SFS 1980:894

800894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:894

Lag

Utkom från trycket

jaktvardsområdcn;

den 11 december 1980

utfärdad den 4 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1774

' Prop. 1979/80:180, JoU 1980/81: 3, rskr 1980/81:22.

M

1 § I syfte at t främja jaktvården och jakträttsinnehavamas gemensamma

intressen genom en samordning av jakten och viltvården kan enligt denna

i

lag två eller flera fastigheter eller delar av fastigheter sammanföras till ett

c

jaktvårdsområde och jakträttsinnehavare inom detta bilda en jaktvårdsom-

i

rådesförening.

2 § Ett jaktvårdsområde får inte omfatta mark, där samema har rätt till

ft

jakt enligt rennäringslagen (1971:437), såvitt fråga är om kronomark ovan­

för odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition eller

¬

background image

mark på renbe tesQällen. Beträffande annan mark, där samema har rätt till

SFS 1980:894

jakt enligt rennäringslagen, får någon inskränkning inte ske i denna rätt ge­

nom bildande av ja ktvårdsområden.

3 § Den som äger mark som ingår i ett jaktvårdsområde är medlem i jakt-

vårdsområdesföreningen.

Den som på grund av upplåtelse har rätt att under minst ett jaktår (den

1 juli-den 30 juni) jaga på mark som ingår i ett jaktvårdsområde skall på

begäran antas som medlem i jaktvå rdsområdesföreningen under upplåtel­

setiden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

4 § Beslut om bildande av ett jaktvårdsområde meddelas av länsstyrel­

sen, som i samband därmed skall fastställa stadgar för jaktvårdsområdes­

föreningen i de hänseenden som anges i 21 §.

5 § Om värdet av upplåten jakträtt minskas genom bildandet av ett jakt­

vårdsområde, skall ersättningen för nyttjanderätten nedsättas med skäligt

belopp. Vill ny ttjanderättshavaren säga upp avtalet med anledning av bil­

dandet, får han göra det. Innebär bildandet av jaktvårdsområdet att nytt-
janderättens värde ökas, får fastighetsägaren säga upp avtalet, om nyttjan­
derättshavaren inte medger skälig höjning av ersättningen.

Talan om'nedsättning av ersättningen skall väckas inom två månader

från det nyt tjanderättshavaren erhöll del av lagakraftvunnet beslut om bil­
dande av jaktvårdsområdet. Den som vill säga upp avtalet skall göra det
inom samma tid från det han fick del av beslutet. Iakttas inte tiden, är rät­
ten till talan el ler uppsägning förlorad.

6 § Beslut enligt denna lag gäller även mot nya medlemmar.

Villkor för bildande

7 § Ett jaktvårdsområde får bildas endast om en majoritet av fastighets­
ägarna medger det. Majoriteten skall utgöra minst två tredjedelar av anta­

let fastighetsägare och dessa skall äga minst hälften av den mark som det

är fråga om.

8 § För att ett jaktvårdsområde skall få bildas krävs att bildandet är

lämpligt med hänsyn till m arkområdets belägenhet och omfång, viltstam­

men samt för hållandena i övrigt.

9 § I ett jak tvårdsområde får inte tas in någon fastig het som med hä nsyn

till omfång eller användning eller av annan orsak saknar betydelse för jakt­

vård.

Mark som har samma ägare och som lämpligen bör bestå som en enhet

för sig för jak tvård, får inte anslutas till ett jaktvårdsområde utan ägarens
samtycke.

Verksamhet

10 § För upplåtelse eller överlåtelse av jakträtt inom ett jaktvårdsområ-

1775

de får föreskrivas krav på tillstånd av jaktvårdsområdesföreningen._^Till-

¬

background image

\.

SFS 1980:894

stånd får vägras endast om upplåtelsen eller överlåtelsen kan anses olämp­
lig med hänsy n till jaktvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet

for medlemmarna.

11 § På begäran av en fastighetsägare som av ideella skäl motsätter sig
jakt skall hans fastighet undantas från jakt som inom jaktvårdsområdet
skall bedrivas gemensamt,

12 § En jaktvårdsområdesfbrening får bestämma att avgifter skall beta­
las för jakten inom jaktvårdsområdet och för villebråd som fålls.

13 § En fastighetsägare är skyldig att tåla att anläggningar som behövs
för viltvården utförs på hans mark inom jaktvårdsområdet, om det inte

medför olägenhet av betydelse.

Förfarandet vid bildande

14 § Ansökan om bildande av ett jaktvårdsområde får göras av den som

äger en fastighet som avses ingå i om rådet. Ansökan skall göras hos läns­
styrelsen,

15 § Ansökningshandlingarna skall innehålla

1. uppgift om vilka fastigheter som avses ingå i jaktvårdsområdet, deras

areal och ägarnas namn och adresser samt karta över jaktvårdsområdet,

2. förslag till stadgar för jaktvårdsområdesföreningen,

3. utredning om fastighetsägarnas inställning till frågan om jaktvårds­

områdets bildande.

