SFS 1964:110

640110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

19U • Nr 110

Nt 110

Lag

om ändring i vattenlagen;

given. Siockholms slott den 29 april 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

\endes konung, gora veterligt: att Vi, med riksdageni, funnit

goU forordna beträffande vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)2, dels att

w c? " ?n f

A

2

S

23, 28 och

1-fF'

.P

62 § 3 mom.

a\ensom 13 kap. 14 § skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives,

aeis alt I 2 kap. skola införas sju nya paragrafer, betecknade 62—68 §§

Z

K

F

angives, dels att i 2 kap. 38, 42—44, 47—56 och

iq

^ ""P-

2, 3 och 5 mom., 11 kap. 36, 36, 37, 50, 60, 63 och

fiji I— . P'

^

—^3 §§ samt 14 kap. 6 § ordet vattentäkts

TH 1detta

ord skola ersättas med ordet 3>grundvatten-

ow

aiolsvarande former härav, dels ock att rubriken till 2 kap. och

in«"-

före 2 kap. 42 § skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

för^

^

införas två nya överskrifter, en omedelbart

^ 12 § och en omedelbart före 62 §, med nedan angiven lydelse.

2 KAP.

Om byggande i vatten och om grundvattentäkt.

Om gmndvattentSkt.

Om rtJiordnonde och ngitjande av grandvatfenfakt

42 §.

« S.

'

L^cj 14' Rskr 123

se betl'änande*'ri<ap. 38 § 19 41:614, 2 kap. 12- ^5, 47—56 o ch 58 —

i 193q , 3

®

23 § 1 956:581, 8 kap. 28 § 1 941:614, 8 kap. 29 § 1 955: 315, 9 kap.

'1 kap

iO kap. 44 § 1961:54 8, 10 kap. 68 och 74 §§ 1956:581, 11 kap. 17 §19^:124,

»SksV

11 kap. 36 § 1956 : 581. 11 kap. 37 § 151:124

^ap ^ ^ 59

; kap. J

60 § 1939:146. 11 kap. 62 § 3 mom. och 63 § 19«: 87, 11 ^"P-1^^'

och 14 fc

1 §§ 1939:146, 13 kap. 8 och 11 S§ 1961:48, 13 kap. 12 § 2954:124, 13 kap.

<

I039l l4fi COT»I i A \^aT\ fl R i

¬

background image

•i»

'I il o

1904 • Nr 1^0

Om skydd för gntnduattcn,

G2 §.

,

ni <kvdd mot förorening av grundvatten, att a annan tiJlhöri.

Erfordrps till skjdd

fastighetens ägare plilctig att tåla sä^

rastigliet

,om sägs i 9 kap.

:-;ialråi^.ot ei^Unh^

^kali vattcnrättsdo.aren

Medddas

pesJutet hos inskri^-ningsdomarcn. Med aa-

•Ibn^Ändl så förfaras, som finnes föreskrivet om hevis angående verk.

ctälkl utmätning av fast egendom.

C3 §.

Vill nå^on ulföra gracing eller sprängning eller anordna upplag eller

vidta-i annan åtgärd, som kan befaras medföra menlig inverkan å grimd-

valicntilkån- vilken tiilgodogörcs eller kan antagas komma att framdeles

tili^odo^rasrvare han skyldig att till skydd för grundvattnet vidtaga de

ano^rdniugar och tåla den begränsning av verksamheten ävensom i Öragt

iakttaga de försiktighetsmått, som skäligen föranledas av omständighe­
terna.

64 §.

Konungens befalhiingshavande äger för att bereda skydd för grundvat-

Icntillgång, som tillgodogöres eller kan antagas komma att framdeles till­

godogöras för vatte nförsörjningen inom tätbebyggelse, fastställa erforderligt

skyddsområde för grundvattentillgängen samt med giltighet inom detta

område meddela allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 03 § skall

iakttagas,

65 §.

Konungens befallningshavande äger, om ansvar ej finnes stadgat, vid vite

jillhålla den. som ämnar vidtaga åtgärd varom sägs i 63 §, att iakttaga vad

honom åligger enligt nämnda paragraf eller enligt föreskrift som meddelats

med stöd av 64 §.

Har försummelse förelupit i hänseende som angives i första stycket,

efter vad som finnes tjänligast antingen

(kn frrfn^^ Tatlelsc på den försumliges bekostnad eller vid ^ite tillhålla

den försumlige att själv vidtaga rättelse.

T

~

§•

skal] forshtMu'i^^s

^ueddelas för skyddsområde enligt 04 §•

om

"PPräll^s snkl skriftlig undokältdsc

das ti)] va?ie ä-mp ^

bcCallningshavandes försorg san-

janderättshavare vlll-i

skyddsområdet samt till de kända nytt-

ci-fordras ci underritim.

samfälld för flera fastigheter,

domen; finnes för dpnn'^ i '-

särskilda delägarna i den samfällda egen-

d^rräUdsen sLu an2

^kall styrelsen underrättas. I f

siogct. ha r att iakUaVi

som vill framföra erinran mot for-

ji^eiser för sådant ornHdo'^/ifi^ f^^stställts eller tidigare meddelade bcsUii"

^•^g^bavande ofördS'upphävts, skall Konungens befall'

som ombesörja att kin^^öUelL ^ f

' länskungörelscrna avcn

nom'r^^ ^^röres av beslutet

anslås å anslagstavla for kon

bommgcns befallninridh

i en eller flera ortstidningar,

^^^'ngshavandes försorg skola tryckta exemplar av fn-

¬

background image

'1964 > Nr 110

291

,Urifter. som' meddelats för visst skyddsområde, • finnas: alt tUleä för

Länheten mot betalning.

