SFS 2010:1274 Lag om ändring i lagen (2010:937) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

101274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:937) om ändring i lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet i stället för dess lydelse enligt
lagen (2010:937) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får,

om det är lämpligare, i stället för att meddela sådana villkor eller före-
lägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga tillståndshavaren att
betala en särskild avgift för främjande av fisket i det vatten som berörs av
vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften
kan fastställas som en engångsavgift eller som en årlig avgift.

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av mark- och miljödomstolen,

länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multi-
pliceras med det tal som anger förhållandet mellan prisbasbeloppet enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då avgiften ska betalas
och prisbasbeloppet för det år då avgiften fastställdes.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1274

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.