SFS 1988:212

880212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

m
iiis
iM�0
⬢Mf}:

Lag

SFS 1988:212

om ändring i vattenlagen (1983:291);

Utkom från trycket

den 10 maj 1988

Utfärdad den 21 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 8 § vattenlagen (1983:291)

skall ha följande lydelse.

2 kap.

8 § Om det för att kraftförsöijningen skall utvecklas planmässigt är nöd­

vändigt att ett sådant strömfall tas i anspråk som tillkommer annan än
staten och som inte är utnyttjat på ett från allmän synpunkt ändamålsenligt

sätt, får regeringen på ansökan av någon som vill tillgodogöra sig vatten­

kraften förordna att strömfallet eller särskild rätt till detta får tas i anspråk.

Den som fått tillstånd enligt fö rsta stycket skall inom ett år från det att

tillståndet beviljades ansöka om bestämmande av ersättning hos vatten­

domstolen för vad som tas i anspråk enligt första stycket. Om ansökan inte
görs inom den tiden, upphör tillståndet att gälla.

Rätt att på grund av förordnande enligt första stycket ta strömfall i

anspråk får inte utan regeringens medgivande övergå från innehavaren till

någon annan.

Regeringen får besluta de villkor f ör rättighetens utnyttjande som be­

hövs från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 jun i 1988. Den äldre lydelsen av 2 kap. 8 §

gäller fortfarande i f råga om tillstånd som meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Marianne Eliason

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:69, KU 38, rskr. 189.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.