SFS 2021:458 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet / SFS 2021:458 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS2021-458.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 10 § lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

7 kap.
10 §
2 I fråga om förelägganden för parterna att avge skriftligt svaromål
eller att inställa sig vid muntlig förberedelse eller vid huvudförhandling och
om parts utevaro från ett sådant sammanträde gäller rättegångsbalkens
bestämmelser rörande en sak, om vilken förlikning inte är tillåten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312.
2 Senaste lydelse 2010:937. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS

2021:458

Publicerad
den

4 juni 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.