16 § Frågan om bildande av ett jaktvårdsområde skall utredas vid en
förrättning under ledning av en förrättningsman, om det inte är uppenbart

att förutsättningar för bildandet saknas.

Länsstyrelsen får dock utan föregående förrättning besluta att bilda ett

jaktvårdsområde, om alla fastighetsägare är ense om detta eller om förrätt­

ning annars inte anses nödvändig.

17 § Förrättningsmannen skall med ledning av ansökningshandlingarna
och vad som i övrigt har förekommit göra upp ett förslag till vilken mark
som bör ingå i ja ktvårdsområdet och vilka stadgar som bör gälla för jakt­

vårdsområdesföreningen .

Förslaget skall behandlas vid sammanträde inför förrättningsmannen.

18 § Förrättningsmannen skall kalla fastighetsägarna till sammanträdet.

Kallelsen skall innehålla en kort beskrivning av den avsedda områdesbild­
ningen och uppgift om tid och plats där ansökningshandlingarna finns till­

gängliga. Kallelsen skall i god tid före sammanträdet delges fastighetsägar­

na.

Bestämmelserna i första s tycket gäller i tillämplig a delar även då ett nytt

sammanträde utsätts. Om vid e tt sammanträde har tillkännagetts tid och

plats för nästa sammanträde, behöver inte kallelse delges den som kallats i

]775

föreskriven ordning till det sammanträde då tillkännagivandet skett.

¬

background image

19 § Vid förrättningen skail förutsättningarna för bildande av jaktvårds-

SFS 1980: 894

området utredas.

Fastighetsägarna skall få tillfälle att yttra sig och förebringa utredning i

frågor som är av betydelse för bildandet.

20 § Förrättningsmannen skall avge ett utlåtande om jaktvårdsområdet

bör komma till stån d. Finner förrättningsmannen att det bör ske, skall han
i utlåtandet ta in försl ag i fråga om vilken mark som området skall omfatta
och förslag till stadgar för jaktvårdsområdesföreningen.

Förrättningen avslutas genom att utlåtandet och övriga förrättnings-

hai\dlingar läggs fram för fastighetsägarna på tid och plats som bestämts
vid sa mmanträde. Handlingarna hålls härefter tillgängliga för granskning

under en månad.

Efter utgången av denna tid skall förrättningsmannen översända förrätt­

ningshandlingarna och de erinringar som kan ha framställts till länsstyrel­

sen.

Stadgar

21 § Av stadgarna för en jaktvårdsområdesförening skall framgå

1. i vilken utsträckning jakten skall bedrivas gemensamt inom jakt­

vårdsområdet och grunderna i övrigt för jak ten och viltvården,

2. vilka riktlinjer i övrigt som skall gälla för föreningens verksamhet,
3. grunderna för bestämmandet av avgifter till föreningen.

22 § Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i

21 § får inte tillämpas innan det har fastställts av länsstyrelsen.

Organisation

23 § För jaktvårdsområdesföreningen skall finnas en styrelse. Innan sty­

relsen har utsetts kan föreningen inte förvärva rättigheter eller ikläda sig

skyldigheter. Styrelsen företräder föreningen mot tredje man.

24 § Medlemmarnas rätt att delta i ha ndhavandet av jaktvårdsområdes-
föreningens angelägenheter utövas på jaktstämma.

25 § I fråga om rösträtt och beslut på j aktstämma gäller, om inte annat
följer av särskild bestämmelse i denna lag,

1- att varje medlem har en röst i frågor som rör åtgärder för viltvården

och de närmare föreskrifterna för jaktutövningen med undantag för före­
skrifter om avskjutningen,

2. att i övrig a frågor rösträtt tillkommer endast medlem som är fastig­

hetsägare, som därvid har en röst, om inte någon sådan medlem begär att

röstetalet i stället skall beräknas efter fastigheternas areal,

3. att ingen får för egen del rösta för mer än en femtedel av det på stäm­

man företrädda röstetalet,

4. att den mening som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans

beslut,

5. att vid lika röstetal val avgörs genom lottning och i andra frågor den

1777

112-SFS 1980

¬

background image

SFS 1980: 894

mening gäller som biträds av de flesta röstande eller, om även antalet rös­
tande är lika, av stämmans ordförande,

6. att beslut om ändring av stadgarna inte är giltigt, om d et inte biträds

av en majoritet av fastighetsägarna som skall utgöra minst två tredjedelar
av antalet fastighetsägare och äga minst hälften av den mark som ingår i
jaktvårdsområdet.

