SFS 1976:998

760998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 998

Lag

Utkom från trycket

ooi ändring i Vattenlagen (1918:523);

den 23 dec. 1976

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om vattenlagen (1918: 523)^

dels att i rubriken före 4 kap. 17 § samt i 1 kap . 8 och 14 §§, 2 kap. 3 och

8 §§, 10 § 2 och 4 mom., 20 § 3 mom., 40 och 44 §§, 47 § 2 mom., 60 §, 3

kap. 11, 15, 16 och 28 §§, 4 kap. 5 §, 6 § 2 mom., 8, 14, 15 och 17-20 §§, 5

kap. 3, 11 o ch 12 §§, 6 kap. 3 § 2 m om., 9 och 27 §§, 7 kap. 39, 45 och
46 §§, 10 kap. 1 och 30 §§, 32 § 1, 3 och 4 mom., 33 §, 42 § 3 mom., 76 §,

' Prop. 1975/76:215, JoU 1976/7 7:9, rskr 1976/77:47.

^ Senaste lydelse av 6 kap. 3 § 1, 2 och 3 mom., 9 och 10 §§, 10 kap. 1-4, 11, 14 och

30 §§ 1919:425, 3 kap. 8 §, 5 kap. 3, 11 och 12 §§, 7 kap. 61 §, 10 kap. 3 2 § 1 och 3

mom., 41 §, 42 § 1 mom., 78 §, 1 1 kap. 85 och 96 §§, 13 kap. 17 § 1920:459, 10 kap.

53 och 77 §§, 11 kap. 94 § 19 41:614, 14 kap. 2 § 194 4:87, 1 kap. 14 § 19 48:479, 4

kap. 11 § 194 9:664, 10 kap. 76 § , 12 kap. 2 § och 13 kap . 5 § 195 4: 122, 2 kap. 8 §

och 10 § 2 och 4 mom. 1954; 124, 3 kap. 14 §, 6 kap. 11 §,7 kap. 62 §, 11 kap. 46 §,

66 § 2 mom. och 67 § 1952:235, 11 kap. 1 6 § 1955:226, 7 kap. 39 § 1961:48, 11 k ap.

35 § 2 mom. 196 1: 548, 2 kap. 44, 64 - 66 och 68 § §, 13 kap. 14 § och 14 kap. 6 §

1964: 110, 10 kap. 43 § 196 7:340, 2 kap. 35 §, 8 kap. 33, 40 , 41 och 45 §§, 10 k ap.

32 § 4 mom., 44, 68 och 74 §§ ,11 kap. 59 § 19 69: 393, 6 kap. 27 §, 11 kap . 35 § 1

mom. och 36 § 1969:396, 4 kap. 6 § 2 mom. 19 70: 1009, rubrike n fore 4 kap. 17 §

samt 2 kap. 20 § 3 mom. och 47 § 2 mom., 3 kap. 11, 13, 16 och 28 §§, 4kap. 10 och

17-20 §§, 7 kap. 46 §, 10 kap. 42 § 3 mom., 11 kap. 1, 3 och 9 §§, 27 § 6 mom.,

34 §, 35 § 4 mom., 42,72, 73och99§§. 14 kap. 5 § 1 mom. 1971: 531, 7 kap. 36 och

45 §§, 10 kap. 33 § 1971: 1048. 2 kap. 40 och 60 §§ 1972: 722, 2 kap. 3 §. 4 kap. 5, 8.

9, 12, 14 och 15 §§, 10 kap. 21 och 57 §§, 11 kap. 48 § och 62 § 2 mom. samt 14 kap.

2154

3 §1974:273.

¬

background image

Il kap. 1, 3, 9 och 16 §§, 27 § 6 mom., 42, 72, 73, 96 och 99 §§, 12 kap. 2 §,

13 kap. 5 och 17 §§, 14 kap. 5 § 1 mom. ordet "Konungen" i olika böj­

ningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att i 2 kap. 35, 64, 65, 66 och 68 §§, 3 kap. 13, 14 och 17 § §, 4 kap.

