SFS 1969:393

690393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 393

Lag

om ändring i vattenlagen;

given Slock holms sloU de n 29 maj 19 69.

ijöu lUi U1 uiiii, uoto an JLU

XJJL. y ^

oivaii upjjuuio- ttLl giiUU, uettf

Kit 2 kap. 35 och 38 §§, 3 kap. 9 §, 8 kap., 9 kap. 1, 47 och 50 §§, 10 k ap.

32 § 4 m om. samt 33, 38, 44, 48, 58, 67, 68, 74, 79 och 80 §§, 11 kap. 17 §,

27 i 2 mo m. sa mt 59, S3, 91, 92 och 95 §§ ävensom 13 kap. 8, 11, 12 och

IG g§ vattenlagen s kall erhålla ändrad Ij'delse på sätt nedan anges,

2 KAP.

35 g.

1 vatten

nödgats utgiva.

Vad sålunda

däri ncdsköljas.

Om f örebyggande av förorening i vattendrag, sjö eher annat

råde m eddelas, utöver vad i 14 § sägs, bestämmelser i 8 kap. och i mi jo-

skyddslagen den 29 maj 1969 (nr 387).

38 g.

�~

.f

Där arbete, som ovan sägs, avser huvudsakligen anläggande

^

tcnläkt elle r utförande av vattenreglering eller inrättande, u v g

förbättrande av allmän farled eller av allmän ^lo^tled, torrläggning a
dier avled ande av avloppsvatten, skola stadgandena i

j 43�

"tide kap. äga tillämpning endast, såvitt sådant finnes for varj

fil av detta kap. eller i 3, 5, 6, 7 e ller 8 kap. foreslmvet.

fråga

för annat.

3 KAP.

9 §⬢

�~

niivit utförd, att densam-

visas, efter det vattenreglering, som i 1 8

_ �~p er annan allmän far-

länder till stadigvarande nytta för allmän hamn eller anna

3G och 54 §g se 1955: 315 av

38

Y/,V4r3V3:

Up f ^�a6; 581, av 8 kap. 49 § se 1952: 235, a

10 ^p.

039, av U

av uiV

548, av 8 kap. 55 § och 11 kap. Vci'. qS av 10 kap. 67 § g-

^ 7

och 74 !§ sa mt 11 kap. 59 §

'I4'av 13 kaP- 16 «

l^^O. 459-

§ se 1918; 479. av 11 kan. 92 och 95 §§ se 19B0.304, a

. --

,179^ J IY 11

92 och 95 55

�2-H;y«05(j S :^ensA- /ör/al/n/npssömrinfT 1969, Nr 393�

HI

¬

background image

928
1

oiior fnr anläecnins, varigenom avloppsvatten avledes, må ägaren av far-

Wpn eller anläggängen, där den vunna nyttan kan uppskattas tUl visst pen-

nt-belopp. på t!lan av deltagarna förpliktas att antingen på en gång eller

S

fördelning på visst antal år erlägga högst sa stor del av n^nda belopp,

svarar mot förhållandet mellan a ena sidan foretagets anläggningskost­

nad ocii å den andra den beräknade båtnaden darav i sadant hänseende,

som i 3 5 avses. �& oguldet kapitalbelopp skall gäldas ranta efter den ränte­

fot sonrfinnes skälig. För bidrag, som nu nämnts, förvärvas ej delalUighet

i företaget, och vare förty bidragsgivaren ej skyldig att taga del i framtida
kostnad för detta.

_

.

, . ^

Vad sålunda

flottleds anläggningskostnad.

Anslag, som

givit anslaget.

8 KAP.

Om avloppsföretag m. m.

Inledande bestämmelser

1 §.

För avledande av avloppsvatten frän mark, byggnad eller anläggning skall

gälla vad i detta kap. sägs.

I\led avloppsvatten avses

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,

2. vatten som använts för kylning vid driften av fabrik eller annan in­

rättning,

3. vatten som avledes för sådan torrläggning av mark inom stadsplan

eller byggnadsplan som ej sker för viss eller vissa fastigheters räkning,

4. vatten som avledes för torrläggning av begravningsplats.

2 §.

Bestämmelserna i detta kap. om avledande av avloppsvatten gälk i till­

lämpliga delar också i fråga om utkastande, utsläppande eller uppläggande

av fast ämne från mark, byggnad eller anläggning så, att vattendrag, sjö eller
annat vattenområde kan förorenas av ämnet.

3 §.

. ..

Om skyldighet alt vidtaga åtgärder för att motverka vattenförorening tin-

nas bestämmelser i miljöskyddslagen.

4 §.

Utöver bestämmelserna i detta kap. gäller vad som föreskrives i hälso­

vårdsstadgan den 19 december 1958 (nr 663) eller eljest frän hälsovårdssjm-

punkt. Beträffande avledande av avloppsvatten genom allmän vatten- oci
avloppsanläggning gälla dessutom särskilda bestämmelser.

