SFS 1991:649

910649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:UDYQRH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:IRDBSM+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:IRDBSM+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:UDYQRH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:IYNGJX+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:IYNGJX+ArialMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:21px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:DMQNSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:672px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>^ </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:649 </b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i vattenlagen (1983:291); </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycke t </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft12">den 17 juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 6 Juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 13 kap. 19 � och 19 kap. 7� </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:2px;white-space:nowrap" class="ft13">i'i </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft13">vattenlagen (1983:291) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1:-</b></p> <p style="position:absolute;top:878px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:917px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17">19 � En ans�kan varigenom ett ans�kningsm�l anh�ngigg�rs skall vara <br/>skriftlig och, om inte annat f�ljer av 20 �, inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">1. de uppgifter, ritnin gar och tekniska beskrivningar som beh�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17">bed�ma f�retagets beskaffenhet, omfattning och verkningar, d�ribland en <br/>milj�konsekvensbeskrivning, </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft13">2. uppgifter som beh�vs f�r att bed�ma om hinder m�ter mot f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft17">fr�n allm�n na planeringssynpunkter samt uppgifter om m�jlig alternativ <br/>lokalisering av f�retaget och om and ra vattenf�retag eller s�rskilda anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">frop. 1990/91:90, JoU30. rskr. 338. </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft12">1063 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft20">V. </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1991:649 </b></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">ningar som kan antas beh�vas f�r ett �ndam�lsenligt utnyttjande av det </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft22">s�kta f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft22">3. s� fullst�ndiga uppgifter som m�jligt om vilka fastigheter som ber�rs </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft26">av f�retaget samt namn och adress p� �garna och ber �rda innehavare av <br/>s�rskild r�tt till fastigheterna, </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft22">4. uppgifter huruvida s�rskilda best�mmelser med st�d av lag har med�</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft26">delats r�rande anv�ndningen av de mark- och vattenomr�den som ber�rs <br/>av f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft22">5. uppgifter om de ers�ttningsbelopp som s�kanden erbjuder till varje </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft26">sak�gare, om det inte p� grund av f�retagets omfattning b�r anst� med <br/>s�dana uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft22">Ans�kningen r�rande ett f�retag, vars till�tlighet kan antas komma </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">under regeringens pr�vning, skall inn eh�lla uppgifter om de �tg�rder som </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft22">s�kanden har vidtagit enligt 11 kap. 7 -11 �� samt om vad som huvudsak�</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">ligen har f�rekommit med anledning av dessa �tg�rder. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft22">Om f�retaget avser utf�rande av ett vattenkraftverk, skall ans�kningen </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft26">inneh�lla uppgift om det omr�de som enligt s�kanden b�r utg�ra str�m�<br/>fallsfastighet. </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>19 kap, </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">7 </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft22">Fastighets�gare och innehavare av s�rskild r�tt till fastighet har r�tt </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">till ers�ttning, om f�reskrifter enligt 2 � andra stycket som meddelats efter </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">ans�kan medf�r att p�g�ende markanv�ndning avsev�rt f�rsv�ras inom </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">ber�rd del av fastigheten eller att mark tas i anspr�k. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft22">Om en f�reskrift enligt 2 � andra stycket f�rsta meningen inneb�r f�rbud </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft27">att vidta vissa � tg�rder utan s�rskilt tillst�nd, f�r ers�ttning p� grund av <br/>den f�reskriften utg� endast om s�dant tillst�nd har v�grats eller f�renats </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">med s�rskilda villkor. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft22">Ers�ttningen skall betalas av den som har beg�rt f�reskrifterna hos </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft22">Om synnerligt men uppkommer vid anv�ndningen av fastigheten, skall </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">fastigheten l�sas av den ers�ttningsskyldige om �garen beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft22">Vid till�mpningen av f�rsta, andra och fj�rde styckena skall �ven beak�</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">tas andra beslut enligt 2 �, beslut enligt 5, 8, 9, 11 och 19 �� naturv�rds�</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">lagen (1964:822), f�rbud enligt 20 � andra stycket och 21 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">samma lag samt beslut som avses i 19b � andra och tredje styckena </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft27">skogsv�rdslagen (1979:429) och 14 kap. 8 � f�rsta stycket plan- och byg g�<br/>lagen (1987:10), under f�ruts�ttning alt besluten meddelats inom tio �r </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft22">f�re det senaste beslutet. Dessutom skall beaktas s�dan inverkan av h�n�</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">synstaganden enligt 21 � skogs v�rdslagen som i s�rskilda fall har intr�tt </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft22">inom samma tid. </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft22">Har talan eller r�tt till ers�ttning eller inl�sen med anledning av beslut </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft22">som anges i femte stycket f�rlorats p� grund av best�mmelsen i 8 � elle r </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft27">motsvarande best�mmelser i naturv�rdslagen eller plan- och bygglagen, <br/>utg�r detta f�rh�llande inte n�got hinder mot att beslutet beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft23">1064 </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft24">- Senaste lydelse 1 990:1377. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft25">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991. </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:648px;white-space:nowrap" class="ft30">5FS 1991; 649 </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft30">P� re geringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft30">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft30">Michael Koch </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

^

Lag

SFS 1991:649

om �ndring i vattenlagen (1983:291);

Utkom fr�n trycke t

den 17 juni 1991

utf�rdad den 6 Juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 13 kap. 19 � och 19 kap. 7�

i'i

vattenlagen (1983:291) skall ha f�ljande lydelse.

