SFS 1969:393

690393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 393

Lag

om ändring i vattenlagen;

given Slock holms sloU de n 29 maj 19 69.

ijöu lUi U1 uiiii, uoto an JLU

XJJL. y ^

oivaii upjjuuio- ttLl giiUU, uettf

Kit 2 kap. 35 och 38 §§, 3 kap. 9 §, 8 kap., 9 kap. 1, 47 och 50 §§, 10 k ap.

32 § 4 m om. samt 33, 38, 44, 48, 58, 67, 68, 74, 79 och 80 §§, 11 kap. 17 §,

27 i 2 mo m. sa mt 59, S3, 91, 92 och 95 §§ ävensom 13 kap. 8, 11, 12 och

IG g§ vattenlagen s kall erhålla ändrad Ij'delse på sätt nedan anges,

2 KAP.

35 g.

1 vatten

nödgats utgiva.

Vad sålunda

däri ncdsköljas.

Om f örebyggande av förorening i vattendrag, sjö eher annat

råde m eddelas, utöver vad i 14 § sägs, bestämmelser i 8 kap. och i mi jo-

skyddslagen den 29 maj 1969 (nr 387).

38 g.

�~

.f

Där arbete, som ovan sägs, avser huvudsakligen anläggande

^

tcnläkt elle r utförande av vattenreglering eller inrättande, u v g

förbättrande av allmän farled eller av allmän ^lo^tled, torrläggning a
dier avled ande av avloppsvatten, skola stadgandena i

j 43�

"tide kap. äga tillämpning endast, såvitt sådant finnes for varj

fil av detta kap. eller i 3, 5, 6, 7 e ller 8 kap. foreslmvet.

fråga

för annat.

3 KAP.

9 §⬢

�~

niivit utförd, att densam-

visas, efter det vattenreglering, som i 1 8

_ �~p er annan allmän far-

länder till stadigvarande nytta för allmän hamn eller anna

3G och 54 §g se 1955: 315 av

38

Y/,V4r3V3:

Up f ^�a6; 581, av 8 kap. 49 § se 1952: 235, a

10 ^p.

039, av U

av uiV

548, av 8 kap. 55 § och 11 kap. Vci'. qS av 10 kap. 67 § g-

^ 7

och 74 !§ sa mt 11 kap. 59 §

'I4'av 13 kaP- 16 «

l^^O. 459-

§ se 1918; 479. av 11 kan. 92 och 95 §§ se 19B0.304, a

. --

,179^ J IY 11

92 och 95 55

�2-H;y«05(j S :^ensA- /ör/al/n/npssömrinfT 1969, Nr 393�

HI

¬

background image

928
1

oiior fnr anläecnins, varigenom avloppsvatten avledes, må ägaren av far-

Wpn eller anläggängen, där den vunna nyttan kan uppskattas tUl visst pen-

nt-belopp. på t!lan av deltagarna förpliktas att antingen på en gång eller

S

fördelning på visst antal år erlägga högst sa stor del av n^nda belopp,

svarar mot förhållandet mellan a ena sidan foretagets anläggningskost­

nad ocii å den andra den beräknade båtnaden darav i sadant hänseende,

som i 3 5 avses. �& oguldet kapitalbelopp skall gäldas ranta efter den ränte­

fot sonrfinnes skälig. För bidrag, som nu nämnts, förvärvas ej delalUighet

i företaget, och vare förty bidragsgivaren ej skyldig att taga del i framtida
kostnad för detta.

_

.

, . ^

Vad sålunda

flottleds anläggningskostnad.

Anslag, som

givit anslaget.

8 KAP.

Om avloppsföretag m. m.

Inledande bestämmelser

1 §.

För avledande av avloppsvatten frän mark, byggnad eller anläggning skall

gälla vad i detta kap. sägs.

I\led avloppsvatten avses

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,

2. vatten som använts för kylning vid driften av fabrik eller annan in­

rättning,

3. vatten som avledes för sådan torrläggning av mark inom stadsplan

eller byggnadsplan som ej sker för viss eller vissa fastigheters räkning,

4. vatten som avledes för torrläggning av begravningsplats.

2 §.

Bestämmelserna i detta kap. om avledande av avloppsvatten gälk i till­

lämpliga delar också i fråga om utkastande, utsläppande eller uppläggande

av fast ämne från mark, byggnad eller anläggning så, att vattendrag, sjö eller
annat vattenområde kan förorenas av ämnet.

3 §.

. ..

Om skyldighet alt vidtaga åtgärder för att motverka vattenförorening tin-

nas bestämmelser i miljöskyddslagen.

4 §.

Utöver bestämmelserna i detta kap. gäller vad som föreskrives i hälso­

vårdsstadgan den 19 december 1958 (nr 663) eller eljest frän hälsovårdssjm-

punkt. Beträffande avledande av avloppsvatten genom allmän vatten- oci
avloppsanläggning gälla dessutom särskilda bestämmelser.

Med samhälle avses i detta kap. verksamhetsområdet för allmän

och avloppsanläggning. Såvitt angår utövandet av rättigheter och

del av skyldigheter som föreskrivas beträffande samhälle avses med san

hälle huvudmannen för sådan anläggning.

oo

o

Avloppsledning

3 §

d

Avloppsledning skall göras täckt, om ej öppen ledning kan tillåtas m

hänsyn till särskilda förhållanden.

