SFS 1977:670

770670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:670

om ändring i vattenlagen (1918:523);

den 13 sept. 1977

Utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om vattenlagen (1918:523)2

dels att i 11 kap. 33 och 47 §§ orden "allmänna tidningarna" skall bytas

ut mot "P ost- och Inrikes Tidningar",

dels att i 6 kap. 14 § o rden "en eller flera tidningar inom orten", i 11

kap. 33, 47 och 68 §§ orden "en eller flera av ortens tidningar", i 11 kap.

87 § orden "viss eller vissa tidningar inom orten" och i 1 1 kap. 88 § orden

"en eller flera ortstidningar" skall bytas ut mot " ortstidning";

dels att 1 kap. 14 §, 2 kap. 67 §, 3 ka p. 14 och 17 §§, 7 kap. 62 och 63

8 kap. 41, 42, och 45 §§, 9 kap. 25 §, 10 kap. 6, 26, 38 och 65

samt 11

kap. 38 § skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

14 §"

Där det från allmän synpunkt för tillgodoseende av kraftförsörj­

ningens planmässiga utveckling finnes nödigt, äger regeringen på ansökan

förordna, att strömfall, som icke är på ändamålsenligt sätt utnyttjat, må

tagas i a nspråk mot ersättning, som i 9 kap. skils; och skall, enligt vad i
denna lag stadgas och i förordna ndet föreskrivits, strömfallet eller särskild

rätt till detsamma avstås eller upplåtas. Ej må på grund av vad nu sagts
rätt till vattenkraft, som tillkommer staten, utan riksdagens medgivande
upplåtas åt annan. Vid meddelande av förordnande äger regeringen före­

skriva de villkor med avsee nde å strömfallets utnyttjande, som från allmän

synpunkt finnas erforderliga.

Då regeringens förordnande enligt första stycket blivit sökt, skall till­

fälle lämnas envar, som har del i strö mfallet, att avgiva yttrande i anled ­
ning av ansökningen inom ett år från det denna jämte erforderlig utredning
i ärendet delgivits honom. Om synnerliga skäl därtill äro, må regeringen
bestämma kortare tid, dock minst tre månader. Delgivning skall genom
sökandens försorg verkställas på sä tt om stämning i tvi stemål är stadgat,

dock att, om ej utan avsevärd omgång kan utrönas, vilka som hava del i
fallet, delgivning må verkställas jämlikt 17 § delgivningslagen (1970:428).

�ro vid ansökningen fogade ritningar eller andra handlingar av vidlyftig

beskaffenhet, äger regeringen förordna, att de må undantagas från delgiv­
ning.

Meddelas förordnande enligt första stycket, skall vattendomstolen

genast un derrättas.

' Prop. 1976/77:63, KU 45. rskr 336.

2 Senaste lydelse av

6 kap. 1 4 § 1919:425

Il kap . 33 § 1974:273

11 kap. 47 § 1961:548

11 kap. 68 § 1960:304

11 kap. 87 8 1 961:548

11 kap. 88 § "

^ Senaste lydelse 1976:998.

1625

¬

background image

SFS 1977:670

Rätt att på grund av förordnande enligt första stycket taga strömfall i

anspråk må ej från inn ehavaren övergå på annan, utan att regeringen med­

giver det. Den, som innehar sådan rätt, skall inom ett år från det rege­

ringens förordnande meddelades hos vattendomstolen söka bestämmande

av ersättning, som ovan sägs; underlåtes det, vare förordnandet ej längre

gällande; och må nytt för ordnande med avseende å fallet ej utan synnerliga

skäl meddelas inom tio år därefter. Samma lag vare, om i penningar

bestämd ersättning ej guldits inom tre månader från det ersättningen blivit

fastställd genom utslag, som vunnit laga kraft, såvida icke fallet enligt

medgivande av ersättningstagaren tagits i bes ittning utan att ersättningen

guldits.

Med ersättningens bestämmande skall vattendomstolen på framställning

av den ersättningsberättigade låta anstå tills vidare, längst till dess med­
givande enligt 2 kap. till strömfallets bebyggande lämnats; dock skall,
sedan fem år förflutit från det förordnande enligt första stycket medde­
lades. frågan om ersättning för vattenkraft, som vid tiden för föror dnandet

icke var tillgodogjord, upptagas till avgörande, om den ersättningsskyldige

det begär.

2 kap.

