SFS 1995:1411 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

SFS 1995_1411 Lag om ändring i sekretesslagen (1980_100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1411

Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i vattenlagen (1983:291);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 9 och 26 §§ vattenlagen

(1983:291) ordet ”fastighetsbildningsmyndigheten” skall bytas ut mot
”lantmäterimyndigheten”.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2656

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.