,

I ö\rigl skall avloppsledning inrättas så, att ändamålet kan vinnas

minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.

i:-*'

itsJtSH !

¬

background image

1969 ⬢ Nr 393

6 §.

929

Fordras för avledande ay avloppsvatten att ledning draaes fr,�~ -

nin.

o

^

_

Fordras f ör avledande av avloppsvatten alt avlonn

�~

iövnT-irfc PUPT' cnSrirSrt-o

.A

Oroiias genoiii väs

dier genom j ärnvägs eller spårvägs banvall eller stationområd?eler St b?

nntligt sådant a^dopp nlvidgas^eUer fordjnpas. skall arbetet bekoSs av ^

,Jagaren ocb o mbesörjas^ av vagens, järnvägens eller spårvägens äsar J ^

ej^ägaren hellre vill overlamna arbetet åt anläggaren.

Vad som nu sagts om ägare av väg avser i fråga om allmän väg vägbålla-

ren.

8 §.

Skall allma n väg eller därtill hörande bro eller trumma byggas eller änd^

ras ocb ford rar, innan arbetet börjar, någon som behöver eller kan behöva

avlopp genom vägen för alt avleda avloppsvatten att avlopp anordnas enligt

av h onom framlagd plan som upprättats av sakkunnig, skall vägbållaren

ulföra arbetet e nligt planen om det kan ske utan men för väganlaggningens

brukbarbel och framtida bestånd. Väghållaren bar rätt till ersättning med

det be lopp va rmed väganläggningen och dess underhåll fördyras. Om vag-

hällaren underlåter att utföra arbetet och avlopp sedermera begäres, får stör­

re kostnad än nyss angivits ej åläggas den som behöver avloppet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på järnväg och spårväg med

särskild b anvall samt bro och trumma som hör till järnvägen eller spår­

vägen.

9 §.

I den mån detta kap. ej innehåller särskilda föreskrifter gälla bestanOTel-

serna i 7 kap. 5, 1 2 och 16�19 §g om upptagande av dike i tillämphga delar

också i fråga om avloppsledning,

10 §.

Avloppsledning skall behörigen underhållas av ägaren, om någons rätt

kan vara beroende av det.

⬢11 §.

Kan avlo ppsledning som skall byggas för

for att avleda också annat samhälles avloppsvatte ,
sä, om sistnämnda samhälle fordrar det.

_

väsentlig för-

Om avloppsledning som ett samhälle

samhälle som be­

jel användas för att avleda avloppsvatten också

^ del i led-

Jover avloppsledning, ar sistnämnda

att frågan

nmccni

oS-rcUUdn oms tändigheter lor^m

nifigens anläggande, om ej särskilda omständigheter

dess dellagande i företaget skäligen bör anstå.

om

12 §.

*115 skall» i

Anläggningskostnaden för ledning som avses i

jnellan samhalle-

är gemensam for två eller flera samhallen,

avloppsvatten som

5

hänsyn till mängden och

är dock skyldigt alt sam-

^all avledas från varje samhälle. Inget samh^

avloppsvatten an om

nianlant

_i.-

för att avleda

..fSrrp belopp a

nianlagt vidkännas större kostnad för att

i:

n

j_ ;

S

M- ; ⬢

p": f

¬

background image

1969 ⬢ Nr 393

930

nin

skall dock utgå med högst det belopp till vilket nyttan av utgiften kan

""^FSstfstveket äger motsvarande tillämpning i fråga om kostnaden för

den gemensamma ledningens skötsel^ocli underhall.

Vill samhälle leda avloppsvatten till avloppsledning som redan anlagts

för annat samhälles räkning, får det ej vä^as om ej väsentlig olägenhet

uppkommer och avledning kan ändamålsenligt beredas pa annat satt.

Har ett samhälle inrättat avloppsledning sa, att den kan med väsentlig

fördel användas för att avleda avloppsvatten också fran annat samhälle, är

sistnämnda samhälle skyldigt att ingå i företaget, nar samhället behöver av­

loppsledning, om ej särskilda omständigheter föranleda att fragan om dess

deltagande i företaget skäligen bör anstå.

14 §.

Om fördelning av kostnaderna för gemensam ledning i fall som anges i

13 8 -tälla bestämmelserna i 12 §. Skyldigheten att deltaga i anläggnings­

kostnaden skall fastställas med hänsyn till ledningens värde i befintligt

skick. Om ledningen måste utvidgas eller på annat sätt andras, ar det sam­

hälle som berättigats eller förpliktats att ingå i företaget ej skyldigt att

ta"a del i redan nedlagd kostnad som blir onjdtig genom ändringen.

15 §.

Om avloppsledning som är gemensam för två eller flera sarahallen be­

höver byggas om, äga bestämmelserna här ovan om ny ledning motsvarande

tillämpning.

_

.

Sker ombyggnaden på yrkande av ett samhälle och behövs den ej for del

eller de andra samhällenas räkning, är samhälle som sist angi\äts ej skyl­

digt att bidraga till ombyggnaden i vidare mån än samhällets utgifter för

ledningens skötsel och underhåll beräknas bli mindre för framtiden. �kas

kostnaden för ledningens skötsel och iinderhåll genom ombyggnaden, är
sistnämnda samhälle ej skyldigt att taga del i sådan ökning.

1^' §⬢

.. , ..

Vad som föreskrivas i 11�15 §§ i fråga om två eller flera samhällen ager

motsvarande tillämpning med avseende på två eller flera fastigheter, med de
avvikelser som föranledas av 17 och 18

Första stycket gäller också i fråga om samhälle och en eller flera faslig

heter som äro belägna utom samhället.