67 §⬢*

När skyddsområde enligt 64 § fa stställts eller tidigare meddelade

bestämmelser för sådant område ändrats eller upphävts, skall läns­

styrelsen ofördröjligen införa beslutet härom i l änets författningssamling

ävensom ombesörja att kungörelse om beslutet införes i ortstidning.
Genom länsstyrelsens försorg skola tryckta exemplar av föreskrifter, som

meddelats för visst skyddsområde. Finnas att tillgå för allmänheten mot
betalning.

Har beslut som i första stycket sägs meddelats i anledning av ansökan,

skola kostnaderna för kungörandet bestridas av sökanden.

3 kap.

14

Innan stadgar för vattenregleringsföretag blivit anta gna och fast­

ställda samt anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, må ej arbete
å annans mark verkställas eller åtgärd eljest till förfång för annan vidtagas.

Vad nu sagts gälle dock ej arbete, vartill tillstånd givits med stöd av 11 kap.

66 § 1 mom.

Sker ändring i styrel sens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen

göra anmälan därom hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över vattenregleringsföretag.

Förteckningen skall innehålla uppgifter om s tyrelsens sammansättning.

17

Har av deltagarna vald styrelseledamot avgått eller den tid, för

vilken han blivit vald, gått till ända utan att anmälan om nytt val s kett,

och är styrelsen med kvarstående ledamöter ej beslutför, äge länsstyrelsen

1626

" Senaste lydelse 1976:636.

Senaste lydelse 1976:998.

" Senaste lydelse 1976:998.

¬

background image

på yrkande av någon, vars rätt kan vara beroende därav, att behörig

SFS 1977: 670

styrelse finnes, förordna syssloman att, intill dess efter inkommen
anmälan om verkställt val förordnandet återkallas, antingen ensam eller
jämte de styrelseledamöter, som må finnas, handhava de med företaget
förenade angelägenheter och företräda deltagarna på sätt om styrelsen

finnes nedan stadgat.

Förteckning som i 14 § sägs skall jämväl innehålla uppgift om förord­

nande av syssloman. Syssloman åtnjute av deltagarna arvode, som
bestämmes av länsstyrelsen.

7 kap.

62 § '

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen, må ej i

fall, som i 61 § avs es, arbete å annans mark verkställas eller åtgärd eljest

till fölfång för annan vidtagas. Vad nu sagt s gälle dock ej arbete, vartill till­

stånd givits med stöd av 11 kap. 66 § 1 mom.

Sker ändring i sty relsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen

göra anmälan därom hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över torrläggningsföretag. Förteck­

ningen skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

63 §**

Vad i 3 kap. 15 samt 17-21 §§ är stadgat skall äga motsvarande

tillämpning i frå ga om fö retag, som i föreva rande kap. avses, dock att. där
icke i fa stställda stadgar viss ort bestämts såsom styrelsens säte, talan,

som i 20 § omfö rmäles, skall anhängiggöras hos den allmänna underrätt,

inom vars domvärjo samfälligheten eller största delen därav är belägen.

8 kap.

41

Innan styrelseval anmälts hos länsstyrelsen får ej i fall som avses i

40 § arbete utföras på annans mark eller åtgärd eljest vidtagas till fö rfång

för annan. Vad som sagts nu gäller dock ej arbete som tillåtits med stöd av

11 kap. 66 § I mom. och ej heller om syssloman enligt 45 § förordnats att

handhava företagets angelägenheter.

Andras styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen anmäla

detta till län sstyrelsen.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över avloppsföretag. Förteck­

ningen skall innehålla uppgifter om styrelsens sammansättning.

42

Bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ äga motsvarande

tillämpning i fråga om fö retag som avses i 40 § i detta kap. Om icke i fast­

ställda stadgar viss ort bestämts som styrelsens säte, skall talan som avses

i 3 kap. 20 § väckas hos den allmänna underrätt inom vars domkrets

anläggningen eller största delen av anläggningen är belägen.

^ Senaste lydelse 1976:998.

** Senaste lydelse 1920:459.

" Senaste lydelse 1976:998.

Senaste lydelse 1969:393.

1627

J .

t-

¬

background image

SFS 1977:670

45 §" Om det finns skäl antaga att viss eller vissa deltagares intressen
åsidosättas i fr åga om företag som avses i 38-40 §§ eller att företagets
angelägenheter eljest försummas eller handhavas på mindre lämpligt sätt,
kan länsstyrelsen förordna syssloman att handhava företagets angelägen­

heter och företräda deltagarna. Länsstyrelsen kan entlediga sysslomannen

när förhållandena föranleda det.