^

^

Cnheten mot betalning. '

,

^ . . .

' nar beslut som i första stycket sägs. meddelats i anledning av ansökan

skola kos tnaderna for kungörandet bestridas av sökanden.

68 §.

Ijar kommunal myndtgliet meddelat besiiil jämlikt föreskrift utfärdad

med stö d av 64 §, må däröver, anföras besvär hos Konungens befallnings-
i^niTnnde.

,

•!

havande*

^

:

-1

.

Konungens befallningshavandes' beslut enligt 64 eller 65 § så ock kom­

munal my ndighets beslut, som avses i första stycket, skola om^elbart län-

da t ill e fterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

8 KAP.

i-

'.ii. I:

Den, som

. 23 §.^

enskild synpunkt.

Til! vattendrag, sjö eller annat vattenområde, vars vatten användes eller

kan antagas komma att framdeles användas för samhälles vattenförsörj­

ning eller i fabrik eller annan inrättning för framställning av varor av­

sedda att förtäras av allmänheten, må kloakvaiten icke avledas, om där­

igenom k an nppkomma fara för spridning av smitta eller eljest våda ur

hälsosjmpunkt.

.

• •

:

Kloakvatten som —

utan olägenhet. • •

' - ^

28 §.

Har, där —

prövas skäligt.

Nödgas någon på grund av vad i 23 § första eller andra stycket är stadgat

tt a v h änsvn till vattenförsör t ningen för samhälle eller inrättning, som i

att a v h änsyn till vattenförsörjningen _

.

,

23 § andra stycket sägs, vidkännas ökad kostnad för kloakvattens avledande

eller för åtgärd till motverkande av förorening genom kloakvatten, må sam­

hället eller ä garen av inrättningen förpliktas att utgiva bidrag till den oka­

de kostnaden efter vad prövas skäligt.

29 S.

.

Vad i 27 § och 28 § första stycket är stadgat i

®

Samhällen skall äga motsvarande tillämpning med avseende å tvä eller ne

fastigheter s å ock beträffande samhälle och en eller flera fastigheter, son

aro belägna u tom samhället.

10 KAP.

44 §.

Beträffande företag, som avses i 32 g 4 mom., skall avskrift

Ungarna jämte kungörelsen utan dröjsmål

J pekli on och, där fräg? är om avledande av radioaktivt avloppsvatten,

'^^f^ddsmjmdighetem

,

/

'Avskrift a v

Konungens hefallningshavande,

,

68 §.

H *

m ^ ir~ — •— angående företaget.

Har ^^^^f^jånsteman

av företaget. ^ angående företag, som

svses i

^atleninspektion avgmt

^

|pgt g kap., skall ock

^ ^ 43 g tre dje stycket, eller är fråga om foretag enn^i

r

il i

I •!

1 .i

11

t

I

I Ij

t, (

I; 1

V i

r i

i

>1:

'

I ^

. i

i !!

¬

background image

mi Nr 110

,tiA{andc översändas till vatteninspektionen. Avser

.vskrifl av

\ rtiöaktivt

avloppsvatten, skall avskrift som nu sagts

:SÄnim^^^l^'^vddsmyndlsket.n

74 §.

, , ..;ff . v

— näm nda stållen.

skrif .

^ avskrift därav.

I andra

j^i-ctaget.

Har f iskeritjanstcman

... ..

X :niui.i . ,_ .

av lureiaaui-

Har

^..pV.finii avrivit yttrande till förrättningsmannea

..alens

rSedje-slyclect, dier ur fråga o'm Km^

''Tri? Ln'' kall avskrift av utlåtandet eller meddelande Jämte underrät-

enh-l 8

'cKriget sä<'s, översändas till vattcninspektionen. Avser

fÖrdaS"avledande av radioaktivt avloppsvatten, _skall avskrift eller med-

délamlc jämte nndcrrätlelsc som nu sagts sandas aven till stralskyddsmyn-
digheten.

11 KAP.

17 §.

