SFS 1991:649

910649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^

Lag

SFS 1991:649

om ändring i vattenlagen (1983:291);

Utkom från trycke t

den 17 juni 1991

utfärdad den 6 Juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 19 § och 19 kap. 7§

i'i

vattenlagen (1983:291) skall ha följande lydelse.

1:-

13 kap.

19 § En ansökan varigenom ett ansökningsmål anhängiggörs skall vara
skriftlig och, om inte annat följer av 20 §, innehålla

1. de uppgifter, ritnin gar och tekniska beskrivningar som behövs för att

bedöma företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar, däribland en
miljökonsekvensbeskrivning,

2. uppgifter som behövs för att bedöma om hinder möter mot företaget

från allmän na planeringssynpunkter samt uppgifter om möjlig alternativ
lokalisering av företaget och om and ra vattenföretag eller särskilda anlägg-

frop. 1990/91:90, JoU30. rskr. 338.

1063

¬

background image

V.

SFS 1991:649

ningar som kan antas behövas för ett ändamålsenligt utnyttjande av det

sökta företaget,

3. så fullständiga uppgifter som möjligt om vilka fastigheter som berörs

av företaget samt namn och adress på ägarna och ber örda innehavare av
särskild rätt till fastigheterna,

4. uppgifter huruvida särskilda bestämmelser med stöd av lag har med­

delats rörande användningen av de mark- och vattenområden som berörs
av företaget,

5. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder till varje

sakägare, om det inte på grund av företagets omfattning bör anstå med
sådana uppgifter.

Ansökningen rörande ett företag, vars tillåtlighet kan antas komma

under regeringens prövning, skall inn ehålla uppgifter om de åtgärder som

sökanden har vidtagit enligt 11 kap. 7 -11 §§ samt om vad som huvudsak­

ligen har förekommit med anledning av dessa åtgärder.

Om företaget avser utförande av ett vattenkraftverk, skall ansökningen

innehålla uppgift om det område som enligt sökanden bör utgöra ström­
fallsfastighet.

19 kap,

7

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt

till ersättning, om föreskrifter enligt 2 § andra stycket som meddelats efter

ansökan medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom

berörd del av fastigheten eller att mark tas i anspråk.

Om en föreskrift enligt 2 § andra stycket första meningen innebär förbud

att vidta vissa å tgärder utan särskilt tillstånd, får ersättning på grund av
den föreskriften utgå endast om sådant tillstånd har vägrats eller förenats

med särskilda villkor.

Ersättningen skall betalas av den som har begärt föreskrifterna hos

länsstyrelsen.

Om synnerligt men uppkommer vid användningen av fastigheten, skall

fastigheten lösas av den ersättningsskyldige om ägaren begär det.

Vid tillämpningen av första, andra och fjärde styckena skall även beak­

tas andra beslut enligt 2 §, beslut enligt 5, 8, 9, 11 och 19 §§ naturvårds­

lagen (1964:822), förbud enligt 20 § andra stycket och 21 § andra stycket

samma lag samt beslut som avses i 19b § andra och tredje styckena

skogsvårdslagen (1979:429) och 14 kap. 8 § första stycket plan- och byg g­
lagen (1987:10), under förutsättning alt besluten meddelats inom tio är

före det senaste beslutet. Dessutom skall beaktas sådan inverkan av hän­

synstaganden enligt 21 § skogs vårdslagen som i särskilda fall har inträtt

inom samma tid.

Har talan eller rätt till ersättning eller inlösen med anledning av beslut

som anges i femte stycket förlorats på grund av bestämmelsen i 8 § elle r

motsvarande bestämmelser i naturvårdslagen eller plan- och bygglagen,
utgör detta förhållande inte något hinder mot att beslutet beaktas.

1064

- Senaste lydelse 1 990:1377.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

5FS 1991; 649

På re geringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.