SFS 1989:513

890513.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:513

5

om ändring i vattenlagen (1983:291);

utkom från trycket

3

den 19 juni 1989

;

utfärdad deit 1 juni 1989.

j

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vattenlagen (1983:291)

dels att 4 kap. 4 §, 9 kap. 12 och 19 §§, 12 kap. 31 §, 13 kap. 13 och

47 §§, 15 kap. 1, 3 och 17 §§, 19 kap. 3 §, 20 kap. 1 och 8 §§, 21 kap. 1 §och
22 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 12 kap. 33 a § och 13

kap. 49 a §, av följande lydelse.

^

4 kap.
4 § Om det till följd av en skada eller för att förebygga en skada är

nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller lagringsarbeten utförs utan

,

dröjsmål, får arbetena utföras utan föregående tillstånd. Ansökan om

godkännande av arbetena skall dock göras snarast möjligt.

Om det för att avvärja fara för liv eller hälsa, rädda värdefull egendom

eller av annan sådan orsak är nödvändigt att åtgärder vidtas som strider

mot meddelade bestämmelser om innehållande och tappning av vatten, får

åtgärderna vidtas utan föregående tillstånd. Ansökan om godkännande av
åtgärderna skall dock göras snarast möjligt.

9 kap.

12 § Medför omprövning enligt 15 kap. 3, 4, 9 eller 11 § förlust av vatten
eller fallhöjd eller inskränkning i rätten att reglera v attnets avrinning för

tillståndshavare som omfattas av omprövningen utgår ersättning för för­
lusten eller inskränkningen, om annat inte följer av 14 §. Ersättning utgår

inte till den del förlusten eller inskränkningen är att hänföra till förbättring

av en vattenanläggnings säkerhet.

Medför omprövning enligt denna lag skada för annan än tillståndshava­

re som omfattas av omprövningen utgår ersättning härför. För mottagare

av andelskraft gäller dock viss begrä nsning enligt 19 §.

Beträffande ersättning enligt första eller andra stycket äger 1-10§§

motsvarande tillämpning.

' Prop. 1988/89:116, JoU22, rskr. 303.

773

(t

1

¬

background image

SFS 1989:513

19 § Om den kraftmängd som utgår såsom andelskraft minskas i fall
som avses i 14 eller 15 § eller till följd av omprövning för att förbättra en

vattenanläggnings säkerhet, är mottagaren av andelskraften skyldig att
utan ersättning tåla denna minskning i samma mån som innehavaren av

det kraftverk varifrån andelskraften tillhandahålls.

12 kap.

31 § Om det inte föreligger något hinder mot företaget, skall förrätt­

ningsmannen meddela tillståndsbeslut.

Tillståndsbeslutet skall i behövlig utsträckning innehålla bestämmelser

om

1. företagets ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekniska utform­

ning i övrigt,

2. vilka som skall delta i företaget och varje deltagares andelstal i fråga

om konstnadema för utförande och drift av företaget,

3. de områden som får tas i anspråk och de särskilda tvångsrätter i

övrigt som medges för företaget,

4. utförande och underhåll av företaget,
5. tillsyn, besiktning och kontroll,

6. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande

åtgärder samt hur betalningen skall ske,

7. villkor i övrigt för att tillgodose allmän och enskild rätt,

8. förrättningskostnadema och hur de skall fördelas,

9. tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får fram­

ställas,

10. tid efter vars utgång omprövning enligt 15 kap. 3 och 14 §§ eller 15 §

andra stycket får ske.

Avser tillståndet arbeten för företaget, skall i tillståndsbeslutet anges den

tid inom vilken arbetena skall vara utförda (arbetstid).

33 a § Fastställs bestämmelser om innehållande och tapping av vatten

för att under osedvanliga förhållanden tillgodose säkerheten hos en vatten­

anläggning och kan de skador som följer om bestämmelserna utnyttjas inte

lämpligen uppskattas på förhand, får förrättningsmannen skjuta upp frå­

gan om ersättning.

Anspråk på grund av skada som avses i första stycket prövas på det sätt

som föreskrivs i 15 kap. 17 §.

774

13 kap.

