SFS 1952:235

520235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SYEHSK FÖRFÄTTNlNGSSifflLlBe.

1953

Utkom f rån trycket

IVr 235.

den 2 6 moj 1952.

Nr 235.

Lag

om ändring i vattenlagen;

given Stockholms slott den 9 maj 1952.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V^endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

^ gott förordna, att 2 kap. 14, 16 och 20 §§, 3 kap. 14 §, 6 kap. 11 §, 7 kap.

£ 40, 58 och 62 §§, 8 kap. 49 §, 9 kap. 48 och 67 §§, 11 kap. 17, 27, 32—35, 46,

X 66, 67, 81 och 98 §§, 12 kap. 6 § samt 14 kap. 5 § vattenlagen den 28 juni

1918 (nr 523)^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

f

,IEc

!itb

2 KAP.

iiK:

14 §.

il:.

Tarvas för ändamålsenligt tillgodogörande av vatten, att å annan tillhörig

[fe fastighet lägges damm, vall eller väg eller ledning för vattnet eller ock verk-

jöii ställes grävning, sprängning eller annan åtgärd till strömbäddens reglerande

eller till förebyggande eller minskande av skada, vare fastighetens ägare plik­

tig att tåla sådant intrång mot ersättning, som i 9 kap. skils. Samma lag

vare, där det för utförande av byggnad för vattnets tillgodogörande och där­

med förenade anläggningar eller eljest av åtgärd, som ovan nämnts, prövas

nödigt, att annans mark tillfälligt tages i anspråk för arbetarbostäder eller

andra byggnader, väg, upplagsplats, arbetsmaskiner eller dylikt. Om rätt att

över annans mark framdraga ledning för vatten till husbehovsförbrukning

gälle vad särskilt är stadgat.

Där vid

motsvarande tillämpning.

Erfordras till

finnes föreskrivet.

16 §.

Där utmål för byggnad för vattnets tillgodogörande och därmed förenade

anläggningar icke utan oskäliga kostnader annorledes står till buds, vare

ägare av mark vid eller i närheten av vattendrag eller annat vattenområde,

varom fråga är, pliktig att mot ersättning, som i 9 kap, sägs, till sådant ut­

mål upplåta det område, som för ändamålet oundgängligen tarvas.

Är området avsett att utgöra eller ingå i strömfallsfastighet, varom i 11

ä kap. 62 § 2 m om. sägs, må det lösas.

^

20 §.

1 mom. Ej må

byggnaden förnärmas.

Äro i andra fall än ovan nämnts sannolika skäl, att genom byggande

^ R iksdagens skrivelse 1952; 126.

^ Senas te lydelse, se beträffande 2 kap. 14 § 1941; 614, beträffande 2 kap. 16 § 1945; 139,

beträffande 6 kap. 11 § 1919; 425, beträffande 7 kap. 40, 58 och 62 §§ 1920; 459, beträffande

8 kap. 49 § 1941; 614, beträffande 9 kap. 48 § 1945: 139, beträffande 11 kap. 17, 27, 32 och 33

§§ 1948; 479, beträffande 11 kap. 34 § 1939; 146, beträffande 11 kap. 35 oeh 46 §§ 1948: 479,

beträffande 11 kap. 66 § 1919: 425, beträffande 11 kap. 67 § 1941; 614, beträffande 11 kap. 81

och 98 §§ 1946: 839 samt beträffande 14 kap. 5 § 1939; 146.

P

* 124—520024. Suensk författningssamling 1952, Nr 235.

/

f

¬

background image

432

— 1952. Nr 235. -

i vatten allmän eller enskild rätt förnärmas, erfordras jämväl domstolens

prövning. Dock äge vad nu sagts icke tillämpning i fråga om fiskebyggnad

i allmänt vatten; ej heller beträffande sådan byggnad i enskilt vatten, så­

framt det icke kan antagas, att byggnaden förnärmar allmän rätt eller in­

verkar på vattenståndet eller vattnets lopp.