Med samhälle avses i detta kap. verksamhetsområdet för allmän

och avloppsanläggning. Såvitt angår utövandet av rättigheter och

del av skyldigheter som föreskrivas beträffande samhälle avses med san

hälle huvudmannen för sådan anläggning.

oo

o

Avloppsledning

3 §

d

Avloppsledning skall göras täckt, om ej öppen ledning kan tillåtas m

hänsyn till särskilda förhållanden.

,

I ö\rigl skall avloppsledning inrättas så, att ändamålet kan vinnas

minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.

i:-*'

itsJtSH !

¬

background image

1969 ⬢ Nr 393

6 §.

929

Fordras för avledande ay avloppsvatten att ledning draaes fr,�~ -

nin.

o

^

_

Fordras f ör avledande av avloppsvatten alt avlonn

�~

iövnT-irfc PUPT' cnSrirSrt-o

.A

Oroiias genoiii väs

dier genom j ärnvägs eller spårvägs banvall eller stationområd?eler St b?

nntligt sådant a^dopp nlvidgas^eUer fordjnpas. skall arbetet bekoSs av ^

,Jagaren ocb o mbesörjas^ av vagens, järnvägens eller spårvägens äsar J ^

ej^ägaren hellre vill overlamna arbetet åt anläggaren.

Vad som nu sagts om ägare av väg avser i fråga om allmän väg vägbålla-

ren.

8 §.

Skall allma n väg eller därtill hörande bro eller trumma byggas eller änd^

ras ocb ford rar, innan arbetet börjar, någon som behöver eller kan behöva

avlopp genom vägen för alt avleda avloppsvatten att avlopp anordnas enligt

av h onom framlagd plan som upprättats av sakkunnig, skall vägbållaren

ulföra arbetet e nligt planen om det kan ske utan men för väganlaggningens

brukbarbel och framtida bestånd. Väghållaren bar rätt till ersättning med

det be lopp va rmed väganläggningen och dess underhåll fördyras. Om vag-

hällaren underlåter att utföra arbetet och avlopp sedermera begäres, får stör­

re kostnad än nyss angivits ej åläggas den som behöver avloppet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på järnväg och spårväg med

särskild b anvall samt bro och trumma som hör till järnvägen eller spår­

vägen.

9 §.

I den mån detta kap. ej innehåller särskilda föreskrifter gälla bestanOTel-

serna i 7 kap. 5, 1 2 och 16�19 §g om upptagande av dike i tillämphga delar

också i fråga om avloppsledning,

10 §.

Avloppsledning skall behörigen underhållas av ägaren, om någons rätt

kan vara beroende av det.

⬢11 §.

Kan avlo ppsledning som skall byggas för

for att avleda också annat samhälles avloppsvatte ,
sä, om sistnämnda samhälle fordrar det.

_

väsentlig för-

Om avloppsledning som ett samhälle

samhälle som be­

jel användas för att avleda avloppsvatten också

^ del i led-

Jover avloppsledning, ar sistnämnda

att frågan

nmccni

oS-rcUUdn oms tändigheter lor^m

nifigens anläggande, om ej särskilda omständigheter

dess dellagande i företaget skäligen bör anstå.

om

12 §.

*115 skall» i

Anläggningskostnaden för ledning som avses i

jnellan samhalle-

är gemensam for två eller flera samhallen,

avloppsvatten som

5

hänsyn till mängden och

är dock skyldigt alt sam-

^all avledas från varje samhälle. Inget samh^

avloppsvatten an om

nianlant

_i.-

för att avleda

..fSrrp belopp a

nianlagt vidkännas större kostnad för att

i:

n

j_ ;

S

M- ; ⬢

p": f

¬

background image

1969 ⬢ Nr 393

930

nin

skall dock utgå med högst det belopp till vilket nyttan av utgiften kan

""^FSstfstveket äger motsvarande tillämpning i fråga om kostnaden för

den gemensamma ledningens skötsel^ocli underhall.

Vill samhälle leda avloppsvatten till avloppsledning som redan anlagts

för annat samhälles räkning, får det ej vä^as om ej väsentlig olägenhet

uppkommer och avledning kan ändamålsenligt beredas pa annat satt.

Har ett samhälle inrättat avloppsledning sa, att den kan med väsentlig

fördel användas för att avleda avloppsvatten också fran annat samhälle, är

sistnämnda samhälle skyldigt att ingå i företaget, nar samhället behöver av­

loppsledning, om ej särskilda omständigheter föranleda att fragan om dess

deltagande i företaget skäligen bör anstå.

14 §.

Om fördelning av kostnaderna för gemensam ledning i fall som anges i

13 8 -tälla bestämmelserna i 12 §. Skyldigheten att deltaga i anläggnings­

kostnaden skall fastställas med hänsyn till ledningens värde i befintligt

skick. Om ledningen måste utvidgas eller på annat sätt andras, ar det sam­

hälle som berättigats eller förpliktats att ingå i företaget ej skyldigt att

ta"a del i redan nedlagd kostnad som blir onjdtig genom ändringen.