13 § Ansökningsmål är mål om

1. bestämmande enligt 2 kap. 8 § andra stycket av ersättning för rätten

att ta i anspråk ett strömfall,

2. tillstånd enligt 4 kap. 1 § till utförande av andra vattenföretag än

markavvattningsföretag,

3. godkännande enligt 4 kap. 4 § av ett utfört ändrings- eller lagningsar­

bete eller av åtgärder som strider mot meddelade bestämmelser om inne­
hållande och tappning av vatten, om arbetet eller åtgärderna inte avser ett
marka v vattn i ngsföretag,

¬

background image

4. prövning enligt 4 kap. 5 § av lag ligheten av ett utfört vattenf öretag

SFS 1989:513

som inte är ett markavvattningsföretag,

5. inrättande enligt 6 kap. 3 § av en gem ensam anlä ggning för bevatt­

ning, sedan en samfallighet enligt 6 kap. har bildats,

6. överflyttning enligt 9 kap. 18 § första stycket av rätten till andels­

kraft,

7. tillstånd enligt 14 kap . 1 § till utrivning av en vatt enanläggning eller

prövning enligt 14 kap. 5 § under vilka villkor en anläggning för bortledan­
de av grundvatten får tas ur bruk,

8. tillstånd enli gt 14 kap. 3 § första stycket att bortskaffa flottledsan-

läggningar eller rätt att, utan samband med bortskaffhing, överta flottleds-

anläggningar enligt fjärde stycket nämnda paragraf,

9. förlängning enligt 15 kap. 2 § andra stycket av arbetstiden,

10. omprövning enligt 15 kap. 3, 4, 8, 9, 11 och 12 §§,
11. förverkande enligt 15 kap. 5 §,
12. omprövning, utan samband med pågående ansökningsmål eller för­

rättning, enligt 15 kap. 15 § första stycket eller omprövning enligt 15 kap.
15 § andra stycket,

13. fastställelse enligt 15 kap. 16 § av en överenskommelse.
Berör ett ansökningsmål uteslutande en viss eller vissa sakägare och kan

målet avgöras med bindande verkan endast mot des sa, får vattendomsto­

len, om sökand en medger det, förordna att målet skall beha ndlas enligt

vad som gäller för stämningsmål.

47 § En dom som innebär att tillstånd lämnas till vattenföretag eller
andra åtgärder enligt denna lag skall i förekommande fal l innehålla be­
stämmelser om

1. företagets ändamål, läge, omfattning, säkerhet och tekn iska utform­

ning i övrigt,

2. de områden som får tas i anspråk för företaget och de särskilda

tvångsrätter i övrigt som medges sökanden,

3. tillsyn, besiktning och kontroll,
4. ström fallsfastighet,

5. vilka som skall delta i en vattenreglerings- eller bevattningssamfällig-

het samt vaije deltagares andelstal i fråga om kostnaderna för företaget,

6. skyldighet att betala ersättning eller att utföra skadeförebyggande

åtgärder samt hur betalningen skall ske,

7. villkor beträffande tillhandahållande av andelskraft och om kost­

nadsbidrag härför,

8. skyldighet att betala avgifter,
9. villkor i övrigt för att tillgodose allmänna och enskilda intressen,

10. tid inom vilken anspråk i anledning av oförutsedda skador får

framställas,

11. tid efter vars utgång omprövning enligt 15 ka p. 3 § eller 15 § andra

stycket får ske,

12. den förlust av vatten eller annat som till ståndshavare enligt 9 kap.

14 och 15 §§ är skyldig att underkasta sig utan ersättning,

13. rättegångskostnader.
Avser tillståndet arbeten för företaget, skall i domen anges den tid inom

vilken arbetena skall vara utförda (arbetstid).

775

¬

background image

.1

SFS 1989:513

49 a § Fastställs bestämmelser om innehållande och tappning av vatten

för att under osedvanliga förhållanden tillgodose säkerheten hos en vatten­
anläggning och kan de skador som följerom bestämmelserna utnyttjas inte
lämpligen uppskattas på förhand, får vattendomstolen skjuta upp frågan

om ersättning.

