SFS 2005:582 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet / SFS 2005:582 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
050582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 och 8 §§ lagen (1998:812)

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall ha följande lydelse.

6 kap.

5 § Miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är
lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som
avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild
avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten
eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en
engångsavgift eller som en årlig avgift.

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen, länsstyrel-

sen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med
det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring för det år då avgiften skall betalas och bas-
beloppet för det år då avgiften fastställdes.

8 § För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgifts-
enhet, om verksamheten tillhör

klass 1: 0,05 promille av basbeloppet,
klass 2: 0,1 promille av basbeloppet,
klass 3: 0,15 promille av basbeloppet,
klass 4: 0,2 promille av basbeloppet.
För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgiftsen-

het, om verksamheten tillhör

klass 1: 1 procent av basbeloppet,
klass 2: 5 procent av basbeloppet,
klass 3: 10 procent av basbeloppet,
klass 4: 15 procent av basbeloppet.
Med basbeloppet avses det prisbasbelopp som har bestämts enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring för det år som avgiften avser.

Vid inplacering i avgiftsklass skall hänsyn tas till
� den omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde

som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna,

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

SFS 2005:582

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:582

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

� den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av

vattenverksamheten eller anläggningar för denna, och

� omfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har ålagts

enligt 5 § eller i villkor eller förelägganden enligt 11 kap. 8 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.