Förteckning som i 41 § sägs skall jämväl innehålla uppgift om syssloman

som förordnats enligt fö rsta stycket. Sysslomannen har rätt att få arvode
av deltagarna. Arvodet bestämmes av länsstyrelsen.

9 kap.

25

Sammanträde för fördelningen hålles så snart det kan ske.

Kallelse till sam manträdet sändes minst två veckor i förväg till fastighets­

ägaren, annan sakägare och kända innehavare av panträtt. De skall i

kallelsen uppmanas att anmäla sina anspråk senast vid sammanträdet.
Föreligger särskilda skäl. skall kungörelse om sammanträdet minst två
veckor i förväg också föras in i Post- och Inrikes Tidningar.

10 kap.

6

Om tid och ställe för sammanträde, som i 5 § sägs, så ock för syne­

gång. som i samband därmed företages, förordne förrättningsmannen efter
samråd med övriga synemän och sökanden, samt meddele sakägare och
andra besked därom medelst kungörelse, som genom förrättningsmannens
försorg varder minst tjorton dagar före sammanträdet införd i ortstidning.

Kungörelsen skall även innehålla upplysning om vilken eller vilka ortstid­

ningar som av förrättningsmannen bestämts för införande av senare
kungörelser angående förrättningen. Om tid och plats för första samman­
trädet under förrättningen varde därjämte underrättelse i god tid tillställd

allmänt ombud och ortsombud.

Finnas, då kungörelse skall utfärdas, flera sammanträden lämpligen

böra hållas i följd efter varandra inom loppet av en vecka, och kan på

grund härav tiden för samtliga sammanträden icke bestämt angivas, må

desamma ändock utlysas; därvid för varje sammanträde och i samband
därmed företagen synegång tiden skall angivas så nära som möjligt med

uppgift tillika på någon i orte n boende pålitlig person, minst en inom varje

församling, hos vilken närmare besked om tiden för sammanträde och

synegång inom församlingen framdeles skall tillhandahållas: och åligger

det förrättningsmannen att om sammanträde och synegång, som nu sagts,

underrätta sådan person senast klockan 6 på afto nen dagen före samman­

trädet.

Har sammanträde icke så kungjorts, som ovan sagts, må ändock

sammanträdet hållas med tillstädeskomna personer, men vare förrätt-

1628

" Senaste lydelse 1976:998.

Senaste lydelse 1974:273.

" ' Senaste lydelse 1961 i.MS.

¬

background image

* ;

ningsmannen skyldig utsätta och kungöra nytt sammanträde för hörande

SFS 1977:670

av övriga, som äga yttra sig i ären det.

26

Sedan erforderliga sammanträden hållits och alla vid förrätt­

ningen förefallande frågor blivit utredda, upprätte synemännen skyndsamt

provisorisk längd, upptagande dels de anläggningar och åtgärder, vilka

synas kunna ifrågakomma för flottledens inrättande, med angivande av de

platser, där dessa tänkts skola vidtagas, samt den egendom, som för

\

sådant ändamål behöver tagas i ansprå k, dels ock den ersättning för skada
och intrång, som enligt skedd uppskattning synes böra utgå till veder­

börande sakägare.

Denna längd skall av förrättningsmannen så snart ske kan i bestyrkt

'

avskrift jämte meddelande om förrättningsmannens adress överlämnas till
en eller flera i orten boende, pålitliga p ersoner, minst en inom varje tings­

lag, men i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker minst en inom

j

varje församling, vilka enligt tillkännagivande vid sammanträdena inom

varje sådant område av synemännen utsetts att mottaga handlingarna i

målet och hålla dem tillgängliga. Om längdens framläggande och platsen

för dess tillhandahållande så ock om vad sakägare jämlikt 27 § har att iakt-

ji

taga för sin talans bevakande skall kungörelse införas i den eller de ortstid-
ningar, som enligt 6 § bestämts för införande av kungörelser angående

1

förrättningen, och vare den under trettio dagar från den dag, då kungö-

;

relsen varit i tidning senast införd, hos de utsedda personerna tillgänglig

|

för en va r, som åstundar taga del därav.

