SFS 1961:48

610048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1961 • Nr 48

Utkom från trycket den 29 mars 1961

Nr 48

Lag

om ändring i vattenlagen;

given Stockholms slot t den 10 mars 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 2 kap. 3, 9, 12, 14, 20, 31 och 36 §§, 6 kap. 26 §, 7 kap. 5

och 39 §§, 11 kap. 106 § samt 13 kap. 8 och 11 ^ vattenlagen den 28 juni

1918 (nr 523)2 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

2 KAP.

3 §.

Ej må

9 kap. skils.

Skulle byggande i vatten hava till följd, att ett avsevärt antal bofasta per­

soner berövas sina bostäder, eller att större fabrik eller annan anläggning,

varav många hava uppehälle, måste nedläggas eller dess drift väsentligt

minskas, eller att odlad jord till en efter ortsförhållandena betydande om­

fattning sättes under vatten eller eljest väsentligt skadas, eller att fiskeri-

eller annan näring av större betydenhet lider väsentligt förfång, eller att be­

folkningen eljest får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade, må

byggnaden, ändå att nyttan uppgår till värde, som ovan sagts, icke ske. Lag

samma vare, där genom byggande i vatten skulle förorsakas sådan bestående

ändi-ing av naturförhållandena, varigenom väsentligt minskad trevnad för

närboende eller betydande förlust från naturskyddssynpunkt är att befara.

Prövas byggnad i vatten vara av synnerlig betydelse för näringslivet eller

för orten eller eljest från allmän synpunkt, må Konungen, ändå att hinder

mot byggnaden skulle möta av vad i första och andra styckena sägs, efter

hemställan av vattendomstolen på sätt i 20 § 3 mom. stadgas, lämna med­

givande till byggnaden.

Om byggande

finnes stadgat.

9 §.

Kronan, kommun eller hushållningssällskap äge rätt att i eller invid vat­

tendrag, där till följd av naturförhållandena eller uppförd h3^ggnad fiskens

upp- och nedgång hindras, för fiskens framkomst anordna särskild fiskväg

eller eljesf vidtaga anstalter för fiskets befrämjande ävensom taga i an-

^ Prop. 1961: 13;

5; Rskr 74.

Senaste lydelse, se beträffande 2 kap. 14 och 20 §§ 1952: 235, beträffande 6 kap. 26 §

1954: 124, beträffande 7 kap. 5 och 39 §§ 1920: 459, beträffande 11 kap. 106 § 1960; 304 s amt

beträffande 13 kap. 8 och 11 §§ 1956: 581.

37—618000. Svensk författningssamUng 1961, Nr 48

¬

background image

122

1961 . Nr 48

språk det vatten, som för ändamålet erfordras. Vad nu sagts skall jämväl ,

gälla i fråga om utvidgande eller förbättrande av befintlig fiskväg eller

annan anordning till fiskets befrämjande.

Kronan eller kommun äge ock rätt att i eller invid vattenområde vidtaga

åtgärd som är önskvärd från naturskydds- eller hälsosynpunkt samt taga i

anspråk för sådant ändamål erforderligt vatten.

Beträffande företag, som avses i första eller andra stycket, skola tillämpas

bestämmelserna i denna lag angående byggande i vatten; dock gälle i stället

för vad i 3 § första stycket stadgas om hinder mot byggande, att företaget ej

må utföras, om det medför skada eller olägenhet, som står i missförhållande

till nyttan.

12 §.

Ej må

mån förnärmas.

Är område eller naturföremål av betydelse för kännedomen om landets

natur eller genom sin skönhet, egenart ellei- eljest av märklig beskaffenhet,

böra, ändå att det ej blivit i laga ordning fridlyst såsom naturminne, till be­

varande därav vid byggande i vatten vidtagas sådana anordningar, som utan

att för företaget medföra oskälig kostnad må anses för ändamålet lämpliga.

14 §.