19 §, 6 kap, 3 § 1 och 3 mom., 11 och 27 §§, 7 kap. 36, 45, 61 och 62 §§, 8

kap. 33, 40, 41 och 45 §§, 10 kap. 2, 3, 4, 11, 14, 33 och 41 §§,42 § 1 mom.,
43, 44, 53, 68, 74, 77 och 78 §§, 11 kap. 34 §, 3 5 § 1, 2 och 4 mom., 36, 46,

48 och 59 §§, 66 § 2 mom., 67, 8 5 och 94 §§, 13 kap. 14 och 17 §§, 14 kap.
5 § 1 mom., 6 och 8 §§ orden "Konungens befallningshavande" i olika böj­

ningsformer skall bytas ut mot " länsstyrelsen" i motsvarande form,

dels att i rubriken f öre 4 kap. 9 § samt i 1 kap. 14 §, 3 kap. 8 §, 4 kap.

9-12 §§, 6 kap. 10 §, 10 kap. 11, 21, 41 o ch 57 §§, 11 kap. 34 § och 62 § 2

mom., l4 kap. 2 och 3 §§ ordet "kronan" i olika böjningsformer skall by­
tas ut mot "staten" i motsvarande form,

dels att 2 ka p. 9, 15, 31, 33, 34 och 36 §§, 3 kap. 10 §, 6 kap. 28 och

29 §§, 7 kap. 7, 13 och 19 §§, 10 kap. 52 och 81 §§, 11 kap. 37 § samt 14

kap. 10 § skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1976:998

'f!l

• I,'V;

•jC'.

. Ii

2 kap.

9 Staten, kommun eller vattenförbund äge rätt att i eller invid vattendrag
för fiskens framkomst anordna särskild fiskväg eller eljest vidtaga anstalter
för fiskets befrämjande ävensom taga i anspråk det vatten, som för ända­

målet erfordras.

Staten, kommun eller vattenförbund äge rätt att i eller invid vattenområ­

de vidtaga åtgärd som ä r önskvärd från hälsosynpunkt eller allmän miljö­

vårdssynpunkt samt taga i anspråk för så dant ändamål erforderligt vatten.

Beträffande företag, som avses i första eller andra stycket, skola tilläm­

pas bestämmelserna i denn a lag angående byggande i vatten; dock gälle i

stället för vad i 3 § första styck et stadgas om hinder mot byggande, att fö­

retaget ej må utföras, om det medför skada eller olägenhet, som står i miss­

förhållande till nyttan.

15 § V ill någon för tillgodogörande av vatten begagna sig av annan tillhörig

byggnad i vatten, och kan det ske utan väsentlig olägenhet för byggnadens

ägare, vare han därtill berättigad; dock åligge honom att, efter ty byggna­
den prövas vara honom till gagn, gottgöra ägaren skälig andel av byggna­

dens värde i det skick, vari den befinnes, samt taga del i kostnaden för dess
framtida underhåll. För intrång och olägenhet, som tillskyndas byggna­

dens ägare, skall ersättning givas enligt reglerna i 9 kap.

Vill staten, kommun eller vattenförbund för tillgodoseende av allmänna

miljövårdsintressen begagna sig av annan tillhörig byggnad i vatt en, skall

vad i första stycket stadgas äga motsvarande tillämpning.

'' (I

•0r

31 §•• Äga re av byggnad i vatten må, vare sig särskilda regler för vatten­

hushållningen vid byggnaden blivit meddelade eller icke, hos vattendom­
stolen söka fastställande av ändrade eller nya bestämmelser i ämnet. Ena­

handa rätt tillkomme ock annan än byggnadens ägare för bät tre utnyttjan-

' Senaste lydelse 1969; 396.

* Senaste lydelse 1961:48.

2155

¬

background image

rl!

