SFS 2011:610 Lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

110610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 § och 9 kap. 4 § lagen

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följan-
de lydelse.

6 kap.

10 §

En årlig fiskeavgift enligt 6 § ska tas ut från och med kalenderåret

närmast efter det år då arbeten eller andra åtgärder som inverkar på vatten-
förhållandena påbörjades eller då beslut om lagligförklaring meddelades till
och med det år då verksamheten läggs ned.

Årlig fiskeavgift enligt 5 eller 6 § ska före varje kalenderårs utgång beta-

las till Havs- och vattenmyndigheten.

Engångsavgift ska betalas till Havs- och vattenmyndigheten senast vid

den tidpunkt som anges när avgiften bestäms.

9 kap.

4 §

2

På begäran av någon som vill bedriva vattenverksamhet men som än-

nu inte har ansökt om tillstånd, får mark- och miljödomstolen förordna en
sakkunnig som på verksamhetsutövarens bekostnad gör nödvändiga under-
sökningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2010:937.

SFS 2011:610

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.