsperiod ny prövning

påkallad av strömfallets ägare eller av myndighet, som Konungen be­

stämmer. skall den förut meddelade bestämmelsen lända till efter­

rättelse jämväl för nästa period �&lägges ägare av strömfall enligt
andra stycket att gälda avgift, skall avgörandet första gången ej gälla
längre än den tid, som gäller för annan avgift enligt denna §, vilken

förklarats skola utgå med anledning av företaget. Varder strömfall

bebyggt efter det avgift bestämts, äge vattendomstolen, ändå att tid,

som n3'ss nämnts, ej gått till ända, för återstående tiden meddela
ändrad föreskrift, när det påkallas av myndighet, som Konungen be­

stämmer.

På yrkande av myndighet, som Konungen bestämmer, må vatten­

domstolen, såframt det finnes erforderligt och lämpligt, bestämma att
den för en tioårsperiod stadgade avgiftsskyldigheten skall fullgöras

genom att strömfallets ägare erlägger högst hälften av det beräknade
sammanlagda nuvärdet av avgifterna på en gång och återstoden genom

årliga inbetalningar under perioden.

Huru avgifter, som nu nämnts, skola indrivas, därom förordnar

Konungen.

15 §" Influtna avgifter skola efter de närmare bestämmelser, som

härutinnan meddelas av Konungen, användas dels till förebyggande

eller minskande av skada eller olägenhet, som vållas genom företaget
och för vilken ersättning icke blivit av vattendomstolen bestämd, samt
till göttgörelse för sådan skada eller olägenhet, dels ock för tillgodo­

seende av allmänt ändamål beträffande den bygd, som beröres av före­

taget.

5 kap.
5 §'2 Vad i 2 kap. 2 och 8 §§, 11 § andra stycket, 12, 13, 19, 27-30 §§

samt 32-34 §§ finnes stadgal om byggande i vatten skall äga mot­
svarande tillämpning med avseende å anläggning eller åtgärd för in­

rättande av allmän farled.

6 kap.

8 §'3 Vad i 2 kap. 8 § första stycket, 11 § första stycket samt 12 och

13 §§ finnes stadgat i fråga om byggande i v atten skall äga motsvarande

tillämpning med avseende å arbete för inrättande av allmän flottled.

632

" Senaste lydelse 1944:199.

Senaste lydelse 1920:459.

Senaste lydelse 1954:124.

¬

background image

7 Itap.
54 §'*' Har delägare i inva llningsföretag icke sökt företaget och är han
ej heller efter ty i 27 § sägs likställd med sökanden, vare han berättigad

påfordra, att all h onom tillhörig mark, sorn ingår i samfä lligheten, skall

lösas för företagets räkning.

Vill någon begagna sig av rättighet, som nu sagts, skall yrkande

därom framställas medelst stämning å deltagarna i den ordning 11 kap.

stadgar inom sextio dagar efter det tiden för påkallande av sådan ny

uppskattning av båtnaden, som omförmäles i 10 kap. 77 och 78 §§,

lilländagått, eller, om sådan uppskattning påkallats, inom samma tid

efter det uppskattningen vunnit laga kraft.

Sedan sådan talan blivit anhängiggjord, vare ägaren av den fastighet,

vartill marken hör, fri från skyldighet att taga del i fö retaget; och träde
den lösta marken i fastighetens ställe med skyldighet för ägaren att

övertaga den delaktighet i företaget, varifrån fastighetens ägare

befriats.

Ersättning för sådan mark, som skall lösas enligt första stycket, skall

bestämmas till m arkens värde i dess skick efter företagets fullbordande

efter avdrag av det belopp, vartill båtnaden för samma mark genom

invallningen blivit i laga ordning uppskattad. Bidrag, som markens

ägare erlagt till företaget skall gottgöras honom med skälig ränta därå

från den dag, då bidraget utgavs. Har markens ägare tillgodonjutit av­
kastning utöver den, som varit att påräkna i markens skick före invall­
ningen, är deltagarna berättigade till skälig gottgörelse för denna
ökning.

SFS 1974:273

56

Innefattar synemäns utlåtande, varvid enligt 10 kap. 75 § skall

bero, eller vattendomstols laga kraft ägande beslut rörande företag

enligt detta kap. medgivande till företaget, vare det gällande mot envar

såväl vad a ngår rätten att utföra företaget och för framtiden bibehålla
dike och annan anläggning som beträffande skyldighet att taga del i

företaget, dock med de inskränkningar, som följa av bestämmelserna i
57 § samt av vad i 2 kap., i d en mån nämnda kap. till följd av hänvis­
ningen ovan i 41 § första stycket äger tillämpning, ävensom i 10 kap. 77

och 78 §§ finn es stadgat om förnyad prövning i vissa fall.

8 kap.

34

Har vattendomstol eller synemän lämnat medgivande till före­

tag enligt detta kap. och har vattendomstolens beslut vunnit laga kraft

eller skall vid synemännens utlåtande bero, gäller beslutet eller ut­

låtandet mot envar med de inskränkningar som följa av bestäm­

melserna i 35-3 7 §§ samt av vad som föreskrives i 10 kap. 77 och 78 §§

samt 11 kap. 69 § om ny prövning i vissa fall. Angående begränsad

rättsverkan i visst fall av vattendomstols beslut meddelas föreskrift i 11

kap. 61 § andra stycket.

Senaste lydelse 1920:459.

Senaste lydelse 1954:124,

Senaste lydelse 1969:393.

633

¬

background image

J.-

SFS 1974: 273

Beträffande verkan av vattendomstols beslut i fall som enligt 27 §

skall bedömas enligt 2 kap. gäller vad som föreskrives i sistnämnda kap.

634

I 9 kap.

Om ersättning

Om ersättningskyldighet m.m.

1 § Den som fatt tillstånd enligt denna lag att genom inlösen eller på
annat sätt taga i ansp råk annans egendom eller att vidtaga åtgärd vari­

genom annans egendom skadas skall, om ej annat är särskilt före­
skrivet, utgiva ersättning för vad som avstås eller skadas.

I fall då företag eller åtgärd vartill tillstånd lämnats enligt denna lag

medför att särskild rätt till fastighet går förlorad eller rubbas skall vad

som föreskrives om ersättning då fastighet tages i ans pråk eller skadas
äga motsvarande tillämpning.

Den ersättningsskyldige skall, om det finnes lämpligt, åläggas att ul­

föra åtgärd som är ägnad att förebygga eller minska skada. Ersättning

utgår endast för skada som kvarstår sedan åtgärden utförts. Erfordras

att åtgärden utföres på fastighet som tillhör annan än den ersättnings­

skyldige, är denna fastighets ägare skyldig att tåla sådant intrång mot
ersättning enligt detta kapitel.

2 § Medför företag eller åtgärd vartill tillstånd lämnats enligt denna
lag at t fastighet eller del av fastighet lider synnerligt men, skall fastig­
heten eller fastighetsdelen lösas, om ägaren begär det.

Den ersättningsskyldige har rätt till såd an inlösen som avses i första

stycket, om detta skulle medföra endast en ringa höjning av fastighets­
ägaren tillkommande ersättning och denne icke har ett beaktansvärt

intresse av att behålla fastigheten eller fastighetsdelen.

Vid tillämpningen av andra stycket skall kostnaden för åtgärd som

avses i 1 § tredje stycket räknas in i ers ättningen.

3 § Ersättning bestämmes i pen gar att betalas på en gång.

Utan hinder av vad som föreskrives i första stycket får, om skäl före­

ligger, ersättning för skada till följd av företag för allmän flottled fast­

ställas att utgå med å rliga belopp. Kan i mål om sådant företag skadan
ej med säkerhet uppskattas på förhand eller synes den ej komma att

uppstå årligen, får den skadelidande hänvisas att framställa anspråk i

den ordning som föreskrives i lagen (1919:426) om flottning i allmän

flottled. Grunderna för beräkning av ersättningen anges dock, om det

är möjligt.

4 § För fastighet som löses i sin helhet skall, i den mån ej annat följer
av vad som sägs nedan, betalas löseskilling med belopp som motsvarar

fastighetens marknadsvärde. Om del av fastighet löses eller fastighet

eller del av fastighet eljest tages i a nspråk eller skadas, skall intrångs­

ersättning betalas med belopp som motsvarar den minskning av fastig­

hetens marknadsvärde, som uppkommer genom ingreppet. Upp-

¬

background image

kommer i övrigt skada för ägaren genom ingreppet, skall även sådan

skada ersättas.