17 §.

_

�ro ett flertal fastigheter delaktiga i samma avloppsledning kunna, i ac"

mån ej ledningens längd eller arten av förefintlig bebyggelse eller eljest sär­

skilt förhållande föranleder annat, fastigheterna förklaras skyldiga alt de -

taga i kostnaden för hela ledningen, trots att avloppsvatten från dem li

föres ledningen på skilda ställen.

18 §.

Sådan ägare av fastighet som ej är sökande till företaget och ej

förenat sig med sökanden om förelacet eller fört talan som föranlett

19 §

Bestämmelserna i 5�18 §§ äga ej tillämpning i fråga om avledande ino"'

-^^4-^- - �-

-⬢ -

- b -

¬

background image

1969 - Nr 393

931

J-Slet

ene.

Uidng fSr säväl ayledanae av avloppsvatten ooat torrläggning av mark

20 §.

Vill någon leda avloppsvatten till ledning som skall in7rr«�~ n

,:; fr.r for rlSggning av ntarlt. gälla 11

sh'cket.

Om ledning som skall byggas eller är anlagd för torrläit<minö av marV b

�~ed väsenllig fordel användas ocksä för att avleda avlopjsvaftea ft£ sar

tällc eller faslighel som behöver ledning för sådant ändamål, gHla bestäm-

melserna i 11 § andra stycket och 13 § andra stycket om skyldighet a tt inaå

iavloppsleclningsforelag.

^

I fråga om f ördelning av kostnaderna för ledning som avses i första eller

andra stycket mellan torrlä_ggnmgs företa get, å ena, samt den som berättigats

eller förpliktats att ingå i företaget med hänsyn till möjligheten att använda

ledningen också för att avleda avloppsvatten, å andra sidan, äga 12, 14 och

15 §§ motsvarande tillämpning. Beträffande anstånd med betalning av bi­

drag till anläggningskostnaden gäller 18 §.

21 §.

�gare av mark varifrån vattnet har naturligt fall åt det håll där avlopps­

ledning skall byggas eller är anlagd har rätt att for markens torrlägg­

ning leda vattnet till ledningen under de förutsättningar och villkor i ö\Tigt

som ovan fö reskrii-as i fråga om inledande av avloppsvatten i avloppsled­

ning.

Om avloppsledning är till väsentlig n3dta för marks torrläggning, är ägare

av mark som har båtnad av förelaget skyldig att taga del i detta efter vad

som prövas skäligt. Plan är dock ej skjddig att vidkännas större bidrag till

kostnaden för företaget eller att betala på honom belöpande bidrag på andra

nllkor än om förelaget avsett endast torrläggning av mark.

22 §.

Vid bedömande om ledning får användas för såväl avledande ay avlopps­

vatten so m torrläggning av mark skall iakttagas att behövlig remng av ai

loppsvattnet ej får hindras eller väsentligt försvåras.

i,�~i,?ivTicr re-

Om de t lämpligen kan ske, bör avloppsvattnet under as a

ning innan det tillföres ledningen,

23 §⬢

Om två eller flera fastigheter på S^und av båtnad gen^

öiark arc delaktiga i företag som anges i 20

genua båtnad,

företaget, som åvilar fastigheterna på

dikningssam-

ordelas mellan dem efter vad som foresknves i

?⬢

[alUgbel.

.bestämmelserna i 20�23 §§ äga ej

området

^estammelserna i 20�23 §§ aga ej tiiiampuiwc r

planlagda

byggnadsplan för torrläggning av mark

d

ler för avledande av avloppsvatten från byg&

c'första stycket gäller

platser inom delta område. Bestämmelsen i 21 ö

också ledning som nu angivits.

Vissa åtgärder för att motverka vattenfororeiuDg

25 g. ^

jg pes ut i vattendrag,

⬢^rdras för renande av avloppsvatten innan

1}

V]

¬

background image

1969 ⬢ Nr 393

932

Pller annat vattenområde att anläggning utföres på annans fastighet, är

f ilpfpns ä-are skyldig att tåla intrånget mot ersättning enligt 9 kap.

?omlpratT trädgård eller park får dock ej tagas i anspralc för ändamål som

mnlSI om det kan undvikas utan synnerlig olägenhet.

26 §.

Bestämmelserna i 5 och 10-18 §§ om avloppsledning gälla i tillämpliga

delar också i fråga om åtgärd för att niotTcrka förorening genom avlopps-

.alten innan det släppes ut i vattendrag, sjo eller annat vattenområde.

27 §.

Fordras för att motverka förorening genom avloppsvatten att nya eller

⬢indi-ade bestämmelser meddelas om vattenhushållningen %id b yggnad i vat­

ten eller att sådan byggnad rives ut eller ändras eller att eljest särskild åt­

gärd ^^dla'^es i vatten, äro bestämmelserna i 2 kap. om byggande i vatten

Ullämpliga. Bestämmelserna i 2 kap. 3 § första stycket hindra dock ej åt­

gärd som nu angivits.

28 §.

Om åtgärd som anges i 27 § är behövlig till följd av att avloppsvatten av-

ledes från två eller flera samhällen, är varje samhälle skyldigt att taga del

i företaget efter vad som prövas skäligt.

29 §.