SFS 1976: 998

de av vattenkraften i honom tillhöri gt strömfall samt staten, kommun eller
vattenförbund för ändamål som omförmäles i 9 §. Ärende, som nu nämnts,

prövas i enlighet med de för byggande i vatten stadgade grunder, och gäll e
om verkan av vattendomstolens beslut i tillämp liga delar vad ovan finnes

sagt beträffande beslut i byggna dsmål.

Saknas beträffande byggnad i vatten bestämmelser om vattenhushåll­

ningen, eller äro gällande bestämmelser ofullständiga, må på talan av nå­

gon, som av hushållningen lider skada, vattendomstolen, där det kan ske

utan förnärmande av tredje mans r ätt, till efterrä ttelse mellan partema i
målet och deras rättsinnehavare fastställa sådana bestämmelser, som utan

att ändra vad lagligen må gälla äro ägnade att för framtiden förebygga ska­

dan.

33 § Ägare av byggnad i vatten vare, där försummelse i underhållet kan
föranleda fara för allmän eller enskild rätt, pliktig att underhålla byggnaden
så, att sådan fara förebygges.

Föreligger försummelse, som avses i första stycket, får länsstyrelsen an­

tingen forordna om rättelse på den försumliges bekostnad eller vid v ite till­

hålla den försumlige att själv vidtaga rättelse.

• t

ili '

34

Dammbyggnad i älv, s tröm, å eller s törre bäck eller annan i sådant

vattendrag uppförd byggnad, varigenom märkbar inverkan sker på vat­

tenståndet, må ej utrivas, med mindre dylik åtgärd blivit i laga ordning

medgiven.

Vill ägare av byggnad, som i första stycket avses, icke längre nyttja

byggnaden, göre i den ordning 11 kap. stadgar ansökan hos vattendomsto­

len om tillåtelse att utriva byggnaden. Prövas byggnadens borttagande

medföra synnerlig sk ada för annan tillhörig fast egendom, må doms tolen

efter åtagande av ägare till sådan egendom föresioiva, att han och de, som
i äganderätten efterträda honom, skola fÖr framtiden, intill dess ann orlun­
da varder bestämt, underhålla byggnaden så som i 33 § sägs och fullg öra

vad beträffande byggnaden i övrigt enligt lag ål igger ägaren; vållas genom
byggnadens bibehållande ägaren skada, skall den ersättas. Staten, kom­
mun eller vattenförbund må ock till skydd för allmänna intressen åtaga sig

underhållsskyldighet, som nu nämnts. Göres ej åtagande, varom nu är

sagt, meddele vattendomstolen nödiga föreskrifter i avseende å byggna­
dens utrivande och äge i sammanhang därmed bestämma att, där byggna­

dens ägare brister i fullgörandet av vad honom ålagts, den, vars rätt är be­

roende därav må utföra arbetet på ägarens bekostnad.

Har, på sätt i andra styc ket stadgas, ägare av fast egendom jäml ikt åta­

gande ålagts at t underhålla annan tillhörig byggnad i vatten, skall vatten­

rättsdomaren ofördröjligen därom göra anmälan hos inskrivnin gsmyndig­

heten för anteckning i fastighetsboken.

2156

36 §® Rensning, som för bibehållande av vattens djup eller läge är av nö­
den, äge den, som av uppgrundningen kan lida men, verkställa utan vatten­

domstols prövning, som i 20 § sägs, ändå att arbete inom annans område

tarvas; dock skall i ty fa ll denne förut därom tillsägas. Rätt, som nu avses,
° Senaste lydelse 1971:531.

" Senaste lydelse 1961:48.

¬

background image

tillkommer också staten, kommun eller vattenförbund, när rensning är på­

kallad från hälsosynpunkt eller allmän miljövårdssynpunkt. Vill den, som

ämnar företaga rensning, hos vattendomstolen påkalla prövning av arbe­

tets laglighet, äge han rätt därtill; och gälle om sådan prövning vad angåen­

de byggande i vatten är i d enna lag stadgat. Har prövning, som nu sagts,
icke ägt rum, skall i frå ga om rensning stadgandet i 26 § av detta kap. äga

motsvarande tillämpning.