Tarvas för ändamålsenligt tillgodogörande av vatten eller för åtgärd som

avses i 9 §, att å annan tillhörig fastighet lägges damm, vall eller väg eller

ledning för vattnet eller ock verkställes grävning, sprängning eller annan

åtgärd till strömbäddens reglerande eller till förebyggande eller minskande j

av skada, vare fastighetens ägare pliktig att tåla sådant intrång mot ersätt- j

ning, som i 9 kap. skils. Samma lag vare, där det för utförande av byggnad )

för vattnets tillgodogörande och därmed förenade anläggningar eller eljest

av åtgärd, som ovan nämnts, prövas nödigt, att annans mark tillfälligt tages

i anspråk för arbetarbostäder eller andra byggnader, väg, upplagsplats, ar­

betsmaskiner eller dylikt. Om rätt att över annans mark framdraga ledning

för vatten till husbehovsförbrukning gälle vad särskilt är stadgat.

Där vid —

motsvarande tillämpning.

Erfordras till

finnes föreskrivet.

20 §.

>

o

1 mom. Ej må

byggnaden förnärmas.

Äro i

vattnets lopp.

Tarras till

— av arbetet.

I

Där någon — — — sådan prövning.

2 mom. När enligt 1 mom. byggande i vatten ej må ske utan föregången t

prövning, varigenom medgivande till arbetet erhållits, må dessförinnan ej

heller annat arbete av större omfattning påbörjas å anläggningen.

3 mom. Finner vattendomstolen vid prövning, som i 1 mom. sägs, tilläm-

nad byggnad, mot vilken hinder skulle möta av bestämmelserna i 3 § första

och andra styckena, med hänsyn till stadgandet i tredje stycket i samma §

ändock böra tillåtas, skall frågan därom av domstolen hemställas Konungens

avgörande.

31 §.

Ägare av byggnad i vatten må, vare sig särskilda regler för vattenhus­

hållningen vid byggnaden blivit meddelade eller icke, hos vattendomstolen

söka fastställande av ändrade eller nya bestämmelser i ämnet. Enahanda

rätt tillkomme ock annan än byggnadens ägare fÖr bättre utnyttjande aV ;

vattenkraften i honom tillhörigt strömfall samt kronan, kommun eller hus­

hållningssällskap för ändamål, som omförmäles i 9 §. Ärende, som nii t

¬

background image

1961 • Nr 48

123

nämnts, prövas i enlighet med de för byggande i vatten stadgade grunder,

och gälle om verkan av vattendomstolens beslut i tillämpliga delar vad

ovan finnes sagt beträffande beslut i byggnadsmål.

Saknas beträffande

förebygga skadan,

36 §.

Rensning, som

motsvarande tillämpning.

Jord eller annat, som vid rensning upptages, må, om det är påkallat och

ej avsevärda ölägenheter vållas därav, uppläggas på närmaste strand eller

föras till lämpligt ställe i närbeten; dock skall markens ägare förut därom

underrättas. Till skydd för allmänna eller enskilda intressen skola vidtagas

erforderliga åtgärder, som ej föranleda oskälig kostnad. För skada och in­

trång, som likväl uppkommer, skall ersättning givas efter vad i 9 kap. sägs.

6 KAP.

26 §.

Rensning, som

motsvarande tillämpning.

Jord eller annat, som vid rensningen upptages, må, om det är påkallat

; och ej avsevärda ölägenheter vållas därav, uppläggas på närmaste strand

' eller föras till lämpligt ställe i närbeten; dock skall markens ägare förut

i därom underrättas. Till skydd för allmänna eller enskilda intressen skola

. vidtagas erforderliga åtgärder, som ej föranleda oskälig kostnad. För skada

och intrång, som likväl uppkommer, skall ersättning givas efter ty i lagen

. om flottning i allmän flottled stadgas med avseende å ersättning för flott-

; ningsskada.

:

7 KAP.

5 §.

