SFS 2001:446 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

010446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 13 § lagen (1998:812) med

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall ha följande lydelse.

7 kap.

13 §

Miljödomstolen kan fastställa ändrade eller nya bestämmelser om

innehållande och tappning av vatten efter ansökan av annan än tillstånds-
havaren, om han vill utnyttja vattenkraften i sitt strömfall bättre, eller efter
ansökan av en kommun eller ett vattenförbund som vill tillgodose den all-
männa miljövården eller hälsovården eller främja fisket. Till förmån för all-
männa farleder, allmänna hamnar, bevattnings- och markavvattningssamfäl-
ligheter samt avloppsföretag kan sådana bestämmelser fastställas på ansökan
av huvudmannen.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

SFS 2001:446

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.