SFS 1991:869

910869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:869 Lag

Utkom från t rycket

OHi ä ndring 1 V attenlagen (1983:291);

den 25 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 55 § och 21 kap. 4§

vattenlagen (1983:291) skall ha följande lydelse.

13 kap.

55 § Om svaranden för att bemöta käromålet gör en ansökan hos vatten­
domstolen enligt 13 § första stycket 3 eller 4 eller om ändrade bestämmel­

ser om vattentappning enligt 13 § första stycket 10, handläggs målet i dess

helhet som ett ansökningsmål, om inte målet med stöd av 13 § an dra

stycket ändå behandlas som ett stämningsmål.

Har beslut om borttagande eller ändring av en vattenanläggning medde­

lats av vattendomstolen i ett stämningsmål, av kronofogdemyndigheten
med stöd av lagen (19 90:746) om betalningsföreläggande och handräck­

ning eller av länsstyrelsen enligt 21 kap. 3 § denna lag och görs en ansökan

som avses i första stycket, får vattendomstolen i ansökningsmåle t bestäm^

ma att beslutet inte får verkställas innan målet har blivit slutligt avgjort

eller vattendomstolen förordnar annat. Sökanden skall ställa säkerhet för

kostnader och skador.

21 kap.

4 § I fall som avses i 3 § får kronofogdemyndigheten meddela särskild

handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lag en

(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Utslag i sådant

mål överklagas hos vattenöverdomstolen.

1478

' Prop. 1990/91:) 26. LU34. rskr. 332.

¬

background image

Om allmänna intressen berörs, gö rs ansökan om handräekning av läns-

SFS 1991:869

styrelsen.

Denna lag träder i kra ft den dag regeringen bestämmer. �ldre föreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.