Tarvas till

av arbetet.

Där någon

sådan prövning.

2 mom. Finner vattendomstolen

Konungens avgörande.

3 KAP.

14 §.

Innan stadgar för vattenregleringsfÖretag blivit antagna och fastställda

samt anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens befallningshavande, må

ej arbete å annas mark verkställas eller åtgärd eljest till förfång för annan

vidtagas. Vad nu sagts gälle dock ej arbete, vartill tillstånd givits med stöd

av 11 kap. 66 § 1 mom.

Sker ändring

Konungens befallningshavande.

Då anmälan

ortens tidningar.

6 KAP.

11 §.

För anläggningskostnaden njute anläggaren i den ordning, som stadgas i

lagen om flottning i allmän flottled, ersättning av de flottande med belopp,

som, sedan flottleden blivit besiktigad och godkänd, jämlikt 11 kap, 66 §

3 mom. fastställes med hänsyn till det skick, vari byggnader och arbeten

befinnas vid tiden för godkännandet.

Till anläggningskostnad

flottledens godkännande.

Har ersättning

till flottningsföreningen.

7 KAP.

40 §•

Tarvas för ändamål, som i 37 § sägs, att å annan tillhörig fastighet lägges

damm, vall eller väg eller ledning för vattnet eller ock verkställes grävning,

sprängning eller annan åtgärd till strömbäddens reglerande eller till förebyg­

gande eller minskande av skada, vare fastighetens ägare pliktig att tåla

sådant intrång mot ersättning, som i 9 kap. skils. Samma lag vare, där det ^

för utförande av dylik åtgärd eller av byggnad eller anordning, som avses

'

i andra stycket, prövas nödigt, att annans mark tillfälligt tages i anspråk

för arbetarbostäder eller andra byggnader, väg, upplagsplats, arbetsmaski­

ner eller dylikt.

Där utmål för byggnad eller anordning, som erfordras fÖr företaget, icke

utan oskäliga kostnader annorledes står till buds, vare ägare av därför läm­

pad mark pliktig att mot ersättning, som i 9 kap. sägs, upplåta det område,

som för ändamålet oundgängligen tarvas.

Ej må för ändamål, som i denna § sagts, tagas i anspråk tomtplats, träd­

gård eller park, där det utan synnerlig olägenhet kan undvikas.

58 §.

Har företag, varom i detta kap. sägs, icke bragts till slut inom tid, som

enligt 10 kap. 62 § eller 11 kap. 63 § föreskrivits, vare frågan om företaget

förfallen; dock må, om giltigt skäl för dröjsmål visas eller genom företagets

¬

background image

2. Nr 235. —

433

^ inställande synnerligt men skulle uppstå, vattendomstolen på därom före

nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbor-

dande på högst tio år.

t,

Har fråga

taga del.

62 §.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens befallningshavande,

må ej i fall, som i 61 § avses, arbete å annans mark verkställas eller åtgärd

(

eljest till förfång för annan vidtagas. Vad nu sagts gälle dock ej arbete, var­

till tillstånd givits med stöd av 11 kap. 66 § 1 mom.

Sker ändring

Konungens befallningshavande.

Då anmälan

i länskungörelserna.

8 KAP.

It.,'

49 §.

(j .

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens befallningshavande,

må ej i fall, som i 48 § avses, arbete å annans mark verkställas eller åtgärd

eljest till förfång för annan vidtagas. Vad nu sagts gälle dock ej arbete,

\^artill tillstånd givits med stöd av 11 kap. 66 § 1 mom., och ej heller för det

Jfall, att syssloman enligt vad nedan i 53 § sägs förordnats för handhavande

av företagets angelägenheter.

Sker ändring

Konungens befallningshavande.

Då anmälan

i länskungörelserna.

ii

9 KAP.

I

48 § .