Vid bestämmande av ersättning skall hänsyn tagas till åtgärd som

avses i 1 § tredje stycket.

5 § Har det företag för vars genomförande fastighet löses medfört

inverkan av någon betydelse pä fastighetens marknadsvärde, skall löse-

skilling bestämmas på grundval av det marknadsvärde fastigheten
skulle ha haft om sådan inverkan icke förekommit, dock endast i d en

mån det finnes skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till

den allmänna förekomsten av likartad inverkan under jämförliga för­

hållanden. �r ingreppet sådant att intrångsersättning skall utgå, skall
vad som sa gts nu om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om
värdet före ingreppet.

6§ Vid bestämmande av löseskilling skall sådan ökning av fastig­

hetens marknadsvärde av någon betydelse, som ägt rum under tiden
från dagen tio år före det talan väcktes vid do mstol eller förrättningen

påkallades, räknas ägaren tillgodo endast i de n mån det blir utrett att

den beror på annat än förväntningar om ändring i markens tillåtna
användningssätt. �r ingreppet sådant att intrångsersättning skall utgå,
skall vad som sagts nu om beräkning av marknadsvärde tillämpas i
fråga om värdet före ingreppet. Värderingen skall ske med hänsyn till
fastighetens skick när ersättningsfrågan avgöres eller, om fastigheten
dessförinnan har tillträtts eller tagits i a nspråk eller skadats, när detta

skedde.

Har stadsplan eller byggnadsplan, enligt vilken marken avsetts för

enskilt bebyggande, fastställts innan talan väcktes vid domstol eller för­

rättningen påkallades, skall första stycket tillämpas endast på värde­

stegring som inträffat efter det att planen fastställdes.

Löses bebyggd fastighet som innehas i huvudsakligt syfte att bereda

bostad åt ägaren och honom närstående, gäller den begränsningen för
tillämpningen av första stycket att löseskillingen ej i något fall får be­

stämmas till lägre belopp än som fordras för anskaffning av annan

likvärdig bostadsfastighet.

1 den mån det blir utrett, att värdestegringen utan att ha samband

med förväntningar om ändring i markens tillåtna användningssätt
beror på inverkan av det företag varom är fråga, gäller 5 §.

7 § Har fastigheten i sin helhet tillträtts eller har den tagits i ans pråk
eller skadats, skall vid bestämmande av ersättningen hänsyn icke tagas

till såd an ändring i fastighetens värde som uppkommer därefter. Det­

samma gäller i fall då fastigheten endast delvis har tillträtts, om ej

värdeändringen beror på att den återstående delens skick ändras.

Har höjning i allmänna prisläget skett efter det att fastigheten till­

träddes, skall ersättningen jämkas med hänsyn därtill.

Om det är påkallat, skall i beslut om ersättning tagas in bestäm­

melser ägnade att hindra att ersättningstagaren åsamkas förlust till

följd av ändring i penningvärdet under tiden från ersättningsbeslutet

till dess betalning sker.

SFS 1974: 273

635

¬

background image

SFS 1974:273

8 § Har åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att höja den ersättning som

den ersättningsskyldige har att erlägga skall, om skäl föreligger,

ersättningen bestämmas så som om åtgärden icke vidtagits.

Medför företag eller åtgärd vartill tillstånd lämnats enligt denna lag

att särskild rätt till fastighet går förlorad eller rubbas, skall i fall då

åtgärd som avses i förs ta stycket vidtagits av fastighetens ägare i avsikt
som anges där, första stycket tillämpas så att den ersättningsskyldige

erhåller gottgörelse genom minskning av den ersättning som till­

kommer ägaren.

9 § Ersättning skall bestämmas särskilt för varje sakägare.

Löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning skall bestämmas

var för sig.

�r fråga om samtliga delägares andel i samfällighet eller del av

denna och finnes för samfälligheten känd styrelse eller förvaltare med

rätt att uppbära medel som härrör från samfälligheten, kan domstolen

eller synemännen utan hinder av första stycket bestämma gemensam
ersättning för delägarna i den mån nedsättning icke skall ske enligt

11 §⬢

10 § Medför företag eller åtgärd vartill tillstånd lämnats enligt denna

lag att fastighet tillhörig den som fått tillståndet skadas, skall ersättning
för skadan bestämmas. Detta gäller dock icke, om medgivande lämnats

av s amtliga borgenärer som har panträtt i f astigheten. Besväras fastig­

heten av gemensam inteckning, fordras dessutom de medgivanden från
fastighetsägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken
föreskrives för relaxation. Medgivande fordras dock ej av den för vars
rätt domstolens eller synemännens avgörande är väsentligen utan bety­

delse.

Om betalning av ersättning, tillträde m.m.

11 § Löseskilling och intrångsersättning som fastställts att utgå på en
gäng betalas genom nedsättning hos länsstyrelsen i d et län där fastig­

heten är belägen.

Avser ersättningen fastigheter i olika lä n, skall nedsättningen ske hos

den länsstyrelse som domstolen eller synemännen bestämmer.

636

12 § Nedsättning enligt 11 § skall ej ske, om fastigheten icke svarar
för beviljad eller sökt inteckning eller om de borgenärer som har pant­
rätt i fastigheten medgivit att ersättningen utbetalas till den ersätt-

ningsberättigade. Besväras fastigheten av ge mensam inteckning, gäller

vad som sagts nu en dast om dessutom de medgivanden från fastighets­

ägare och fordringshavare som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrives
för relaxation föreligger. Medgivande fordras dock ej av den för vars

rätt domstolens eller synemännens avgörande är väsentligen utan be­
tydelse.

13 § 1 beslut varigenom löseskilling eller intrångsersättning bestäm­

mes skall anges i va d män nedsättning skall ske.

¬

background image

14 § Ersättning som ej skall nedsättas betalas till den ersättningsbe-

rättigade. Avser ersättningen mark som löses, åligger det ersättnings­

givaren att hos länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen anmäla
och därvid styrka att ersättningen har betalats. Avser ersättningen
fastigheter i olika lä n, äger 11 § andra stycket motsvarande tillämpning.

15 § Bestämmelserna i 11-14§§ äger motsvarande tillämpning på

provisorisk ersättning som bestämts med stöd av 11 kap. 66 § 2 mom.

16 § Vid nedsättning eller anmälan skall den ersättningsskyldige till

länsstyrelsen ge in domen eller utlåtandet samt lagakraftbevis och vid
nedsättning dessutom gravationsbevis rörande fastigheten. Sker dei.£j,

skall länsstyrelsen anskaffa handlingarna på den ersäliningsskyldiges

bekostnad.

17 § Ersättning för mark som löses skall betalas och anmälan enligt

14 § skall ske inom sex månader från det såväl tillståndsfrågan som

ersättningsfrågan slutligen avgjorts. Ersättning som ej avser mark som

löses och som fastställts att utgå på en gång skall betalas inom två år
från samma tid. Iakttager ersättningsgivaren ej vad som sagts nu, är

den väckta frågan förfallen såvitt den rör den ersättningsberättigades

rätt.

Tid som avses i första stycket får förkortas eller förlängas, när

parterna är ense därom eller eljest särskilda skäl föreligger.

18 § Inlösen av mark är fullbordad, när den ersättningsskyldige full­

gjort vad som åligger honom enligt 11 och 14 §§.

19 § Den ersättningsskyldige äger genast tillträda egendomen, när in­

lösen är fullbordad enligt 18 §. Har utom löseskilling eller intrångs-
ersättning fastställts annan ersättning till följd av avståendet, får dock

tillträde ej ske förrän även denna ersättning betalats.

Tillstånd att på a nnat sätt än genom inlösen taga annans egendom i

anpråk eller att vidtaga åtgärd som medför skada för annan får ut­

nyttjas när den ersätlningsskyldige betalat föreskriven ersättning.

Skäligt uppskov med tillträdet eller med utförandet av åtgärd skall

föreskrivas, om den ersättningsberättigades förhållanden påkallar det.

SFS 1974: 273

20 § �ndring av fastighetsindelningen på grund av inlösen sker, när
inlösen är fullbordad enligt 18 §.