Jaktvårdsområdes bestånd

26 § Länsstyrelsen kan besluta att en jaktvårdsområdesförening skall

upplösas.

För beslut enligt första stycket fordras att flertalet av de röstande fastig­

hetsägarna på en jaktstämma uttalat sig för en upplösning och att detta fler­
tal antingen utgör mer än en tredjedel av antalet fastighetsägare eller äger

mer än hälften av den mark som ingår i jaktvårdsområdet.

Saknas styrelse för jaktvårdsområdesföreningen, får länsstyrelsen för­

anstalta att jaktstämma hålls för behandling av frågan om upplösning av
föreningen.

Beslut om upplösning av en jaktvårdsområdesförening får inte meddelas

innan tio år har förflutit från det beslutet om bildande av jaktvårdsområdet

vann laga kraft.

27 § På ansökan av styrelsen för de jaktvårdsområdesföreningar som be­

rörs kan länsstyrelsen besluta att

1. föra samman flera jaktvårdsområden till ett jaktvårdsområde,

2. dela upp ett jaktvårdsområde i flera jak tvårdsområden.

För sådan ombildning gäller villkoren för och förfarandet vid bildan de

av jaktvårdsområde.

28 § På ansökan av jaktvårdsområdesföreningens styrelse får länsstyrel­
sen besluta att en fastighet skall anslutas till jaktvårdsområdet. För sådan
anslutning fordras medgivande av fastighetens ägare och, om fastigheten
ingår i ett jaktvårdsområde, av jaktvårdområdesföreningen för det områ­

det.

29 § Om en fa stighet, som ingår i ett jaktvårdsområde, på grund av änd­

rad användning eller annars väsentligen saknar betydelse för jaktvården

samt fastighetsägaren och jaktvårdsområdesföreningen är ense om att fas­

tigheten skall uteslutas ur jaktvårdsområdet, får föreningen besluta detta.
Föreligger inte sådan enighet, skall frågan om uteslutning prövas av läns­

styrelsen.

30 § Länsstyrelsen får förordna att frågor som avses i 26, 28 eller 29 §
skall utredas vid förrättni ng innan länsstyrelsen beslutar.

För förfarandet vid sådan fö rrättning gäller 17-20 §§ i til lämpliga delar.

31 § Vid upplösning av en jaktvårdsområdesförening gäller bestämmel­

sen i 62 § lagen (1973 ; 1150) om förvaltning av sa mfälligheter.

1778

¬

background image

Ansvar m. m.

SFS 1980:894

32 § Bryter den som har rätt att jaga inom ett jaktvårdsområde mot de

regler som enligt stadgarna eller jaktstämmans beslut gäller för jakten inom

området döms till bö ter, om inte gärningen är belagd med straff i annan lag

eller författning.

Sådant brott får åtalas av åklagare endast efter angivelse av målsägande.

Som målsägande anses även jaktvårdsområdesföreningen.

Fälls eller fångas villebråd genom brott som avses i första stycket, skall

villebrådet eller värdet därav förklaras förverkat, om det inte är uppenbart

obilligt. Förverkat villebråd tillfaller jaktvårdsområdesföreningen.

33 § Anser en medlem vars rätt berörs av beslut på jaktstämma eller be­
slut av jaktvårdsområdesföreningens styrelse att beslutet inte har tillkom­

mit i behörig ordning eller a tt det strider mot denna lag eller annan författ­
ning eller mot stadgarna eller kränker hans enskilda rätt, får han överklaga
beslutet hos länsstyrelsen genom besvär. Den som fått avslag på en begä­

ran enligt 3 § andra stycket om medlemskap får anföra besvär mot avslags­
beslutet.

Besvärshandlingen skall ha inkommit till läns styrelsen inom fyra veckor

från dagen för beslutet. I fråga om besvär mot styrelsens beslut räknas

dock besvärstiden från den dag klaganden fick del av beslutet.

Jaktstämmans eller styrelsens beslut skall gälla utan hinder av att det har

överklagats, om inte länsstyrelsen förordnar annat.

34 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos kammar­

rätten genom besvär.

Då beslu t som länsstyrelsen eller kammarrätten meddelar enligt denna

lag angår så många att avskrift av beslutet inte lämpligen kan tillställas en­
var av d em, skall meddelande om beslutet införas i ortsti dning. Tiden för

överklagande skall räknas från den dag då kungörandet har skett.

Länsstyrlsens beslut skall gälla utan hinder av att det har överklagats,

om inte kamm arrätten förordnar annat.

Denna lag träd er i kraft den I januari 1981,

På regeringens väg nar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ANDERS DAHLGREN

(Jordbruksdepartementet)

1779

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.