Ersättning i penningar skall beräknas till fulla värdet och hälften därut­

över, då fråga är om ersättning för:

&

a':'

•In

5. intrång, som avses i 2 kap. 16 § första stycket och 7 kap. 40 § andra

stycket, så ock intrång genom ledning för elektrisk kraftöverföring;

Om undantag

i 50 §.

67 §.

Har av vattendomstolen meddelat tillstånd till företag eller åtgärd, som

i denna lag avses, på grund av förordnande jämlikt 11 kap. 67 § första

^stycket tagits i anspråk, innan vattendomstolens utslag vunnit laga kraft,

#ch årder till följd av klagan över utslaget ersättning, som enligt ovan givna

regler skall hos Konungens befallningshavande nedsättas, slutligen bestämd

till högre belopp än det redan nedsatta, åligge ersättningsgivaren att inom

trettio dagar från det utslag i målet vunnit laga kraft nedsätta det överskju-

' tände beloppet, vid äventyr att detta eljest på ansökan av den till ersättning-

,^en berättigade eller, där flera må äga rätt därtill, någon av dem genom

'•:|i[^onungens befallningshavandes försorg hos den försumlige uttages, Bestäm-

^es ersättningen ej till högre belopp, göre ersättningsgivaren, sedan utslag

i målet vunnit laga kraft, anmälan härom hos Konungens befallningsha-

, vande.

Il'

Har eljest ersättning till följd av företag enligt denna lag fastställts först

I efter det företaget blivit utfört, och skall enligt stadgandena i 54 § ersätt­

ningen hos Konungens befallningshavande nedsättas, vare ersättningsgiva-

ren pliktig att inom trettio dagar sedan det utslag, varigenom ersättnings-

f.p beloppet blivit bestämt, vunnit laga kraft eller, där förordnande meddelats

¬

background image

434

_ 1952. Nr 23 . ' —

jämlikt 11 kap. 67 § andra stycket, inom samma tid från utslagets dag ned­

sätta beloppet vid äventyr, som ovan sagts.

Belopp som i enlighet med vattendomstolens beslut nedsatts hos Konung­

ens befallningshavande eller guldits i annan ordning må ej till någon del

återkrävas, ändå att, efter klagan över ersättningsbeslutet, ersättningen be­

stämmes till lägre belopp eller ersättning förklaras icke skola utgå.

11 KAP.

17 §.

Till vattenmål hänföras följande mål:

A. ansökningsmål:

B. stämningsmål;

29. talan, som utan samband med ansökningsmål föres jämlikt 2 kap.'

23* § om gottgörelse för damm eller annan vattenbyggnad eller om fortsat

tillgodogörande av annan tillhörigt vatten och bestämmande av ersättning

därför, jämlikt 2 kap. 10 § om bestämmande av fiskeavgift, jämlikt 2 kap.

14 § om rätt till intrång å annans fastighet i vissa avseenden, jämlikt 2 kap.

15 § om rätt att begagna annan tillhörig byggnad i vatten eller jämlikt 2 kap.

16 § om rätt att taga annans mark i anspr^ till utmål;

C. besvärsmål:

|:r

D. underställningsmål:

t-'

Hurusom, efter

i 68 §.

27 §.

1 mom. Ansökan enligt

böra utgå.

2 mom. Ansökan enligt —

anläggningen, uppgiven.

I fråga om

ersättning därför.

)

3 mom. Ansökan, som ——-— anläggningens bortskaffande.

^

Vad nu sagts

i 17 § 1 0 sägs.

'

4 mom. I ansökan

och hemvist.

5 mom. Då ansökan

ledningens sträckning.

Vad nu sagts

till vatten.

,

. /

6 mom. Ansökan rörande företag av betydande omfattning eller ingrip

pande beskaffenhet skall innehålla uppgift om de åtgärder sökanden niå||(

hava vidtagit för att bereda Konungens befallningshavande i det län, inom

vilket företaget huvudsakligen skall verkställas, samt övriga av företaget be- j

rörda myndigheter och sammanslutningar tillfälle att vid planläggningen

av företaget framföra önskemål med hänsyn till företagets verkningar ur

allmän synpunkt ävensom om vad i anledning av sådana åtgärder huvud­

sakligen förekommit.

