SFS 2021:743 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet / SFS 2021:743 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
SFS2021-743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande lydelse.

2 kap.
4
§ Den som vill bedriva vattenverksamhet har för detta ändamål rådighet
som anges i 1 §, om vattenverksamheten innebär

1. vattenreglering,
2. vattentäkt för allmän vattenförsörjning, allmän värmeförsörjning eller

bevattning,

3. markavvattning,
4. vattenverksamhet som behövs för allmän väg, allmän farled eller all-

män hamn,

5. vattenverksamhet som behövs för att motverka förorening genom av-

loppsvatten,

6. vattenverksamhet som behövs för järnväg, eller
7. vattenverksamhet som behövs för en starkströmsledning för vilken nät-

koncession för linje krävs.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

SFS

2021:743

Publicerad
den

30 juni 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.