Jord eller annat, som vid rensning upptages, må, om det är påkallat och

ej avsevärda olägenheter vållas därav, uppläggas på närmaste strand eller

föras till lämpligt ställe i närheten; dock skall markens ägare förut därom
underrättas. Till skydd för allmänna eller enskilda intressen skola vidtagas
erforderliga åtgärder, som ej föranleda oskälig kostnad. För skada och in­

trång, som likväl uppkommer, skall ersättning givas efter vad i 9 kap. sägs.

SFS 1976: 998

infe sir ^ i

3 kap.

10

Byggnad i vatten eller annan anläggning, som gjorts for vattenregle­

ring, skall, där någons rätt kan vara därav beroende, av deltagarna i företa­

get behörigen underhållas. Härvid äger 2 kap. 33 § andra stycket motsva­

rande tillämpning. Beträffande fördelningen av kostnad för underhåll och

skötsel så ock av andra utgifter för företaget, vilka icke äro att hänföra till

anläggningskostnad, gälle i tillämpliga delar vad i 3, 4, 6 och 8 §§ är stad­
gat.

Om förrättningskostnaden och dess fördelning stadgas i 10 kap. 79 och

80 §§.

Vad i 2 kap. 36 § är föreskrivet i fråga om uppläggande av jord eller an­

nat, som vid rensning upptages, skall lända till efterrättelse jämväl beträf­

fande rensning för vattenreglering.

6 kap.

28

Varder allmän flottled avlyst eller har vattendomstol jämlikt 14 § för­

klarat beslut om flottleds inrättande förfallet, må staten, kommun, vatten­

förbund, förvaltare, som är utsedd enligt 82 a § lagen (1919; 426) om flott-

ning i allmän flottled, eller den, som av bibehållandet av anläggning för

flottleden kan lida men, av vattendomstolen tillåtas bortskaffa anläggning­

en med rätt att fritt förfoga över det bortskaffade. Vattendomstolen med­

delar behövliga föreskrifter i fråga om bortskaffandet. Domstolen äger där­

vid bestämma att den som är beroende av bortskaffandet får utföra arbetet
på sökandens bekostnad, om denne ej fullgör vad som ålagts honom.

Om sannolika skäl föreligga att anläggning kan bortskaffas utan att all­

mänt eller enskilt intresse förnärmas, får bortskaffande ske utan att vatten­

domstolens tillstånd inhämtats. Har förvaltare utsetts enligt 82 a § lagen
om flottning i allmän flottled och skall åtgärden vidtagas av annan än den­
ne, skall dock förvaltaren ha lämnat sitt medgivande. Har anläggningen
bortskaffats utan foregående prövning, är den som vidtagit åtgärden bevis­
ningsskyldig beträffande de före åtgärden rådande förhållandena i vattnet.

' Senaste lydelse 1920:459.

® Senaste lydelse 1971:531.

:157

¬

background image

SFS 1976:998

Kan fast egendom skadas genom att anläggning i avlyst flottled bortskaf­

fas eller vill någon använda sådan anläggning för att tillgodogöra sig vatt­

net, äger vattendomstolen bestämma att anläggningen skall övertagas av

fastighetsägaren eller den som vill tillgodogöra sig vattnet. Vill staten,

kommun eller vattenförbund till skydd för allmänna intressen få övertaga

anläggning för flottleden, äger vattendomstolen besluta om såd ant överta­
gande. Nye ägaren är skyldig att underhålla anläggningen så att fara ej upp­

kommer för allmän eller enskild rätt.

Har ägare av fast egendom, for vilken bortskaffande av flottledsanl ägg-

ning skulle medföra s kada, enligt tredje stycket berättigats övertaga an­

läggningen, skall vattenrättsdomaren göra anmälan härom hos inskriv­
ningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.

