SFS 1995:1651 Lag om ändring i vattenlagen (1983:291)

SFS 1995_1651 Lag om ändring i vattenlagen (1983_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1651
Utkom från trycket
den 4 januari 1996

3331

1

Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127.

2

Senaste lydelse 1984:913.

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § vattenlagen (1983:291)

skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §2 Den som vill utföra

1. en vattenreglering,

2. en vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning

eller bevattning,

3. ett markavvattningsföretag,

4. ett vattenföretag som behövs för allmän väg, allmän farled, allmän

hamn eller allmän flottled,

5. ett vattenföretag som behövs för att motverka förorening genom av-

loppsvatten eller

Lag
om ändring i vattenlagen (1983:291);

background image

SFS 1995:1651

6. ett vattenföretag som behövs för järnväg
har för ändamålet rådighet som anges i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

3332

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.