SFS 2023:634 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

SFS2023-634.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:812) med särskilda

bestämmelser om vattenverksamhet

Utfärdad den 2 november 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskriver regeringen att 7 kap. 15 § lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha
följande lydelse.

7 kap.
15 §
2 På ansökan av länsstyrelse eller den avgiftsskyldige får mark- och
miljödomstolen föreskriva den ändring av en bygdeavgift eller en allmän
fiskeavgift som kan behövas med hänsyn till erfarenheterna av vatten-
verksamhetens verkningar eller till bestående hinder att utnyttja verksam-
heten i den avsedda omfattningen.

Frågan om ändring av en sådan avgift får även tas upp till prövning i

samband med en omprövning enligt 24 kap. 5, 13 eller 13 a § miljöbalken
eller enligt 13 eller 14 § detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

ROMINA POURMOKHTARI

Anna Josefsson
(Klimat- och
näringslivsdepartementet)

1 Prop. 2022/23:61, bet. 2023/24:CU3, rskr. 2023/24:15.
2 Senaste lydelse 2018:1421.

SFS

2023:634

Publicerad
den

7 november 2023

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.