SFS 1953:63

530063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 63.

Lag

om ändrad lydelse av 7 kap. 24 § vattenlagen;

given Stockholms slott den S7 februari 1953.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

i. �rendes Konung, göra veteri i gt: att Vi, med riksdagenh funnit

gott förordna, att 7 kap. 24 § vattenlagen den 28 juni 1918 (nr 523)2

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

24 §.

: - Erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken

:V särskilda grenar av diket eller äro med utförandet av viss del av dikningen

'"'^.förenade särskilt stora kostnader eller förefinnes mellan skilda till samfäl-

ligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden eller andra

f naturförhållanden, och kan på grund härav antagas, att kostnaden i förhål-

,ylande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle hliva avse-

' yvaft mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten, skall för så-

^,^an jä mkning, som nedan sägs, den till samfälligheten hörande marken hän-

⬢ (föras till särskilda avdelningar, allt efter som vattnet avrinner till olika gre-

nar av diket eller eljest till skilda, med hänsyn till olikheterna avgränsade

�ikessträckor.

I

avdelning

nu sagts.

>;I)enna lag träder i kraft den 1 juli 1953.

: (ii fråga om ärende, däri utlåtande av synemän eller dom av vattendomstol

' nfeddelats före ikraftträdandet, skall nya lagen ej äga tillämpning.

alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso, hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 februari 1953.

c»y ^

GUSTAF ADOLF.

�;

i

(L. s.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN ZETTERBERG.

t Prop. 1953: 11; L"U 1; Rskr 37.

,» So beträffande 7 kap. 21 § 1920; 459.

t

.

⬢, . i

r»» .

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.