SFS 1955:315

550315.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 315

Lag

om ändring i 8 kap. vattenlagen;

given Stockholms slott den 3 juni 1955.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oc

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, dels att 8 kap. 1, 2, 14, 17, 22, 29, 33 och 36 §§ vattenlage.

den 28 juni 1918 (nr 523) skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an

gives, dels att 54 och 55 §§ samt underrubriken »Slutbestämmelser» sko

utgå ur nämnda kap,, dels ock att 56 § samma kap. skall med hihehålle^

lydelse betecknas 54 §2.

1 §⬢

'

För avledande

fall stadgas.

Spillvatten och

industriellt avloppsvatten.

I fråga om vattens avledande för sådan torrläggning av mark inom stad

plan eller byggnadsplan, som ej sker för viss eller vissa fastigheters räk

ning, eller för torrläggning av begravningsplats skall gälla vad om avledande

av kloakvatten stadgas.

2 §.

Vad i

från fartyg.

Utöver de bestämmelser, som meddelas i detta kap., skall gälla vad i häl

sovårdsstadgan eller eljest ur hälsovårdssynpunkt föreskrives. Beträffan

avledande av avloppsvatten genom allmän vatten- och avloppsanläggni

skall tillika gälla vad därom är särskilt stadgat.

Med samhälle avses i detta kap. verksamhetsområdet för allmän vätte

och avloppsanläggning och, såvitt angår utövandet av rättigheter och ful

görandet av skyldigheter, som stadgas beträffande samhälle, huvudmanne

för sådan anläggning,

' Prop. 1955; 131; L«U 18; Rskr 262.

- Senaste lydelse av ifrågavarande stadganden 1 8 kap., se 1941: 614.

03

¬

background image

v

r 315

599

14 §.

ad i

flera fastigheter.

' ag samma vare beträffande samhälle och en eller flera fastigheter, som

belägna utom samhället.

17 §.

Vad ovan i 8�16 §§ är stadgat skall ej äga tillämpning beträffande av-

ande inom samhälle av kloakvatten från byggnader, tomter, gator eller

dra platser i samhället.

22 §.

Vad ovan i 18�21 §§ är stadgat skall ej äga tillämpning å ledning inom

tadsplan eller byggnadsplan för torrläggning av mark inom det planlagda

rådet eller för avledande av kloakvatten från byggnader, tomter, gator

ller andra platser inom detta område, dock att vad i 19 § första stycket

stadgat skall gälla jämväl ledning, som nu sagts.

29 §.

Vad i 27 och 28 §§ är stadgat i fråga om två eller flera samhällen skall äga

otsvarande tillämpning med avseende å två eller flera fastigheter så ock

eträffande samhälle och en eller flera fastigheter, som äro belägna utom

hället.

33 §.

. Vad i 24�29 §§ är föreskrivet om åtgärder till motverkande av förore-

'ng genom kloakvatten samt kostnaden därför skall äga motsvarande till­

ämpning beträffande industriellt avloppsvatten. Avledes avloppsvattnet från

abrik eller inrättning inom samhälle icke genom samhällets avloppsledning,

are därvid så ansett, som om fabriken eller inrättningen vore belägen utom

ället.

36 §.

För avledande av avloppsvatten från fabrik eller annan industriell in-

ttning inom samhälle till samhället tillhörig avloppsledning äge samhäl-

t föreskriva de villkor, som på grund av avloppsvattnets beskaffenhet skä­

lgen kunna anses erforderliga. Sedan avloppsvattnet inletts i ledningen, är

amhället ansvarigt för behövliga åtgärder till motverkande av förorening

enom avloppsvattnet ävensom för skada, som vållas genom sådan förore-

Beslut i

befallningshavandes prövning.

'' Denna lag träder i kraft den 1 juli 1955.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

'sso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

ekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 3 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

, .''..T'-"- '

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.