1:-

13 kap.

19 � En ans�kan varigenom ett ans�kningsm�l anh�ngigg�rs skall vara
skriftlig och, om inte annat f�ljer av 20 �, inneh�lla

1. de uppgifter, ritnin gar och tekniska beskrivningar som beh�vs f�r att

bed�ma f�retagets beskaffenhet, omfattning och verkningar, d�ribland en
milj�konsekvensbeskrivning,

2. uppgifter som beh�vs f�r att bed�ma om hinder m�ter mot f�retaget

fr�n allm�n na planeringssynpunkter samt uppgifter om m�jlig alternativ
lokalisering av f�retaget och om and ra vattenf�retag eller s�rskilda anl�gg-

frop. 1990/91:90, JoU30. rskr. 338.

1063

background image

V.

SFS 1991:649

ningar som kan antas beh�vas f�r ett �ndam�lsenligt utnyttjande av det

s�kta f�retaget,

3. s� fullst�ndiga uppgifter som m�jligt om vilka fastigheter som ber�rs

av f�retaget samt namn och adress p� �garna och ber �rda innehavare av
s�rskild r�tt till fastigheterna,

4. uppgifter huruvida s�rskilda best�mmelser med st�d av lag har med�

delats r�rande anv�ndningen av de mark- och vattenomr�den som ber�rs
av f�retaget,

5. uppgifter om de ers�ttningsbelopp som s�kanden erbjuder till varje

sak�gare, om det inte p� grund av f�retagets omfattning b�r anst� med
s�dana uppgifter.

Ans�kningen r�rande ett f�retag, vars till�tlighet kan antas komma

under regeringens pr�vning, skall inn eh�lla uppgifter om de �tg�rder som

s�kanden har vidtagit enligt 11 kap. 7 -11 �� samt om vad som huvudsak�

ligen har f�rekommit med anledning av dessa �tg�rder.

Om f�retaget avser utf�rande av ett vattenkraftverk, skall ans�kningen

inneh�lla uppgift om det omr�de som enligt s�kanden b�r utg�ra str�m�
fallsfastighet.

19 kap,

7

Fastighets�gare och innehavare av s�rskild r�tt till fastighet har r�tt

till ers�ttning, om f�reskrifter enligt 2 � andra stycket som meddelats efter

ans�kan medf�r att p�g�ende markanv�ndning avsev�rt f�rsv�ras inom

ber�rd del av fastigheten eller att mark tas i anspr�k.

Om en f�reskrift enligt 2 � andra stycket f�rsta meningen inneb�r f�rbud

att vidta vissa � tg�rder utan s�rskilt tillst�nd, f�r ers�ttning p� grund av
den f�reskriften utg� endast om s�dant tillst�nd har v�grats eller f�renats

med s�rskilda villkor.

Ers�ttningen skall betalas av den som har beg�rt f�reskrifterna hos

l�nsstyrelsen.

Om synnerligt men uppkommer vid anv�ndningen av fastigheten, skall

fastigheten l�sas av den ers�ttningsskyldige om �garen beg�r det.

Vid till�mpningen av f�rsta, andra och fj�rde styckena skall �ven beak�

tas andra beslut enligt 2 �, beslut enligt 5, 8, 9, 11 och 19 �� naturv�rds�

lagen (1964:822), f�rbud enligt 20 � andra stycket och 21 � andra stycket

samma lag samt beslut som avses i 19b � andra och tredje styckena

skogsv�rdslagen (1979:429) och 14 kap. 8 � f�rsta stycket plan- och byg g�
lagen (1987:10), under f�ruts�ttning alt besluten meddelats inom tio �r

f�re det senaste beslutet. Dessutom skall beaktas s�dan inverkan av h�n�

synstaganden enligt 21 � skogs v�rdslagen som i s�rskilda fall har intr�tt

inom samma tid.

Har talan eller r�tt till ers�ttning eller inl�sen med anledning av beslut

som anges i femte stycket f�rlorats p� grund av best�mmelsen i 8 � elle r

motsvarande best�mmelser i naturv�rdslagen eller plan- och bygglagen,
utg�r detta f�rh�llande inte n�got hinder mot att beslutet beaktas.

1064

- Senaste lydelse 1 990:1377.

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991.

5FS 1991; 649

P� re geringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.