SFS 2010:937 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet / SFS 2010:937 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
100937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:812) med s�rskilda <br/>best�mmelser om vattenverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:812) med</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att i 2 kap. 9 �, 4 kap. 13 och 7 ��, 5 kap. 1, 3 och 4 ��, 6 kap. 1, 5,</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">6 och 9 ��, 7 kap. 2, 3, 5, 7, 1321, 26, 28 och 29 �� och 9 kap. 4 och 7 ��<br/>samt rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 3 och 8 �� ordet milj�domstol i olika<br/>b�jningsformer ska bytas ut mot mark- och milj�domstol i motsvarande<br/>form,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 7 kap. 1, 10 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om ans�kningsm�l finns i 21 kap. 1 a � milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Ans�kningsm�l �r �ven m�l om</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. best�mmande enligt 2 kap. 9 � av ers�ttning f�r r�tten att ta i anspr�k</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ett str�mfall,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. inr�ttande enligt 4 kap. 3 � av en gemensam anl�ggning f�r bevattning,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sedan en samf�llighet enligt 4 kap. har bildats, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">3. �verflyttning enligt 8 kap. 3 � f�rsta stycket av r�tten till andelskraft,<br/>4. ompr�vning, utan samband med p�g�ende ans�kningsm�l, enligt 17 �</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket eller ompr�vning enligt 17 � andra stycket, och </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. fastst�llelse enligt 18 � av en �verenskommelse.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om m�let avg�rs utan huvudf�rhandling i annat fall �n som avses i</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">42 kap. 18 � f�rsta stycket 14 r�tteg�ngsbalken, ska mark- och milj�dom-<br/>stolen ha den sammans�ttning som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket lagen<br/>(2010:921) om mark- och milj�domstolar. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Betr�ffande f�rel�gganden f�r parterna att avge skriftligt svarom�l eller</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">att inst�lla sig vid muntlig f�rberedelse eller vid huvudf�rhandling och om<br/>parts utevaro fr�n ett s�dant sammantr�de g�ller r�tteg�ngsbalkens best�m-<br/>melser r�rande en sak, varom f�rlikning inte �r till�ten. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Senaste lydelse av <br/>6 kap. 5 � 2005:582<br/>7 kap. 13 � 2001:446.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:937</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:937</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Om svaranden f�r att bem�ta k�rom�let g�r en ans�kan hos mark-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">och milj�domstolen enligt 21 kap. 1 a � f�rsta stycket 3 milj�balken eller<br/>om �ndrade best�mmelser om vattentappning enligt 13 � detta kapitel, hand-<br/>l�ggs m�let i dess helhet som ett ans�kningsm�l, om inte m�let med st�d av<br/>21 kap. 1 a � andra stycket milj�balken �nd� behandlas som ett st�mnings-<br/>m�l.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Har beslut om borttagande eller �ndring av en vattenanl�ggning meddelats</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">av mark- och milj�domstolen i ett st�mningsm�l, av kronofogdemyndig-<br/>heten med st�d av lagen (1990:746) om betalningsf�rel�ggande och hand-<br/>r�ckning eller av tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9, 10 eller 18 � milj�-<br/>balken och g�rs en ans�kan som avses i f�rsta stycket, f�r mark- och milj�-<br/>domstolen i ans�kningsm�let best�mma att beslutet inte f�r verkst�llas innan<br/>m�let har blivit slutligt avgjort eller mark- och milj�domstolen f�rordnar<br/>annat. S�kanden ska st�lla s�kerhet f�r kostnader och skador. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Magnus Bl�cher<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:812) med s�rskilda
best�mmelser om vattenverksamhet;

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1998:812) med

s�rskilda best�mmelser om vattenverksamhet

2

dels att i 2 kap. 9 �, 4 kap. 13 och 7 ��, 5 kap. 1, 3 och 4 ��, 6 kap. 1, 5,

6 och 9 ��, 7 kap. 2, 3, 5, 7, 1321, 26, 28 och 29 �� och 9 kap. 4 och 7 ��
samt rubrikerna n�rmast f�re 7 kap. 3 och 8 �� ordet milj�domstol i olika
b�jningsformer ska bytas ut mot mark- och milj�domstol i motsvarande
form,

dels att 7 kap. 1, 10 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

1 �

Best�mmelser om ans�kningsm�l finns i 21 kap. 1 a � milj�balken.

Ans�kningsm�l �r �ven m�l om

1. best�mmande enligt 2 kap. 9 � av ers�ttning f�r r�tten att ta i anspr�k

ett str�mfall,

2. inr�ttande enligt 4 kap. 3 � av en gemensam anl�ggning f�r bevattning,

sedan en samf�llighet enligt 4 kap. har bildats,

3. �verflyttning enligt 8 kap. 3 � f�rsta stycket av r�tten till andelskraft,
4. ompr�vning, utan samband med p�g�ende ans�kningsm�l, enligt 17 �

f�rsta stycket eller ompr�vning enligt 17 � andra stycket, och

5. fastst�llelse enligt 18 � av en �verenskommelse.

10 �

Om m�let avg�rs utan huvudf�rhandling i annat fall �n som avses i

42 kap. 18 � f�rsta stycket 14 r�tteg�ngsbalken, ska mark- och milj�dom-
stolen ha den sammans�ttning som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket lagen
(2010:921) om mark- och milj�domstolar.

Betr�ffande f�rel�gganden f�r parterna att avge skriftligt svarom�l eller

att inst�lla sig vid muntlig f�rberedelse eller vid huvudf�rhandling och om
parts utevaro fr�n ett s�dant sammantr�de g�ller r�tteg�ngsbalkens best�m-
melser r�rande en sak, varom f�rlikning inte �r till�ten.

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av
6 kap. 5 � 2005:582
7 kap. 13 � 2001:446.

SFS 2010:937

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:937

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

12 �

Om svaranden f�r att bem�ta k�rom�let g�r en ans�kan hos mark-

och milj�domstolen enligt 21 kap. 1 a � f�rsta stycket 3 milj�balken eller
om �ndrade best�mmelser om vattentappning enligt 13 � detta kapitel, hand-
l�ggs m�let i dess helhet som ett ans�kningsm�l, om inte m�let med st�d av
21 kap. 1 a � andra stycket milj�balken �nd� behandlas som ett st�mnings-
m�l.

Har beslut om borttagande eller �ndring av en vattenanl�ggning meddelats

av mark- och milj�domstolen i ett st�mningsm�l, av kronofogdemyndig-
heten med st�d av lagen (1990:746) om betalningsf�rel�ggande och hand-
r�ckning eller av tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9, 10 eller 18 � milj�-
balken och g�rs en ans�kan som avses i f�rsta stycket, f�r mark- och milj�-
domstolen i ans�kningsm�let best�mma att beslutet inte f�r verkst�llas innan
m�let har blivit slutligt avgjort eller mark- och milj�domstolen f�rordnar
annat. S�kanden ska st�lla s�kerhet f�r kostnader och skador.

Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Bl�cher
(Milj�departementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.