SFS 1969:396

690396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

M ; I

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

J969 . Nr 396—398

Ulkom fritt bydtct den 24 jtnii 1969

Nr 396

Lag

om ändnng i vattenlagenj

given Slockholms slott den 2 9 maj 19 €9.

Vi GUSTAF ADO LF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

Venöes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks dagen^ funnit

goll förordna, dels att 2 kap. 9 §, G kap, 27 och 28 §§ sa mt 11 kap. 17 §,

35 § 1 och 3 mom, samt 35 § vattenlagen^ skall erhålla andrad lydelse på

sätt nedan anges, dels att i 6 kap, lagen skall införas en ny paragraf, 29 §,

av nedan angiven lydelse.

2 KAP.

9 §.

Kronan eller kommun äge rätt att i eller invid Ya.ttettdrag för fiskens

fracikomst anordna särskild fiskväg eller eljest vidtaga anstalter for

fiskets befrämjande ävensom taga i anspråk det vatten, som for anca-

målet erfordras.

Kronan eller

erforderligt vatten.

Beträffande företag,

till nyttan.

G KAP.

27 §.

Allmän flottled

alldeles nedlagd.

, .

Pendel

Uppstår eljest fråga om avlysning av allma

flottleden, där

Konungens prövning. I ärendet får aven sådan del av tiot

fiottningen kan anses vara alldeles nedlagd, avlysa .

Huruledcsvid

allmän flottled.

,3pX?smål sändas till Konung-

Avskrift av beslut om avlysning skall nian

j

befallningshavande.

Varder allmän flottled avlyst eller

kronan, KomninUi

"^larat beslut om floltleds inrättande

flottning i allmän flotUed,

som är utsedd enligt 82 a §

flottleden ^an bda

f Jen, som av bibehållandet av

med rätt att fntl fo -

vattendomstolen tillåtas bortskaffa anlaggnmg

,

1-7 E.;c 1969:393 sanil

,^«P. 1963:101; 3LU 43; Bskr 302.

o« fi <ic 1967: 370. av H

®

av

lydelse av 2 kap. 9 § och I t kap. 36 § sc

>^ap. 35 § se 19 G1: 548.

303

22'-6S$OOO.Suena7c författningssamU nH

077.5 för ir 1969.

n,t5_950 av SFS lor

^tla kartongblad insattes i stallet Gir SK • •

1 I

Mi

: I

; I

I [

y. \

i:

I-

: •;'! I'

i;

¬

background image

• t •

. '

• ^< '1

f

1

r?^--r--

gjQ

19G9 . Nr 396

fo"a över del borlskaffade. Vatlendomslolen meddelar behövliga föreslcrift

i h-äga om borlslcaffandet. Domstolen äger därvid bestämma att den som "

beroende av bortskaffandet far utföra arbetet på sökandens bekostnad, 0^

denne ej fullgör vad som ålagts honom.

^

Om sannolika skäl föreligga att anläggning kan bortskaffas utan all

allmänt eller enskilt intresse förnärmas, får bortskaffande ske utan att val

lendomstolens tillstånd inhämtats. Har förvaltare utsetts enligt 82 a § langn

om flottning i allmän flottled och skall åtgärden vidtagas av annan än

denne, skall dock förvaltaren ha lämnat sitt medgivande. Har anläggningen

bortskaffats utan föregående prövning, är den som vidtagit åtgärden bovis-

ningsskyldig beträffande de före åtgärden rådande förhållandena i vattnet.

Kan fast egendom skadas genom att anläggning i avlyst flottled bort­

skaffas eller vill någon använda sådan anläggning för att tillgodogöra sin

vattnet, äger vattendomstolen bestämma att anläggningen skall övertanas

av fastighetsägaren eller den som vill tillgodogöra sig vattnet. Vill kronan

eller kommun till skydd för allmänna intressen få övertaga anläggning för

flottleden, äger vattendomstolen besluta om sådant övertagande. Nye ägaren

är skyldig att underhålla anläggningen så att fara ej uppkommer för all­

män eller enskild rätt.

Har ägare av fast egendom, för vilken bortskaffande av fiottledsaiiliig"-

ning skulle medföra skada, enligt tredje stycket berättigats övertaga an­

läggningen, skall vattenrättsdomaren göra anmälan härom hos inskriv­

ningsdomaren för anteckning i f astighctshoken.

29 §.

För genomförande av ålerställningsåtgärder efter avlj'sning av allmän

flotlled äger förvaltare som är utsedd enligt 82 a § lagen om flottning i

allmän flottled samma rätt som enligt 2 kap. 9 § tillkommer kronan ocli

kommun.

11 KAP.

17 §.

1111 vattenmål hänföras följande mål:

A. ansöicningsmul:

18 ansökan jämlikt G ka p. 28 § första stycket om tillåtelse att bortskaffa

tlottledsanlaggning samt ansökan, ulan samband med prövning av frägii

om sadan tillåtelse, om övertagande av flottledsanläggning enligt Ircdj"-'

stycket namnda paragraf;

Hurusom, efter

i gg g.

3 inoni"^T'"^M

P'^'fei'nas kännedom.

ö bbj s ,,cnom ansökan enligt 2 kap. 8 § andra stycket samt 'I '-' 'P '

¬

background image

1969 . Nr 396 och 397

9^^

stycket och 14 § an^a och femte styckena, må kommnn föra talan

- fiDgodoseendc av allmanna intressen mom orten. Om sådan talan skall

munen snarast underrätta kammarkollegiet.

Ivao foi"etag,

-kan påverkas.

36 §,

tni vallenrättsdomaren.

röna inverkan,

äyiwnde,

--45 § sägs.

I mål soni avses i 17 § 17 och 18, skall vattenrättsdomaren utan dröjs-

M ijisanda ett exemplar av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen till

rtkerist^Tclsen. Ansokmngshandlingarna och kungörelsen skola också i

avses i 17 § 18, oversändas till kommunen och till förvaltare som

> utsedd enligt 82 a § lagen om flottning i allmän flottled.

\r fråga

Konungens befallningshavande.

Denna lag träder i la-aft den 1 juli 1969.
DPt al la som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

nsso hava Vi d etta med egen hand underskrhit och med Vårt kungl. sigill

bfkräfta låtit.

Stoddiolms slott den 29 maj . 1969.

'

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

(L. S.)

HERMAN KLING

Ii •.

: i V

il I

a !|!

1. Ii I

!. ii;

ni'

.! 1

;; ji

i- 'r

M

1"

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.