38 §'^ Efter samråd med de övriga synemännen ävensom med sökanden,
där så lämpligen kan ske, bestämme förrättningsmannen tid och ställe för
syneförrättningen. Han skall därom ofördröjligen ej mindre underrätta de
andra synemännen än även utfärda kungörelse, vari tillika de fastigheter,
som företaget förmenas angå, skola namngivas eller, i den mån det kan ske

^

pä oförtydba rt sätt, utmärkas medelst gemensam geografisk eller annan
beteckning och vari därjämte den eller de ortstidningar, vilka av förrätt-

.

ningsmannen bestämts för införande av senare kungörelser angående

'

förrättningen, skola angivas; föranstalte ock därom, att kungörelsen

varder minst fjorton dagar före förrättningssammanträdet införd i orts­

tidning.

Ar företaget av mindre omfattning och berör det uppenbarligen förutom

sökanden allenast viss eller vissa sakägare, vare kungörelse, som nu

sagts, icke erforderlig; dock skall underrättelse om tid och ställe för
sammanträdet sist å åttonde dagen förut delgivas sådan sakägare.

65 §' ® Förrättningen skall, såvitt ske kan, utan uppskov fortsättas och

avslutas.

Varder nytt sammanträde av nöden, skall besked om tiden och stället

därför meddelas innan sammanträdet avslutas. Kan till följd av laga hind er

tiden för sam manträdet ej genast utsättas eller sammanträde ej å utsatt tid

Senaste lydelse 1919:425.

Senaste lydelse 1970:440 Ofr 1969:393).

Senaste lydelse 1970:440.

1629

¬

background image

SFS 1977:670

hållas, skall kungörelse om tiden och stället för det nya sammanträdet
utfärdas i den or dning, som enligt 38 § bestämts för kungörelser angående

förrättningen, eller ock kallelse till sammanträdet delgivas samtliga
sakägare sist å åttonde dagen förut. Ett exemplar av kungörelsen skall, då
enligt 39 § föreskrift meddelats om handlingars tillhandahållande, dfördröj-
ligen översändas till de härfö r bestämda ställen.

Finnes under förrättningens fortgång saken angå fastighet, som ej på sätt

i 38 § är föresk rivet angivits i förut utfärdad kungörelse om förrättningen,

och har ej ägare och känd nyttjanderättshavare till den fastighet ändock

lillstädeskommit. åligge f örrättningsmannen att därom utfärda kungörelse
med tillkännagivande vad ä gare till sådan fastighet så ock nyttjanderätts­
havare. där dennes rätt är i fråga, har att iakttaga för bevakande av talan
vid sammanträde ävensom att till sakägare, som nu nämnts, avsända
underrättelse på s ätt i 8 § stadgas. Kungörelsen skall minst Qorton dagar

före sammanträdet införas i o rtstidning. Har enligt 39 § meddelats före­

skrift om handlingars tillhandahållande, skall ett exemplar av kungörelsen
ofördröjligen översändas till de härför bestämda ställen. �r uppenbarligen
fråga allenast om viss eller vissa sakägares hörande, vare kungörelse och

underrättelse, som nu sagts, dock icke erforderliga, såframt sådan
sakägare delgives kallelse till sam manträde sist å åttonde dagen förut.

Har sammanträde ej på sätt ovan sagts tillkännagivits, vare dock sådant

tillkännagivande ej av nöden, där alla sakägare komma tillstädes eller de

uteblivna delgivits kallelse till samm anträdet sist å åttonde dagen förut.

H kap,

38 § Vill någon, vars rätt kan vara beroende av ansökningen eller

därmed avsett företag, bestrida ansökningen eller göra invändning mot

ifrågasatt företags omfattning eller mot tillärnad vattenbyggnads konstruk­
tion eller mot eljest föreslagen anordning, skola hans erinringar i berörda

hänseenden, vid äventyr att vattendomstolen eljest icke är pliktig att fästa

avseende vid deras innehåll, framställas i skriftlig inlaga inom viss av

vattenrättsdomaren bestämd tid, minst trettio dagar, efter den dag då
kungörandet har skett. Inlaga, som nu nämnts, skall ingivas till vatten­
rättsdomaren i två exem plar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Bestämmelserna i 1 kap. 14 §, 2 kap. 67 §, 6 kap. 14 §. 9 kap. 25 §, 10

kap. 6. 26. 38 och 65 §§ samt 11 kap. 33, 38, 47, 68, 87 och 88 § § i sin äldre

lydelse gäller fortfarande i fråga om kungörande som har beslutats eller

börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

1630

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.