SFS 1991:381

910381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:381

om ändring i vattenlagen (1983:291);

utkom frän tricket

den 4jun i 1991

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om vattenlagen (1983:291)^

dels att i 4 kap. 3 § ordet "fiskenämnden" skall bytas ut mot "lä nsstyrel­

sen",

delsm i 10 kap. 10 §, 11 kap. 8 och 10 §§, 13 kap. 23 och 59 §§ , 18 kap.

7 § och 22 kap. 5 § ordet "fiskeristyrelsen" skall bytas ut m ot "fiskeriver­

ket",

delsa^X 13 kap. 25 § sk all ha följande lydelse.

13 kap.

25 § Kammarkollegiet skall, om det behövs, föra talan i målet för att

tillvarata allmänna intressen.

Kommun får föra talan för att tillvarata allmänna intressen inom kom­

munen.

Fiskeriverket skall, om handlingar översänts till verket enligt 23 §, yttra

sig om vattenfö retagets inverkan på det allmänna fiskeintresset samt före­

slå de bestämmelser som behövs till skydd för fisket. Om verket finner att

yttrande inte kan avges utan undersökning på platsen, skall verket a nmäla

detta till vattendomstolen, som förordnar om sakkunnigutredning enligt
32 §.

' Prop. 1990/91:87, JoU25. rskr. 283.

' Senaste lydelse av

11 ka p. 8 § 1986:326

18 kap. 7 § 1985:436.

637

¬

background image

SFS 1991:381

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.