Sådan särskild rätt till fastighet som tillkommit genom frivillig upp­

låtelse upphör, när inlösen av fastigheten eller av sådan del därav som

beröres av rättigheten är fullbordad enligt 18 §, om ej domstolen eller

synemännen förordnat att rättigheten skall bestå. Sådant förordnande

får meddelas endast om det uppenbarligen är utan betydelse för den
rätt som tillkommer borgenär med panträtt i fas ligheten.

Annan särskild rätt till fastighet än som sägs i andra stycket beslår

efter inlösen, om ej annat har förordnats av domstolen eller syne­

männen.

637

¬

background image

SFS 1974:273

Genom inlösen upphör den lösta egendomens ansvar för fordran.

Detta gäller dock ej fordran som åtnjuter förmånsrätt enligt 6 § 1 för­

månsrättslagen (1970:979).

21 § Har på grund av förordnande enligt 11 k ap. 67 § första stycket

tillstånd till f öretag eller åtgärd tagits i ansprå k innan tillståndsbeslutet

vunnit laga kraft och höjer högre rätt ersättning som fastställts i sam­
band med tillståndsbeslutet, skall det överskjutande beloppet betalas

och anmälan enligt 14 § göras inom en månad från det ersättningen

slutligen bestämts.

�verstiger ersättning som bestämts efter uppskov enligt 11 kap. 66 §

2 mom. provisorisk ersättning, skall det överskjutande beloppet betalas
inom en månad från det ersättningen slutligen bestämts eller, om för­
ordnande meddelats enligt 11 kap. 67 § andra stycket, från ersättnings­

beslutets dag. Anmälan enligt 14 § skall göras inom samma tid.

Bestämmes i fall som avses i fö rsta eller andra stycket ersättningen ej

till högre belopp och skulle eljest nedsättnings- eller anmälnings­

skyldighet ha förelegat, skall den ersättningsskyldige göra anmälan hos

länsstyrelsen om ersättningsbeslutet sedan detta vunnit laga kraft.

Har i a nnat fall än som avses i första eller andra stycket ersättning

till följd av företag eller åtgärd, vartill tillstånd lämnats enligt denna

lag, fastställt först efter det företaget eller åtgärden utförts, skall er­

sättningen betalas och anmälan enligt 14 § göras inom en månad från
det ersättningen slutligen bestämdes. Detsamma gäller ersättning som

bestämts i sa mband med prövning enligt denna lag av fråga om god­

kännande av företag eller åtgärd som redan utförts.

22 § Om ersättning i fall som avses i 21 § betalas senare än som före-

skrives där, skall den ersättningsskyldige erlägga sex procent årlig ränta

på ersättningen från den dag marken tillträddes eller företaget eller åt­

gärden utfördes. Inlösen fullbordas utan hinder av att ränta ej betalas.

Försummar den ersättningsskyldige att betala ersättning som avses i

21 §, skall länsstyrelsen på ansökan av den ersättningsberättigade låta

uttaga beloppet jämte ränta. Reglerna i utsökningslagen (1877:31 s. 1)

om verkställighet av lagakraftägande dom i tvis temål, varigenom betal­

ningsskyldighet blivit någon ålagd, äger därvid motsvarande tillämp­
ning.

23 § Medel som har nedsatts eller uttagits skall av länsstyrelsen utan

dröjsmål insättas i bank mot ränta.

638

24 § Nedsatta eller uttagna medel skall jämte upplupen ränta utbeta­
las av länsstyrelsen till den som är berättigad till medl en.

Vid utbetalning av medel som enligt domstolens eller synemännens

bestämmande skall nedsättas äger, med de avvikelser som anges i
tredje och fjärde styckena, bestämmelserna om fördelning av köpe­

skilling för fast egendom som sålts på exekutiv auktion motsvarande

tillämpning. Om rätt för innehavare av pantbrev att avstå från sin rätt
till b etalning och verkan därav finns särskilda bestämmelser.

�r fastigheten, förutom av inteckning, besvärad av särskild rätt som

¬

background image

minskar fastighetens värde och har sämre rätt än inteckningen, skall
borgenär som har panträtt på grundval av inteckningen erhålla betal­
ning som om fasligheten icke besvärades av rättigheten, i den mån det
krävs för att han skall få full betalning för sin fordran. Ersättningen för
rättigheten skall minskas i mots varande mån.

Har löseskilling eller intrångsersättning med tillämpning av bestäm­

melser till skydd för borgenärer som har panträtt i fas tigheten bestämts

till h ögre belopp än fastighetens ägare har yrkat och uppstår efter be­

talning av de fordringar som skall utgå ur ersättningen överskott som

ej faller inom det yrkade beloppet, skall överskottet återställas till den

ersätlningsskyldige.

SFS 1974:273

25 § Sammanträde för fördelningen hålles så snart det kan ske.

Kallelse till sa mmanträdet sändes minst två veckor i förväg till fastig­
hetsägaren, annan sakägare och kända innehavare av panträtt. De skall
i kallelsen uppmanas att anmäla sina anspråk senast vid sa mmanträdet.
Föreligger särskilda skäl, skall kungörelse om sammanträdet minst två
veckor i förväg också föras in i P ost- och Inrikes Tidningar och tidning

inom orten.

26 § Ersättningsgivaren svarar för samtliga kostnader i ärendet om
ersättningens fördelning, i d en mån ej annat följer vid en motsvarande

tillämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.

27 § När inlösen av mark är fullbordad, skall länsstyrelsen genast
underrätta inskrivningsmyndigheten därom för anteckning i faslig-

hetsboken.

28 § Råder tvist om bättre rätt till ersättning, skall ersättningen
nedsättas hos länsstyrelsen, även om nedsättning ej erfordras enligt

11 §. Bestämmelserna i 23-25 §§ äger tillämpning i fråga om sådan

ersättning.

29 § Ersättningsbelopp som betalats får ej till någon del återkrävas.

Vad som sagts nu gäller ej, om det tillstånd som föranlett beslut om er­

sättning upphäves på tal an av den ersättningsberättigade.

10 kap.

21

Vilja sakägare träffa överenskommelse i fråga om ersättning

eller annat, skall särskild avhandling därom upprättas, av vederbörande

underskrivas samt, där ej synemännen finna överenskommelsen inne­
hålla villkor, som är oförenligt med flottledens intresse eller länder de
flottande till men, förses med intyg om synemännens godkännande;
och varde därefter sådan överenskommelse bindande såväl för de
flottande som för dem, som slutit överenskommelsen, och deras rätts­
innehavare.

639

¬

background image

SFS 1974: 273

Rör överenskommelsen fastighet, tillhörig kronan eller allmän

anstalt, skall den i avseende å kronans eller anstaltens rätt ej gälla, med

mindre den godkännes av vederbörande myndighet.

Besväras fastighet av beviljad eller sökt inteckning, må löseskilling

och intrångsersättning, oavsett vad den ersättningsberättigade har

begärt, ej sättas lägre än som föranledes av 9 kap., om det icke är

väsentligen utan betydelse för borgenärernas rätt.

Träffas överenskommelse om storleken av löses killing eller intrångs­

ersättning, få synemännen godkänna överenskommelsen, om

medgivande lämnats av samtliga borgenärer som hava panträtt i
fastigheten. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras

dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare
som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrivas för relaxation. Medgivande

fordras dock ej av den för vars rätt synemännens avgörande är
väsentligen utan betydelse.

Vad so m föreskrives i f järde stycket äger motsvarande tillämpning i

fråga om överenskommelse om att ersättning skall utgå på annat sätt
än i pengar eller om utförande av åtgärd som är ägnad att förebygga

eller minska skada.

57 §'® Möter ej hinder mot företaget, böra synemännen, efter det

sakägarna blivit hörda och utredning skett angående de förhållanden,

vilka kunna inverka på frågan, söka att i d e delar, varom tvist yppas,

åvägabringa överenskommelse mellan dem, vilkas rätt därav beröres;
och varde, där sådan överenskommelse träffas, särskild avhandling
därom upprättad, av sakägarna underskriven samt medelst
synemännens påskrift vitsordad. �verenskommelsen vare dock, såvitt

ej är fråga om sakägare tillkommande ersättning eller utförande av

åtgärd som är ägnad att förebygga eller minska skada, gällande endast
om den av synemännen prövas lämplig.

Rör överenskommelsen fastighet, tillhörig kronan eller allmän

anstalt, skall den i avseend e å kronans eller anstaltens rätt ej gälla, med

mindre den godkännes av vederbörande myndighet.