Om två eller flera samhällen avleda avloppsvatten till samma vattenom­

råde och något av dem har vidtagit åtgärder för alt rena sitt avloppsvatten,

kan samhälle som fortfarande förorenar vattenområdet förphktas att, till

dess samhället -\adtager motsvarande åtgärder för att rena sitt avloppsvat­

ten, årligen utgiva skäligt bidrag till kostnaden för förstnämnda åtgärder.

30 §.

Bestämmelserna i 28 och 29 §§ om två eller flera samhällen äga motsva­

rande tillämpning med avseende på två eller flera fastigheter samt beträf­

fande siunhälle och en eller flera fastigheter som äro belägna utom samhäl­

let.

Om avloppsvatten från fabrik eller inrättning inom samhället icke avlea«

genom samhällets avloppsledning, behandlas fabriken eller inrättningen vid

tillämpning av 25�30 §§ som om den vore belägen utom samhället.

Ny ägares ansvarighet

32 §.

Har fastighet, som förklarats delaktig i företag eller som eljest ålagts

bidragsskyldighet enligt detta kap., övergått till ny ägare, är också denne

skyldig att svara för den kostnad som efter vad ovan sagts belöper

tigheten. Har föregående ägares skyldighet att betala kostnaden faststä Ui-

genom dom eller på annat sätt eller har sådan skyldighet, om fastigkctcn

är delaktig på grund av båtnad genom marks torrläggning, åukit

heten oavsett om båtnaden tagits i bruk, skall dock ny ägare ej svara o

bidrag som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare i

fastigheten eller, om han inropat fastigheten på exekutiv auktion, tor t"-

r^ som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

,

...

^S»re försummat att verkställa arbete som ålagts

,

or utförande av eller underhåll av företag, är nve ägaren skyldig att i

göra vad som blivit eftersatt.

¬

background image

1969

933

Nr 393

Prövning och besiat

. . 33 §.

Ijegagna sig av rättighet som anges i 6 7

oc; c

pröraiDS

"S" om delaktighet i företag eller hidragssk^idLh

fes i delta k ap,, kan han mgiva ansökan därom till

;,t pröv.as i den ordning som föreskrives för ansökninramM i ,, v��'

Ll är lämpligt, kan dock vattcnrättsdomareo eller ratSmtl. , i"'''

niälet skall behandlas vid synetörrättnlng

S"

39 Om mål som avser både avledande av avloppsvatten noh

1

⬢ P'

jiv mark ban ^lsas till syneforrättning, bör tiU le dning vid

Ulmngsman om möjligt anges ^dlket ändamål som^bl^SSst?a för"

ijoetsIiuvudsaKliga.

�&asökan som avses i första stycket kan också inges tUI Konungens be-

fallningshavande. Jilalet behandlas 1 sådant fall alltid vid sYneförrätlninc

Sömavsesil0kap.32§.

^

34 §.

Har vattendom stol eller synemän lämnat medgivande till företag enligt

del a kap. och h ar vattendomstolens beslut ^mnnit laga kraft eller skall vid

synemännens utlåtande bero, gäller beslutet eller utlåtandet mot envar

med de inskränkningar som följa av bestämmelserna i 35�37 §§ samt av

lad som föreskrives i 9 kap., 10 kap. 77 och 78 §§ samt 11 kap. 69 § om ny

pröming i vissa fall. Angående begränsad rättsverkan i visst'fall av vat-

[endomslols beslut meddelas föreskrift ill kap. 61 § andra stycket.

Beträffande v erkan av vattendomstols beslut i fall som enligt 27 § ska ll

kdömas enligt 2 kap. gäller vad som föreskrives i sistnämnda kap.

35 §.

Om skada eller intrång orsakas av företag som utföres med stöd av be­

slut el ler utlåtande enligt 34 § och skadan eller intrånget icke förutsetts

når be slutet eller utlåtandet meddelades, kan den skadelidande^ yrka er­

sättning enligt 9 kap. ulan hinder av bestämmelserna i 34 §. För att an­

språket skall kunna upptagas till pröraing skall det anmälas hos vatten

domstolen ino m fem år eller den längre tid, högst tolv år, som kan ba

förcslo-ivits i beslutet eller utlåtandet. Tiden räknas fr^

liri r ; ..

⬢⬢

...

P P.V utlåtandet eller

förcslo-ivits i beslutet eller utlåtandet. Tiden räknas fr^

tid för företagels slutförande som bestämts i beslutet

^ ^

Söia fastställts senare med anledning av begäran om anstod-

fastställts senare med anledning av begäran om anstod.

Ar skada eller intrång som avses i forsla stycket av

åtaarder

sj'adeiidande föra talan om att på företagets bekostnad

Mdtagas som arc ägnade att förebygga

^^adan eller intrånget för framtiden utan

^5^33 1

t eller medföra väsentlig olägenhet för foretaget.