29 §® För genomförande av återställningsåtgärder efter avlysning av all­

män flottled äger förvaltare som är utsedd enligt 82 a § lagen (19 19:426)

om flottning i allmän flottled samma rätt som enligt 2 kap. 9 § tillkomm er
staten, kommun och v attenförbund.

7 kap.

7 §'" Tarvas för torrlägning av mark, att genom väg vattenavlopp anord­

nas eller ock befintligt sådant utvidgas eller fördjupas, skall arbetet ombe­
sörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna det åt den dikan­
de. Arbetet skall, såvitt ej i 8 § annorledes stadgas, bekostas av den dikan­

de.

I Vad nu sagts om ägare av väg avser i fråga om allmän väg väghållaren.

13 §" Skall allmän väg eller därtill hörande bro eller trumma genom vä g-

hållarens försorg byggas eller ändras och påfordrar ägare av mark, innan
arbetet påbörjas, att för markens framtida torrläggning vattenavlopp

anordnas genom vägen i enlighet med av honom framlagd, av sakkunnig

person uppgjord plan, åligge väghållaren att sålunda utföra arbetet, där det
kan ske utan men för anläggningens brukbarhet och framtida bestånd; oc h
njute ersättning därför med det belopp, varmed anläggningen och underhål­

let därav må fördyras. Underlåtes det och kommer torrläggningsföretaget

sedermera till utföran de må, ändå att enligt här ovan givna bestämmelser
arbetet skall bekostas av den dikande, större kostnad än nu sagts icke åläg­

gas honom.

Vad ovan stadgats skall äga motsvarande tillämpning å järnväg med där­

till hörande broar och trummor.

2158

19

Där arbete i anledning av dikning på bekostnad av den d ikande eller

markägare, som i 13 § avses, verkställes av annan, skall, om ej annat över-

enskommes, den för arbetet utgående ersättningen utbetalas i mån av arbe­

tets utförande. Gottgörelse för ökning eller mins kning i un derhållskostnad

skall, om ej annat överenskommes, erläggas efter arbetets utförande på en
gång eller ock, om den betalningsskyldige det äsk ar, fördelas till utbetal-

» Senaste lydelse 1969:396.

Senaste lydelse 1920: 459.

" Senaste lydelse 1920:459.

" Senaste lydelse 1920: 459.

¬

background image

ning på högst tio å r med skyldighet för denne att å oguldet kapitalbelopp

gälda ränta efter den räntefot, som finnes skälig. Gottgörelse för ökning i

underhållskostnad skall i fråga om allmän väg inbetalas till väghållni ngs­

myndigheten, som även har att gälda gottgörelse för minskning i dylik
kostnad.

Skall ersättning, som nu sagts , gäldas av den dikande eller markägare,

som i 13 § avses, vare denne, om det äskas, pliktig att för beloppet hos

länsstyrelsen ställa pant eller borgen.

SFS 1976:998

I!' '

10 kap.

52 § " Ingår i planen för företag , som avses i 32 §, anordnande eller änd­

rande av vattenavlopp genom järnväg, åligge förrättningsmannen att insän­

da planen i denna del till statens vägverk eller, i fråga om state ns järnväg,
till vederbörande distriktschef, som har att skyndsamt till förrättningsman­

nen avgiva yttrande, huru arbetet lämpligast bör verkställas. Vad nu sagts

äge motsvarande tillämpning, där eljest företag, som nu nämnts, berör bro,

trumma eller annan anläggning för järnväg och särskild åtgärd kan komma
i fråga till skydd för sådan anläggning.

Har i synemä nnens utlåtande angående foretaget gjorts avvikelse från

vad sålunda föreslagits, skall utlåtandet i d enna del underställas vatten­

domstolens prövning.

Ingår i planen för företag, som i förs ta stycket sägs, anordnande eller

ändrande av vattenavlopp genom allmän väg eller berör företaget eljest så­
dan väg, åligge förrättningsmannen at t insända planen i denna del till ve­
derbörande väghållningsmyndighet, som har att skyndsamt till förrätt­
ningsmannen avgiva yttrande, huru arbetet lämpligast bör verkställas.