Vad i 21 § tredje-femte styckena föreskrives skall jämväl äga

tillämpning.

60 §'' För utrönande av värdet å båtnad f�r mark genom dess

torrläggning, där sådan med företaget avses, skola synemännen med
tillämpning av de i 7 kap. 22 § st adgade grunder efter undersökning av

den mark, varom fråga är, uppskatta marken såväl i dess skick före

företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter förelagets
fullbordan.

640

64

Vid be stämmande av sakägare tillkommande ersättning för för­

lust, skada eller intrång skola synemännen iakttaga de i 9 kap. stadgade

grunder.

" Senaste lydelse 1919:425.

Senaste lydelse 1920:459.

Senaste lydelse 1920:459. �ndringen innebär alt andra stycket upp hävs.

Senaste lydelse 1941:614.

¬

background image

Uppkommer eljest på grund av bestämmelserna i 3, 7 elle r 8 kap. vid

SFS 1974: 273

syneförrältning fråga om ersättning åt delägarna eller annan för arbete
eller dylikt, skall ock sådan fråga prövas av synemännen.

67 §^' Sedan erforderliga sammanträden hållits och alla vid syneför­

rättningen förefallande frågor blivit utredda, skola synemännen
upprätta utlåtande angående företaget.

Utlåtandet skall innehålla synemännens besked, med angivnade av

skälen, i de i 62-6 4 §§ eller eljest här ovan omförmälda frågor. Avgift,
som omförmäles i 11 kap. 95 §, så ock avgift enligt 2 kap. 10 §, där
sådan bör utgå. skola bestämmas i u tlåtandet. Lämnas medgivande till

vattenreglering, varde angivet, om företaget är av beskaffenhet att

stadgandena i 4 kap. om nyprövning och om avgifter därå äga tillämp­

ning; och skall för sådant fall utlåtandet upptaga förslag till dylik

avgift.

Skola två ell er flera med skilda andelar taga del i f öretaget, skall ut­

låtandet innehålla särskild längd, upptagande såväl den å varje

delägare belöpande anparten i kostnaden för företaget med noggrant
angivande av strömfall eller annan egendom, som med delaktigheten
avses, som ock del belopp, vartill kostnaden för förelaget beräknats.
Skall anläggningskostnaden för viss del av företaget eller kostnaden för
skötsel och underhåll fördelas på särskilt sätt, varde det ock tydligt
angivet i l ängden. För varje delägare skall anmärkas, huruvida han är
sökande till företaget eller på grund av föreskriften i 82 § att anse
såsom likställd med sökande, så ock beskaffenheten av båtnad, som må

hava lagts till grun d för delaktigheten, samt det uppskattade värdet av

sagda båtnad. Har på grund av bestämmelsen i 7 kap. 28 § elle r 8 kap.

18 § rätt medgivits delägare att erlägga å honom belöpande bidrag med

fördelning å visst a ntal år, skall ock härom anteckning ske. Beträffande
mark som g enom företaget vinner torrläggning, skall längden innehålla
uppgift för varje fastighet å markens värde före och efter företaget. �r
i avbidan på s lutlig uppskattning delaktigheten bestämd på s ätt i 61 §

sägs, varde anteckning därom gjord.

Innehåller utlåtandet föreskrift om anordnande eller ändrande av

vattenavlopp genom allmän väg, skall, där arbetets utförande åligger

annan än vägens ägare, tillika meddelas bestämmelse, att, innan sådant
arbete påbörjas, medgivande, som avses i 44 § väglagen (1971:948),
skall inhämtas. Vad nu sagts om anordnande eller ändrande av vatten­
avlopp genom allmän väg skall äga motsvarande tillämpning i fråga om
åtgärd till skydd för s ådan väg.

11 kap .

17 §" Till vattenmål hänföras följande mål:

A. ansökningsmål:

1. ansökan jämlikt 1 kap. 14 § om bestämmande av ersättning för

rätt att taga strömfall i ansp råk;

Senaste lydelse 1969:393.

Senaste lydelse 1969:396.

41�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:273

642

2. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 20 §. huruvida och under

vilka villkor byggande i vatte n må ske;

3. ansökan om godkännande jämlikt tredje stycket i nyssnämnda

lagrum av verkställt ändrings- eller reparationsarbete å byggnad i

vatten;

4. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 25 § av befintlig vatten­

byggnads laglighet;

5. ansökan jämlikt 2 kap. 31 § första stycket om meddelande av

bestämmelser rörande hushållning med vatten;

6. ansökan-jämlikt 2 kap. 34 § om rätt att utriva byggnad i vatte n;

7. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 47 §, huruvida och under

vilka villkor g rundvattentäkt må anläggas eller nyttjas;

8. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 53 § av lag ligheten av befint­

lig grundvattentäkt;

9. ansökan jämlikt 2 kap. 56 § första stycket om meddelande av

bestämmelser angående den omfattning, i vilken grundvatten må
tillgodogöras vid annan tillhörig grundvattentäkt;

10. ansökan jämlikt 2 kap. 59 § andra stycket om prövning, under

vilka villkor grundvattentäkt må tagas ur bruk;

11. ansökan jämlikt 3 kap. 11 § om prövning, utan förutgången

syneförrätlning enligt 10 kap., rörande sättet och villkoren för verk­
ställande av vattenreglering, som avses i 3 kap. 1 §, så ock angående
delaktigheten i kostnade n för företaget;

12. ansökan enligt 2 kap. 8 § andra stycket så ock ansökan om be­

stämmande av avgift enligt 10 § i n ämnda kap.;

13. ansökan om nyprövning enligt 4 kap. 5 eller 16 § eller om

bestämmande av avgift e nligt 14 § i nämn da kap.;

14. ansökan jämlikt 5 kap. 2 eller 7 § om inrättande, utvidgande eller

förbättrande av allmän farled eller om nya eller ändrade föreskrifter
rörande hushållningen med vattnet eller annat för sjöfartens under­

lättande eller till för ebyggande eller minskande av skada eller om god­

kännande av anläggning eller åtgärd för allmän farled;

15. ansökan jämlikt 6 kap. 12 § om ändrade anordningar med

avseende å beslutande flottledsarbeten;

16. ansökan jämlikt 6 kap. 21 § om prövning, utan förutgången

syneförrättning enligt 10 kap., av fråga om anläggning eller åtgärd för

befintlig allmän flottleds utvidgande eller förbättrande eller om nya

eller ändrade föreskrifter rörande hushållningen med vatten eller annat
för flottningens underlättande eller om bestämmelser rörande virkes

barkning eller fiskeavgift;

17. ansökan jämlikt 6 kap. 27 § första stycket om avlysande av

allmän flottled;

18. ansökan jämlikt 6 kap. 28 § första stycket om tillåtelse att bort­

skaffa flottledsanläggning samt ansökan utan samband med prövning
av fråga om sådan tillåtelse, om övertagande av flottledsanläggning
enligt tredje stycket nämnda paragraf;

19. ansökan jämlikt 7 kap. 45 § andra stycket om prövning, utan

förutgången syneförrättning enligt 10 kap., av fråga rörande
vattenavlcdnings- eller invallningsföretag, så ock ansökan jämlikt 8

¬

background image

kap. 33 § första stycket om prövning, utan sådan förrättning, av fråga

SFS 1974: 273

rörande företag, som avses i 8 kap .;

20. ansökan om anstånd med fullbordande av företag, vartill med­

givande enligt denna lag lä mnats, så ock om tillämpning av de i 7 kap.
58 § andra stycket och 59 § samt 8 kap. 36 § andra stycket och 37 §

meddelade bestämmelser eller om sådan ny uppskattning, som avses i

69 § här nedan;

21. ansökan jämlikt 2 ka p. 7 § om överflyttning från en fastighet till

en a nnan av rätt till andelskraft.

