SFS 1971:566

710566.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:566 Lag

utkom från t rycket om ändring i lagen (1938: 274) om rätt till jakt;
den 27 juli 1971

given Stockho lms slott den 30 juni 1971,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott att i fråga om lagen (1938; 274) om rätt till jakt2
förordna,

dels att 11 § 3 mom. skall upphöra att gälla,

dels att 13 § 4 mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 27 §, av nedan angivna

lydelse.

13 § 4 mom.^ Menar den vars rätt beröres av beslut, som fattas anr

gående jaktutövningen eller upplåtelse av jakträtt inom jaktvårdsom­

råde, att beslutet icke tillkommit i behörig ordning eller att det eljest

strider mot lag eller författning eller kränker hans enskilda rätt, må han

hos länsstyrelsen föra talan mot beslutet genom besvär, vilka skola hava
inkommit inom en vecka från den dag, då han erhöll del av beslutet.
Har meddelande om beslutets fattande införts i tidning inom orten,

skall delgivning anses hava ägt rum den dag då så skedde.

Beslut angående jaktutövningen skall, där ej annorlunda förordnas,

lända till e fterrättelse utan hinder av att talan föres mot beslutet.

1472

27 §4 Talan mot polismyndighets beslut enligt 23 § föres hos läns­
styrelsen genom besvär. Mot länsstyrelsens beslut må talan ej föras.

Mot länsstyrelses beslut enligt 10, 11 eller 13 § eller rörande före­

läggande eller förordnande med stöd av 24 § 1 mom. första stycket
föres talan hos kammarrätten genom besvär. I fall, som avses i 11 §,
skola besvär anföras inom två månader från det klaganden erhöll del
av beslutet.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres hos

Konungen genom besvär.

Meddelande om länsstyrelses eller kammarrätts beslut med stöd av

11 § skall införas i tidning inom orten. Delgivning av beslutet skall an­

ses ha skett den dag då meddelandet infördes i tidningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

INGEMUND BENGTSSON
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 1971: 30, KU 3 6, rskr 222.

^ Senaste lydelse av 11 § 3 mom. 1963: 606.

Senaste lydelse 1951: 290.

^ Förutvarande 27 § upphävd genom 1951: 290.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.