SFS 1967:370

670370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 370

om ändring i vattenlagen;

given Stockholms slott den 9 juni 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna , alt 2 kap. 9 §, 10 kap. 43, 44, 68 och 74 §§ samt 11 kap. 36

och 5 9 §§ vattenlagen- skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

2 KAP.

9 §.

Kronan eller kommun äge rätt att i eller invid vattendrag, d^ tö 1 följd

av na turförhållandena eller uppförd byggnad fiskens upp- och nedgång

hindras, för fiskens framkomst anordna särskild fiskvag
taga anstalter för fiskets befrämjande ävensom taga i

f

om

som för ändamålet erfordras. Vad nu sagts skall

anordning

utvidgande eller förbättrande av befintlig fiskvag e er
lill fi skets befrämjande.

Kronan eller

erforderligt vatten.

Beträffande företag,

nyttan.

10 KAP.

43 §.

Är fråga

för fisket.

yttrande,

avgiva utlåtande.

vattenfor-

Ban förelag, som i första stycket

länitc kungörelsen uto

°/enmg, skall avskrift av ansökningshandling

gt^tens naturvårdsverk

•dröjsmål av förrättningsmannen

„ungens befälIningshavande.

avskrift av kungörelsen även till Konungens

^ skab avskrift fv ansök-

.Beträffande företag, som avses i 32 J ^föjsmål avsändas

® "^t-

^'Jgsbandlin garna jämte kungörelsen -,^«nde av radioaktiv

ylurvårdsverk och, där fråga är om avi

.-sändas tUl

slrålskyddsmyndigheten.

dröjsmål overs

skri ft av kungörelsen skall

, 10 kap.

1

126; L'U 41; Rsl^r 255.

j,ap. 43 § se 1956:581,

74 55 ,^UC lydelse av 2 kap. 9 § se l^öl - 48.

nsamt av n kap. 36 och 59 §§ se 1964- Im- ^

-5-078000. Siyensk förfaltningssamling

¬

background image

1967 • Nr 370

854

Konungens befallningshavande or ens halsoYardsmyndighet. förste provin,

siålläk^-cn i länet samt, om foretaget ar ay betydelse for hy g.,,

^ämbeten eller ordnandet av avlopp mom orten, till bygpadsnämnden och

länsarkitekten. Förste provinsiallalcaren och lansapiteklen hava alt, oJ

anledning därtill förekommer, hos Konungens befallningshavande väckn

i-räga om åtgärd, som enligt 42 § 1 mom. sista stycket eller eljest må an­

komma pä Konungens befallningshavande.

68 §.

Plar i

angående företaget.

Har fiskeritjänsleinan

nv företaget.

Har statens naturvårdsverk avgivit yttrande angående företag, som avses

i 43 § tredje st jacket, eller är fråga om företag enligt 8 kap., skall ock a v-

skrift av förslaget till utlåtande översändas till naturvårdsverket och

Konungens befallningshavande. Avser företaget avledande av radioaktivt

avloppsvatten, skall avskrift som nu sagts sändas även till slrålskyddsmyn-
digheten.

74 §.

Avskrift av

nämnda ställen.

I andra

avskrift därav.

Har fiskeritjänsteman

av företaget.

Har statens naturvårdsverk avgivit yttrande till förrättningsmanneii an­

gående företag, som avses i 43 § tredje stycket, eller är fråga om förelag

enligt 8 kap., skall avskrift av utlåtandet eller meddelande jämte under­

rättelse, som i första stycket sägs, översändas till naturvårdsverket och

Konungens befallningshavande. Avser företaget avledande av radioaktivt

avloppsvatten, skall avskrift eller meddelande jämte underrättelse som

nu sagts sändas även till strålskyddsmyndigheten.

11 KAP.

36 §.

I mål,

till vattenrättsdomaren.

Vad nu

röna inverkan.

Kan yttrande,

45 § sägs.

.

Är fråga om företag enligt 8 kap., skall vad i 10 kap. 44 § är stadga

äga motsvarande tillämpning. Beträffande annat företag, som kan any

ps leda till ökad vattenförorening, skall ett exemplar av ansökningslian

lingarna jämte kungörelsen utan dröjsmål översändas till statens na ur

vårdsverk samt avskrift av kungörelsen tillställas Konungens befallnma-

havande.

59 §.

De handlingar,

angivna ställena.

, --j.

Är fråga om företag enligt 8 kap., skall avskrift av utslaget ulan J J

mål översändas till statens naturvårdsverk och Konungens

vande samt, där företaget avser avledande av radioaktivt avlopps^''^

till strålskyddsmjmdigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1967.

»V :.

¬

background image

1967 . Nr 370 och 371

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt

^isso hava Vi detta med egen hand rnidersltrmt och mS

J^ekräfta hl tit.

Värt kungl. sigill

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj :ts

Mm allernådigste Konungs och Herres frånvaro-

BERTIL

(L. S.)

(JusliUedeparlemcnfet)

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.