B. stämningsmål:

22. talan jämlikt 2 kap. 6 § femte stycket om omprövning av rätts-

förhällandet mellan ägare av kraftanläggning och mottagare av an dels­
kraft från anläggningen;

23. talan om borttagande eller ändrande av annan tillhörig byggnad

i vatten för uttagande av vattenkraft eller vattnets tillgodogörande

annorledes i industriellt syfte, för vattenreglering, för fiske eller fiskens

framkomst, för bevattning, för allmän farled eller för ändamål, som

avses i 2 kap. 40 § andra stycket eller 8 kap. 27 §, eller för järnvägsbro
eller allmän vägbro, såframt talan grundas därå, att byggnaden icke

tillkommit i laga ord ning eller icke är av laga b eskaffenhet;

24. talan om ersättning för skada eller intrång av sådan byggnad i

vatten, som under 23 sägs;

25. talan om ansvar för det sådan byggnad utförts eller ändrats i

strid mot stadgande i d enna lag eller mot föreskrift, som meddelats i
sammanhang med arbetets medgivande, eller för det någon mot stad­
gandet i 2 kap . 20 § tredje stycket underlåtit att söka vattendomstolens
godkännande av verkställd ändring å dylik byggnad;

26. talan jämlikt 2 kap. 24 § om ändrande av byggnad i vatt en, vartill

vattendomstolen meddelat tillstånd, eller om ändrade föreskrifter

rörande hushållningen med vattnet vid sådan byggnad;

27. talan, beträffande andra företag enligt denna lag än de i 6 kap.

avsedda, om ansvar eller skadestånd för hushållning med eller fram­

släppande av vattnet i strid mot lag eller givna föreskrifter så ock talan

jämlikt 2 k ap. 31 § a ndra stycket om meddelande av dylika föreskrifter

eller ändrande av förut givna sådana i fråga om annan tillhörig

byggnad i vat ten;

28. talan, som grundas därå, att den, vilken är skyldig att underhålla

sådan byggnad i vatten, som under 23 sägs, brister i fullgörande av
denna skyldighet, eller därå, att någon utan erhållet medgivande, där

sådant erfordras, utriver dylik byggnad;

29. talan, som utan samband med ansökningsmål föres jämlikt 2

kap. 23 § om gottgörelse för damm eller annan vattenbyggnad eller om
fortsatt tillgodogörande av annan tillhörigt vatten och bestämmande av

ersättning därför, jämlikt 2 kap. 14 § om rätt till intrång å annans

fastighet i vissa avseenden, jämlikt 2 kap. 15 § om rätt att begagna
annan tillhörig byggnad i vatten eller jämlikt 2 kap. 16 § om rätt att
laga annans mark i anspråk till u tmål;

643

¬

background image

SFS 1974: 273

30. talan utan samband med ansöknings- eller underställningsmål

om tillämpning av stadgandena i 1 kap. 6-1 3 §§;

31. talan om borttagande eller ändrande av annan tillhörig grund­

vattentäkt. som ej är avsedd allenast för viss fasti ghets förseende med
vatten till husbehovsförbrukning, elierom förbud mot tillgodogörande

av vatten vid sådan grundvattentäkl. såframt talan grundas därå att
grundvattentäkten icke tillkommit i laga ordning eller icke är av laga

beskaffenhet eller att vatten vid grundvattentäkten tillgodogöres till

större myckenhet än lagligen är tillåten;

32. talan om ersättning för skada eller inträng av sådan grund­

vattentäkl, som under 31 sägs ;

33. talan om ansvar för det sadan grundvattentäkl anlagts eller

ändrats eller nyttjats i strid mot stadgande i de nna lag e ller mot före­

skrift, som med stöd av denna lag meddelats;

34. talan jämlikt 2 kap. 51 § om ändrande av grundvattentäkt, vartill

vattendomstolen meddelat tillstand, eller om ändrade föreskrifter

rörande tillgodogörande av va tten vid sadan g rundvattentäkt;

35. talan jämlikt 2 kap. 56 § andra stycket om meddelande av före­

skrifter rörande tillgodogörande av grundvatten vid annan tillhörig
grundvattentäkt eller ändrande av förut givna sådana föreskrifter;

36. talan, som ulan samband med ansökningsmal föres jämlikt 2

kap. 45 eller 62 § om rätt till inträng å annans fastighet i vissa

avseenden;

37. talan utan samband med ansökningsmål om tillämpning av stad­

gandena i 2 kap. 49 o ch 52

38. talan jämlikt 3 kap. 6 § om skyldighet för delägare i reglerings-

samfällighet att deltaga i k ostnaden för vattenreglering och om beräk­

ning av den kostnad, vari s adan delägare har att taga del, så ock talan
jämlikt 3 kap. 9 § om skyldighet för den, som av vattenreglering till­

skyndas båtnad i anna t hänseende än som omförmäles i 3 § av nämnda

kap., att lämna bidrag till fö retaget;

39. talan jämlikt 5 kap. 10 § om vidtagande av sådana anordningar

vid allmän farled, som erfordras till förebyggande av skada genom
vagsvall eller dylikt;

40. talan beträffande allmän flottled om vidtagande av sådana an­

ordningar eller åtgärder eller meddelande av sådana föreskrifter, som i

6 kap. 17 § första stycket eller 18 § sägs;

41. talan om borttagande eller ändrande av anläggning eller om rät­

telse i åtgärd , som skett för allmän flottled, såframt talan grundas därå,

att anläggningen eller åtgärden icke t illkommit i laga or dning eller icke
är av laga beskaffenhet, så ock talan om ansvar för vidtagande av dyl ik
anläggning eller åtgärd eller för olovligt hushållande med eller fram­

släppande av vattnet i allmän flottled;

42. talan jämlikt 6 kap. 13 § första stycket om förverkande av rätten

till flo ttledsarbetes vidare utförande;

43. talan jämlikt 7 kap. 29 § om skyldighet för ägare av mark att

deltaga i kostnaden för diknings-, vattenavlednings- eller invallnings-
företag eller om sådan jämkning av bidragsskyldigheten, som i nämnda

644

lagrum omförmäles, så ock talan jämlikt 7 kap. 41 § andra stycket om

¬

background image

bidrag med anledning av båtnad, som genom valtenayiedning eller

SFS 1974: 273

invallning tillskyndas allmän flottled;

44. talan jämlikt 7 kap. 54 § om skyldighet att lösa mark. som ingår i

invallningssamfällighet;

45. talan som grundas därä, att genom vattenavledning eller invall­

ning vattenförhållandena ändrats i strid mot stadgande i denn a lag eller
mot föreskrift, som meddelats i samband med arbetets medgivande;

46. talan om tillämpning av stadandena i 7 kap, 57 § an dra stycket;

I

51. talan om tillämpning av stadgandena i 8 kap. 35 § and ra stycket.

C. besvärsmål:

59. besvär mot synemäns beslut, varigenom vid syneförrättning

enligt 10 kap. Jävsinvändning ogillats, ävensom klagan över

synemännens åtgöranden eller utlåtande i fall. da utlåtande ej

underställes.

D. underställningsmål:

60. underställning av samt besvär mot utlåtande vid s yneförrättning

enligt 10 kap. i fall, dä underställning av utlåtandet äger rum.

Hurusom, efter anmälan, ersättningsanspråk i vissa fall skola prövas

av vattendomstolen, därom stadgas i 68 §.

26

Ansökan, som i 17 § 1-21 sägs, skall göras skriftligen och

ingivas till vattenrätlsdomaren i d et antal exemplar, som finnes nedan
för varje fall f öreskrivet.

27 § 5 mom.''' Då ansökan göres enligt 17 § 21, skall sökanden förete

bevis därom, huruvida den fastighet, varifrån rätten till andelskraft

skall överflyttas, är besvärad med inteckning, ävensom de överens­

kommelser, som i ärend et ma hava träffats med inteckningshavare.

32 §" �ro ansökningshandlingarna fullständiga, eller varder vad där-

utinnan brister inom förelagd tid fullgjort, skall vattenrättsdomaren

skyndsamt inhämta nödiga upplysningar för bestämmande av del eller
de ställen, där handlingarna efter ty nedan sägs skola hållas för

parterna tillgängliga, samt därefter om ansökningen utfärda
kungörelse.

Kungörelsen skall innehålla

dels tillkännagivande:
att, intill dess frågan blivit slutligen prövad, ett exemplar av ansök­

ningshandlingarna skall för dem, som önska taga del därav, finnas
tillgängligt å viss för parterna välbelägen plats hos tjänsteman,
kommunal befattningshavare eller pålitlig enskild person eller, där

" Senaste lydelse 1948:479.

Senaste lydelse 1948:479. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1961:548. �ndringen innebär bl.a. att fjärde s tycket upp hävs.

