SFS 2010:1273 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

101273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 3, 5 och 8 §§ lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följan-
de lydelse.

6 kap.

3 §

För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

klass 1: 0,5 promille av prisbasbeloppet,
klass 2: 1 promille av prisbasbeloppet,
klass 3: 1,5 promille av prisbasbeloppet,
klass 4: 2 promille av prisbasbeloppet.
För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

klass 1: 5 procent av prisbasbeloppet,
klass 2: 10 procent av prisbasbeloppet,
klass 3: 15 procent av prisbasbeloppet,
klass 4: 20 procent av prisbasbeloppet.
Med prisbasbeloppet avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ soci-

alförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.

Vid inplacering i avgiftsklass ska det tas hänsyn till de mindre eller större

förändringar i vattenförhållandena samt de mindre eller större olägenheter
eller fördelar för bygden som vattenverksamheten eller anläggningar för
denna medför.

5 §

2

Miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är

lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller förelägganden som
avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att betala en särskild
avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten
eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en
engångsavgift eller som en årlig avgift.

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av miljödomstolen, läns-

styrelsen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11: SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2005:582.

SFS 2010:1273

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1273

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då avgiften ska betalas och pris-
basbeloppet för det år då avgiften fastställdes.

8 §

3

För vattenkraftverk och vattenregleringar är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

klass 1: 0,05 promille av prisbasbeloppet,
klass 2: 0,1 promille av prisbasbeloppet,
klass 3: 0,15 promille av prisbasbeloppet,
klass 4: 0,2 promille av prisbasbeloppet.
För vattenöverledningar och vattentäkter är avgiften för varje avgifts-

enhet, om verksamheten tillhör

klass 1: 1 procent av prisbasbeloppet,
klass 2: 5 procent av prisbasbeloppet,
klass 3: 10 procent av prisbasbeloppet,
klass 4: 15 procent av prisbasbeloppet.
Med prisbasbeloppet avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ soci-

alförsäkringsbalken för det år som avgiften avser.

Vid inplacering i avgiftsklass ska hänsyn tas till
– den omfattning i vilken fisk och fiske förekommer i det vattenområde

som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna,

– den utsträckning i vilken vattenförhållandena och fisket påverkas av vat-

tenverksamheten eller anläggningar för denna, och

– omfattningen av de förpliktelser som verksamhetsutövaren har ålagts

enligt 5 § eller i villkor eller förelägganden enligt 11 kap. 8 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:582.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.