15 §.

Om avloppsledning som är gemensam för två eller flera sarahallen be­

höver byggas om, äga bestämmelserna här ovan om ny ledning motsvarande

tillämpning.

_

.

Sker ombyggnaden på yrkande av ett samhälle och behövs den ej for del

eller de andra samhällenas räkning, är samhälle som sist angi\äts ej skyl­

digt att bidraga till ombyggnaden i vidare mån än samhällets utgifter för

ledningens skötsel och underhåll beräknas bli mindre för framtiden. �kas

kostnaden för ledningens skötsel och iinderhåll genom ombyggnaden, är
sistnämnda samhälle ej skyldigt att taga del i sådan ökning.

1^' §⬢

.. , ..

Vad som föreskrivas i 11�15 §§ i fråga om två eller flera samhällen ager

motsvarande tillämpning med avseende på två eller flera fastigheter, med de
avvikelser som föranledas av 17 och 18

Första stycket gäller också i fråga om samhälle och en eller flera faslig

heter som äro belägna utom samhället.

17 §.

_

�ro ett flertal fastigheter delaktiga i samma avloppsledning kunna, i ac"

mån ej ledningens längd eller arten av förefintlig bebyggelse eller eljest sär­

skilt förhållande föranleder annat, fastigheterna förklaras skyldiga alt de -

taga i kostnaden för hela ledningen, trots att avloppsvatten från dem li

föres ledningen på skilda ställen.

18 §.

Sådan ägare av fastighet som ej är sökande till företaget och ej

förenat sig med sökanden om förelacet eller fört talan som föranlett

19 §

Bestämmelserna i 5�18 §§ äga ej tillämpning i fråga om avledande ino"'

-^^4-^- - �-

-⬢ -

- b -

¬

background image

1969 - Nr 393

931

J-Slet

ene.

Uidng fSr säväl ayledanae av avloppsvatten ooat torrläggning av mark

20 §.

Vill någon leda avloppsvatten till ledning som skall in7rr«�~ n

,:; fr.r for rlSggning av ntarlt. gälla 11

sh'cket.

Om ledning som skall byggas eller är anlagd för torrläit<minö av marV b

�~ed väsenllig fordel användas ocksä för att avleda avlopjsvaftea ft£ sar

tällc eller faslighel som behöver ledning för sådant ändamål, gHla bestäm-

melserna i 11 § andra stycket och 13 § andra stycket om skyldighet a tt inaå

iavloppsleclningsforelag.

^

I fråga om f ördelning av kostnaderna för ledning som avses i första eller

andra stycket mellan torrlä_ggnmgs företa get, å ena, samt den som berättigats

eller förpliktats att ingå i företaget med hänsyn till möjligheten att använda

ledningen också för att avleda avloppsvatten, å andra sidan, äga 12, 14 och

15 §§ motsvarande tillämpning. Beträffande anstånd med betalning av bi­

drag till anläggningskostnaden gäller 18 §.

21 §.

�gare av mark varifrån vattnet har naturligt fall åt det håll där avlopps­

ledning skall byggas eller är anlagd har rätt att for markens torrlägg­

ning leda vattnet till ledningen under de förutsättningar och villkor i ö\Tigt

som ovan fö reskrii-as i fråga om inledande av avloppsvatten i avloppsled­

ning.

Om avloppsledning är till väsentlig n3dta för marks torrläggning, är ägare

av mark som har båtnad av förelaget skyldig att taga del i detta efter vad

som prövas skäligt. Plan är dock ej skjddig att vidkännas större bidrag till

kostnaden för företaget eller att betala på honom belöpande bidrag på andra

nllkor än om förelaget avsett endast torrläggning av mark.

22 §.

Vid bedömande om ledning får användas för såväl avledande ay avlopps­

vatten so m torrläggning av mark skall iakttagas att behövlig remng av ai

loppsvattnet ej får hindras eller väsentligt försvåras.

i,�~i,?ivTicr re-

Om de t lämpligen kan ske, bör avloppsvattnet under as a

ning innan det tillföres ledningen,

23 §⬢

Om två eller flera fastigheter på S^und av båtnad gen^

öiark arc delaktiga i företag som anges i 20

genua båtnad,

företaget, som åvilar fastigheterna på

dikningssam-

ordelas mellan dem efter vad som foresknves i

?⬢

[alUgbel.

.bestämmelserna i 20�23 §§ äga ej

området

^estammelserna i 20�23 §§ aga ej tiiiampuiwc r

planlagda

byggnadsplan för torrläggning av mark

d

ler för avledande av avloppsvatten från byg&

c'första stycket gäller

platser inom delta område. Bestämmelsen i 21 ö

också ledning som nu angivits.

Vissa åtgärder för att motverka vattenfororeiuDg

25 g. ^

jg pes ut i vattendrag,

⬢^rdras för renande av avloppsvatten innan

1}

V]

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.