.

Konungen äger fÖr riket i dess helhet eller viss del därav meddela bestäm-

melser angående skyldighet för den som vill utföra företag enligt denna lag

A'

¬

background image

1952. Nr 235. —

435

Tfi

att före ansökningens ingivande vidtaga åtgärder för ändamål, varom i första

stycket sägs, samt att gälda kostnad, som i samband med sådan förberedelse

åsamkas det allmänna.

32 §.

Äro ansökningshandlingarna — — — utfärda kungörelse.

Kungörelsen skall innehålla

dels tillkännagivande:

att, intill

dylika ställen;

att, därest

eller ställen;

att även

att tillgå; samt

att kallelser

är sagt;

dels erinran om innehållet i 38 och 53 §§ jämte besked om den tid, inom

vilken erinringar enligt 38 § skola ingivas;

dels ock erinran om vad i 65 § stadgas om sakägares rätt till gottgörelse

^ för kostnader samt, i tillämpliga fall, om föreskriften i 35 § 1 mom. andra

stycket andra punkten rörande förordnande av särskilt biträde.

I mål

är utfört.

Innefattar ansökan

i företaget,

\

Om kungörelsens

finnes stadgat.

^ Är fråga

stycket sägs.

Huruledes mål

— 61 § andra stycket.

33 §.

Kungörelse, som

kungörelsen angivits.

Vattenrättsdomaren skall därjämte, såframt i målet är fråga om ansökan

enli^ 17 § 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 eller 19, utan dröjsmål i be­

talt öppet brev eller brevkort å posten avlämna underrättelse om kungörel­

sens innehåll till envar i ansökningen uppgiven eller eljest för honom känd

ägare av fastighet, som i kungörelsen omförmäles, så ock till de kända nytt-

janderättshavare, vilkas rätt beröres i saken. Underrättelsen skall adresse­

ras till den fastighet, varom fråga är, såvitt ej säker kunskap vinnes om

annan adress inom landet för mottagaren. Varder efter ty i 37 § sägs kun­

görelsen delgiven viss sakägare, erfordras ej underrättelse, som nu sagts,

till sådan sakägare.

Där sakägare

nu sagts.

Är jord

sätt underrättad.

Ägare av

fastighetens ägare.

34 §.

Finnes fastighet

den myndighet.

U Är i ansökningen fråga om företag, som avses i 27 § 6 mom., skall ett

exemplar av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen översändas till

Konungens befallningshavande i det län, inom vilket företaget huvudsak­

ligen skall verkställas.

Är fråga

kan påverkas.

35 §.

1 mom. Där fråga

i fråga.

Föres efter ty nu sagts talan i målet av allmänt ombud, åligge ombudet

att på begäran tillhandagå dem, vilkas rätt beröres i saken, med kostnadsfria

råd angående bevakandet av deras rätt. Menar part, att på grund av företa-

• j., gets omfattning eller eljest åliggande av nu nämnd art bör uppdragas åt an­

nan än allmänt ombud, göre anmälan därom hos Konungens befallningsha-

& "Vande i det län, inom vilket det företag eller den åtgärd ansökningen avser

huvudsakligen skall verkställas; och skall Konungens befallningshavande,

0^

¬

background image

436

— 1952. Nr 235. —

där det i sådant fall eller eljest prövas erforderligt för tillvaratagande av sak­

ägarnas rätt, förordna särskild person att på sätt nyss nämnts biträda dem.

Om allmänt

parternas kännedom.

2 mom. Finnes i

den myndighet.

Är fråga

motsvarande tillämpning.

46 §.

1 mål, som

i fråga.