Wsom

c:,

^

««Ucrf fnr sta stvcket.

mans

inom

⬢^'^uer medföra väsentlig olägenhet lor loieuiBcu.

gäller för anmälan av anspråk enligt första styc

,5?® '°«lag som avses i detta Itap. icke ®'"'^S'''®Jf^met'euå-'utIålandet

tS'gt 10 kap. 02 § eller 11 kap, 63 §. lörM^ ^ ^.det el

⬢or loretag som avses i detta kap. icne

,V Z^^cintet eller utlåtanttE

;*'nligt 10 kap. 02 § eller 11 kap. 63 §,

'X XerUgt n«=

^ s ade företagel. Om giltigt skäl för <^5°J^^^^^^attendomstolen bevilja

genom att företaget

jn.,, ^PPslå genom att företage insl^es^ ^^P^^der förutsättning att

® taa på högst tio år med företagets ''»XZe�" tiden.

l^jorls före utgången av den

vattendomstolens

p,

oj '⬢"Stånd, kan deltagare 1 f°"'»XoSet skall betalas ea-

'"'⬢⬢⬢⬢⬢g huruvida den kostnad som nedlagts på toretag

J

t '

1 I

I ;

L'

¬

background image

!.

mm mm

1969 ⬢ Nr 393

93']

VO^X

⬢M o,.Hpn nch dem som förenat sig med honom eller om ocli i ^^]lcen

Sn oclSlvTiga deltagare skola taga del i kostnaden med hänsyn till den

nvtla de vunnit.

37 §.

.n.^t arbete som föreskrivits i beslut eller utlåtande rörande förelag

let a kap finnes vara obehövligt, näi' företaget utföres, eller om de

r t^mrnelLr'^om meddelats om företagets utförande behöva jämkas till

raid^^otörulsedci

arbetssvårighet eller av annan sådan orsak, kan vall��,

tomslolen nä ansökan av deltagare i foretagel göra sadan tamlmmg od,

i övrigt göra den ändring i bestämmelserna om förelaget som jamknmgca

''"SaTS'Smelse meddelats om skötsel eller nnderhäll av gemens.�� a�~.

lägming som avses i delta kap. eller kostnaden darfor eller om bidrags,

skrddfgbet som avses i 28 och 29 |§ och mtra tar vasenthg andrmg , nagol

förhfdlande som lagts till grund för bestämmelsen, äger foisla stycket mot­
svarande tillämpning.

Handhavande av företag

38 §.

�r förelagt som avses i detla kap. gemensamt för två eller flera samhällen,

skall det samhälle som är bäst lämpat åläggas att handhava företagets an-

⬢mlä^enbeler mot ersättning för den del av företagets utgifter som skall

åvila den eller de övriga deltagarna. Om det är lämpligt, kan foretaget upp­

delas sä, att dess angelägenheter handhavas av ett samhälle i Msst hänseende
och av annat samhälle i annat hänseende.

�~

�~

�r företag gemensamt för samhälle och en eller flera fastigheter, slvail

samhället handhava förelagets angelägenheter, om ej särskilda förhallanden
föranleda annat. Skall ej samhället handhava företagets

gälla bestämmelserna i 39�'14 §§ om förelag som är gemensamt for Iva clie
flera fastigheter.

39 §.

I fråga om förelag som är gemensamt för två fastigheter äger 38 § första

stycket motsvarande tillämpning.

40 §.

.4r företag gemensamt för flera än tvä fastigheter, skall sljTclse med en

eller flera ledamöter utses att handhava företagets angelägenheter.

^ ^

Det står deltagarna fritt att antaga stadgar om handhavande av foie

^

angelägenheter. Sädana stadgar galla dock endast om Konungens

'

ningsliavande granskat och fastställt dem. I fråga om stadgar för or
som avses i detta kap. gäller i övrigt 3 kap. 13 §.

41. ^

Innan styrelseval anmälls hos Konungens befallningshavandc far

som avses i 40 § arbete utföras pä annans mark eller åtgärd eljest xi

till förfång för annan. Vad som sagts nu gäller dock ej arbete

med stöd av 11 kap. 66 § 1 mom. och ej heller om syssloman enligt o s
ordnats att handliava företagets angelägenheter.

_ .

ninö';!

�ndras stjTelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen a

delta till Komingens befallningshavandc.

.-.vdeise

Har anmälan gjorts enligt första eller andra stycket, skall undcn'

därom införas i länskungörelserna pä deltagarnas bekostnad.

¬

background image

1969

Nr 393

4^2 §.

935

P.ci'ininielserna i o kap. 15 ocli 17�21 SS

.

om företag som avses i 40 § i detta kap. FöroX^dl^*'

� lon 17 ? skall dock inforas i länskungörelsernå

^"Ses i

ort bestämts som styrelsens säte, skaO talan

' fastställda

; 'fScfc. ho. den allmänna underrätt inom Tars'ZSTnm^'

Jl er största delen av anläggningen ar belägen.

^i^la^^gmngen

43 §.

Rällco alt handhava do angelägenheter som äro förenade med företao som

avses i 40 § ntoyas på sammanträde Varje deltagare i företagel har rltrW

eller del andelslal som Bestämmer hans skyldighet att laga del i företaaet

Cilla olitii andelslal i fraga om anläggningskostnad samt skötsel och nnder-

hSIl slall det andclstal som galler skötsel och underhäll tillämpas om det

ej är fräga endast om ätgiird som hör till företagets utförande.

Om ef annat bestämts i särskilda stadgar, skall kallelse till sammanträde

antingen delges samtliga deltagare skriftligen minst en vecka före samman-

[rädd elle r också lumgöras i minst en av ortens tidningar, senast fjorton

dagar i förvä g.

I friiga om sådant sammanträde gäller i övrigt 3 kap. 22 § i tillämpliga

delar.

^44 §.

Bedänimelserna i 3 kap. 23�-25 §§ om talan mot beslut som f attas vid

sammanträde med deltagarna samt om hållande av sådant sammanträde äga

motsvarande til lämpning i fråga om företag som avses i 40 g i detta kap.

