SFS 1960:304

600304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

O ⬢ Nr 304�309

utkom frän trycket den 27 juni 1960

Nr 304

Lag

om ändring i vattenlagen;

given Stockholms slott den 3 juni 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna, att 10 kap. 8 § samt 11 kap. 8, 39, 42, 53, 68, 72, 73, 81, 92,

5i 97, 99 och 106 §§ vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)^ skola erhålla

ndrad lydelse på sätt nedan angives.

10 KAP.

8 §.

, Förrättningsmannen åligger

sätt underrättad.

⬢r. I samma

äga kännedom.

Varder sakägare

nu sagts.

�ver avsända underrättelser skall förrättningsmannen upprätta förteck­

ning me d angivande av avsändningsdagen. Förteckningen må, såframt det

finnes lämpligt, utgöras av hänvisning till uppgifter i förrättningshandling­

arna om sakägares namn och hemvist. Förteckningen, som skall av förrätt­

ningsmannen underskrivas och biläggas förrättningshandlingarna, utgöre,

' där ej av eljest föreliggande omständigheter annat förhållande framgår,

be^ns att den uppgivna dagen underrättelser avsänts under angivna adresser.

11 KAP.

8 §.

Hos vattendomstol skola vara anställda en eller flera iagkunniga vatten­

rättssekreterare.

Om tillsättning av vattenrättssekreterare meddelas bestämmelser av

Konungen.

; o

.

Sedan den för avgivande av erinringar bestämda tiden tilländagått, låle

; vattenrättsdomaren, om erinringar inkommit, på sökandens bekostnad verk-

" ' Prop. 1960: 52 ;

7; Rskr 13 4.

Senaste ly delse, se betr äffande 10 ka p. 8 § 1 919: 42 5, beträffande 11 kap. S § 1 920: 459,

ueträffande 11 kap. 42 oc h 53 § § 1 946: 83 9, beträffande 11 kap. 68 § 1 939: 146 , beträffande

leap. 72 § 1 920: 459, betriiffande 11 kap . 73 § 1946: 839 , beträffande 11 ka p. 81 § 1 952:

5, ⬢ beträffande 11 kap. 92 § 1946: 83 9, beträffande 11 kap. 95 § 1 954: 35 0, be träffande

Ir kap. 97 oc h 99 § § 1946: 839 samt beträffande 11 kap. 10 6 § 1 955: 22 6.

200�607024. Sven sk författningssamling 1960, Nr 304�309

¬

background image

786

1960 .

ställa avskrift av desamma i det antal exemplar, som erfordras för uppfyl­

lande av vad som stadgas i andra stycket samt för erinringarnas tillhanda­

hållande å det eller de i kungörelse enligt 32 § angivna ställe eller ställen,

dit avskrifterna så fort ske kan översändas.

Av inkomna erinringsskrifter äge sökanden utbekomma ett exemplar el­

ler en avskrift; och åligge honom, där han vill bemöta vad i dem anförts,

att inom viss av vattenrättsdomaren förelagd tid, minst fjorton dagar, efter

utgången av den tid, som hestämts för erinringars avgivande, ingiva påmin­

nelser i det antal exemplar, som av vattenrättsdomaren bestämmes. Vid på­

minnelser, som ingivas senare än nu nämnts, vare vattendomstolen ej plik­

tig att fästa avseende; och varde tillkännagivande härom lämnat i föreläg­

gandet.

Inkomma påminnelser �

dit översändas.

42 §.

Då handling i vattenmål skall delgivas genom rättens försorg, förordne

därom vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare.

Kallelse av -våttne o ch sakkunnig beslutas av vattenrättsdomaren.

53 §.

Yrkanden beträffande

förekomna omständigheter.

Av inlaga, som nu nämnts, äge sökanden utbekomma ett exemplar eller

en på hans bekostnad verkställd avskrift.

68 §.

Anmälan om ersättningsanspråk, som avses i 2 kap. 24 och 51 §§, så ock

motsvarande anspråk "sdd fö retag enligt 3, 5, 7 e ller 8 kap. skall göras skrift­

ligen och i två exemplar ingivas till vattenrättsdomaren. Ett exemplar eller

en avskrift därav, verkställd på bekostnad av ägaren av den vattenhj^ggnad

eller anläggning, varom fråga är, varde genom vattenrättsdomarens försorg

i rekommenderat brev tillsänt nämnde ägare.

Efter utgången

ortens tidningar.

Angående skyldighet

fått vidkännas.

