SFS 1959:114

590114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

rrit- :

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

19^9 ' Nr 114 och 115

Utkom från trycket den 8 maj 1959

Nr 114

I

om ändrad lydelse av 4 kap. 14 § vattenlagen;

given Stockholms slott den 24 april 1959.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 4 kap. 14 § vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)2 skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

4 KAP.

14 §.

, Varder genom vattenreglering, som verkställes jämlikt denna lag, den ut­

tagbara vattenkraften i det eller de strömfall, för vilkas räkning regleringen

utföres, ökad med i medeltal femhundra turbinhästkrafter, vare ägare av

sädänt strömfall pliktig att för nedan angivna ändamål erlägga en årlig av­

gift, beräknad på grundval av det antal turbinhästkrafter, varmed genom

regleringen den uttagbara vattenkraften i strömfallet i medeltal blivit ökad.

Medför vattenreglering sådan ändring av vattenföringen att förut uttagbar

vattenkraft kan utnyttjas på fördelaktigare sätt, skall, med avseende å skyl­

dighet att erlägga dylik avgift, så stor del av denna vattenkraft, som svarar

mot förhöjningen av dess värde, anses såsom ökning av den uttagbara vat-

Tenkraften.

Medför vattenregleringen

nu nämnts.

. Avgiften skall av vattendomstolen, särskilt för varje strömfall, bestäm-

.,mas till belopp, utgörande minst tre och högst åtta kronor för varje turbin-

: hä stkraft; och bör härvid hänsyn tagas dels till den större eller mindre

Törändring av vattenstånds- och avrinningsförhållanden, som genom företa­

get förorsakas, och den olägenhet eller fördel, vilken härigenom uppkommer

för den kringliggande bygden, dels ock till den större eller mindre kostnad,

som är förenad med företaget, samt företagets ekonomiska betydelse för

särskilt strömfall. Om särskilda skäl föranleda därtill, må avgiften be-

^'Stammas till lägre belopp än förut sagts, dock minst femtio öre för varje

tiTrbinhästkraft.

Avgift skall

för företaget.

Vattendomstolens avgörande gälle för en tidrymd av tio år i sänder, första

gången räknat från det kalenderår, under vilket tillståndet till vattenregle-

^ Prop. 1959: 31 ; L«U 5; Rs kr 12 4.

° Senaste ly delse se 1 955: 31 2.

89—59702'^. Svensk författningssamling 1959, Nr 114 och 115

¬

background image

372

1959 . Nr 114

ringen först tagits i anspråk. Varder ej genom ansökan hos vattendomstolen

under nionde året av sådan tidsperiod ny prövning påkallad av strömfallets

ägare eller av myndighet, som Konungen bestämmer, skall den förut med­

delade bestämmelsen lända till efterrättelse jämväl för nästa period. Åläg-

ges ägare av strömfall enligt ancjra stycket att gälda avgift, skall avgörandet

första gången ej gälla längre än den tid, som gäller för annan avgift enligt

denna §, vilken förklarats skola utgå med anledning av företaget. Varder

strömfall bebyggt efter det avgift bestämts, äge vattendomstolen, ändå att

tid, som nyss nämnts, ej gått till ända, för återstående tiden meddela ändrad

föreskrift, när det påkallas av myndighet, som Konungen bestämmer.

På yrkande av myndighet, som Konungen bestämmer, må vattendomsto­

len, såframt det finnes erforderligt och lämpligt, bestämma att den för en

tioårsperiod stadgade avgiftsskyldigheten skall fullgöras genom att ström­

fallets ägare erlägger högst hälften av det beräknade sammanlagda nuvär­

det av avgifterna på en gång och återstoden genom årliga inbetalningar un­

der perioden.

Huru avgifter

förordnar Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959.

Skyldighet att gälda avgift må ej åläggas i fråga om vattenreglering, var­

till tillstånd lämnats genom dom som meddelats före nya lagens ikraftträ­

dande, därest regleringen är av sådan beskaffenhet, att enligt äldre lag av­

gift ej skolat utgå.

Beträffande annan vattenreglering, vartill tillstånd lämnats före ikraft­

trädandet, skall nya lagen ej äga tillämpning med avseende å den tid­

rymd av tjugu år, för sniken vattendomstolens avgörande i fråga öm avgift

med anledning av företaget skall gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 april 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR LINDELL

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.