SFS 1984:377

840377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:377

Utkom från trycket

den 15 juni 1984

Lag

om aHdrniag i lagemi (1980:894) om jaktvårdlsområåeiii;

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § lagen (1980:894) om jakt­

vårdsområden skall ha nedan angivna lydelse.

10 § För upplåtelse eller överlåtelse av jakträtt inom ett jaktvårdsområde
får föreskrivas krav på tillstånd av jaktvårdsområdesföreningen.

Tillstånd far vägras endast

1. om den till vilken jakträtten upplåts eller överlåts inte förfogar över

mark inom jaktvårdsområdet av sådan storlek som föreskrivs i föreningens

stadgar,

2. om upplåtelsen eller överlåtelsen annars kan anses olämplig med

hänsyn till jaktvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet för

medlemmarna.

Jaktvårdsområdesföreningen far upplåta rätt till jakt som skall bedrivas

gemensamt inom jaktvårdsområdet, om det finns föreskrifter om sådan

upplåtelse i stadgarna.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift

på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Bestämmelsen

i 10 § andra stycket 1 gäller inte när upplåtelsen eller överlåtelsen av
jakträtt har skett genom ett avtal som har ingåtts senast den 1 april 198 4
och ansökan om tillstånd till den avtalade upplåtelsen eller överlåtelsen

senast den dagen inkommit till jaktvårdsområdesföreningen.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Rolf Strömberg

(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1983/84: 170, JoU 35, rskr 370.

jc]

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.