Anspråk på grund av skada som avses i första stycket prövas på det sätt

som föreskrivs i i 5 kap. 17 §.

776

15 kap.

1 § Om en dom som har meddelats i ett ansökningsmål enligt 13 kap.

13 § första stycket avser tillstånd till ett vattenföretag eller till någon annan

åtgärd enligt denna lag och domen har vunnit laga kraft, gäller tillståndet

mot alla, såvitt avser frågor som enligt denna lag är att bedöma i sådant
mål. Avser tillståndet utförandet av en anläggning, innefattar det rätt att
bibehålla anläggningen. Med stöd av 2 kap. 9 § eller bestämmelser i detta
kapitel kan dock ett tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya
villkor eller förklaras förverkat.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller

åtgärder enligt 4 kap. 4 § och lagligförklaring enligt 4 kap. 5 §.

3 § För att tillgodose allmänna intressen får vattendomstolen företa
omprövning av villkoren för ett tillstånd och därvid föreskriva ändrade
eller nya villkor. Omprövningen lår inte ske förrän efter utgången av en tid

som domstolen bestämmer vid meddelandet av tillståndet, minst tio år

och högst trettio år från det tillståndsdomen vinner laga kr aft. Ompröv­

ning för att förbättra en vattenanläggnings säkerhet eller för att tillgodose

sådana allmänna intressen som berörs av väsentliga ändringar i vattenför­

hållandena får dock ske redan före utgången av den bestämda tiden.

Vattendomstolen skall i omprövningsdomen bestämma när de ändrade

eller nya villkoren skall börja tillämpas. När omprövning sker efter utgång­
en av den vid meddelandet av tillståndet bestämda tiden, skall också

bestämmas efter vilken tid, minst tio och högst trettio år, förnyad ompröv­
ning får ske.

17 § Om ett vattenföretag eller en vattenanläggning, som har utförts i

enlighet med e tt tillstånd enligt denna lag, medfö r skador som inte förut­

sågs av vattendomstolen eller förrättningsmannen när tillståndet meddela­
des, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning enligt 9 kap. I �

I0§§.

Om fråga är om betydande skador för enskild eller för något allmänt

intresse, får begäras sådana ändringar på företagarens bekostnad av vat­

tenföretaget eller vattenanläggningen som, utan att medföra skador för

tredje man eller väsentliga olägenheter för tillståndshavaren, är ägnade att

förebygga eller minska framtida skador. 1 fråga om allmänna intressen förs

talan av kammarkollegiet eller kommunen.

Anspråk på grund av oförutsedda skador skall för att få tas upp till

prövning anmälas till vattendomstolen inom fem å r eller den längre tid,
högst tjugo år, som kan ha bestämts i samband med tillståndet. Tiden
räknas från utgången av den av domstolen eller förrättningsmannen be-

¬

background image

stämda arbetstiden. Vid skada som avses i 12 kap. 33 a § eller 13 kap.

SFS 1989:513

49 a § utgår anmälningstiden dock aldrig tidigare än två år från det att

skadan uppkom.

Bestämmelserna i preskripti onslagen (1981:130) gäller inte anspråk en­

ligt denna paragraf.

19 kap.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelsen får

meddela sådana föreskrifter om vad allmänheten skall iaktta inom ett
vattenskyddsområde som behövs for att tillgodose syftet med området.

20 kap.

1 § I ansökningsmål, utom sådana som anges i andra stycket, och i m ål
som avses i 13 kap. 13 § andra stycket skall sökanden svara för sina egna
och motpartemas kostnader vid vattendomstolen. I ansökningsmål som
innefattar bildande av samfallighet för bevattning eller vattenreglering

svarar sökanden inte för kostnader i vattendomstolen som uppkommit för
deltagare i samfälligheten.

