SFS 1987:758

870758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:758

om ändring i vattenlagen (1983:291);

utkom från trycket

_

den 7 juli 1987

Utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 53 och 65 §§ vattenlagen

(1983:291) skall ha följande lydelse.

13 kap.

S3 § Vattendomstolen får avgöra målet utan huvudförhandling, om par­

tema inte har begärt någon sådan och deras inställelse inte behövs för

utredningen i målet. Om målet avgörs utan huvudförhandling i annat fall än

som avses i 42 kap. 18 § första stycket 1-4 rättegångsbalken, skall vatten­
domstolen ha den sammansättning som anges i 3 § första stycket i dett a
kapitel.

Har domstolen beslutat att målet skall avgöras utan huvudförhandling

och är det inte uppenbart att parterna redan har slutfört sin talan, skall de

få tillfälle till detta.

Beträffande förelägganden för parterna att avge skriftligt svaromål eller

att inställa sig vid muntlig förberede lse eller vid huvudförhandling och om

parts utevaro från ett sådant sammanträde gäller rättegångsbalkens be­
stämmelser rörande en sak, varom förlikning inte är tillåten.

' Prop. 1986/87:89, JuU 31, rskr . 278.

1859

¬

background image

SFS 1987:758

65 § Vattendomstolens domar eller beslut får, om inte annat är föreskri­

vet, överklagas hos vattenöverdomstolen. I stället för de tider som före­

skrivs i 50 kap. 1 och 2 §§ samt 52 kap. 1 § rättegångsbalken gäller för vad
fyra veckor, för anslutningsvad två veckor och för anförande av besvär tre

veckor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser om

vadeanmälan gäller fortfarande i fråga om domar som meddelats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

pil?®'

; gfS'

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.