SFS 2010:1275 Lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

101275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:813) om införande av
lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:813) om införande

av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska ha följande
lydelse.

9 §

Om någon är skyldig att betala årlig avgift enligt 2 kap. 8 § eller 10 §

eller 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre lag ska av-
giften utan särskilt beslut räknas om årligen i förhållande till den ändring av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som har
skett mellan avgiftsåret och året innan dess.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1275

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.