SFS 1984:913

840913.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984; 913

om ändring i vattenlagen (1983:291);

utkom Mn trycket

den 13 december 1984

Utfärdad den 6 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om va ttenlagen (1983: 291)

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 4 § och 4 kap. 1 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 1 a §, av nedan

angivna lydelse.

Prop. 1984/85; 10, JoU 10, rskr 30,

1907

¬

background image

SFS 1984:913

1 kap.

4 § I denna lag avses med

1. vatienreglering: ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån

för annat vattenföretag,

2. vattenöverledning: vattenreglering genom överföring av ytvatten från

ett vattenområde till ett annat,

3. vattentäkt: bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning,

värmeutvinning eller bevattning,

4. markavvattning: åtgärder enligt 3 § första stycket 4,

5. avloppsvatten: spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som

använts för kylning vid driften av en fabrik eller annan inrättning, vatten
som avleds för sådan avvattning inom stadsplan eller byggnadsplan som

inte sker för en viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds

för avvattning av en begravningsplats.

2 kap.
4 § Den som vill utföra

1. en vattenreglering,

2. en vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning

eller bevattning,

3. ett markavvattningsföretag,
4. ett vattenföretag som behövs för allmän väg, allmän farled, allmän

hamn eller allmän flottled eller

5. ett vattenföretag som behövs för att motverka förorening genom

avloppsvatten

har för ändamålet rådighet som anges i 1 §.

4 kap.

1 § För vattenföretag krävs tillstånd enligt denna lag, om inte annat följer

av 1 a §, 2 § första stycket, 3 eller 4 §.

När det krävs tillstånd till ett vattenföretag får arbeten av större omfatt­

ning i anslutning till företaget inte påbörjas innan sådant tillstånd har
meddelats.

Den som vill utföra ett vattenföretag har rätt att begära prövning även

om tillstånd inte krävs.

I 14 k ap. 5 § finns bestämmelser om skyldighet att begära prövning

innan en anläggning för bort ledande av grundvatten tas ur bruk.

1908

1 a § Tillstånd krävs inte för

1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastig­

hets husbehovsförbrukning eller värmeförsöijning,

2. utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur,
3. utförande av anläggningar för utvinning av värme, om åtgärden inte

avser vattentäkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1985.

I fråga om vattentäkter för andra fastigheter än sådana som anges i 4

kap. 1 a § 1 som pågår vid ikraftträdandet samt före ikraftträdandet ut-

¬

background image

förda vattenanläggningar för sådana täkter gäller 4 kap. 1 § första stycket i

SFS 1984:913

dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.