645

¬

background image

SFS 1974:273

ansökningen angår företag, som berör tvä elle r flera län eller eljest ett
vidsträckt område, å flera dylika ställen;

att, därest i målet avgivas erinringar eller påminnelser, varom i 39 §

förmäles, eller sådant utlåtande, som i 45 § sägs, jämväl dessa
handlingar skola hållas tillgängliga på för ut angivna ställe eller ställen;

att även handlingar, som ingivits vid s ammanträde för muntlig för­

beredelse eller vid vattendomstolens sammanträde, de vid dessa sam­

manträden förda protokollen samt vattendomstolens utslag skola

därstädes i avsk rift vara för parterna att tillgå; samt

att kallelser och andra meddelanden till parterna, under det målet är

anhängigt vid vattendomstolen, skola, där de icke röra allenast
sökanden eller ock särskilt tillställas den eller dem, till vilka de äro

riktade, ske på det sätt, att de genom vattenrättsdomarens försorg

införas i viss eller vissa tidningar inom orten och hållas tillgängliga så

som nyss är sagt;

dels erinran om innehållet i 38 och 53 §§ jämte besked om den tid,

inom vilken erinringar enligt 38 § skola ingivas;

dels ock erinran om vad i 65 § stadgas om sakägares rätt till gott-

görelse för kostnader samt, i tillämpliga fall, om föreskriften i 35 § 1

mom. andra stycket andra punkten rörande förordnande av särskilt

biträde.

1 mål, som avses i 17 § 1 -13, 18, 19 och 21, skola i kungörelsen de

fastigheter, om vilka uppgift skall lämnas i ansökningen, namngivas

eller, i den mån det kan ske på oförtydbart sätt, utmärkas medelst
gemensam geografisk eller annan beteckning, varjämte, där sökanden

vill med tillärnad byggnad tillgodogöra sig annan tillhörig vattenkraft,

särskild uppgift därom skall lämnas. 1 må l, som avses i 17 § 14, 15 oc h

16, skall i kungörelsen uppgivas, vilka bebyggda strömfall eller med

fast fiskebyggnad försedda fisken saken må angå, så ock, då ansök­
ningen avser utförande eller godkännande av visst arbete, å vilken
fastighet arbetet skall utföras eller är utfört.

Om kungörelsens innehåll i fall, som avses i 61 § f örsta stycket, gälle

vad där finnes stadgat.

�r fråga om ansökan varom i 17 § 15 och 20 förmäles, skall

kungörelse enligt denna § eller 61 § första stycket utfärdas allenast, då
vattenrättsdomaren prövar det nödigt. Utfärdas ej sådan kungörelse,

skall dock tiden och stället för vattendomstolens sammanträde sist å

tjugoförsta dagen förut kungöras på sätt i 33 § första stycket sägs.

Huruledes mål i visst fall må kunna behandlas utan förutgången

kungörelse, därom stadgas i 61 § an dra stycket.

33

Kungörelse, som i 32 § sägs, skall genom vattenrättsdomarens

försorg inom tio dagar införas i en el ler flera av ortens tidningar så ock,

där fråga ej allenast är om företag enligt 7 eller 8 kap., i allmänna

tidningarna. Ett exemplar av kungörelsen skall tillika med ett exemplar

av ansökningshandlingarna ofördröjligen sändas till det eller de ställen
som i kung örelsen angivits.

Vattenrättsdomaren skall därjämte, såframt i målet är fråga om

646

Senaste lydelse 1961:548.

¬

background image

ansökan enligt 17 § 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e ller 19, utan

SFS 1974: 273

dröjsmål i brev eller brevkort å posten avlämna underrättelse om

kungörelsens innehåll till envar i ansök ningen uppgiven eller eljest för
honom känd ägare av fastighet, som i ku ngörelsen omförmäles, så ock
till d e kända nyttjanderältshavare, vilkas rätt beröres i sa ken. Under­
rättelsen skall adresseras till den fastighet, varom fråga är, såvitt ej

säker kunskap vinnes om annan adress inom landet för mottagaren.

Varder efter ty i 37 § sägs k ungörelsen delgiven viss sakägare, erfordras

ej underrättelse, som nu sagts, till sådan sakägare.

Där sakägare, som i andra stycket sägs, varder för vattenrätts­

domaren känd först efter underrättelsernas utsändande, skall vatten-

rältsdomaren ofördröjligen på ovannämnda sätt meddela sådan

sakägare underrättelse om målet så ock om vad han för sin rätts

bevakande må hava att iakttaga. Befinnes underrättelse, som blivit å

posten avlämnad, hava försetts med oriktig adress, och vinnes
upplysning om mottagarens rätta adress, eller finnes sakägare, till
vilken underrättelse efter ty ovan sägs bort sändas, hava förbigåtts,
vare lag samma. Ej må dock målets handläggning och avgörande uppe­

hållas av anledning, som nu sagts.

�r jord eller annan fast egendom, som saken angår, samfälld för helt

skifteslag eller eljest för flera fastigheter, erfordras ej underrättelse,

varom ovan förmäles, till de särskilda delägarna i den samfällda

egendomen. Finnes för denna känd styrelse, varde styrelsen på nämnda
sätt underrättad.

�gare av fastighet, som saken angår, vare pliktig att till vattenrätts­

domaren eller vattendomstolen uppgiva innehavare av nyttjanderätt

till fastigheten, där dennes rätt beröres av saken. Underlåter han det,

och uppstår skada för nyttjanderättshavare, som saknat kännedom
därom, att företaget eller åtgärden angår fastigheten, skall ägaren, där

han visas hava ägt dylik kännedom, hålla nyttjanderättshavaren

skadeslös. Erinran härom varde införd i den kallelse, som enligt denna
§ tillsändes fastighetens ägare.

35 § 3

1 mål, som avses i 17 § 2-11, 18 och 19, ävensom i må l,

som anhängiggjorts genom ansökan enligt 2 kap. 8 § andra stycket samt

4 kap. 14 § andra och femte styckena, må kommun föra talan för

tillgodoseende av allmänna intressen inom orten. Om sådan talan skall
kommunen snarast underrätta kammarkollegiet.

I mål, som avses i första stycket, skall vattenrättsdomaren utan

dröjsmål översända kungörelsen till vederbörande kommun. �r fråga
om ansökan om tillstånd att tillgodogöra grundvatten, skall kun­
görelsen städse tillställas kommun, inom vars område tillgången på
grundvatten kan påverkas.

37

Kan inverkan ske på kanal- eller slussanläggning, skall kun­

görelsen delgivas anläggningens ägare eller styrelsen för densamma på

sätt, som för delgivande av stämning i tvistemål är stadgat. Lag samma

vare beträffande känd förvaltning eller styrelse för annan allmän farled

" Senaste lydelse 1971:531.

Senaste lydelse 19 64:110. �ndringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.

647

¬

background image

SFS 1974:273

eller vatlenrcgleringsförelag eller flollningsstyrelse för allmän flotlled

eller syssloman eller styrelse för torrläggningsföretag eller företag
enligt 8 kap,, där det företag, varom i målet är fråga, berör led eller

företag som nu nämts.

Ar fraga att genom tillärnad byggnad taga i anspråk av annan

tillgodogjord vattenkraft, skall kungörelsen pä sätt förut sagts delgivas

ägaren av den anläggning, där kraften tillgodogöres.

Vad i an dra stycket är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, där

fraga år om meddelande av bestämmelser angående den omfattning, i

vilken vatten ma tillgodogöras vid a nnans grundvattentäkt.

Där fraga är om ansökan, som i 17 § 21 avses, skall kungörelsen

delgivas ägaren av det strömfall, frän vilket andelskraft tillhandahälles.

Vad nu sagts äge motsvarande tillämpning beträffande ansökan enligt

17 t } 13.

Ansökan, som i 17 § 12 avses, skall, där ansökningen ej göres av

byggnadens ägare, delgivas denne.

Skall delgivning ske genom sökandens försorg, äge vad i 32 kap. 2 §

rättegångsbalken är stadgat om stämning motsvarande tillämpning:
vad dä r sägs om rätten skall avse vattenrättsdomaren. Förklaras ansök­
ningen i anledning av underlåten delgivning förfallen, skall bevis

därom med de skäl vara beslutet grundas, tecknas å ett exemplar av
ansökningen. Tillkännagivande om beslutet skall lä mnas parterna i den

för kallelser till dem sta dgade ordning.