1 fall som avses i 42 § slcall dock talan väckas hos den allmänna underrätt

som anges i sistnämnda lagrum.

45

Om det finns skäl antaga att viss eller vissa deltagares intressen åsido-

spät as i f råga om företag som avses i 38�40 §§ eller att företagets angelägen-

lieler elje st försummas eller handhavas på mindre lämpligt sätt, kan Ko­

nungens befallningshavande förordna syssloman att handhar foretapts

angelägenheter ocli företräda deltagarna. Konungens befallningshavande itan
fullediga sysslomannen när förhållandena föranleda det.

^

Onderrättelse om förordnande av syssloman slmll

nrvode^av

fflserna på deltagarnas bekostnad. Sysslomannen har rat a ⬢

(äeHugarna. Arvodet bestämmes av Konungens befa]Inmgsha%amle.

Byggnad eUer anläggning på ofri gniud

4G ^

'

**

Aylcdes avloppsvatten från byggnad eller

urkens ägare och ej är att anse som fast egend _ '

wtämmelserna om

Ofunleda det, vad som föreskrives om

av bs'ggnaden eller

fdande av avloppsvatten från fastighet 0®^^

jg att deltaga i

Berättigas denne mot annans bes

ställer säkerhet för

'örotag, kan son? villkor härför föreskrivas att han stall

^ ^ostnad som belöper på honom.

9 KAP-

denna lag rält medgivas

ta^ra i aiTspråk ännan tiU-

eller utan utmål eller att eljest losa eller ta.

*⬢-.4�GöScoo

forfaltningssantlwg 1069,

u

¬

background image

936

1969 ⬢ Nr 393

l,8ri"t oinridc eller nit lillgotogbry s.g TaUenmrmgd eller vallenkraft, so.�~

m ör annan, eller all vicllaga ålgarll. vangenoin eljes annans egemlo.,,

ler skada eller inlräng, varde, såvill y i 1, 2, a eller 6 kap annorledes siad-

honom älagt all efler ty nedan sags galda ersättning tor egendom, s�~,�~

åvsius, eller för förlust, skada eller inträng, som förorsakas.

Ersättning skall,

beslut fastställd.

47 §.

Ersättning i p enningar varde bestämd alt utgå på en gång;

deersättning till följd av företag enligt 6 kap. fastställas att i

gift, när skälig anledning därtill förekommer.

dock inä siia-

att utgå i årlig av-

Kan i �

I fråga

- böra angivas.

enligt 9 §.

50

10 KAP.

32 §.

4 m o m. Till handläggande av syneförrällning rörande avledande av av­

loppsvatten enligt 8 kap. skall förordnas person, som på grund av avlagda

kunskapsprov och praktisk erfarenhet av Konungen förklarats behörig att

hälla dylik förrättning. �r fråga om företag av mindre omfattning och enkel

beskaffenhet och kan det ej antagas beröra motstående intresse av någon

betydelse, må dock förordnande meddelas jämväl annan i djdika frågor för­

faren person, vilken finnes lämplig.

Beträffande synesförrältning rörande sådant företag enligt S kap., som

avser både avledande av avloppsvatten och torrläggning av mark, skall vid

förordnande av förrättningsman företagets huvudsakliga ändamål vara av­

görande.

33

Förordnande, som i 32 ^ s ägs, skall efter ansökan meddelas av Konungens

befallningshavande. 1 ansökningen skola så fullständigt som möjligt uppgi­

vas företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar med angivande av

det vattenområde, som av förelaget kan komma att beröras. Ansökningen

bör tillika innehålla uppgift å de fastigheter, som förelaget efter ty i 14 ka j).

4 ^ sägs förmenas angå, samt ägarnas namn och hemvist ävensom siulana

nyltjanderätlshavares, vilkas rätt kan vara av företaget beroende.

Vad i

denna 5.

Beträffande företag,

Konungens befallningshavande.

Efter samråd �

�r företaget �

§-

38

� ortens tidningar,

stadgade ordning.

44 §.

Beträffande förelag, som avses i 32*^ 4 mom., skall avskrift av ansök­

ningshandlingarna jämte kungörelsen utan dröjsmål avsändas til! slab'"-

naturvårdsverk.

Avskrift av kungörelsen skall tillika utan dröjsmål översändas H"

vonungens belallningshavande och ortens hälsovårdsmvndighet samt. an

orelaget är av betydelse för livggnadsverksamhcten eller ordnandet av ai-

lopp mom orten, till byggnadsnämnden.

innel).-,,-, .ati Uv.ije sly.keL upphör all gälla

¬

background image

1969 . Mr 393

48 §.

937

Vill sökande

är sladgaL.

�ro i

O'" företag enligt 3 eller 7 kap sök=.nn

medgivande aterkallelse ej ske, ntan'sfS

nemännen berä knas uppgå till mer än nio tiondelar Tv T

av sy-

nadcn a v fö relaget; dock alt härvid hänsyn icke ^k^Ti T "PP^'^attade båt-

Sken enligl 3 kap. 6 § och 7 kap. 29 §

inder först då båtnaden tages i anspråk I fråpn n-m I-- i

foretaget m-

där sökandena äro flera, utan samtligas medgivandeTteSS

Hied mindre kostnaden for företaget finnes uppgå till höorfS?^"^''

Sänsyn till nyttan därav kan ans es ri mligt er�atrpå^dTvTf

);aiide unde r förrättningen blivit väsentligt utvidgat- dock att vad nv

sl,d»als i fråga om / kap. skall,gälla jämväl företag, som avser bäde avle"

dancie av adoppsvatlcn och torrlaggmng av mark, sävitt detsamma avser

sistnämnda andamal.

