SFS 1955:312

550312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 312

Lag

om ändrad lydelse av 4 kap. 14 § vattenlagen;

ffiven Stockholms slott den 3 juni 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna, att 4 kap. 14 § vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)^ skall

hålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

4 KAP.

14 §.

Varder genom vattenreglering, som verkställes jämlikt denna lag, den

ttagbara vattenkraften i det eller de strömfall, för vilkas räkning reglering-

n utföres. �kad med i medeltal femhundra turbinhästkrafter, vare ägare

v sådant strömfall pliktig att för nedan angivna ändamål erlägga en årlig

vgift av minst tjugu öre och högst sex kronor för varje turbinhästkraft,

armed genom regleringen den uttagbara vattenkraften i strömfallet i me-

eltal blivit ökad. Medför vattenreglering sådan ändring av vattenföringen

nder året att förut uttagbar vattenkraft kan utnyttjas på fördelaktigare

ätt, skall, med avseende å skyldighet att erlägga dylik avgift, så stor del

v vattenkraften, som svarar mot förhöjningen av dennas värde, anses så­

som ökning av den uttagbara vattenkraften.

Medför vattenregleringen

nu nämnts.

Beloppet av

särskilt strömfall.

Avgift skall

för företaget.

Vattendomstolens avgörande

Konungen bestämmer.

Huru avgifter

förordnar Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1955.

' Har avgift fastställts genom dom, som meddelats före nya lagens ikraft­

trädande, skall nya lagen ej äga tillämpning med avseende å den tidrymd

av tjugu år, för vilken avgörandet beträffande avgiften skall gälla.

⬢ Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

'sso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl, sigill

ekräfta låtit,

Stockholms slott den 3 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

1 Prop. 1955: 176; L^U 22; Rslcr 318.

^ S enaste lydelse, se 1944; 199.

50 55702ft.

sk ör attain ssamling 1955, Nr 312

⬢ ⬢

¬

background image

»^

i- >/)

Nr 318, V. ark. Stockholm 1955, Kung,. Boktt^ckericl, P, A.

Norstedt & Söner

0nj

i sia
G])i

; . " ra

f

I ^3!

'ly

ilwi

fif ilfi'

'

Kil

¬

background image

sv

FORFATTNINGS SAMLIN G

55 Nr 313

Utkom från trycket den 14 juni 1955

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.