Såvitt angår åtgärder till förebyggande eller avhjälpande av skada eller

olägenhet skola bestämmelserna i första stycket äga tillämpning även i andra !

ansökningsmål än där sägs.

i

Tarvas till

motsvarande tillämpning.

Beslut, som

annorlunda förordnar.

C!

!

mom. Vattendomstolen må, när företagets snara genomförande ar an­

geläget eller eljest synnerliga skäl därtill prövas föreligga, till särskilt avgö­

rande upptaga frågan om företagets tillåtlighet samt, om företaget finnes

tillåtligt, meddela tillstånd till erforderliga arbeten.

2 mom. Vid meddelande av tillstånd till företag enligt denna lag äge vat- ,

tendomstolen, där verkningarna av företaget i visst hänseende icke med er-^

forderlig säkerhet kunna förutses, utan hinder av vad i 62 § finnes stadgat \

i avbidan på erfarenhetens rön uppskjuta frågan om de föreskrifter, som i

denna del erfordras angående ersättning eller annat.

I samband med beslut om uppskov, som nu sagts, skall vattendomstolen,

såvitt angår skada, förlust eller intrång, som kan antagas bliva av mera

kännbar beskaffenhet, meddela erforderliga provisoriska bestämmelser angå­

ende ersättning eller om vidtagande av åtgärder till skydd för den skadeli- 7;'

dande.

Avgörande av målet i den uppskjutna delen skall äga rum så snart ske

kan. Ersättning må därvid ej bestämmas till lägre belopp än som utgått eller

skolat utgå på grund av provisoriska bestämmelser.

Då målet i viss del uppskjutits enligt vad i första stycket sägs, skall, innan

tillståndet till företaget må tagas i anspråk, hos Konungens befallningsha-

vande ställas pant eller borgen för den ersättning, som sökanden eller anläg-

7

garen i denna del kan förpliktas utgiva, så ock för ersättning, som i samband

med uppskovsbeslutet bestämts att utgå i avbidan på den slutliga prövningen

och som ej skall gäldas innan tillståndet tages i anspråk.

3 mom. Där i mål om utförande av anläggning eller åtgärd för allmän /

flottled besiktning å arbetet jämlikt 13 kap, 1 § skall äga rum, bör rörand^

den anläggare tillkommande gottgörelse för anläggningskostnad utslaget omli.^

arbetets verkställande innehålla allenast en förberedande uppskattning efter

då föreliggande förhållanden, men gottgörelsen till beloppet fastställas först

efter besiktningen med ledning av därvid fastställd värdering och, där så

erfordras, ytterligare utredning vid domstolen. Om fastställande av amorte-

•.

ringsplan för gottgörelsens utbekommande skils i 15 § lagen om flottning

allmän flottled,

4 mom. I samband med tillämpning av bestämmelserna i 1 eller 2 mom., så

;

ock eljest, när särskilda skäl därtill äro, må vattendomstolen tillerkänna

part ersättning för kostnader å målet utan hinder därav, att partens talan

-j

ännu icke blivit slutligen prövad,

-

67 §.

...

..

'

Vid meddelande av tillstånd till foretag eller åtgärd enligt denna lag age

..

vattendomstolen, när skäl därtill äro, förordna, att tillståndet må

J

'

anspråk utan hinder av att beslutet därom icke äger laga kraft; dock a

!;•

¬

background image

1952. Nr 235. —

437

nast såframt dessförinnan hos Konungens befallningshavande ställes pant

eller borgen för den ersättning i penningar, som högre rätt kan ålägga sökan-

i den eller anläggaren att utgiva utöver vad vattendomstolen i sådant avseen­

de bestämt, så ock för det skadestånd, vartill han kan kännas skyldig, om

vattendomstolens beslut eljest ändras.

Varder, sedan tillstånd meddelats till företag eller åtgärd enligt denna lag,

sökanden eller anläggaren ålagt att förebygga eller avhjälpa skada eller

Iji

olägenhet eller att utgiva ersättning därför, äge vattendomstolen, när skäl

p,

därtill äro, förordna, att beslutet genast skall gå i verkställighet som om det

vunnit laga kraft.

