SFS 2018:1421 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

SFS2018-1421.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 7, 15 och 17 §§ lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

7 kap.
7 §
2 Fastställs bestämmelser om innehållande och tappning av vatten för
att under osedvanliga förhållanden tillgodose säkerheten hos en vattenan-
läggning och kan de skador som följer om bestämmelserna utnyttjas inte
lämpligen uppskattas på förhand, får mark- och miljödomstolen skjuta upp
frågan om ersättning.

Anspråk på grund av skada som avses i första stycket prövas på det sätt

som föreskrivs i 24 kap. 18 § miljöbalken.

15 §3 På ansökan av länsstyrelse eller den avgiftsskyldige får mark- och
miljödomstolen föreskriva den ändring av en bygdeavgift eller en allmän
fiskeavgift som kan behövas med hänsyn till erfarenheterna av vattenverk-
samhetens verkningar eller till bestående hinder att utnyttja verksamheten i
den avsedda omfattningen.

Frågan om ändring av en sådan avgift får även tas upp till prövning i sam-

band med en omprövning enligt 24 kap. 5 eller 13 § miljöbalken eller enligt
13 eller 14 § detta kapitel.

17 §4 Om en dom eller ett beslut enligt 24 kap. 5 eller 13 § miljöbalken
eller någon av 13–16 §§ detta kapitel inverkar på frågan om en samfällighets
fortsatta bestånd, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan
dem, får meddelas de ändrade bestämmelser som behövs.

Inträder, sedan en samfällighet har bildats enligt denna lag, i andra fall än

som avses i första stycket ändrade förhållanden som inte i ringa mån inver-
kar på frågan om sättet för verksamhetens bedrivande, kretsen av deltagare
eller kostnadsfördelningen mellan dem, får frågan på ansökan av en delta-
gare omprövas av mark- och miljödomstolen. Även utan att sådana för-
hållanden har inträtt, får en omprövning äga rum, om någon vill ansluta sig
som deltagare eller i det tidigare avgörandet har föreskrivits att frågan får
omprövas efter en viss tid och denna tid har gått ut.

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2010:937.

3 Senaste lydelse 2010:937.

4 Senaste lydelse 2010:937.

SFS

2018:1421

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1421

Vid omprövningen gäller bestämmelserna om vattenverksamhet i tillämp-

liga delar.

Den som inträder som deltagare i en bestående samfällighet ska åläggas

att i skälig utsträckning ersätta de övriga deltagarna deras kostnader som
nedlagts i gemensamma anläggningar. Det som sagts nu gäller också när
andelstalet höjs för en deltagare som ingår i en samfällighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.