Jord, som uppkastas ur dike, må läggas vid sidan av diket eller föras

till lämpligt ställe i närbeten; dock må jorden ej läggas så, att vattnets av­

rinnande hindras eller fara uppstår för ras eller eljest avsevärd olägenhet

uppkommer. Markens ägare skall i förväg underrättas. Vill denne göra sig

dikesjorden till godo, äge rätt därtill; vill han det ej, vare den dikande be­

rättigad att bortföra jorden. För skada och intrång av upplaget skall ersätt­

ning givas efter vad i 9 kap. sägs.

39 §.

^

Skulle åtgärd, som i 37 § sägs, hava till följd, att större fabrik eller an-

^ nan anläggning, varav många hava uppehälle, måste nedläggas eller dess

drift väsentligt minskas eller att fiskeri- eller annan näring av större bety-

denbet lider väsentligt förfång eller att befolkningen eljest får sina levnads-

' förhållanden väsentligt försämrade, må åtgärden, ändå att nyttan uppgår

^ till värde, som i 38 § omförmäles, icke ske. Lag samma vare, där genom dy-

^ lik åtgärd skulle förorsakas sådan bestående ändring av naturförhållan­

dena, varigenom väsentligt minskad trevnad för närboende eller betydande

förlust från naturskyddssynpunkt är att befara.

t

Prövas företaget

till företaget.

¬

background image

124

1961 . Nr 48

11 KAP.

106 §.

Bestämmelserna i

behandling därstädes.

Vattenöverdomstolen må

motsvarande tillämpning.

Då på

fullföljt talan.

Med avseende

av statsverket.

I mål som avses i 17 § 1—11 skall, med tillämpning i övrigt av 18 kap.

rättegångsbalken, gälla att sökanden, där ej annat föranledes av 18 kap. 6

och 8 §§ samma balk, städse själv skall vidkännas sina kostnader i vatten­

överdomstolen, så ock kostnad som åsamkas motpart genom att sökanden

fullföljt talan,

13 KAP.

8 §.

Om någon, utan föregången prövning i laga ordning, varigenom med­

givande till företaget erhållits, bygger i vatten eller mot stadgandet i 2 kap.

20 § 2 mom. utför arbete, som där avses, eller anlägger vattentäkt, och för­

hållandena finnas uppenbarligen vara sådana, att dylik prövning skolat en­

ligt stadgande i denna lag föregå, äge överexekutor förbjuda arbetets fortsät­

tande, intill dess sådan prövning ägt rum, så ock, när skäl därtill äro, för­

ordna om handräckning till rättelse i vad dagligen skett.

Där byggande

rätt kränlces.

Vad ovan

därvid meddelats.

I fråga

avsedda fall.

11 §.

Den, som mot bestämmelserna i 2 kap. 20 § 1 mom. första eller andra

stycket bygger i vatten utan därtill av vattendomstolen lämnat medgivande

eller mot

stadgad ordning

eller mot föreskriften i 2 kap. 20 § 1 mom. tredje stycket underlåter att

söka vattendomstolens godkännande av verkställd ändring å byggnad i

vatten

eller mot bestämmelsen i 2 kap. 20 § 2 mom. utför arbete, som där av­

ses, innan medgivande till företaget lämnats

eller mot stadgandet i 2 kap. 34 §

sex månader.

Till samma

fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961.

Lagen äger ej tillämpning beträffande mål eller ärende, som av första;

domstol eller av synemän eller skiljemän avgjorts före ikraftträdandet. *

Har arbete, som enligt 2 kap. 20 § 2 mom. nya lagen icke är tillåtet, på

börjats före ikraftträdandet, må arbetet, ändå att prövning av vattendomstol^

ej ägt rum, fortsättas i den omfattning som medgives av länsstyrelsen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterm

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

'

Stockholms slott den 10 mars 1961.

GUSTAF ADOLF

CL. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING„

Nr 48, Va ark. Stockholm 1961. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

•b (

Jr

H'h,

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.