48 § För att lämna vederbörande kommuner, trafikanter och andra

tillfälle att yttra sig angående den inverkan företag eller åtgärd, varom

i målet är fraga. kan medföra ä allmän samfärdsel eller flottning eller

eljest a allmänna intressen samt om vidtagande av åtgärder för

tillgodoseende av dylika intressen förordne vattenrättsdomaren, där

sadant prövas lämpligt, att särskilda sammanträden skola hållas i

sammanhang med undersökning, som i 45 § sägs, eller ock i annan ord­

ning.

För anordnandet av sadana sammanträden äge vattenrätlsdomaren,

där det finnes lämpligt, påkalla Konungens befallningshavandes biträde.

60

Finner vattendomstolen anledning antaga, att företag eller

åtgärd, som i målet avses, har vidsträcktare verkningar än i
ansökningen uppgivits, skall tillfälle lämnas tillstädesvarande parter att

yttra sig däröver. Finnes antagandet grundat, älägge domstolen, ända

att särskilt yrkande ej framställes, sökanden att gälda den ökade ersätt­

ning. som därav må föranledas.

1 mal rörande företag enligt 6 kap. skall vattendomstolen, ändå att

yrkande därom ej göres, ingå i prövning av, huruvida och till vad

belopp ersättning för skada och intrång genom anläggning eller åtgärd

för förelaget bör till vederbörande utgå, allt i den män ej sådan

prövning må jämlikt 9 kap. 3 § göras beroende på särskild talan.

Där i andra mål pä yrkande av någon part uppskattningen av honom

tillkommande ersättning finnes böra sättas högre än sökanden före-

648

Senaste lydelse 1964:110.

¬

background image

slagit, må domstolen jämväl beträffande andra parter vidtaga sådan

SFS 1974: 273

jämkning i ersättningsbelopp, som må erfordras för vinnande av

likformighet i upp skattningen. Ej må i dessa mål ersättning sättas lägre
än sökanden i ansökni ngen föreslagit.

Har särskild uppgörelse träffats, må ersättning ej pä grund av före­

skrifterna i första-tredje styckena bestämmas annorlunda än sålunda

blivit a vtalat, dock må i mål rörande företag enligt 6 kap. uppgörelse,

som nu sagts, icke fastställas, därest den finnes innehålla villkor, som är
oförenligt med flottledens intresse eller länder de flottande till m en.

Besväras fastighet av beviljad eller sökt inteckning, må löseskilling

och inträngsersättning, oavsett vad den ersättningsberättigade har

begärt, ej sättas lägre än som föranledes av 9 kap., om det icke är

väsentligen utan betydelse för borgenärernas rätt.

�ro parterna överens om storleken av löseskilling eller intrångs-

ersättning, fär domstolen meddela dom i enlighet därmed, om med­
givande lämnats av samtliga borgenärer som hava panträtt i

fastigheten. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras
dessutom de medgivanden frän fastighetsägare och fordringshavare

som i 22 kap. 11 § jordabalken föreskrivas för relaxation. Medgivande

fordras dock ej av den för vars rätt domstolens avgörande är
väsentligen utan betydelse.

Vad som föreskrives i sj ätte stycket äger motsvarande tillämpning i

fraga om överenskommelse om att ersättning skall utga pa annat sätt

än i pengar eller om utförande av åtgärd som är ägnad att förebygga
eller minska skada.

I fraga om grundvattentäkt skall vattendomstolen, ända att yrkande

därom ej göres, inga i pr övning, huruvida förbehåll, varom i 2 kap. 49 §
sägs, erfordras.

61 §^'' Där mål finnes behörigen kunna utredas utan skriftväxling

mellan parterna, äge vattenrättsdomaren i kungörelse genast utsätta
viss tid, minst tre veckor efter kungörelsens utfärdande, och viss ort för
målets handläggning inför vattendomstolen; och skall beträffande

sådant mål i tillä mpliga delar gälla vad i 32 § tredje stycket, 33-37 och
42-58 §§ samt 60 § föreskrivits.

�r mål av beskaffenhet, att det synes lämpligen kunna avgöras med

bindande verkan allenast mot viss eller vissa sakägare, som uteslutande

eller huvudsakligen av dess utgång äro beroende, och deras rättsinne­

havare, må vattenrättsdomaren kunna förordna, att målet utan kun­

görelse skall behandlas enligt de för stämningsmäl i 75 -84 §§ stadgade

regler.

62 § / mom.^' Där genom vattendomstols utslag lämnas medgivande
att bygga i vat ten, skall utslaget innehålla noggranna bestämmelser om

byggnadens läge och konstruktion, om den ersättning, som skall till
följd av företaget utgå, i den mån ej prövning därav jämlikt 9 kap. 3 §

göres beroende på särskild talan eller bestämmelser därom skola träffas

i de n för expropriation stadgade ordning, samt om de villkor i övrigt.

Senaste lydelse 1919:425.

Senaste lydelse 1919:425.

g49

¬

background image

SFS 1974:273

som mä vara behövliga för lillgodoseende av allmän och enskild rätt, sä
ock, i den mån del prövas erforderligt, innefatta bestämmelse om

vattenmärke eller andra föreskrifter om hushållningen med och fram­

släppande av vattnet såväl efter byggnadens fullbordan som under

byggnadstiden.

2

�r fråga om byggnad för vattnets tillgodogörande, skall

utslaget angiva, med vilken fastighet rätten till tillgodogörandet skall

för framtiden vara förenad. Denna fastighet (strömfallsfasligheten)

bör, där sa lämpligen kan ske, omfatta allenast den sökanden tillhöriga
mark, som upptages av byggnaden och därmed förenade anläggningar,

jämte den del av vattenområdet, som sökanden äger. Vattenrätts­

domaren bör förty, när omständigheterna därtill föranleda, tillse att,
såvitt möjligt, en till strömfallsfastighet lämpad fastighet varder under

målets handläggning bildad.

Utslaget skall jämväl angiva, i vad mån tillgodogörandet medgivits

pa grund av äganderätt eller av annan grund, samt, där med byggnaden

avses tillgodogörande allenast av en del av det framrinnande vattnet,

huruvida utslaget vilar pa antagande att jämväl vattnet i övrigt i

strömfallet eller den del därav, vars fallhöjd tages i an sprak, eller den
sida av strömfallet, om vars tillgodogörande är fraga. tillhör fastighet,

för vilken sökanden såsom ägare fört talan i målet .

I utslag, varigenom medgivande lämnas till byggnad för utnyttjande

av v attenkraft, varde vidare angivet, huruvida byggnaden är av beskaff­
enhet. att de i 4 kap. meddelade bestämmelserna om nyprövning och

lösningsrätt för kronan därå äga tillämpning.

3

Vad i 1 mom. stadgats skall i tillämpliga delar lända til!

efterrättelse beträffande vattendomstols utslag i andra ansökningsmål.

I mål rörande grundvattentäkt skall, såframt medgivande att vid

grundvaiientäkten tillgodogöra grundvatten lämnas, utslaget tillika,
där det kan anses erforderligt, angiva fastighet, med vilken rätten tiJl

tillgodogörandet

skall

för

framtiden

vara

förenad

{vattentäktsfastighet). Vattenrättsdomaren bör fördenskull, när

omständigheterna därtill föranleda, i mål, som nu nämnts, tillse att,

såvitt möjligt, en för ändamålet lämpad fastighet varder under målets

handläggning bildad.

1 utslag, varigenom lämnas medgivande till utförande av vatten­

reglering, varde angivet, om regleringsföretaget är av beskaffenhet, att

stadgandena i 4 kap. om nyprövning och om avgifter därå äga

tillämpning. 1 fraga om meddelande av bestämmelser rörande

delaktighet i företag, som nu sagts, eller företag enligt 7 eller 8 kap.

skola i tillämpliga delar gälla föreskrifterna i 10 kap. 67 §.

75

Vill någon mot annan föra talan, som i 17 § 22-46 samt 51

avses, skall han hos vattenrättsdomaren göra skriftlig ansökan om

stämning å svaranden.

650

" Senaste lydelse 1919:425.
" Senaste lydelse 1964:110.

^ Senaste lydelse 1948:479.

