SFS 1974:1069

741069.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:1069

om ändring i l agen (1938:274) om rätt til! jakt;

fe fe

\

/

J)

1

Utkom från trycket

utfärdad den 29 november 1974,

den 14 janu ari 1975

Kungi. Maj:t förordnar med riksdagen'

dels ull 36 § 2 mom . lagen (1938:274) om rätt till jakt skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i 2 § 3 mom., 10 § 2 mom. och 5 mom., 14 § I mom. och 2

mom., 15 § I mom. tredje stycket, 18 § I mom. och 2 mom., 24^ I
mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket, 26 § 3 mom. och 4 mom.

' Prop. 1974:124. JuU 29. rskr 298.

225^

¬

background image

SFS 1974: 1069

samt 27 § tredje stycket i samma lag ordet "Konungen" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i mo tsvarande form.

36 § 2 mo)u2 Där i beslag taget djur som avses i d enna paragraf är

underkastat förskämning må det, sedan syn och värdering hållits av två

ojäviga män, av beslagaren försäljas på lämpligt sätt.

Annan förverkad egendom som avses i den na paragraf skall förs äljas

i den ordning som i a llmänhet gäller för försäljning av förverkad lös

egendom; dock att, där förverkat redskap utgöres av skjutvapen eller
är sådant som icke må användas till jakt eller fångst, med detsamma

skall förfaras på sätt regeringen bestämmer.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer äger

förordna om undantag från andra stycket i fråga om djur eller del av

djur som behövs för forskningsändamål eller av annat särskilt skäl icke

bör försäljas i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av

förverkad lös egendom.

Denna lag träd er i kraft d en 1 j uli 1975.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

(Jordbruksdepartementet)

^ S enaste lydelse 1972:232.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.