72 §.

Vid vattendomstolens sammanträde skall av tjänsteman vid vattendom­

stolen föras protokoll, som undertecknas av honom. Vattenrättsdomaren

äge, då omständigheterna föranleda därtill, själv föra protokollet. Proto­

koll skall föras särskilt för varje mål.

Vattenrättsdomaren äge förordna, att utsaga av part, målsägande, vittne

eller sakkunnig skall i stället för att antecknas i protokollet upptagas ge­

nom stenografi eller på fonetisk väg. I denna ordning må ock upptagas sain-

raanfattning av utsaga, avseende vad som kan antagas vara av betydelse i

målet.

pi j

Stenograf utses av vattenrättsdomaren. Ej må den anlitas som protokoll-

förare eller stenograf, vilken till saken eller till part står i sådant förhål­

lande, att hans tillförlitlighet därigenom kan anses förringad. Protokollfö­

rare och stenograf skola hava avlagt ed eller försäkran enligt A^ad 1 rätte­

gångsbalken stadgas.

Närmare föreskrifter om protokoll och om vad som upptagits enligt andra

stycket meddelas av Konungen.

73 §.

För varje ansökningsmål skall upprättas en akt, omfattande ett exemplar

av samtliga de handlingar, som i målet ingivits, samt de i målet förda pro-

Vl .i (

¬

background image

. Nr 304

787

611 så ock avskrift av de utav vattenrättsdomaren i målet utfärdade kun-

elser och meddelade beslut ävensom av vattendomstolens utslag i målet.

Vid akten skall jämväl fogas en av vattenrättsdomaren eller annan tjäns-

an vid vattendomstolen underskriven förteckning över de underrättel-

r, vilka på grund av bestämmelserna i 33 ocb 47 §§ blivit å posten av-

mnade; ocb skall förteckningen angiva den dag, då avlämnandet skett,

örteckningen må, såframt det finnes lämpligt, utgöras av hänvisning till

ppgifter i akten om sakägares namn ocb hemvist. Där ej av eljest före-

iggande omständigheter annat förhållande framgår, utgöre förteckning, som

_u nämnts, bevis att den uppgivna dagen underrättelser avsänts under an-

vna adresser.

Inom sex veckor efter utgången av varje kvartal skall till vattenöverdom-

tolen insändas renoverat exemplar av akterna i de ansökningsmål, vilka

avgjorts genom beslut, som under kvartalet vunnit laga kraft.

j

Närmare föreskrifter om aktbildning meddelas av Konungen.

y

81 § .

I

Vad i 42�4,5 §§, 49 § första stj^cket, 50 § första stycket, 51 ocb 52 §§,

5 § fö rsta stycket, 56 § första stycket, 57, 58, 64, 67, 70�72 §§, 73 § första,

j

edje och fjärde styckena samt 74 § stadgas beträffande ansökningsmål

!⬢

kall, där ej annat framgår av vad nedan i denna § sägs, äga motsvarande

llämpning i fråga om stämningsraål.

I mål

motsvarande tillämpning.

Utlåtande, som

vattenrättsdomarens tjänsterum.

; I de

är stadgat.

' Vad i 29 § andra stycket, 39�41 §§, 56 § första stycket, 60 § första,

ndra ocb fjärde styckena, 70�72 §§, 73 § första, tredje ocb fjärde styc-

ena samt 74 § stadgas beträffande ansökningsmål skail äga motsvarande

illämpning å underställningsmål ävensom i tillämpliga delar å besvärsmål

vid vattendomstolen, 60 § dock med iakttagande av bestämmelserna i 3

kap. 11 §, 6 kap. 3 § 1 mom., 7 kap. 45 ocb 55 §§ samt 8 kap. 38 §.

Bestämmelserna i

ocb underställningsmål.

^

95 §.

/ Lämnas jämlikt

ocb verksamhet.