Är förordnande meddelat enligt denna § och fullföljes mot det beslut, som

förordnandet avser, talan i högre rätt, äge denna, när skäl därtill förekom-

^ma, att, innan ändringssökandet slutligen prövas, undanröja förordnandet.

5,1'

81 §.

Vad i 42—45 §§

om stämningsmål.

A::

I mål enligt 17 § 29 eller 36, vilket avser arbete till förebyggande eller

avhjälpande av skada eller olägenhet till följd av företag enligt denna lag,

skola jämväl bestämmelserna i 46 § äga motsvarande tillämpning.

Utlåtande, som

vattenrättsdomarens tjänsterum.

I de

är stadgat.

ii

98 §.

Talan mot

andra fall.

s

Har vattendomstol i samband med dom, som innefattar tillstånd till före­

tag eller åtgärd enligt denna lag, ej meddelat förordnande enligt 67 § första

stycket, skall beträffande fullföljd i denna del stadgandet i 49 kap. 5 § andra

stycket rättegångsbalken äga motsvarande tillämpning.

Beslut i

av vattenrättsdomaren.

:i!r

i;:-

12 KAP.

6 §.

Då ansökan

7 § förmäles.

Sådan kungörelse skall genom vattenrättsdomarens försorg inom tio da­

gar från nämnda dag införas såväl i allmänna tidningarna som ock i en eller,

om förhållandena påkalla det, flera tidningar inom orten. Om kungörelsens

innehåll varde särskild underrättelse meddelad kammarkollegiet och fiskeri-

styrelsen.

14 KAP.

5 §.

i mom. Vill någon för uppgörande av plan eller eljest såsom förberedelse

till företag enligt denna lag verkställa mätningar, avvägningar eller andra

';^^undersökningsarbeten å fastighet, som äges eller innehaves av annan, äge

•^\5Konungens befallningshavande, när skäl därtill äro, föreskriva, att erfor­

derligt tillträde till fastigheten under viss tid skall lämnas. Konungens be-

fallningshavande må ock, där för utförande av undersökningsarbete erford-

ras, att ett eller flera vattenmärken, eller observationsrör utsättas, stadga

förbud, vid vite, att rubba eller skada sådant märke eller rör.

Vid undersökningsarbetets utförande skall så förfaras, att skada därav

ej eller allenast såvitt den är oundviklig orsakas annan; växande träd må ej

Jt;; fällas utan särskilt medgivande av Konungens befallningshavande. För skada

och intrång, som vållas av arbetet, skall ersättning gäldas med fulla värdet;

¬

background image

438

— 1952. Nr 235. —

:^

'-

,«'»< ».Ii— -»•<

och vare den, som verkställer eller låter verkställa arbetet, pliktig att, om

Konungens befallningshavande prövar det nödigt, före arbetets påbörjande

ställa säkerhet för ersättningens gäldande.

Konungen äger utfärda närmare föreskrifter angående utförande av un-'

dersökningsarbeten, som ovan avses, och vad därmed äger samband.

2 mom. Efter framställning av någon, som vill utföra företag enligt denna

lag men ännu ej ingi\dt ansökan om tillstånd därtill, må vattenrättsdomaren

förordna saltkunnig att på företagarens bekostnad verkställa erforderliga

undersökningar. Avse undersökningarna att utröna, huruvida fiskerinä­

ring kan av företaget lida förfång och vilka åtgärder må erfordras till skydd

för fisket, skall till sakkunnig förordnas av fiskeristyrelsen föreslagen fiskeri-

tjänsteman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1953.

T

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera '

visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 maj 1952.

/

GUSTAF ADOLF.

^

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN Z ETTERBERG.

k

• a

t.,:.;

It

•I'l

^1:

f ^

I,

Nr 235, 1 ark. Stockholm 1952. Kungl-Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Sönur.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.