Till vatlenmål häiiföra.s följ ande mål:

A. ansökningsniäl;

7. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 47 §, huruvida och under vilka

villkor gnindvattentäkt mä anläggas eller nyttjas;

8. ansökan om prövning jämlikt 2 kap. 53 § av lagliglieten av befintlig

grundvaUcnläld;

9. ansökan jämlikt 2 k.ap . 56 § första stycket om meddelande av bestäm­

melser angående den omfattning, i vilken grundvatten mä tillgodogöras vid

annan tillhörig grundvatlentäkt;

10. ansökan jämlikt 2 k ap. 59 § andra stvckct om prövning, under vilka

villkor grundvatlentäkt må tagas ur bruk; '

B. stämningsmal;

'—

eller ändrande av atinan tillhörig grundvat-

till inishehn r-7

viss fastighets förseende med vatten

vid

nrot tillgodogörande av vatten

ten icke lillkornnm i'^h !!

talan grundas därå att grundvattentak-

vallen vid "^r undvaUn on.»'^

^v laga beskaffenhet eller a

ärtilluien;'^

' "

tdlgodogöres till större myckenhet än lagbg^^

som uti deKrKsägsf^""^'^

intrång av sådan griindvattentald.

<^llcr nyll lals i sh??mot^L^

{grundvatlentäkt anlagts eller ändrats

slo^dav denna lag meddelats^" ^ denna lag eller mot föreskrift, som »

tendomsiolen meddelaulii''?'^

ändrande av grimdvaltentäkt, vartill v^t

S^^dogorande av vatten

ändrade föreskrifter rörande

talan jämlikt 2 ka

Snmdvatlenläkt;

, , .p

äH

^^^^S^dogörande 1' '' I''

meddelande av

eller ^-ndraiule av f önu

annan tillhörig grundvatlcn

kivna sadana föreskrifter;

•fe nriirsc::^

¬

background image

3G

45 eller

1964 . Nr 110

293

talan, som utan samband med ansökningsmål föres iämlikt 2 kan

Ilat 02 § o n^a^ U1 mt^^å^Mans fastighet i vissa avsSen;

56. talan jämlikt 9 kap. 46 § om ändring i vad förut hestämts angående

vederlag för vutten, som skall til handahåUas i ersättning för förlust av

wuadvatten, e ler om ratt att åter komma i åtnjutande av möjlighet att vid

«riin fl vattentakt tillgodogöra vatten:

®

C. besvärsmål;

D. anderställningsmål:

Hurusom, efter

i 68 §,

59 g.

De handlin gar

angivna ställena.

Är fråga om företag enligt 8 kap,, skall avskrift av utslaget utan dröjs­

mål oversändas till statens vatteninspektion och, där företaget avser avle­

dande av ra dioaktivt avloppsvatten, till strålskyddsmyndigheten.

62 §.

3 mom. Vad i

andra ansökningsmål.

I m ål rö rande g rund vattentäkt skall, såframt medgivande att vid grund-

vatlentäkten tillgodogöra grundvatten lämnas, utslaget tillika, där ersätt­

ning skall ut gå genom tillhandahållande av vatten eller det eljest kan anses

erforderligt, angiva fastighet, med \dlken rätten till tillgodogörandet sk^I

för framtiden vara förenad (vattentäktsfastighet). Vattenrättsdomaren hör

fördenskull, n är omständigheterna därtill föranleda, i mål, som nu nämnts,

tillse att, såvitt möjligt, en för ändamålet lämpad fastighet varder under
målets handläg gning bildad.

I utslag

10 kap. 67 §.

13 KÄP.

14 §.

Borttager eller fördärvar någon uppsåtligen vattenmärke eller obserya

JonsrSr eller särskilt anbragt fixpunlct, vartill domstols eller arman myn-

'I'gBets beslut om byggande i vatten eller anläggande

fler vattenreglering eller rörande hushållning med eller

f

fetten hä nför sig, straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex mån

Har Konun'^ens bpfollninö^shavande förordnat att överträdelse av föie

f It som nTcfdeLt^ med Ä

64 g skall f^leda

som överträder föreskriften till böter, högst

s avs^

Isen a vsett åliggande av större vikt eller därigenom förorsakats avse

• ^ sk ada eller olägenhet, till dagsböter.

^ k raft den 1 juli 1964.

ikraftträdan­

det Ir^a om villkoren för avledande ^^^kloaicv

^ jj_

'öl dl''?!

vattendomstol eller synemän slutligen p^vad skaJi

, ^

talan eller vid underställning äldre lag aj,a

P

^ '•'^OOO. .Svens/c

JVr 22^

¬

background image

^964 ' Nr Ht)

^

M,x,nts fore ilcrafttratUindct, skall 8 kap. 23 § i

^.Hi:. all avlet ande pa

k

om afgarder till motverkande

Ivdoljen galla,

• ,

t jivit prövad i ansöknings- eller imderslallninK-

av vattciiförorennig ^aUt

därefter med tillampnmg av äldre lag

föreikmfltradandet _

^

stycket stadgas bldragsskyt

Ei im'i pa

som uppkommit före ikraftträdandet eller

dighel ;il:i ggas

pcslul som meddelats fore akraftträdandet.

intrnll djre er

hursainligen att efterrätta. Till yttermera

DcUlIa smn ;e

undcrskrint och med Vårt knngl. sigill

\-JSSO lUlV:^ > I ULiia ni^

o

bekräfta liiht,

mri

Slockliolnis sloll den 29 a pnl 1904.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Juslilicdepaitciiienlcl)

HERMAN KLIKG

rk.Stocl;holm "CkKunjjl.noklrjckerfct.P. A.Xorstedt SSÖn«r

a)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.