Har i synemännens utlåtande gjorts avvikelse från vad väghållningsmyn­

digheten föreslagit, skall utlåtandet i denna del underställas vattendomsto­
lens prövning. Är avvikelsen ringa och berör den icke sä ttet för anordnan­
de av avlopp genom bro, vare underställning dock e j erforderlig. I stället

åligge förrättningsmannen att ofordröjligen medelst rekommenderat brev

underrätta väghållningsmyndigheten om avvikelsen.

81

Vad i 1 0 § sista stycke t, 15 § samt 22-24 §§ är stadgat skall jämväl

äga tillämpning å syneförrättning rörande företag, som avses i 32 §.

11 kap.

37 §' ® Kan inverkan ske på kanal- eller slussanläggning, skall kungörelsen

delgivas anläggningens ägare eller styrelsen för densamma på sätt, som för
delgivande av stämning i tvistemål är stadgat. Lag samma vare beträffande
känd förvaltning eller styrelse för annan allmän farled eller vattenregle-
ringsföretag eller flottningsstyrelse för allmän flottled eller syssloman eller

styrelse för torrläggningsföretag eller företag enligt 8 kap., där det företag,

varom i målet är fråga, berör led eller företag, som nu nämnts. Det sagda

skall äga motsvarande tillämpning på vattenförbund.

" Senaste lydelse 1939: 146.

Senaste lydelse 1920:459.

" Senaste lydelse 1974:273.

2159

¬

background image

SFS 1976: 998

i;

'i'

P !

i,.

Är fråga att genom tillämad byggnad taga i anspråk av annan tillgodo­

gjord vattenkraft, skall kungörelsen på sätt förut sagts delgivas ägaren av
den anläggning, där kraften tillgodogöres.

Vad i a ndra stycket är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, där

fråga är om meddelande av bestämmelser angående den omfattning, i vil­

ken vatten må tillgodogöras vid annans grundvattentäkt.

Där fråga är om ansökan, som i 17 § 21 avs es, skall kungörelsen delgivas

ägaren av det strömfall, från vilket andelskraft tillhandahålles. Vad nu

sagts äge motsvarande tillämpning beträffande ansökan enligt 17 § 13.

Ansökan, som i 17 § 12 av ses, skall, där ansökningen ej göres av bygg­

nadens ägare, delgivas denne.

Skall delgivning ske genom sökandens försorg, äge vad i 32 k ap. 2 § rät­

tegångsbalken är stadgat om stämning motsvarande tillämpning; vad där

sägs om rätten skall avses vattenrättsdomaren. Förklaras ansökningen i
anledning av underlåten delgivning förfallen, skall bevis därom med de
skäl, varå beslutet grundas, tecknas å ett exemplar av ansökningen. Till­

kännagivande om beslutet skall lämnas parterna i den för kallelser till dem

stadgade ordning.

14 kap.

10

Mot beslut av länsstyrelsen enligt denna lag om föreläggande vid vi­

te, om fastställelse av stadgar eller av ändring av stadgar, om förordnande
av förrättningsman, biträdande förrättningsman, god man eller biträde åt

sakägare, om förordnande eller entledigande av syssloman eller om arvode

til! syssloman föres talan hos kammarrätten genom besvär.

1 samma ordning fÖres talan mot beslut av länsstyrelsen beträffande

föreläggande enligt 2 kap. 35 § vid annat äventyr än vite eller förordnande

om rättelse på den försumliges bekostnad enligt 2 kap. 33 § andra stycket,

65 § andra stycket eller 3 kap. 10 § f örsta stycket andra punkten eller be­

träffande fråga som avses i 2 kap. 64 § eller 68 § första stycket samt mot
sådant beslut av länsstyrelsen som avses i 10 ka p. 53, 77 eller 78 §.

I övrigt föres talan mot beslut av länsstyrelsen enligt denna lag hos rege­

ringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1971:567.

2160

tH,

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.