- Avgift, som nu nämnts, skall beträffande byggnad för vattnets tillgodo-

örande såsom drivkraft bestämmas i förhållande till den förut icke till-

odogjorda vattenkraft, som beräknas kunna vid lågvatten uttagas vid bygg-

den, dock med avdrag för den vattenkraft, för vilken i samband med

gleringsföretag avgift förut erlagts. Där med vattenreglering eller med

drade busbållningsbestänimelser åsjdtas ökning i uttagbar vattenkraft,

_ all avgiften bestämmas i förhållande till ökningen i den vattenkraft, som

.'d lågvatten kan uttagas i sökandens eller, då fråga är om vattenregle-

ng enligt 3 kap. 1 §, samtliga till regleringssamfälligbeten börande ström-

1. Avses att möjliggöra utnyttjande av förut uttagbar vattenkraft på för-

elaktigare sätt, varde avgiften bestämd i förhållande till den ökning i vat-

enkraftens värde, som genom företaget eller genom de ändrade busbåll-

sbestämmelserna beredes. �r ändamålet med vattenreglering jämväl

rrläggning av mark, skall avgift tillika utgå i förhållande till värdet av

n båtnad, som i nämnda hänseende vinnes genom företaget. Vad nu sagts

e ock tillämpning i fråga om företag enligt 7 kap. samt företag enligt

;kap., såvitt därigenom vinnes båtnad genom marks torrläggning. Där till

rund för avgiften skall läggas storleken av viss vattenkraft, skall den utgå

⬢>

¬

background image

788

I960 . Nr

med fem kronor för varje hästkraft. Skall avgiften beräknas efter ökningen

i värde å vattenkraft eller efter båtnad, som beredes mark, varde den er-

lagd med två för tusen av värdeökningen eller båtnaden.

Avgift, som

icke erläggas.

97 §.

t mom. Sökande i ansökningsniål vare pliktig att förskjuta:

kostnaden för

sökandens försorg;

ersättning för

stycket föimiäles;

gottgörelse åt

i målet;

gottgörelse åt sakkunnig, som tillkallas av vattenrättsdomaren eller vat­

tendomstolen, så ock annan ersättning eller kostnad i anledning av förhör

med Aittnen eller annan bevisning, varom vattenrättsdomaren eller vatten­

domstolen självmant föranstaltar; samt

ersättning för undersökning enligt 45 § 1 mom.

Vad nu

hans besvär.

Där i

av klagande.

Huruvida kostnad

gällande regler.

2 mom. För inställelse vid vattendomstolens sammanträde eller vid un­

dersökning enligt 45 § 2 mom. skall av allmänna medel utgå gottgörelse

åt domstolens ledamöter och åt annan i domstolen tjänstgörande person,

vars biträde erfordras. Kostnaden för sådan gottgörelse skall stanna å stats­

verket.

99 §.

Vill part vädja mot vattendomstols dom i mål, som ej är brottmål, skall

han inom två veckor från den dag, då domen gavs, bos vattenrättsdomaren

anmäla vad. Hos vattenrättssekreterare må ock vädjas; pröve dock vat­

tenrättsdomaren, huruvida sålunda gjord vadeanmälan rätteligen skett.

Part, som

med vadeinlaga.

106 §.

Bestämmelserna i � � � behandling därstädes.

Vattenöverdomstolen må, där så finnes lämpligt, uppdraga åt vattenrätts­

råd att verkställa undersökning å stället. Finnes önskvärt, att lagfaren le­

damot är närvarande vid undersökningen, äge vattenöverdomstolen förordna

härom. I fråga om undersökning, som nu sagts, skall vad i 45 § 2 mom.

och 97 § 2 mom. stadgas äga motsvarande tillämpning.

Då på grund av bestämmelserna i första stycket stadgandena i 97 § 1

mom. tillämpas å mål i vattenöverdomstolen, skall vad där föreskrives om

sökande, kärande eller klagande avse den, som i vattenöverdomstolen full­

följt talan.

Med avseende å gottgörelse åt sakkunnig, som tillkallats av vattenöver­

domstolen, samt ersättning för sådan på uppdrag av vattenöverdomstolen

bållen undersökning, som avses i 45 § 1 mom., äge domstolen, efter vad

med hänsyn till omständigheterna finnes skäligt, förordna, att kostnaden

skall förskjutas av allmänna medel och gäldas av statsverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1960.

Beträffande målförteckning skall i mål, som anbängiggjorts vid vatten­

domstol före nya lagens ikraftträdande, gälla vad i äldre lag är stadgat.

Har fråga om bestämmande av avgift enligt 11 kap. 95 § blivit av vat­

tendomstol eller synemän slutligen prövad före nya lagens ikraftträdande,

skall vid fullföljd av talan eller ^nd u nderställning äldre lag äga tillämpning

beträffande sådan avgift.

¬

background image

. "Nr 304 och 305

789

alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta.^ Till yttermera

'sso hava "Vi detta med egen hand underskrivit och med \ art kimgl. sigill
ekräfta lålit.

Stockholms slott den 3 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(t. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.