*-_TT_l

-O

_

aailUt; a\

r K .,

sistnämnda ändamål

Sker aterkallelse

Vilt någon

⬢ såsom sökande.

58 §.

synemännens påskrift.

Yrlmnde om nt^⬢idgning av företaget må av förrättningsmannen upptagas

till prö vning u tan föregående ansökan, ändå att därmed avses att syneför-

rättning för torrläggning av mark eller för avledande av avloppsvatten skall

avse båd a ändamålen. Yrkandet varde i fall, som sist sagts, kungjort pä

sätti3S�14 §§ stadgas.

67 §.

Sedan erforderj iga

angående företaget.

Utlåtandet skall innehålla synemännens besked, med angivande av skä-

en, i de i 62�64 §§ eller eljest här ovan omfömiälda frågor'. Avgift, som

'införmäles i 11 leap. 95 §, så ock avgift enligt 2 kap; 10 §,_där sådan bor

itgä, skola bestämmas, i utlåtandet. Lämnas medgivande till vattenregle-

ing, varde angivet, om företaget är av beskaffenhet att stadgandena i 4 kap.

im nyprövning oc h om avgifter därå äga tillämpning; och ska ll for sådan

all utlåtandet upptaga förslag till dylik avgift.

ITU ,fu

Skola tvä eller flera med skilda andelar taga del i foretaget skall utiå-

andet innehålla särskild längd, upptagande såväl den å

öpande anparlen i kostnaden för företaget ined

kömfall ell er annan egendom, som med delaktigheten

^

flopp, vartill kostnaden för företaget beräknats.

för-

för viss del av företaget eller kostnaden

För varje del-

Jtlaspå särskilt sätt, varde det ock tydligt

eher på grund

^Sare skall anmärkas, huruvida han är sökande ti

|

^

beskaf-

öreskriften i 82 § att anse såsom likstä ld med

samt

fjbeten av båtnad, som må hava lagts till grn

bestämmelsen i

"ppskattadc värdet av sagda l^ätnad. Har pä

^

28 § eller S kap. 18 g rätt med^'vits

anteck;

J^^pande bid rag med fördelning å

ff_«.',.inner torrläggning, skall

""iS_ske. Beträffande mark. som genom

och efter

..u y ener ö Kap. io s

-

- i.�~ii

naroiu

'pande bidrag med fördelning å

T_x',.;nner torrläggning,

? ske. Beträffande mark, som genom

^^rkens värde före och

?öen inneliålla uppgift för varje fastighet n^^^�~Taktigheten bestämd på

f. �r i avbidan på slutlig uppskattning deia

^ öl .§ sugs, varde anteckning därom gjord.

UIPKRU

, .

-sådan vag.

'.ii

¬

background image

1969 ⬢ Nr 393

938

68 §.

j

angående företaget.

Tj�~.. r;ci.-orii iiinsteman

� 3^"^' fö relaget.

avskrift

r

,

j

Konungens befallningshavande.

74 §.

Avskrift av

nämnda ställen.

I a ndra

avskrift därav.

Har fiskeritjänsteman

ay företaget.

Har statens naturvårdsverk aA'givit yttrande till förrättningsniannen an­

gående företag, som avses i 43 § tredje stycket, eller är fråga om företag en-

figl 8 kap., skall avskrift av utlåtandet eller meddelande jämte uderrättelse,

so^m i första stycket sägs, översändas till naturvårdsverket och Konungens

hefallningshavande.

79 §.

Vad i

av sökanden.

�ro flera

förskottspliktiga funnes.

Delägare vare icke berättigad till ersättning för sin talans bevakande vid

syneförrättningen. Har annan sakägare måst vidkännas särskild kostnad

för tillvaratagande av sin rätt till skadeersättning i målet eller eljest för be­

vakande av sin rätt, skall i utlåtandet tillerkännas honom skälig gottgörelse

därför.

80 §.

Beträffande den slutliga fördelningen av kostnad, som i 79 § sägs, gälle

enahanda grunder som för fördelningen av kostnaden för själva företaget,

dock att sådan kostnad skall fördelas utan hänsyn till sådan begränsning

i delaktigheten, som omförmäles i 3 kap. 5 §, 7 kap. 27 och 28 §§ samt 8

kap. 18 §. Avgift enligt 11 kap. 95 § skall fördelaa enligt samma grunder,

som jämlikt sistnämnda lagrum skola tillämpas vid avgiftens bestämmande.

Har sakägare

kostnaden därför.

11 KAP.

17 §.

1 ill vattenmål

bortskaffa flottledsanläggning;

19. ansökan jämlikt 7 kap. 45 § andra stycket om prövning, utan f�rnt-

gangcn syneförrättning enligt 10 kap., av fråga rörande vattenavlednin?s-

eller invallningsföretag, så ock ansökan jämlikt 8 kap. 33 § första stycke

om prövning, utan sådan förrättning, av fråga rörande företag, som a^se.

i 8 kap.;

20. ansökan om anstånd med fullbordande av företag, vartill nledgi^ande

enligt denna lag lämnats, så ock om tillämpning av de i 7 kap. 58 § an '

stycket ocb 59 § samt 8 kap. 36 § andra stycket och 37 § meddelade bestan*

melser eller om sådan ny uppskattning, som avses i 69 § här nedan;

- . ansökan jämlikt 9 kap. 17 §

av grundvatten.