¬

background image

81

Vad i 42-45 §§, 49 § första stycket, 50 § första stycket, 52 §,

SFS 1974: 273

55 § första stycket, 56 § första stycket, 57 och 58 §§, 60 § femte-sjunde

styckena, 64, 67, 70-72 §§ samt 73 § första, tredje och fjärde styckena
stadgas beträffande ansökningsmål skall, där ej annat framgår av vad

nedan i denna § sägs, äga motsvarande tillämpning i fråga om

stämningsmål.

I mål enligt 17 § 29 eller 36, vilket avser arbete till förebyggande

eller avhjälpande av skada eller olägenhet till följd av företag enligt
denna lag skola jämväl bestämmelserna i 46 § äga m otsvarande tillämp­

ning.

Utlåtande, som i 45 § sägs, skall hållas för parterna tillgängligt å

vattenräiisdomarens tjänsterum.

1 de fall. då enligt vad för ansökningsmål finnes föreskrivet parterna

skola erhalla besked i den för kallelser till dem i 32

bestämda

ordning, skall i stämningsmål med avseende å sättet för meddelande av

sådant besked i stället lända till efterrättelse vad om delgivning är

stadgal.

92

Vad i 29 § andra stycket, 39 och 40 §§, 56 första stycket. 60 §

första, andra och fjärde-.sjunde styckena, 70-72 §§ samt 73 § första,

tredje och fjärde styckena stadgas beträffande ansökningsmål skall äga
motsvarande tillämpning å underställningsmål ävensom i tillämpliga

delar å besvärsmål vid v attendomstolen, 60 § dock med iakttagande av

bestämmelserna i 3 kap. 11 §, 6 kap. 3 § 1 mom. samt 7 kap. 45 och

55 §§.

Bestämmelserna i 42-45 , 48, 49 ij§, 50 § första stycket, 52. 54, 55, 57-

59, 62-64, 66 och 67 §§ skola i tillämpliga delar gälla besvärsmäl vid

vattendomstolen och underställningsmål.

97 § 1 moni^^ Sökande i ansökn ingsmål vare pliktig att förskjuta;

kostnaden för sådana kungörelser i målet, vilka del åligger vatien-

rätlsdomaren att offentliggöra, så ock för handlingarnas tillhanda­
hållande, såsom i 32 § sägs, där särskild utgift härför ifrågakommer.

ävensom för handlingars delgivning i fall, då delgivningen ej sker
genom sökandens försorg;

ersättning för sådana utgifter för sammanträde, varom i 11 §

förmäles;

gottgörelse åt person, som jämlikt 35 § 1 mom. särskilt förordnats att

biträda sakägarna i må let;

gottgörelse åt sakkunnig, som tillkallas av vattenrättsdomaren eller

vattendomstolen, så ock annan ersättning eller kostnad i a nledning av

förhör med vittnen eller annan bevisning, varom vattenrättsdomaren

eller vattendomstolen självmant föranstaltar; samt

ersättning för undersökning enligt 45 § 1 mom.

Vad nu sagts beträffande sökande i ansök ningsmål äge motsvarande

tillämpning i avseende å kärande i stämningsmål samt å klagande i

" Senaste lydelse 1971:531.

^ Senaste lydelse 1971:531.

Senaste lydelse 1961:548.

651

¬

background image

SFS 1974:273

besvärs- och underslällningsmål i den m3n koslnsden förorssksts av

hans besvär.

Där i u nderslällningsmål kostnad, som nu nämnts, är av nöden, vare

om dess förskjutande lag, som i 10 kap. 30 och 79 §§ sägs, i den mån ej

kostnaden efter ty nyss sagts skall f örskjutas av klagande.

Huruvida kostnad, som någon sålunda förpliktas att gälda, skall helt

eller delvis gottgöras honom av annan part, varde avgjort enligt de

rörande rättegångskostnader i vattenmål gällande regler.

106

Bestämmelserna i 43 och 44 §§, 45 § 1 mom. samt 57 och

58 §§, 60 § femte-sjunde styckena, 62-64, 66, 67 och 97 §§ skola i

tillämpliga delar gälla om vattenöverdomstolen och måls behandling

därstädes.

Vattenöverdomstolen må, där så finnes lämpligt, uppdraga åt vatten-

rältsråd att verkställa undersökning å stället. Finnes önskvärt, att
lagfaren ledamot är närvarande vid undersökningen, äge vattenöver­

domstolen förordna härom. 1 f råga om undersökning, som nu sagts,
skall vad i 45 § 2 mom. stadga s äga motsvarande tillämpning.

Då på grund av bestämmelserna i fö rsta stycket stadgandena i 97 § 1

mom. tillämpas ä mål i v attenöverdomstolen, skall vad där föreskrives

om sökande, kärande eller klagande avse den, som i vattenöver­
domstolen fullföljt talan.

Med avseende å gottgörelse åt sakkunnig, som tillkallats av vatten­

överdomstolen, samt ersättning för sådan på uppdrag av vattenöver­
domstolen hällen undersökning, som avses i 45 § 1 mom., äge

domstolen, efter vad med hänsyn till o mständigheterna finnes skäligt,

förordna att kostnaden skall förskjutas av allmänna medel och gäldas

av statsverket.

1 mål som avses i 17 § 1-11 skall, med tillämpning i övrigt av 18 kap.

rättegångsbalken, gälla att sökanden, där ej annat föranledes av 18 kap .

6 och 8 §§ samma balk, städse själv skall vidkännas sina kostnader i

vattenöverdomstolen, så ock kostnad som åsamkas motpart genom att

sökanden fullföljt talan.

14 kap.

3 § 1 allt, varom denna lag innehåller bestämmelse, vare kronan

likställd med enskild person, där ej för särskilt fall finnes annorlunda

stadgat.

Kronan, kommun, landstingskommun och kommunalförbund

behöva ej ställa säkerhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1974.

2. I mål som anhängiggjorts före ikraftträdandet skall äldre lag till-

lämpas. Vattendomstolen får dock meddela beslut om andelskraft
enligt 2 kap. 6 § i dess nya lydelse.

3. Har förrättningsman förordnats före ikraftträdandet, skall äldre

lag tillämpas vid fö rrättningen.

652

38

Senaste lydelse 1969:264.

¬

background image

4. Har enligt 4 kap. 1-3 §§ äldre lag ägare av vattenkraftanläggning

SFS 1974: 273

ålagts skyldighet att tillhandahålla kraft åt kringliggande bygd, skall
ansökan att enligt 4 kap. 4 § äldre lag komma i åt njutade av kraft som
skall tillhandahållas ha inkommit till vattendomstolen senast den 30

juni 1976 och skall i fråga om ärendets handläggning äldre bestäm­

melser alltjämt gälla. Om sådan talan ej har väckts inom nu f öreskriven
tid, skall frågan om tillämpning beträffande anläggningen av bestäm­

melserna i sistnäm nda lagrum anses förfallen.

5. I fråga om ersättning som enligt äldre lag bestämts att utgå

genom tillhandahållande av vatten äger äldre bestämmelser

fortfarande tillämpning,

6. I fråga om ersättning som enligt äldre lag bestämls att utgå

genom överföring av kraft äger äldre bestämmelser fortfarande

tillämpning.

På talan av part får vattendomstolen bestämma alt rättighet till över­

föring av kraft som nu avses skall avlösas mot ersättning i pengar, om

detta icke medför betydande olägenhet för motpart. För sådan talan
gäller bestämmelserna om talan som avses i 11 kap. 17 § 22 i dess nya

lydelse i tillämpliga delar. Vattendomstolen bestämmer dag dä skyldig­

heten att fullgöra kraftöverföringen upphör. Ersättningsgivaren skall

dessförinnan ha betalat föreskriven penningersättning. 1 fråga om
sådan ersättning gäller i övrigt bestämmelserna i 9 kap. i dess nya

lydelse i tillämp liga delar.

7. Löseskilling och intrångsersättning för fastighet som innehas med

fideikommissrätt får icke sättas lägre än som föranledes av 9 kap. i dess

nya lydelse. Ersättning som nämnts nu och som tillkommer inne­
havaren av fideikommissegendomen skall alltid nedsättas hos läns­

styrelsen och får icke utbetalas, innan Kungl. Maj:t eller myndighet
som Kungl. Maj:t bestämmer har förordnat hur det skall förfaras med

ersättningen.

8. Bestämmelserna i 9 kap. 6 § i dess nya lydelse gäller ej värde­

ökning som inträffat före utgången av juni 1971.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.