I mål som gäller ompröv ning eller förverkande enligt 15 kap. 3-6 eller

12 § skall kammarkollegiet och tillståndshavaren svara för sina kostnader
vid vattendomstolen. I mål enligt 15 kap. 3 § skall kammarkollegiet dessut­

om svara för kostnader vid vattendomstolen som uppkommer för andra

motparter än tillståndshavaren. Gäller ett rnål enligt 15 kap. 3 § ompröv­
ning för att förbättra en vattenanläggnings säkerhet skall dock tillstånds­

havaren i stället för kammarkollegiet svara för senast nämnda kostnader. 1

mål som gäller omprövning enligt 15 kap. 15 § andra stycket av fråga om

kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen eller enligt 16 § skall varje
part svara för sina kostnader.

I så dana överklagade ansökningsmål som avses i första stycket första

meningen skall sökanden svara för sina egna kostnader i högre rätt och för

de kostnader som där har uppkommit för motparterna genom att sökan­
den har klagat.

8 § Till förrättningskostnader hänförs

1. ersättning till förrättningsmän, gode män och sakkunniga,
2. kungörelsekostnader, ersättning till aktförvarare och andra kostnader

som är nödvändiga för förrättningen,

3. ersättning för kostnader som avses i 7 § första stycket,
4. ersättning för skador som avses i 12 kap. 24 §,
5. kostnad för förrättning som avses i 12 kap. 28 § första st ycket.
Om tillståndsbeslut meddelas, skall förrättningskostnadema fördelas

mellan deltagarna i markavvattningsföretaget efter vad som är skäligt.

Inställs förrättningen, skall sökanden betala de kostnader som har upp­

kommit, om inte särskilda omständigheter föranleder att betalningsskyl­
digheten fördelas mellan samtliga sakägare eller vissa av dem. Om den
inställda förrättningen har inletts på grund av ett beslut vid en fastighets­

reglering, skall dock kostnaderna anses som förrättningskostnader vid

fastighetsregleringen.

777

¬

background image

SFS 1989:513

Om kammarkollegiet begär omprövning av ett markavvattningsföretag,

skall kammarkollegiet svara för förrättningskostnadema. När det gäller
omprövning i syfte att förbättra en vattenanläggnings säkerhet, skall dock
ersättning för kostnader som avses i 7 § första stycket fördelas mellan
deltagarna i markav vattningsföretaget efter vad som är skäligt.

Såsom sökande anses även den som har förenat sig med sökanden om

företaget samt den på vilkens begäran företaget har givits en större omfatt­

ning än vad sökanden har begärt.

21 kap.

1 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 4 kap. 1 § första eller andra stycket eller 4 ka p. 4 § första

stycket andra meningen eller andra stycket andra meningen,

2. bryter mot villkor eller föreskrifter som har meddelats i samband

med tillstånd till ett vattenföretag enligt denna eller äldre lag eller i sam­
band med godkännande av arbeten eller åtgärder enligt 4 kap. 4 §, laglig­

förklaring enligt 4 kap. 5 § eller prövning enligt 14 kap. 5 § första stycket

eller motsvarande äldre bestämmelser eller i samband med prövning enligt

15 kap.,

3. åsidosätter skyldigheten att underhålla en vattenanläggning eller bry­

ter mot 17 kap. 2 §,

4. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 18 kap. 2 §

första stycket,

5. bryter mot föreskrifter som har meddelats enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

I ringa fall döms i nte till ansvar.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

I lagen (19 50:596) om rätt till fiske finns bestämmelser om straff och

andra påföljder för den som överträder fiskeförbud som har meddelats
enligt denna eller äldre lag.

22 kap.

6 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammarrät­

ten, om beslutet avser

1. förordnande av förrättningsman enligt 12 kap .,
2. förordnande om undersökningar som avses i 18 kap. 2 § andra styc­

ket eller av besiktningsman enligt 18 kap. 3 eller 4 §,

3. förordnande om vattenskyddsområde och föreskrifter enligt 19 kap.

2 och 3 §§,

4. kostnader som anges i 20 kap. 11 eller 12 §,
5. prövning av säkerhet enligt 3 § detta kapitel,

6. föreläggande enligt 2 kap. 9 § tredje stycket, 19 kap. i § tredje styc­

ket, 21 kap . 3 § eller förbud enligt detta kapitels 4 § första stycket.

1 övrigt får länsstyrelsens beslut enligt denna lag överklagas hos regering­

en.

778

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 19 89.

SFS 1989:513

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.