K. slamningsmål:

"

.

23 talan om borttagande eller ändrande av annan tillhörig byggnad i ^

lor uUnrfnTTflo r»,. ,.^II

I.

n

nnnnriC(K^

i

,

i.lHUi illiuu a\ aiJllUli limiui

I

"ttagandc av vattenkraft eller vattnets tillgodogörande annoi t

bevminini

vattcnreglering, för fiske eller fiskens framkonn

o, for allmän farled eller för ändamål, som avses i 2 kap. *'0 s '

¬

background image

1969 . Nr 393

939

�~ dvclcet cllcr 8 kap. 27 §, eller för järaväesbrn PII»,.

-

talan grundas därå, atl byggnaden icke tmkommL i

så^

He är av laga beskaffenhet;

.

^

ordning eller

21 talan om ersät tning

7 kap. 57 § andra stycket ⬢

51. talan om li lampning av stadgandena 1 8 kap, 35 § am

-j talan jämlikt 9 kap. 25,

� ägerfhm.

andra stycket;

Hurusom, efter-

i 68 g.

27 §.

2 l u o in. Ansökan enligt

�^^^äggDiingen, uppgiven.

I fråga om ans ökan enligt 17 § 3, 4 5, 7, 8, 9, 11 och 19 skall vad i första

5lycket stadgas i tillämpliga delar landa till efterrättelse.

59 §.

-

Pehandlingar,

angivna ställena.

AF fråga om f örelag enligt 8 kap., skall avslmft av utslaget utan dröjsmål

översändas till statens naturvårdsverk och Konungens befallningshavande.

83 §.

Där någon,

som stämningsmål.

Har i

annorlunda förordnar.

91 §A

Ibesvärsmäl

� vid sammanträdet.

Underslällningsmål skall ⬢

mottaga förrättningshandlingarna.

92 g.

Yad i 2 9 § andra stycket, 39�41 §g, 56 § första stycket, 60 § första, andra

och fj ärde styc kena, 70�72 g§, 73 § första, tredje och fjärde styck ena s^t

74 S stadgas beträffande ansökningsmål skall äga motsv^ande tUlampmng

å underslällningsmål ävensom i tillämpliga delar å besvärsmAl vid ya en-

tlomslolen, 60 § dock med iakttagande av bestäminelserna i 3 kap. 11 s. o

lap. 3 § 1 mom. samt 7 kap. 45 och SS §§ .^ ^

Bestämmelserna i ⬢�

och iinderställningsmåk

-icke erläggas.

13 KAP.

någon,

olagligen skett.

byggande

rätt kränke.s. -

^

äga ^ötsvarande

ovan i forsla och andra styckena

^

grundvattenUkt ti

^ning, du r någon utan foregången pro _

medgivande

g

»r gru ndvatten till myckenhet, som n

bvsgande

8

olagligen skett.

- rätt kränkes.

�uUringeu innebär, a tt tredje stycket nppk^r

[J

¬

background image

nio

1969 ⬢ Nr 393

ordnin- är berättigad att tillgodogöra, eller någon nyttjar grundvattenläiu,

medgivande inhämtats, i stnd mot därvid givna loreskrifler.

' I fråga

avsedda fall.

Den, som

sex månadei.

Den, som �

- sex månader.

11

12

16 §⬢

Försummar den, som år skyldig att underhålla dike eller avloppsledning

vad honom därutinnan åligger, och bättrar han ej skyndsamt bristen, du

han därom tillsäges, må den, som lider men av försummelsen, kalla tvä

ojäviga män att hålla besiktning och äge, sedan bristen blivit av dem vitsor­

dad, att pä den försumliges bekostnad verkställa arbetet.

YJIJ n u

6 kap. omfönnälda.

Om underhåll

allmän flottled.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

1. Ilar före ikraftträdandet förrättningsman förordnals enligt 10 kap. 32 §

4 mom. för att handlägga syneförrättning rörande fråga som avses i 8 kap.

4, 5 eller 24 § i äldre lydelse eller fråga om delaktighet eller bidragsskyldig-

hct enligt samma kap. skall äldre bestämmelser tillämpas på förrättningen.

2. Avgift som utgår enligt 8 kap. 34 § i dess äldre lydelse skall upphöra

senast "\id utgången av år 1972.

3. Bestämmelsen i 13 kap. 11 § andra stycket skall äga lillämpning även

efter den 1 juli 1969 i fråga om brott mot föreskrift som Konungen medde­

lat enligt 8 kap. 37 § vattenlagen i dess äldre lydelse.

4. Bestämmelsen i 13 kap. 12 § andra stycket skall äga tillämpning aven

efter den 1 juli 1969 i fråga om sådant förbud eller åläggande som avses med

nämnda stycke.

5. Rörande handräckning i fall som avses i punkterna 3 och 4 gäller h

kap. 8 § tredje stycket andra punkten i dess äldre lydelse.

6. Talan om ansvar i fall som avses i punkterna 3 och 4 väckes vid vatte n­

domstolen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytlernien

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt knngl. sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

(L. S.)

I-lEnM.vv K'-DC

' �ndringen innebar, all andra slyckcl upphör all giilla.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.